throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Frälsningens källa porlar igen. The fountain of salvation bubbles again.

Jag satte mig ner på en bänk och väntade på att Peter skulle komma med något att dricka. Vi hade en liten paus. Helt naturligt kom jag till tals med en pakistansk kvinna med barnvagn. Jag hade ännu inte fått bota någon, så jag tänkte Gud kanske gav mig ett tillfälle, som jag kunde ta vid handen? Mycket riktigt! hon hade huvudvärk och jag fick absolut be för henne. Jag lade min hand på hennes huvud och befallde smärtan lämna i Jesu namn. Jag frågade hur det kändes och hon sade förvånat att det kändes bättre. Jag bad en gång till och hon sade att det kändes bättre och jag förstod att det betydde för henne, att det var helt bra. Sen sade hon att hennes man också hade huvudvärk och skulle säkert snart dyka upp, vilket han gjorde. Han hade även ont i ryggen och jag befallde den smärtan gå och fick be två gånger varpå han såg gladare och gladare ut. Ryggsmärtan försvann helt. Sen bad jag för huvudet och huvudvärken försvann direkt. Han var nu helt upprymd. När Peter kom utbrast han glatt “din fru har jätte bra händer”. Peter bad samtidigt för en ung man med nackont, som blev fullt helad efter två böner. Han blev så häpen och glad.

Sedan dök Daniel i vår huskyrka upp, på väg till affären. Han berättade att han och Botros med flera hade sett många helanden igår kväll på stan och att de fått predika Kristus för många. Han undrade hur det gått för oss. Vi kunde berätta att vi mött en ung tjej på loppmarknaden som bekräftade sitt helande i höften. Hon hade mött oss på Gränby centrum för tre månader sedan och var fortfarande frisk (se blogginlägg med video genom att klicka på följande länk http://wp.me/p3p05b-KT). Hon blev glad att se oss men uttryckte att det kändes lite märkligt att hon blivit botad. Vi kunde uppmuntra henne att läsa Bibeln hon fått av Peter tidigare och gav även ett traktat som handlar om ett verkligt liv. Hennes vännina fick nu en bibel och även hon ett traktat av oss. Det kändes som ett gudomligt möte. Förvånande för oss var att hon själv ännu inte sett videon från Gränby centrum. Det skulle hon nu göra.

Vi filmade även en video för dagen när Peter bad för en muslim, som hade haft ont i magen i två år. Han trodde det berodde på stress. Smärtan försvann på studs. Han sade att det kändes väldigt speciellt när Peter lade händerna på honom. Han blev lugn och varm i hela kroppen. “Vad gjorde du, frågade han?” (se videon som ligger ute på hemsidan redan http://www.thelastreformationsweden.com).

Vi hade flera bra samtal med människor om Gud. En ung man sade att det var märkligt att de mötte oss idag, för de hade precis samtalat om att “om man bara kunde bli troende skulle allt bli bra”. En annan ung kille fick färg i ansiktet efter att Peter vittnat om vad Jesus gjort i hans liv. Peter förmedlade hopp till honom och han sög i sig. Hans vän var troende, men det visade sig innebära att hans föräldrar var kristna. Jag kände hur Guds hjärta gick ut till honom och jag sade “välj Guds höga kallelse”.

Nu känner jag mig levande igen, efter att varit som i ett vakuum efter hemkomsten från Thailand. Mitt arbete har krävt mycket av mig och jag har inte hunnit ta in så mycket kraft, för så mycket jag ska ge ut. Inflödet har varit magert och utflödet har börjat sina. Idag stängde Peter och jag in oss i varsitt rum och umgicks med Gud. Massor av bibelläsning, bön och lovsång för min del och jag hörde Gud tala. Igår kväll lovsjöng vi Gud tillsammans och bröt bröd. Frälsningens källa har börjat porla igen och utflödet trycker på. Tack Jesus att vi kunde ta nya steg i vårt grannskap att söka fridens person. To be continued!

I sat down on a bench and waited for Peter to come up with something to drink. We had a little break. Quite naturally, I came to talk to a Pakistani woman with a pram. I had not yet healed someone, so I thought perhaps God gave me a chance, I could take by the hand? Very true! she had a headache and I got absolutely to pray for her. I put my hand on her head and commanded the pain to leave in Jesus’ name. I asked how it felt and she said, surprised that it felt better. I prayed again and she said it felt better and I understood that it meant to her, it was perfectly fine. Then she said that her husband also had a headache and would certainly soon emerge, which he did. He also had pain in the back and I commanded the pain to go and had to pray twice and then he looked happier and happier. Back pain disappeared completely. Then I prayed for the head and headaches disappeared instantly. He was now completely elated. When Peter came he exclaimed happily “your wife has been having a great good hands.” Peter prayed at the same time for a young man with neck pain, which became fully healed after two prayers. He was so amazed and happy.

Then Daniel appeared in our house church, on the way to the store. He told us that he and Botros with several had seen many healings last night on the town and that they had to preach Christ to many. He wondered what had happened to us. We could tell that we have met a young girl at the flea market, which confirmed her healing of the hip. She had met us at Gränby center three months ago and was still healthy (see blog post with the video by clicking on the following link http://wp.me/p3p05b-KT). She was happy to see us, but expressed that it felt a bit strange that she was healed. We could encourage her to read the Bible given to her by Peter earlier and even gave a treaty which is about a real life. Her friend now recieved a Bible and also she a tract of us. It felt like a divine appointment. Surprising to us was that she herself has not yet seen the video from Granby center. It would she do now.

We also filmed a video for the day when Peter prayed for a Muslim who had had a stomach ache for two years. He believed it was due to stress. The pain disappeared in a flash. He said it felt very special when Peter laid hands on him. He was calm and warm throughout the body. “What did you do, he asked?” (See the video that is out there on the website already http://www.thelastreformationsweden.com).

We had several great conversations with people about God. One young man said that it was strange that they met us today, for they had just talked about “if one could only become believers everything would be fine.” Another young guy got colours in the face after Peter testified about what Jesus did in his life. Peter mediated hope in him and he sucked IT in. His friend was a believer, but it turned out to mean that his parents were Christians. I felt God’s heart went out to him and I said “choose God’s high calling.”

Now I feel alive again, after having been in a vacuum after returning home from Thailand. My work has demanded much of me and I have not had time to take in as much energy, for so much I’m going to give out. The influx has been poor and the outflow has begun finish. Today shut Peter and I ourselves in separate rooms and fellowshiped with God. Lots of Bible reading, prayer and worship for me and I heard God speak. Last night we praised God together and broke bread. Source of salvation has begun to murmur again and outflow press. Thank you Jesus that we could take new steps in our neighborhood to seek person of peace. To be continued ->

Advertisements


Leave a comment

Samtal med Gud. Conversation with God.

När hade du ditt senaste samtal med Gud? Jag hade det nyss och mitt hjärta är mött. Även ditt hjärta behöver bli mött. Att vara kristen handlar om att följa Jesus, men det kräver en intim relation med Honom som är kärnan och stjärnan. Ett namn Han har är den klara Morgonstjärnan. Ett annat namn Han bär är Gud med oss, Immanuel.

Guds tanke när Han skapade Människan, var att ha gemenskap med henne. Därför skapade Han människan till sin avbild, att vara Honom lik. Visst föll Adam och synden med döden kom in bilden. Men sedan dess har Gud kommit med frälsningen genom Jesus Kristus och det finns på nytt ett sätt att umgås med Gud. Att vara i Hans närhet och samtala med Honom, att lyssna och lära. Att älska och bli älskad.

Om du tagit Guds hand och blivit frälst, har Han tagit dig från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Då har du dött, blivit begraven i dopet och uppstått till nytt liv. Ditt liv är fördolt med Kristus i Gud. Om du nu har liv genom Anden, så vandra i Anden.

Det handlar om att samtala med Gud ansikte mot ansikte, att ta tid i Hans närhet. Låta honom andas in liv i dig och mig. Att uppleva Hans närhet, Hans omfamning, Hans ord. Bli förlåten, bli upprättad, bli hjälpt. Få kraft att vandra med högburet huvud, med ett ödmjukt hjärta, ända in i himlen. Med Honom, i Honom, genom Honom och för Honom.

Böj ditt hjärta och fall i Guds armar, nu. Utgjut ditt inre, lyssna och lär. Ge tid för kärlek. Jesus älskar dig! Älskar du Honom? Älska Honom! 

 1 Corinthians 13:12
Nu ser vi en gåtfull spegelbild,
men då skall vi se
ansikte mot ansikte.
Nu förstår jag endast till en del,
men då skall jag känna fullkomligt,
liksom jag själv har blivit
fullkomligt känd. 

 When did you have your last conversation with God? I had it just now and my heart is encountered. Even your heart needs to be met. Being a Christian is about following Jesus, but it requires an intimate relationship with Him that is the core and the star. A name He has is the bright morning star. Another name he bears is God with us, Immanuel.

God’s mind when He created man, was to have fellowship with him. Therefore, He created man in His image, to be like Him. Sure fell Adam and sin with death came into the picture. But since then, God has brought salvation through Jesus Christ and there is again a way to spend time with God. Being in His presence and converse with Him, to listen and learn. To love and be loved.

If you have taken God’s hand and got saved, he has taken you from darkness to light, from the power of Satan to God. Then you have died, was buried in baptism, and emerged to a new life. Your life is hid with Christ in God. Now if you live in the Spirit, so wander in the Spirit.

It’s about talking with God face to face, take time in His presence. Let him breathe life into you and me. To experience His presence, His embrace, His word. Be forgiven, be prepared, be helped. Get the power to walk with your head held high, with a humble heart, right into heaven. With Him, in Him, through Him and for Him.

Bend your heart and cases in God’s arms now. Pour out your inner, listen and learn. Give time for love. Jesus loves you! Do you love Him? Love him!

1

 Corinthians 13:12
For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I have been fully known.