throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Ropa ut frihet. Proclaim liberty.

Tänkte blogga om det jag delade på Full Gospel Business Mens Årskonferens och 50-årsfirande i Sverige, som ägde rum i Uppsala i helgen. Peter och jag var ditbjudna för att vittna om vad Gud gör idag genom oss och våra team. Peter inspirerade med kraft, så att taket lyfte. Och jag delade kort det som Gud lagt på mitt hjärta.

Luke 4:18-19

“Herrens Ande är över mig,

ty han har smort mig

till att predika glädjens budskap

för de fattiga.

Han har sänt mig för att ropa ut

frihet för de fångna

och syn för de blinda,

för att ge de betryckta frihet 

och predika ett nådens år från Herren.”

 

Vi var alla fåglar i bur, blinda för friheten

tills någon avslöjade

att buren var öppen och att fågeln var fri

fågeln var fri att flyga ut

 

fågeln är skapad med vingar av ett syfte

vingarna är till för att flyga

som örnen flyger under himlen

som låter sig bäras av uppvindarna

 

Vi är fåglar släppta fria

kallade att utbreda den friheten

Det är nämligen ett NÅDENS år idag

ända sedan Jesus dog och uppstod

Det finns NÅD att bli förlåten, befriad och upprättad

 

Vi är alla kallade att fortsätta flyga med uppvindarna

men vi är även kallade att ropa ut friheten för de fångna

Flyg ut ur ditt bås och ta med dig lärjungar

som kan ta med sig lärjungar

Vi ska ropa ut Frihet för de fångna

 

 

Det finns en plats under NÅDEN för alla

Vill du stå under NÅDEN?

Jag vill stå där med dig och så många som möjligt

Det finns fortfarande TID

NÅDENS tid är ännu inte slut

Romans 5:1-2

​Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.

Thought blog about what I shared at the Full Gospel Business Mens Annual Conference and 50th anniversary celebrations in Sweden, which took place in Uppsala this weekend. Peter and I were invited to bear witness to what God is doing today through us and our teams. Peter inspired by force, so that the roof lifted. And I shared briefly what God put on my heart.

Luke 4:18-19

“The Spirit of the Lord is upon me,

because he has anointed me

to proclaim good news to the poor.

He has sent me to proclaim liberty to the captives

and recovering of sight to the blind,

to set at liberty those who are oppressed,

to proclaim the year of the Lord’s favor.”

 

We were all birds in the cage, blind to freedom

until someone revealed

that the cage was open and the bird was free

the bird was free to fly out

 

Bird is created with wings by a reason

the wings are to Fly

as the eagle flies in the sky

who let themselves be carried by the updrafts

 

We are birds released free

called to spread the freedom

It is the acceptable year today

Ever since Jesus died and rose

There is grace to be forgiven, released and restaured

 

We are all called to continue flying with updrafts

but we are also called to proclaim freedom for the captives

Fly out of your cubicle and bring disciples

who can bring their disciples

We will proclaim liberty to the captives

 

 

There is a place in GRACE for all

Want to be under grace?

I will stand with you and as many as possible

There is still time

Time of GRACE is not yet over

 

Romans 5:1-2

​Therefore, since we have been justified by faith, 

we have peace with God through our Lord Jesus Christ. 

Through him we have also obtained access by faith into this grace 

in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God.

Advertisements


Leave a comment

Var varsam med dina ord. Be careful with what you say.

Var varsam med dina ord

de kan stinga som svärd

de kan vridas om i hjärtat som ett tveeggat svärd 

de kan dra ut någon i köttet

det kan ge risk för hämnd 

de kan vara ord i rätt tid

de kan vara som honung

de kan vara som vatten på en torr buske

de kan uppmuntra

de kan lyfta

de kan vara droppen, som får bägaren att rinna över

de kan vara som ett ständigt takdropp

Vad vill du med dina ord? 

Vill du att de ska utföra det de är utsända till, som när Gud talar? Vi ska ju härma honom.  

Vill du vara tanklös eller vill du se resultat? 

Villl du vandra i sanning och i kärlek?

Var varsam med dina ord

de kan lyfta

de kan stjälpa

de kan rädda

de kan inspirera

till omvändelse 

till att orka vidare 

till att välja rätt 

de kan få dig att känna dig omsluten och älskad!

Gör som Gud Fadern tala av hjärtat 

med både tanke och känsla bakom

Proverbs 12:18

Ord från en tanklös

kan hugga som svärd,

de visas tunga ger läkedom.

Proverbs 15:23

En man blir glad

när han kan ge svar,

hur gott är inte ett ord i rätt tid.

Proverbs 12:18

There is one whose rash words are like sword thrusts,

but the tongue of the wise brings healing.

Proverbs 15:23

To make an apt answer is a joy to a man,

and a word in season, how good it is!

Be careful with your words 

they can sting like swords 

they can be turned on in the heart as a double-edged sword 

they can pull someone in the flesh 

it may present a vengeance 

they can be words in time 

they can be like honey 

they can be like water in a dry bush 

they can encourage 

they can lift 

they may be the straw that breaks the camel’s back 

they may be as constantly dripping 

What do you want with your words? 

Do you want them to do what they are posted to as when God speaks? We’re supposed to imitate him. 

Do you want to be thoughtless or do you want to see results? 

Will you walk in truth and in love? 

Be careful with your words 

they can lift 

they can overturn 

they can save 

they can inspire 

to repentance 

that hurricanes further 

to select the correct 

They can make you feel surrounded and loved! 

Do as God the Father speak of the heart with 

both thought and feeling behind


Leave a comment

Helad frisör. Healed hair dresser.

En sekvens ur vardagen

Peter var besviken på sig själv, att han inte hade varit frimodig, när han hade träffat en man med kryckor tidigare på dagen. Jag berättade glatt att jag fått vittna för en person på jobbet om Jesus och att jag skulle ge en Kvinnobibel till en annan kollega imorgon. Gud är god oavsett situation. 

Just då var vi på väg till frisören för att jag skulle köpa schampo. Då var jag helt upptagen med det vardagliga, det timliga, vilket schampo och finns det en klipptid på torsdag? Då frågade Peter plötsligt frisören “har du någon smärta i kroppen just nu”? 

Den unge mannen svarade, jo faktiskt. Jag spelar fotboll och har gjort sen jag kunde stå på mina fötter. Nu har jag  en skada i hälen och en i ett knä. Han hade tidigare blivit opererad, men det hade inte hjälpt fullt ut. Peter lade sina händer på skadorna, en efter en och befallde smärtan att gå. All smärta försvann och han var helad. “Kul då kan jag spela imorgon”! Killen blev jätteglad och ville ta ett foto med sig själv och Peter tillsammans.  Så vi videofilmade inte, men han fotograferade. 

Så härligt med tecken och under i vardagen. Killen berättade att han också är kristen. Och att en kollega berättat något om några som bett för honom tidigare, vilket visade sig vara vi!

A sequence of everyday life

Peter was disappointed in himself that he had not been candid when he had met a man with crutches earlier in the day. I told him cheerfully that I got to witness to someone at work about Jesus and that I would give a Women’s Bible to another colleague tomorrow. God is good regardless of the situation.

Just then we were on our way to the barber for me to buy shampoo. Then I was quite busy with the mundane, temporal, which shampoo and there is a mow time on Thursday? When Peter asked suddenly the hairdresser “Have you any pain in your body right now”?

The young man replied, yes indeed. I play football and have done since I could stand on my feet. Now I have an injury in the heel and one in a knee. He had previously been operated on, but it had not helped in full. Peter put his hands on the injuries, one by one, and commanded the pain to go. All the pain disappeared and he was healed. “Fun then I can play tomorrow”! The guy was thrilled and wanted to take a photo with himself and Peter together. So we filmed not, but he photographed.

So beautiful with signs and wonders in everyday life. The guy told us that he is a Christian. And to a colleague told something about some who prayed for him before, which was us!


Leave a comment

Tecken och under i Västerås. Signs and wonders in Västerås. 

Team TLR-SWE (the last reformation Sweden) var på gång igen. Denna lördag på väg mot Västerås i två bilar; en från Uppsala och en från Stockholm. Peter, jag, Daniel, Botros och Helena kom från Uppsala. Vilho åkte från Stockholm och hämtade upp Poya, Melki och Samuel i Bålsta. Vi hade en härlig gemenskap i bilen och stark bön inför Gud och för dagen. Det var Pingstkyrkan i Västerås på initiativ av en ung kvinna Julia, som bjudit in oss. De riktade sig främst mot dem i församlingen, som brinner för att nå de förlorade. Vi blev 9 team, med 13 som skulle bli kickstartade, att i Kristus bota sjuka på stan. 

Församlingen tog väl emot oss och hade fixat allt praktiskt. Dagen inleddes och avslutades med fika och gemenskap. Sedan började Peter berätta sin story om hur han blev frälst och hur han kom in i detta att bota sjuka i Jesu namn. Att leva ett liv som mappar mot Bibeln och med andra troende skriva nya kapitel i Apostlagärningarna. Han berättade exempel ur sitt eget liv den sista veckan; med människor han lett till frälsning, botat och predikat för. 

Sedan lade jag en grund för helande baserat på Skriften vad vi stöder oss på; inte egna ord eller andras, men på Guds ord. Bland annat lade jag ut texten avseende Markus 16 och Romarbrevet 15. Tecken ska följa oss som tror detta. Vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Vi ska predika inte bara med ord, men med ord och gärning. Genom Guds kraft, genom tecken och under, predikar vi Kristus. 

Helena fick dela lite sin story och även Vilho som för ovanlighetens skull tog ganska mycket tid i anspråk. Sedan kom Peter in mer på HUR vi går tillväga rent praktiskt på stan och Helena och Poya gjorde ett drama för att illustrera detta. Peter delade in oss i team och sedan intog vi en enkel måltid med soppa och bröd, innan vi genom Rolfs försyn delade in VAR de olika teamen skulle hålla till. VAD vi skulle göra var tydligt; lärjungaträna de troende att predika Kristus genom tecken och under på stan. Vi hade även en ny Teamledare med oss; Samuel från Bålsta. 

Mitt team bestod i mig,  Magnus och en ung armenisk kvinna. Det började med ganska mycket motstånd. Först var ingen sjuk, sedan fick vi inte be trots att de var sjuka och sedan hände inget när jag bad för en kvinna. Men jag fick inte be klart, utan bara en gång. Nästa kvinna jag bad för lät mig be 4 gånger, men upplevde ingen förändring och var märkbart illa berörd av hela grejen. Hon utbrast “jag tänker om min man var här skulle vi inte ens låtit dig be”. Magnus som tidigare varit krogpastor och bett för många men knappt sett något resultat, var inte förvånad. Varför skulle det plötsligt fungera nu? Jag ropade inom mig; Jesus nu får du dyka upp. Annars är det synd om dessa som blev tilldelad mig som Teamledare. 

Plötsligt händer det, det bryter igenom. Jag såg en ortodox familj vid en bil, antingen på väg in eller på väg ur. Jag frågade mannen “har du någon smärta i kroppen?” Han hade ont i ljumsken. Jag bad honom lägga sin hand på sin ljumske och jag lade min hand på hans hand och befallde smärtan gå. Han blev helt bra, efter några böner. De blev så glada att jag även förebyggande fick be för sonen, vilken brukade ha ont i huvudet. Sen var vi igång! Magnus fick be för en muslimsk man med ryggsmärta, som blev helad efter några böner. Magnus var nu helt förundrad. Den armeniska systern fick be för en kvinna med ont i axeln, som blev helad. Även hon blev glad.

Magnus fick be för flera speciellt många med ryggsmärta, som blev helade men den armeniska kvinnan fick inte be för så många, då det visade sig att hon var lite ljusskygg för andra från öst. Hon ville inte de skulle prata om henne, att hon ber för sjuka. Det resulterade i att Magnus fick be för männen och jag för de flesta kvinnor. Hon fick dock be för två äldre kvinnor från öst, innan hon berättat att hon inte ville det. De hade huvudvärk båda två och i alla fall den andra blev helt botad och den första blev bättre. Hon bad även för en ung kvinna i träningskläder,  som hade ont i ljumsken. Kvinnan utbrast “det här var läskigt” och försvann innan vi hunnit berätta att det var Jesus, som botat henne. Efter detta ville den armeniska systern att vi skulle undvika vissa personer och då sade jag att vi skulle gå som vi tänkt och hon fick gå en annan väg. Jesus känner nämligen alltid vid oss. Vi ska alltid kännas vid Honom. Annars kommer Han inte kännas vid oss inför Fadern och då uteblir bönesvaren.

Jag bad för en mormor i en muslimsk eller ortodox familj. Hon hade ont i ryggen och jag bad två gånger och då översatte dottern vad mormorn sade. Det var bättre och sedan bad jag en eller två gånger till och då blev hon helt bra och jätte tacksam. Svärsonen stannade när de gick in i affären. Han hade ont i axeln och Magnus bad en gång och han blev helad direkt och jätte glad. I slutet bad jag för en ung tjej med ont i magen precis innan pingstkyrkan. Jag bad några gånger och hon blev bättre och bättre, tills det blev helt bra. Jag fick dela evangelium med henne. Hon fick ett traktat men hade en bibel hemma. Jag uppmuntrade henne att ta fram den och läsa den. Jag fick en nöd för hennes själs frälsning. 

Magnus närmade sig människor och frågade också själv, vilket gick jätte bra. Två män varav en med ont i ryggen, blev 80 % bättre men det sista ville inte släppa. Han bad kanske 4 gånger. Den andre sade om ni kan fixa mitt ben, där en muskel helt gått av, då ska jag tro. Magnus bad flera gånger, men han märkte ingen skillnad. Jag bad också två gånger, men ingen förändring. Så brukar vi inte göra och här såg vi att det heller inte gjorde någon nytta. Men vi fick båda en stark nöd för mannen och jag gjorde därför ett undantag. Magnus bad även för en annan man med ont i ryggen, som blev 80 % bättre. Han hade sneglat på oss när vi bad för en ung tjej innan. Han blev glad.  Jag bad för en thailändsk kvinna som jobbade på en restaurang. Hon hade träningsvärk i bröstmusklerna. När jag bett utbrast hon “varför blir jag bedövad?”

När vi återsamlades fick alla team vittna om sina erfarenheter. Alla hade fått bota någon förutom en kille som redan var igång. Peter predikade om multiplikation VAD händer nu? HUR ska detta fortsätta? Sedan avslutade vi med att varje Teamledare sände ut sina teammedlemmar till skörden. Jag fick bota Magnus handled, vilken blev 80% bättre. Magnus fick bota den armeniska systerns öra. Läkaren kunde inte hjälpa henne, men Jesus helade henne. Vi bytte kontaktuppgifter, fikade och skildes åt efter en avslutande summerande bön. Alla var glada och nöjda. Uppfyllda av Gud och Jesus Kristus och Hans mirakler. Dessutom predikade Poya kort om att fortsätta. 

På vägen hem var det tystare i bilen, en del var trötta och andra uppspelta. Vi bad en bön för beskydd av sådd, skörd och alla inblandades väl. Väl hemkomna var vi glada, tacksamma men mycket trötta. “Mission complete” (uppdraget slutfört) kunde vi säga och “to be continued”. All ära till Jesus vår Kung!

Team TLR-SWE (The Last Reformation Sweden) was on the move again. This Saturday on the way to Västerås in two cars; one from Uppsala and one from Stockholm. Peter, I, Daniel, Botros and Helena came from Uppsala. Vilho went from Stockholm to pick up Poya, Melki and Samuel in Balsta. We had a lovely community in the car and strong prayer before God, and for the day. It was the Pentecostal church in Västerås on the initiative of a young woman Julia, who invited us. The targeted primarily at those in the congregation who are passionate about reaching the lost. We were nine teams, with 13 that would be kick-started, that in Christ heal the sick in the town.

The congregation recieved us and had fixed everything handy. The day began and ended with refreshments and fellowship. Then Peter began to tell his story of how he got saved and how he got into this to heal the sick in Jesus’ name. To live a life that maps the Bible and with other believers write new chapters in the book of Acts. He told examples from his own life last week; with people he led to salvation, healed and preached to.

Then I laid a foundation for healing based on Scripture what we are supporting us at; not their own words or those of others, but in God’s word. Among other things, I laid out the text related to Mark 16 and Romans 15. Signs will follow us who believe this. We will lay hands on the sick and they shall recover. We must preach not only with words, but with words and deeds. Through the power of God through signs and wonders, we preach Christ.

Helena had to share a bit of her story and also Vilho that for once took quite a lot of time. Then Peter came out more on how we go practically on the town and Helena and Poya did a drama to illustrate this. Peter divided into teams and then we adopted a simple meal of soup and bread, before we by Rolf’s providence divided the where these teams would agree go. What we would do was clear; disciple believers to preach Christ through signs and wonders on the town. We also had a new Team Leader with us; Samuel from Bålsta.

My team consisted of me, Magnus and a young Armenian woman. It started with pretty much resistance. First there was no sick people, than we did not pray even though they were sick and then nothing happened when I prayed for a woman. But I did not pray clearly, but only once. The next woman I asked to let me pray four times, but experienced no change and was noticeably upset by the whole thing. She exclaimed, “I think if my husband were here, we would not even let you pray.” Magnus previously tavern pastor and praye for many but hardly seen any result, do not be surprised. Why would it suddenly work now? I cried within me; Jesus, now you show up. Otherwise, it’s a shame about those who were assigned to me as a Team Leader.

Suddenly it happens, it breaks through. I saw an Orthodox family in a car, either on the way in or on the way out. I asked the man “do you have any pain in your body?” He had a sore groin. I asked him to put his hand on his groin and I put my hand on his hand and commanded the pain go. He was perfectly fine, after a few prayers. They got so excited that I even prevention could pray for her son, which used to have a headache. Then we started! Magnus had to pray for a Muslim man with back pain, which was healed after a few prayers. Magnus was now completely amazed. The Armenian sister had to pray for a woman with a sore shoulder, which was healed. She was also happy.

Magnus had to pray for more especially many with back pain who were healed but the Armenian woman was not allowed to pray for as many as it turned out she was a little chaotic for others from the East. She did not they would talk about her, that she prays for the sick. The result was that Magnus had to pray for the men and I for most women. She did, however, pray for two elderly women from the east, before she told me that she did not want it. They had a headache both and in any case the other was completely healed and the first was better. She prayed also for a young woman in gym clothes, who had a sore groin. The woman exclaimed “this was scary,” and disappeared before we had time to tell her that it was Jesus who healed her. After this, wanted the Armenian sister that we would avoid certain people and then I said that we would go as we thought, and she had to go a different route. Jesus knows namely always at us. We must always acknowledge Him. Otherwise, he will not confess us before the Father and then fail prayer answers.

I prayed for a grandmother in a Muslim or Orthodox family. She had pain in the back and I prayed twice and then translated daughter what grandmother said. It was better and then I prayed one or two more times and then she became quite good and very grateful. Son in law stayed when they went into the store. He had a sore shoulder and Magnus prayed and he was healed immediately and really happy. In the end, I prayed for a young girl with a stomach ache just before the Pentecostal Church. I prayed a few times and she got better and better, until it was totally fine. I got to share the gospel with her. She received a coveted but had a Bible at home. I encouraged her to take it out and read it. I got a distress for her soul’s salvation.

Magnus approached people and also asked himself, which went really well. Two men, one with a sore back, was 80% better but the last would not let go. He asked maybe 4 times. The other man said, if you can fix my leg, where a muscle completely gone by, then I believe. Magnus prayed several times, but he noticed no difference. I also prayed twice, but no change. So we usually do not,  and here we saw that it either did not do any good. But we both got a strong compassion for the man and I made an exception. Magnus also prayed  for another man with a sore back, which was 80% better. He had glanced at us when we prayed for a young girl before. He was happy. I prayed for a Thai woman who worked at a restaurant. She had pain in the chest muscles. When I prayed she exclaimed, “why do I become numb?”

When we reconvened got all the teams testify about their experiences. All had cureed someone except a guy who was already running. Peter preached about multiplication, Now What? How is this to continue? Since we finished with that every Team leader sent out his team members to the harvest. I healed Magnus wrist, which was 80% better. Magnus healed the Armenian sister’s ear. The doctor could not help her, but Jesus healed her. We exchanged contact information, drank coffee and parted after a final summing prayer. Everyone was happy and satisfied. Met by God and Jesus Christ and His miracles. Additionally preached Poya how to continue.

On the way home it was quieter in the car, some were tired and some excited. We said a prayer for protection of sowing, harvesting and all mixed in well. Got home, we were happy and grateful, but very tired. Mission Complete, we could say, and to be continued. All glory to Jesus our King!


Leave a comment

Vad är en människa? What is man?

Vad är en människa att du tänker på henne, eller en Människoson att du låter dig vårda om honom?

Hebrews 2:6 

På ett ställe har någon vittnat:

Vad är en människa,
eftersom du tänker på henne, 
eller en Människoson, 
eftersom du tar dig an honom?
Jag var i bön i bilen och jag såg en syn inom mig och ord som lades till. Dagen efter sjöng våra värdar en sång och jag fick se resten. 
 

Miniatyr i universum

människan är en vindfläkt
bland alla planeter, solar och galaxer
mindre än ett sandkorn, ett grus
men Gud, som är utanför tid och rum
har barmhärtighet med henne och älskar henne 
 
ändå är hon skapad, till Guds avbild
till att vara Honom lik
bilden krackelerade, men allt är upprättat
genom Människosonen och Hans offer
spillrorna kan resa sig, skeletten kan få liv igen
 
Guds plan tar form
Han frälser, helar, befriar och upprättar
Han älskar människan och Människosonen
Kärleken ger aldrig upp
Kärleken tror allt
 

Min bön

jag bad med passion “hombre” massor av gånger
det kändes som om det betydde människa
jag bad, om Du nu bryr dig, se till att fullständigt befria
jag bad, att det som Jesu gjort på Golgata
skulle få bli en verklighet i människans liv
 

Min syn

Sedan såg jag
att Gud är Gud
i Härlighet och Helighet
om man “sätter handen på plattan” – bränner man sig
men Gud vill rensa oss och tvätta oss rena
hela och upprätta
 
jag såg hur Han ser oss
vi små människor
Han lyfter oss i sin hand, med kärlek i ögonen
vi kastas hit och dit i processen att märka oss
och bli mer lik Honom
Han så älskar oss, vi små människor
miniatyrer i Hans universum
 
bara, Hans väg fungerar
vi behöver, vara villiga
det är nödvändigt och det räcker, annars bränner vi oss
vi får parera svängarna och låta Honom
undervisa oss i Sin värld
inte vår egen värld, utan Hans
Hans rike komme
 
Lägg dig inte i Mästarens val
Hur, Han har skapat
var, den du är
låt andra vara, den de är
Var ingen kopia
Kom in i Guds plan
Guds tanke
Guds dröm
 
böj dig, och kom ut i fullständigt frihet
låt andra, komma ut i fullständig frihet
 

What is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him?

 
Hebrews 2:6
It has been testified somewhere,
“What is man, that you are mindful of him,
or the son of man, that you care for him?
 
 
I was in prayer in the car and I saw visions in my mind and words that were added. The day after our hosts sang a song and I got to see the rest.
 

Thumbnails in universum

man is a breeze 
among all the planets, suns and galaxies 
smaller than a grain of sand, a gravel 
but God, who is beyond time and space 
have mercy on her and love her
 
nevertheless, she is created in God’s image 
to be like Him 
image crackled, but everything is drawn 
by Son of Man and His sacrifice 
rubble to rise, the skeletons can rise again
 
God’s plan takes shape 
He saves, heals, delivers and sets up 
He loves man and the Son of Man 
Love never gives up 
Love believes all
 

My prayer

I prayed with passion “hombre” lots of times 
it felt as if it meant man 
I prayed if you care, be sure to completely liberate 
I prayed, that what Jesus did on Calvary would become a reality in man’s life
 

My vision

Then I saw that God is God 
in Glory and Holiness 
if you “put your hand on the plate” – you get burned 
but God wants to clear us and wash us clean 
make whole and establish 
 
I saw how He sees us, us small people 
He lifts us into his Hand, with love in his eyes 
we are tossed around in the process to label us 
and become more like Him 
He so loves us, we little people 
thumbnails, in His universe 
 
just, His way works 
we need to be willing 
it is necessary and it is enough, otherwise we get burned 
we must fend off the hog and let Him teach us in His World 
not our own world, but His 
His kingdom come 
 
Stay out of the Master’s will 
How, He has created 
be, who you are 
let others be, who they are 
Dont be a copy  
Come into God’s plan 
The thought of God 
God’s dream 
 
bend, and came out in complete freedom 
let others come out in complete freedom


Leave a comment

Vi hade kyrka i Jönköping 27 feb. We practiced Church in Jönköping, the 27th of feb.

Peter och jag träffade under Katalysator-helgen i höstas om Simple Church, Leif och Hector från begynnande enkla församlingar i Jönköping. Båda två var med oss ut på kickstarten att predika Kristus genom tecken och under. Leif med fru Carina, två härliga personer med herdehjärtan, kallade oss nu att dela vår erfarenhet av enkla församlingar och att kickstarta deras församling att bota sjuka. 

Vi landade i Jönköping efter en lång omständig bilkörning på småvägar, eftersom E4 söderut var avstängd. Vi skulle precis gå till huset och ringa på, då en stor bil stannade bredvid oss och en ruta vevades ner, varpå en man frågade “är det Peter och Camilla Ahlman?” Vi såg en lyxvilla på höjden, men antog att ett litet hus var vår destination VAR vi skulle bo. Jag var övertygad att jag sett nummer 9 på dörren. När jag kikade igen, hittade jag inte siffran på huset. Det visar dels att det är så lätt att vara övertygad i sin sak och t o m få för sig att det står skrivet precis så och dels att de som ödmjukar sig ska bli upphöjda. Paret som ägde huset var mycket gästfria, det kändes som ett fridfullt hem med service som ett hotell. 

Vi åt mat ihop och samtalade glatt och sedan flyttade Peter, jag, Leif och Carina till soffan och värdparet drog sig tillbaka. Vi delade Kristus med varandra och bad ihop. Vi utbytte erfarenhet av Simple Church och livet i Gud. Det blev en sen natt efter tillfredställande gemenskap med syskon i Herren. 

På lördag morgon gav Peter och jag oss ut på en bönepromenad i de vackra omgivningarna med utsikt över Vättern. Sedan började dagens övning med gemenskap över en härlig frukost. Peter delade sin story hur han kom i kris för 3 år sedan, då han insåg att hans liv inte speglade Bibeln. Han började nästan tvivla på att det var sant, det som han läste om i Evangelierna och i Apostlagärningarna. Sedan dess har dock våra liv varit som en fortsättning av Apostlagärningarna. Peter fortsatte sedan att vittna om senaste nytt dels från Thailand i januari, dels från Gottsunda i helgen och ett telefonsamtal nån dag innan, där han fick leda en ung man, Daniel, till Kristus. Daniel skulle vi åka och döpa några timmar senare i Kosta. 

Jag berättade sedan min story om hur det började för mig med att bota sjuka och hur det nu mer handlar om att leda människor till tro och att göra lärjungar, som gör lärjungar och däri ingår helande. Dessutom undervisade jag om helande utifrån Markus kapitel 16 och vittnade om några fina helanden. Däremellan delade vi vårt hjärta om Simple Church. Härligt att utöka reportoaren. Som vanligt avslutade vi med att praktiskt beskriva HUR vi går tillväga, bland de som ännu inte tror, bland de som Bibeln benämner de förlorade. 

Kickstarten

Tanken var att det skulle vara 5 personer som skulle kickstartas och då räckte det med att vi kom själva utan team. Men Peter är så inspirerande så det blev 8 personer istället, trots att några dessutom hade avbokat. Vi åkte till köpcentrat A6 med två team. Det löste sig dock praktiskt med att vi hämtade en person i taget, som från en resurspool, och lärjungatränade dem att bota sjuka. 

Jag gick först med Hanna Hectors dotter och visade både HUR jag närmar mig någon och HUR jag ber. Jag bad för nån som blev botad och sedan fick hon bota nästa person. Jag visade sedan även Elisabet någon som blev botad. Jag tror det var en katolsk tjej, som Jesus helade i ryggen. Elisabet  bad sedan för en thailändska, som hade ont i fötterna. Hon märkte inget först och sen blev hon lite bättre. Sedan fick hon be för ett knakande knä, som blev helat. Sen för en av fötterna igen och då blev thailändskan fullt ut helad. 

Jag fortsatte gå med Hanna igen och bl a en ung man blev helad i ett knä när hon bad. Hanna fick också själv närma sig människor och fråga om de hade ont nånstans. Det gick jätte bra. Jag gick sedan med Hector och då fick jag predika starkt för en ung tjej. Jag sade att hon behöver bli förlåten och kan få frid med Gud. Sedan fick jag be för tre tjejer. Varken den första eller sista med smärta i knä upplevde någon förändring, men tjejen med mensvärk blev helad. En kristen kvinna med ont i höften bad jag för, då Hector inte fick be. Hon upplevde värme och en förbättring. Tack Jesus! Peters team hade momentum. Alla de bad för blev helade! All ära till Gud. Dessutom fick de filma 8 videos. 

Peter kom sedan och sade att det var dags att sluta. Jag kände att jag ville fortsätta. Vi återsamlades över en kaffe i det fina hemmet och delade vittnesbörd om vad som hade hänt. Dessutom uppmuntrade Peter till multiplikation. Etablera detta först i ditt eget liv och ge det sedan vidare till någon annan. Var en lärjunge som gör lärjungar, som gör lärjungar. Så kan Jesus bygga sin församling, sin Kyrka. Helgen fortsatte med två dop i Kosta, vilket jag inte skriver mer om i detta inlägg, men som du kanske kan ta del av på vår hemsida http://www.thelastreformationsweden.com där Peter inom kort lägger upp en video från helgens begivenheter. 

Ditt liv kan se ut som Apostlagärningarna om du vill. Jag vet att Gud vill! Ta ett steg ut på vattnet, walk on water!

Peter and I met during Catalyst weekend last fall about Simple Church, Leif and Hector from incipient simple churches in Jönköping. Both of them were with us on the kick starter to preach Christ through signs and wonders. Leif and his wife Carina, two lovely people with pastoral hearts, called us to share our experience of simple assemblies and to kick-start their congregation to heal the sick.

We landed in Jönköping after a long tedious driving on back roads, because the E4 south were turned off. We would just go to the house and call on, when a big car stopped next to us and a box cranked down, whereupon a man asked, “is it Peter and Camilla Ahlman?” We saw a luxury villa on the hill, but assumed that a small house was our destination where we would stay. I was convinced that I have seen number 9 on the door. When I looked back, I did not find  the  figure on the house. It shows, first, that it is so easy to be convinced of a cause, and even get the idea that it is written just so, and secondly that those who humble themselves will be exalted. The couple who owned the house was very hospitable, it felt like a peaceful home with the services of a hotel.

We ate meals together and conversed cheerfully and then moved on Peter, I, Leif and Carina to the couch and the hosts pulled back. We shared Christ with each other and prayed together. We exchanged experience of Simple Church and the life of God. It was a late night after satisfying fellowship with brothers and sisters in the Lord.

On Saturday morning  Peter and I went out on a prayer walk in the beautiful surroundings overlooking the lake Vättern.  Then we began our exercise with the community over a lovely breakfast. Peter shared his story how he came into crisis three years ago, when he realized that his life mirrored not the Bible. He almost started to doubt that it was true, that he read about in the Gospels and in Acts. Since then, however, our lives have been like a continuation of the book of Acts. Peter continued to testify to the latest news and partly from Thailand in January, partly from Gottsunda the weekend and a phone call some day before, where he lead a young man, Daniel, to Christ. Daniel we would go and baptize a few hours later in Kosta.

I then told my story about how it started for me to heal the sick and how it is now more concerned about leading people to faith and to make disciples who make disciples and these include healing. In addition, I taught about healing based on Mark chapter 16, and testified to some nice healings. In between, we shared our heart of Simple Church. Great to expand the repertoire. As usual, we finished with that practically describe how we go among those who still do not believe, among those the Bible terms the lost.

The kickstart

The idea was that it would be five people who would be kick started and then it was enough that we got ourselves without the team. But Peter is so inspiring, so it was eight people instead, even though some had also canceled. We went to the mall A6 with two teams. It was solved, however, practically since we picked one person at a time, as if from a resource pool, and discipled them to heal the sick.

I first went with Hanna Hector’s daughter and showed both the way I approach someone and how I pray. I prayed for someone who was healed and then she got to cure the next person. I then showed even Elizabeth someone who was healed. I think it was a Catholic girl, whom Jesus healed in the back. Elizabeth then prayed for a Thai, who had sore feet. She noticed no first and then she became a little better. Then she had to pray for a creaking knee, which became healed. Then for one of the feet again and then became the Thai fully healed.

I continued to go with Hanna again, and including a young man was healed in a knee when she prayed. Hanna also got herself to approach people and ask if they had pain somewhere. It went really well. I then went with Hector and then I preached strongly for a young girl. I said that she needs to be forgiven and can have peace with God. Then I had to pray for three girls. Neither the first nor last with pain in the knee experienced no change but the girl with menstrual pain was healed. A Christian woman with pain in the hip, I prayed for, then Hector could not pray. She experienced the warmth and improvement. Thank you Jesus! Peters team had momentum. All they asked for was healed! All glory to God. In addition, the film 8 videos.

Peter then came and said it was time to stop. I felt that I wanted to continue. We reconvened over a coffee in the lovely home and gave testimony about what had happened. Additionally encouraged Peter to the multiplication. Establish this first in your life and give it then on to someone else. A disciple making disciples who make disciples. So Jesus can build His Church. The weekend continued with two baptisms in Kosta, which I do not write more about in this post, but you may be able to take part in our website http://www.thelastreformationsweden.com where Peter shortly upload a video from the weekend’s events.

Your life may look like Acts if you want. I know that God wants! Take a step out on the water, walk on water!