throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

Människofiskare. Fishers of men.

Vi är Människofiskare. Under cover och förklädda. Sluga som ormar och rena som duvor. Vi är inte oärliga, men vi fiskar oftast i vatten där detta behövs, i sekulariserade Sverige.

När vi började evangelisera genom att först bota de sjuka och sen predika Kristus, började vi se mycket frukt. Vi fick människors uppmärksamhet och kunde när de blivit berörda av Gud, skjuta prick i hjärtat med de goda nyheterna, nämligen budskapet om Jesus Kristus.

En man som ville hänga med envisades med att ta med sig Bibeln i högsta hugg. Det var det sättet han var van att evangelisera på. Om han sett mycket resultat av det förtäljer inte historien, men det gör nog att han kände att han stod upp för Jesus. Att fiska människor handlar dock inte om att stå upp för Jesus, utan att fånga fisken först. Andra som vi tagit med ut på lärjungaträning och visat denna modell, har haft svårt med att inte avslöja att de är kristna, innan de får bota den sjuke. Jag förstår tanken, men min fråga är hur fångar man fisk?

Vad jag vet är man tyst och visar inte att man tänker fånga den och så slänger man i ett bete, som är anpassat för just den fisken i det vattnet. Man börjar inte med att först avslöja att jag tänker fånga dig. Varför är det då så svårt att förstå, att när Jesus kallar oss att bli Människofiskare, kan det vara just för att vi ska fånga människor för himlen, genom att fiska dem. Då behöver vi känna till just det vattnet och vilket bete som krävs. Vi bör inte avslöja oss, innan fisken nappat på betet. Vi är inte lögnare, men vi är listiga. Fisken här i Sverige har visat sig bli rädd, när man säger att man är kristen eller arg eller nonchalant. Fisken blir inte alls intresserad helt enkelt.

Varför inte följa Jesus ut på vattnet och använda ett bete som fungerar? Att stå upp för honom det kan vi göra när vi fångat fisken, genom att först predika Kristus genom tecken och under. Ge dem sen en möjlighet att vända om till Gud och be om syndernas förlåtelse och att ta emot tron på Jesus i sina hjärtan. Då föder Anden dem på nytt och sen kan vi öppet predika och undervisa Kristus för dem. Då tillhör de Honom och är hungriga på att lära känna Honom, helt enkelt. Och det första de bör göra är förstås att bli döpta i vatten och Ande.

Känns det svårt? Lugn i båten. Det du behöver göra är att följa Honom och sedan har Han lovat att göra dig till Människofiskare. Jag gillar inte att fiska fisk, men att fiska människor är fantastiskt när man fångar fisken och leder den till frälsning. Något mer saligt finns nog inte. I videon från Phuket finns en sekvens när jag leder Mali till Jesus. Det är något jag måste rekommendera. Alltså inte bara att se den videon, men att vara Människofiskare och leda människor till tron på Jesus.

Matthew 10:16
Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.

Matthew 4:19
Han sade till dem:”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”

We are fishers of men. Under cover and in disguise. Shrewd as serpents and pure as doves. We are not dishonest, but we usually fish in water where it is needed, in secular Sweden.

When we began to evangelize by first healing the sick and then preaching Christ, we started seeing a lot of fruit. We got people’s attention and could when they were touched by God, shoot dot in the center with the good news, namely the message of Jesus Christ.

A man who wanted to keep up with insisted that bring the Bible at the ready. It was the way he was used to evangelize. If he had seen much results from this the story does not tell, but it does enough that he felt he stood up for Jesus. To fish people is not about to stand up for Jesus, but to catch the fish first. Others that we have included on discipleship and showed this model, have found it difficult not to reveal that they are Christians, before they may heal the sick. I understand the idea, but my question is how do you fish?

What I know is it quiet and do not show that you intend to catch it and then throw it in a bait, that is designed for just the fish in the water. You do not start with that first disclose that I will catch you. Why is it so hard to understand that when Jesus calls us to become fishers of men, it may be right for us to catch people for heaven, by fishing them. Then we need to know precisely what the water and which bait is required. We should not expose ourselves, before the fish jumped at the bait. We are not liars, but we are cunning. The fish here in Sweden has proved to be alarmed when you say you are a Christian or angry or casually. The fish are not at all interested simply.

Why not follow Jesus out on the water and use a bait that works? To stand up for him we can do when we caught the fish, by first preaching Christ through signs and wonders. Give them later an opportunity to turn to God and ask for forgiveness of sins and receive the faith of Jesus in their hearts. Then the Spirit gives birth to them again and then we can openly preach and teach Christ to them. Then they belong to him and is hungry to know Him, quite simply. And the first thing they should do is to be baptized in water and Spirit.

Does it feel difficult? Calm in the boat. What you need to do is to follow Him, and then He has promised to make you fishers of men. I do not like to fish for fish, but to fish people is amazing when catching the fish and lead it to salvation. Slightly more blessed are probably nothing. In the video from Phuket is a sequence when I lead Mali to Jesus. It’s something I have to recommend. Thus not only to see the video, but to be fishers and lead people to faith in Jesus.

Matthew 4:19
And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”

Matthew 10:16
Persecution Will Come
“Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves.

Advertisements


1 Comment

god teologi

Pionjärbloggen

hans Sundberg

Evangeliet om Jesus Messias är goda nyheter. De måste förkunnas i varje generation och i alla kulturer. Varför? Jo helt enkelt därför att ingen kultur eller generation eller individ är “kristen” av naturen, ingen har helt enkelt sanningen om Guds uppenbarelse medfödd. Det är denna verklighet som teologer kallat “arvsynd”. Alla har skadats genom detta och behöver helas, frälsas.
Eftersom Gud älskar den enskilda människan och varje kultur så sände Han sin enfödde Son, Jesus, “för att var och en som tror, inte ska förgås, utan ha evigt liv” (Joh 3:16).

I historien om Jesus och Hans jordiska liv händer alltså något som är “goda nyheter”. Gud själv sänder sin ende Son för att vi ska få leva för evigt. Något sker i och genom Jesus som förändrar allt.

Vad är det som sker?

Gudsuppenbarelse – i Jesus har Gud visat vem Han är! Vi vet vem och…

View original post 406 more words


Leave a comment

Megakickstart i Uppsala, den 24 januari 2015. Mega kickstart in Uppsala, the 24 th of January, 2015.

Ett par från Norge kom till oss i Uppsala, för att bli kickstartade att bota sjuka i Jesu namn. Mannen hade blivit helad per telefon, när Peter bett för honom. Det var en långvarig skada han hade haft, så han var väldigt glad. Hans glädje hade spillt över på icke frälsta norrmän i affärsvärlden, vilka ringt till missionstelefonen ganska ihärdigt sedan dess och blivit botade från diverse sjukdomar. Det norska paret är nämligen egenföretagare och har många ännu ofrälsta kunder. I alla fall kände Peter att det var dags för en andra Mega-kickstart här i Uppsala. Så vi tänkte att vi tar detta tillfället och drar ihop ett större event. Det har tydligen gått ett år sedan den första, vilken vi hade i Näströms lokaler. Denna gång lånade vi en källare vari Gospelkyrkan huserar. De öppnade sitt hjärta för oss och gav oss nyckeln till sina lokaler, fast vi inte känner varandra sen innan.

Vi inledde dagen med inspirerande predikan av Peter, helandeundervisning och vittnesbörd om helande av mig, följt av vittnesbörd av Vilho, Durckheim och Daniel om hur de kommit ut i detta. Det är så härligt att tjäna Gud tillsammans och se hur t ex Vilho och Daniel, som tidigare var ganska inbundna växer i frimodighet. Jag kände att de troende var väldigt hungriga och tog emot budskapet helhjärtat. Sedan var det dags för teamindelning och praktiska råd om hur vi går tillväga, ute bland dem som inte ännu tror. Ett drama med Helena och någon annan hölls. Själv fick jag gå ut och lägga på parkeringspengar, så jag missade det tyvärr. När jag kom tillbaka var teamen redan uppdelade och jag var utan aspiranter. Men det visade sig att det fanns ett norrländskt par John med flickvän från Kiruna till mig, som ännu inte blivit indelad i något annat team. Härligt, nu kan vi nå ännu längre upp i landet.

John visade sig vara en van och brinnande evangelist på gator och torg. Detta att predika Kristus genom tecken och under, hade han dock ingen erfarenhet av. En ytterligare pusselbit på plats för att nå de förlorade i Norrland. Det var dags för lunch och jag passade på att fråga flera på vägen till restaurangen om de hade ont nånstans, men utan framgång. Ganska snabbt efter lunchen fick jag dock be för en ung tjej med mensvärk som blev botad. John fick sedan be för en man med ryggont som också blev botad. Sen var vi igång, men stötte på starkt motstånd. Jag frågade hur många som helst och sedan fick jag predika för flera som Guds hjärta gick ut till, men det var ju inte poängen för dagen. De troende skulle ju kickstartas.

Det jag sedan minns är ett ungdomsgäng på Svavagallerian där John fick bota en tjej med ont i nedre benet och en kille. Flickvännen fick bota en iransk kvinna från ryggont, som blev mycket bättre och jag bad för väninnan som också hade ont i ryggen, som blev bra. På stationen hade en muslimsk tjej ont i underarmen och John fick be. Han bad två gånger. Jag trodde hon blev bra efter första gången. Hon sade at hon känner ingenting. Men John uppfattade det hela rätt, att hon inte upplevde någon skillnad. Hon menade att hon hade haft ont i över ett år. Så det var ju begripligt, att det inte kunde försvinna. John fick be en gång till och då blev hon helt förundrad. Hon upplevde att det blev varmt och att någon/något drog ut värken. John sade att det beror på att Jesus är mer än en profet, för Han har nu helat dig. Jag bad sedan för en ung tjej med ont i foten, som hade fått förbön av ett annat team, men påstod att det verkat fungera, men att det sedan inte gjort det. Jag bad igen och åter kände hon förbättring.

John fick själv ställa frågan och trots att han brukar evangelisera, var det lite udda för honom att nå ut på detta sättet. Flickvännen fick också fråga och det gick bra, även om hon egentligen varken vågade eller fick napp. Jag fick dock coacha John, i sättet han bad på. Även om vi sagt hur vi inte ska göra, gjorde han som han brukar, utan att tänka sig för. Även om jag instruerade om att be en kort bön, lägg handen på det onda och befall smärtan att gå. Så blundade han och bad lite längre religiöst och sedan gjorde han vad jag sade. Dessutom när jag sade be igen, så lade han inte handen på, utan placerade den en aning ifrån. Så jag tog itu med detta. Jag sade visst kanske sånt kan fungera, men idag gör vi enligt skolboken. Det står lägg händerna på de sjuka och då gör vi det.

Mark 16:17-18
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Efter några timmar var det återsamling med vittnesbörd från teamen, ett ord av förmaning från mig “att hålla elden brinnande”, predikan om multiplikation av Peter, kort predikan av Poya och slutligen sände varje teamledare ut sina teammedlemmar att predika Kristus genom tecken och under. Nästan alla team upplevde ett motstånd att hitta sjuka som tillät dem att be. En ny teamledare var envis och trodde det går bra att vara öppen med att vi är kristna och sedan få be. Hans team fick dessvärre inte be för någon (se mitt nästa inlägg om att vara människofiskare). I videon som Peter snart kommer att producera kan ni se några av de under Gud gjorde genom oss sina lärjungars händer. Vi tackar Gud för allt Han gjort och ger Jesus all ära. Nu ser vi fram emot att höra om att de troende fortsätter utbreda Guds rike, där de går fram även genom att tecken och under följer dem. Du kan bli en av dem.

A couple from Norway came to us in Uppsala, in order to be kick-started to heal the sick in Jesus’ name. The man had been healed by telephone, when Peter prayed for him. There was a prolonged injury he had, so he was very happy. His joy had spilled over to the unsaved Norwegians in the business world who phoned the missionary phone quite diligently since then and have been cured of various diseases. The Norwegian couple is namely self-employed and have many yet unsaved customers. In any case, Peter felt that it was time for a second mega-kickstart here in Uppsala. So we thought that we take this moment and pull together a larger event. There has apparently been a year since the first one, which we had in Näströms premises. This time, we borrowed a basement which houses the Gospel Church. They opened their hearts to us and gave us the key to their premises, though we do not know each other from before.

We started the day with inspiring preaching of Peter, teaching and testimony of healing by me, followed by the testimony of Vilho, Durckheim and Daniel about how they came out in this. It is so wonderful to serve God together and see how for example Vilho and Daniel, who previously was quite hardcover growing in boldness. I felt that the believers were very hungry and received the message wholeheartedly. Then it was time for team classification and practical advice on how we go about out there amongst those who do not yet believe. A drama with Helena and another was held. I myself had to go out and put on the parking money, so I missed it unfortunately. When I came back, the teams were already divided and I was without aspirants. But it turned out that there was a couple from the North of Sweden, John with girlfriend from Kiruna to me, that had not yet been divided into any other team. Lovely, now we can reach even further up in the country.

John proved to be an experienced and passionate evangelist on the streets. This preaching Christ through signs and wonders, however, he had no experience in. An additional piece of the puzzle in place to reach the lost up in the North. It was time for lunch and I took the opportunity to ask several on the way to the restaurant if they had pain somewhere, but without success. Fairly quickly after lunch, I  prayed for a young girl with menstrual cramps who was cured. John then prayed for a man with back pain who also was healed. Then we were started, but encountered strong resistance. I asked very many people and then I got to preach to several that God’s heart went out to, but that was not the point of the day. The believers should surely be kick started.

What I then recall is a gang of youths on Svavagallerian where John healed a girl with a sore lower leg and a guy. The girlfriend healed an Iranian woman from back pain, which was much better and I prayed for her friend who also had pain in the back, which was good. At the station had a Muslim girl sore forearm and John prayed twice. I thought she was healed after the first time. She said that she feels nothing. But John understood it correctly, that she did not feel any difference. She said that she had been in pain for over a year. So it was understandable that it could not go away. John had to pray one more time and then she was completely amazed. She felt that it was hot and that someone / something pulled out the pain. John said that it is because Jesus is more than a prophet, for He has now healed you. I then prayed for a young girl with a sore foot, which had received the intercession of another team, but asserted that it seemed to work, but that it then did not. I prayed again and she felt improvement.

John got himself to ask the question, and even though he usually evangelize, it was a bit odd for him to reach out in this way. The girlfriend also got to ask and it went well, even though she really did not dare or did pacifier. However, I had to coach John, in the way he prayed. Although we said how we should not do, he did as he used to, without thinking. Although I instructed to pray a short prayer, put your hand on the pain and command the pain to leave. So he closed his eyes and prayed a little longer religiously and then he did what I said. In addition, when I said pray again, so he laid not his hand on, but placed it slightly away. So I tackled this. I said it may work that way too, but today we are doing according to the textbook. It says put your hands on the sick, and we do it.

Mark 16: 17-18
Signs shall follow them that believe. In My name they will cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. ”

After a few hours it was re-assembly with testimony from the teams, a word of encouragement from me “to keep the fire burning,”  a sermon on  multiplication of Peter, short sermon of Poya and finally each team leader sent out their team members to preach Christ through signs and wonders. Almost all teams experienced resistance to find sick that allowed them to pray. A new team leader was stubborn and thought it possible to be open about being Christian, and then pray. His team unfortunately could not pray for anyone (see my next post to be fishers of men). In the video that Peter will soon produce you can see some of the wonders God did through us his disciples’. We thank God for all He has done and give Jesus all the glory. Now we look forward to hearing about the believers continue to spread God’s kingdom, where they go about also by signs and wonders following them. You can become one of them.

Mark 16:17-18
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.


Leave a comment

Med Jesus i Thailand. With Jesus in Thailand.

Med Jesus i Thailand, då händer det grejer. Att åka på semester till Thailand för nedkoppling, avkoppling och uppkoppling innebär äventyr. Visst blev det härliga naturupplevelser, vila med hav och sol, speciella möten med människor, men främst mycket Gudsupplevelser med tecken och under.

Vi vittnade om Jesus dagligen och botade sjuka nästan varje dag. Jag tänkte i detta inlägg berätta mer om detta. Helande blev också ett tecken, som för tre kvinnor ledde dem ända fram till Gud. Vi botade sjuka på ett Spa, vid ett fruktstånd, på vårt hotell Anan House och där vi för övrigt gick fram. Det som hände på Spat, har jag skrivit om i förra blogginlägget. Det började dag ett med helande på Spat och fortsatte till dagen innan hemresan med helande vid fruktståndet.

En av de första dagarna mötte vi ett judiskt par Sharon och Gavin på stranden. Sharon hade en lila käpp och jag fick medlidande med henne och frågade vad som hade hänt. Hon hade ramlat illa för ett år sedan och benet hade gått helt av. Nu var allt mer eller mindre bra, men musklerna var svaga och hon hade smärta i sitt knä. Jag fick be för henne och jag befallde smärtan lämna och att hon snabbt skulle bli helt återställd. Hon upplevde att smärtan försvann och blev jätte tacksam.

Nån dag senare bad vi för en fruktdam som blev helad i axlar och rygg. Peter fick be även för hennes 90-åriga mamma, som också blev helad i huvud och knä. Det var ett utvidgat område att bota någon så gammal. Jag bad sedan för en ung tjej som varit med om en mc-olycka. Hon bar armstöd. Hon hade smärta i handled och armbåge och kunde inte röra handen. Jag bad för henne upprepade gånger och hon tog av sig stödet och sade “nu måste jag jobba imorgon”.

Dagen efter på en tur till Phi Phi Island stötte vi på Sharon och Gavin. Hon bekräftade sitt helande och använde inte längre käppen.

Ytterligare någon dag senare, på hemväg från Kata till Karon, såg Peter en familj där en ung tjej verkade ha ont i nacken, eftersom de övriga masserade henne. Han frågade mig om jag ville agera. Nej, men ja och så vände jag mig om och frågade om de talade engelska och Peter frågade “engelska eller svenska”? Vi hörde att de var från Finland. “Ja, men vad är problemet?” frågade en äldre dam. Då vände jag mig till tjejen. “Har du problem?” Då hon svarade ja, sade jag att jag hade en till märklig fråga “kan jag lägga handen på nacken så att du blir bra?” Peter förtydligade “vi brukar be för många”. Tjejen hade redan tackat ja.

Jag hade suckat från hjärtat till Gud att jag ville se ögon bli glada och häpna och personer bli helade på studs, när även jag bad. Det blev precis så! “Mitä?” Vad är det som händer? Då berättade vi att det var Jesus som helat henne pga kärlek. Vi fick ge visitkortet till några. De äldre drog dock öronen åt sig, när vi berättade om Gud.

Påföljande dag botade Peter en taxichaufför från ont i i foten. Han ville då att vi skulle be för hans sjuka mamma.

Några dagar senare bad jag för hotellägarens dotter, som hade ont i axel och rygg. Hon blev helad i axeln och bättre i ryggen. Vid fruktståndet mötte vi en ung tjej med magsmärta. Jag befallde smärtan försvinna och hon blev helad. Systersonen till fruktdamen hade ont i överarmen, till följd av en träningsskada. Peter botade honom. Peter bad även för en kvinna med ryggont. Vi vittnade för henne och frågade om hon ville bli frälst. Hon förstod och svarade “inte ännu”.

Dagen efter bekräftade hotellägarens dotter sitt helande i axlarna, men inte fullt ut i ryggen. Jag bad för hennes rygg igen, som nu blev helad fullt ut. Peter bad för en kristen tjej som sålde fruktdrinkar. Hon stod och läste Bibeln när vi kom. Det var härligt att se i Thailand, med så mycket Buddahdyrkan.

Nästa dag, som var dagen innan hemresan, bad jag för svägerskan till fruktdamen, som hade ont i axeln. Hon blev helad efter några böner. Hon upplevde värme när jag bad. Hon ville behålla sin tro på Buddha.

Vi predikade Kristus främst genom tecken och under, men även med ord trots språkförbistring. Helandena blev ett tecken till nåd för tre kvinnor på samma Spa och de lämnade sina liv till Gud genom Jesus Kristus. Övriga vi mötte ville antingen vänta lite eller de flesta ville behålla sin tro på Buddah.

Detta var utdrag från min dagbok, mina Apostlagärningar, men mer än detta hände om vi skulle lägga till Peters. Vi vittnade dessutom för så många människor med ord och bad även för andra saker än fysiskt helande.

Jag hoppas detta blir en uppmuntran till dig att skriva dina Apostlagärningar och fylla dem med Jesusberättelser.

With Jesus in Thailand, it happens stuff. Going on holiday to Thailand for teardown, relaxation and connection means adventure. Sure it was a lovely experience nature, rest with sea and sun, special meetings with people, but mostly very God’s Experiences with signs and wonders.

We testified of Jesus daily and healed the sick almost every day. I thought in this post to tell you more about this. Healing was also a sign that led three women all the way to God. We had healed at a spa, at a fruit stand, at our hotel Anan House and where we incidentally went up. What happened at the spa, I have written about in the last blog post. It started on day one with healing in a spa and continued until the day before the trip home with healing at a the fruit stand.

One of the first days we met a Jewish couple Sharon and Gavin on the beach. Sharon had a purple stick and I had pity on her and asked what had happened. She had fallen ill a year ago and the leg had gone completely off. Now all was more or less good, but the muscles were weak and she had pain in her knee. I could pray for her and I commanded the pain to leave and that she would soon be completely recovered. She felt that the pain disappeared and was very grateful.

Some days later, we prayed for a fruit lady who was healed in the shoulders and back. Peter could pray also for her 90-year-old mother, who also was healed in the head and knees. It was an area expanded to cure someone so old. I then prayed for a young girl who has been in a motorcycle accident. She wore armrests. She had pain in the wrist and elbow and could not move her hand. I prayed for her several times and she took off her support and said “now I have to work tomorrow.”

The following day on a tour to Phi Phi Island we met Sharon and Gavin. She confirmed her healing and used no longer stick.

Additional one day later, on the way home from Kata Karon, Peter saw a family where a young girl seemed to have pain in the neck, because the other massaged her. He asked me if I wanted to act. No, but yes, and so I turned around and asked if they spoke English and Peter asked, “English or Swedish”? We heard that they were from Finland. “Yes, but what’s the problem?” asked an elderly lady. Then I turned to the girl. “Do you have a problem?” When she said yes, I said that I had an odd question “can I put my hand on your neck so that you get well?” Peter clarified “we usually pray for many”. The girl had already accepted.

I had sighed from the heart to God that I wanted to see the eyes become excited and amazed, and people get healed on the bounce, even when I prayed. It was just what happened. “Mitä?” What is going on? Than we told that it was Jesus who healed her because of love. We got to give our business card to a few. The older women, however, were out of, when we talked about God.

The following day, Peter healed a taxi driver from pain in foot. He then wanted us to pray for his sick mother.

A few days later, I prayed for the hotel owner’s daughter, who had a sore shoulder and back. She was healed in the shoulder and the back got better. At the fruit stall, we met a young girl with abdominal pain. I commanded the pain go away and she was healed. Nephew of fruit lady had pain in his upper arm, due to a training injury. Peter healed him. Peter also prayed for a woman with back pain. We testified to her and asked if she wanted to get saved. She understood and responded “not yet”.

The day after the confirmed hotel owner’s daughter’s healing in the shoulders, but not fully in the back. I prayed for her back again, which now was healed fully. Peter prayed for a Christian girl who sold fruit drinks. She stood and read the Bible when we arrived. It was delightful to see in Thailand, with so much Buddah worship.

The next day, which was the day before the trip home, I asked for the sister in law to the fruit lady, who had a sore shoulder. She was healed after a few prayers. She felt the heat when I prayed. She wanted to keep her faith in Buddha.

We preach Christ primarily by signs and wonders, but also with words, despite language difficulties. The healings was a sign of mercy for three women at the same Spa and they left their lives to God through Jesus Christ. Others we met wanted to either wait or most wanted to keep their faith in the Buddha.

This was excerpt from my journal, my acts of the Apostles, but more than this happened even if we were to add Peters. We testified in addition to so many people with words and even prayed for things other than physical healing.

I hope this will be an encouragement to you to write your acts of the Apostles and fill them with Jesus Stories.


2 Comments

Gud hörde Bualois rop. God heard Bualois cry.

Bualoi i Thailand bar en längtan i sitt inre att bli kristen, men runt henne fann hon endast buddhister. Hennes hjärta ropade ut en önskan till den Gud hon ville lära känna. Sänd någon! Peter och jag blev sända, efter att vi dividerat länge om vi skulle åka eller inte, och om det skulle vara till Thailand eller inte. Vi bestämde oss slutligen för att inte åka, men när tiden gick ändrade vi oss. Vi kände att vi behövde ladda batterierna. Gud hörde helt enkelt Bualois bön och ledde oss att ta rätt beslut.

Efter ett luftburet nyårsfirande landade vi i Phuket, Thailand. Vi var glada i hågen och visste inte vad som låg framför oss att erfara dessa två veckor av ledighet. Första kvällen gick vi på ett Spa och Ekki som behandlade Peter hade ont i axeln. Peter botade honom från långvarig smärta i axeln. Det finns många Spa att välja på i Phuket, men på just detta arbetade även Bualoi.

Två dagar senare passerar vi samma Spa och pratar med Ekki. Han var bättre men inte helt bra. Peter bad igen och han blev mycket bättre igen. Peter bad även för hans manliga kollega, som blev helt bra i axlarna. Då såg tjejerna på Spaet vad som hände och jag gick och frågade dem om de hade ont nånstans, vilket de naturligtvis hade. Jag började bota dem, en efter en och de blev helade på rad. En tjej blev fullt ut helad och övriga blev bättre. Det var axel, nackar, knän, en rygg, arm etc. Även Peter bad för tjejerna. De frågade hur vi gjorde och vi berättade om Jesus och gav honom all ära.

Borde vi predikat mer även med ord? Skulle vi frågat om de ville bli frälsta? Vi gick förbi Spaet flera gånger samma dag och alla var glada. Den manliga kollegan bekräftade att han var botad, även efter att han masserat.

Några dagar senare bad vi för tjejerna på Spaet igen. Jag fick be flera gånger och de blev bättre, men inte fullt ut bra. Peter bad en gång och det blev bra på en gång. Det kändes tungt för mig, trots att Gud gjorde under. Åh Gud förbarma dig över mig!

Varje dag vi passerade Spaet vinkade vi till dem. Men vi hade inga planer på att gå på Spa igen, förrän i slutet av semestern. Jag hade planerat manikyr och pedikyr till dagen innan hemresan, men jag ändrade mig plötsligt och valde att gå två dagar innan istället. Vi hade tänkt att välja ett annat Spa, men kände att vi skulle gynna dem, så vi ändrade oss även i detta beslut, precis i sista stund.

Efter behandlingarna satt vi utanför och samtalade om Jesus. Peter botade även en av tjejerna i överkroppen. Både Peter och jag kände av språkförbistringen och upplevde att det var onödigt att fråga om de ville bli frälsta. Precis när jag hade tänkt den tanken, kom trons gåva över mig och jag frågade Bualoi om hon ville bli frälst och hon svarade ja.

Jag ledde henne i en enkel frälsningsbön och hon bad efter. Hon berättade efteråt att ingen frågat henne förut, trots att hon mött kristna tidigare i sitt liv. Det var inget frågetecken om något hände. Guds välbehag vilade nämligen över platsen och hon blev uppfylld av Den Helige Anden. Äntligen fick hon möta Gud!

Det som sedan hände var förunderligt! Jag sade att nu måste hon döpas till Kristus. Vi kom överens om att träffas nästa morgon innan Spaet öppnade och gå ner till havet. När vi kom hade en kvinna till, Mali, önskan att få bli frälst och döpt. Hon skulle sedan på semester en vecka till Chang Mai. Vi gick ner till havet och jag ledde även Mali till Kristus i en enkel bön. Jag döpte Bualoi och visade henne sedan hur hon skulle döpa Mali. Vi gör lärjungar som gör lärjungar! Sedan bad vi tillsammans och Peter och jag sände ut dem att predika evangelium och bota sjuka.

Efter vi skiljts åt gick Peter och jag och intog en härlig frukost tacksamma och glada att få bli använda av Gud. Några timmar senare står Bualoi i färd att ringa mig, men precis i samma stund passerar vi Spaet. Ytterligare en kvinna, Asså, ville bli frälst. Peter hjälpte Bualoi att leda Asså i en enkel frälsningsbön och sedan övertalade vi Bualoi att följa med till havet. Vi ville att hon skulle döpa Asså. Det var dock på hennes arbetstid. Hon valde att följa med och bli blöt igen. Bualoi döpte Asså och sedan bad vi tillsammans för henne och sände även henne. Vi gick förbi Spaet även senare på kvällen och uppmuntrade dem i deras nyfunna tro. Bualoi hade haft kunder precis hela dagen. Så Gud uppmuntrade henne, att det lönar sig att sätta Honom främst.

Vi hade även uppmuntrat dem att bota sjuka och Bualoi berättade att hon hade bett för en kund som blivit helad. Vi förmanade dem att de ska fråga först innan de ber, så att de kan ge Gud äran och berätta om Jesus. Och att de inte kan ta betalt, eftersom det är Gud som gör undret genom dem.

Vi kopplade ihop våra nyfunna systrar med en kristinna i Thailand. Hon bor i Chang Mai och skulle träffa Mali i veckan och dessutom förmedla kontakt med vänner på Phuket till alla tre.

Vi skulle säga hejdå innan vi åkte till flyget på morgonen dagen efter. Både Bualoi och Asså var båda helt uppfyllda av glädje och Gud. Vi bad tillsammans. Eller Peter bad och jag bad och sedan bad vi dem att be. Det vågade de inte först, “men för oss på thailändska” sade jag och då löstes deras tunga. Vi gör lärjungar som gör lärjungar.

All ära till Jesus för Hans godhet mot Bualoi och hennes hushåll. Bualoi är en kvinna av frid, som samlar människor till Jesus. Detta är bara början!

Bualoi in Thailand wore a longing in her heart to become a Christian, but around her, she found only Buddhists. Her heart cried out a wish to the God she wanted to know. Send someone! Peter and I were sent, after we divided long if we would go or not, and whether it would be to Thailand or not. We finally decided that not to go, but when time passed, we shifted. We felt we needed to recharge the batteries. God heard simply Bualois prayer and led us to take the right decision.

After an airborne New Year celebration we landed in Phuket, Thailand. We were joyously and did not know what lay ahead of us experience those two weeks of leave. The first evening we went to a spa and Ekki who treated Peter had a sore shoulder. Peter healed him from chronic pain in the shoulder. There are many spas to choose from in Phuket, but on this particular also worked Bualoi.

Two days later we pass the same Spa and talked to Ekki. He was better but not quite good. Peter prayed again and he was much better again. Peter also prayed for his male colleague, who became totally fine in his shoulders. Then saw the girls at the spa what happened and I went and asked them if they had pain somewhere, which of course they had. I began to heal them, one by one, and they were healed in a row. One girl was fully healed and others got better. It was shoulder, necks, knees, a back, arm, etc. Even Peter prayed for the girls. They asked how we were doing and we talked about Jesus and gave Him all the glory.

Should we preached more even with words? Would we asked if they wanted to be saved? We walked past the spa several times that day and everyone was happy. The male colleague confirmed that he was healed, even after he massaged.

A few days later we healed the girls at the spa again. I had to pray several times and they got better, but not fully good. Peter prayed once and it was good at one time. It felt heavy for me, even though God did wonders. Oh God, have mercy on me!

Every day we passed the spa we waved to them. But we had no plans to go to the spa again, until the end of the holiday. I had planned manicure and pedicure the day before the trip home, but I changed my mind suddenly and chose to go two days before instead. We had intended to select another spa, but felt we would benefit them, so we changed us in this decision, just at the last moment.

After the treatments, we sat outside and talked about Jesus. Peter healed also one of the girls in the upper body. Both Peter and I felt the confusion of tongues and felt that it was unnecessary to ask if they wanted to get saved. Just as I had thought the thought came the gift of faith on me and I asked Bualoi if she wanted to get saved and she said yes.

I led her in a simple salvation prayer and she prayed after me. She told me afterwards that no one asked her before, even though she met Christians before in her life. It was not a question mark if something happened. Grace of God was namely over the place and she was filled with the Holy Ghost. At last she got to meet God!

What happened next was extraordinary! I said that now she must be baptized into Christ. We agreed to meet the next morning before spa opened and go down to the sea. When we arrived we had a woman, Mali, who desired to be saved and baptized. She would then be on vacation for a week to Chang Mai. We went down to the sea and I also led Mali to Christ in a simple prayer. I baptised Bualoi and showed her then how she would baptize Mali. We make disciples who make disciples! Then we prayed together, and Peter and I sent them out to preach the gospel and heal the sick.

After we parted ways Peter and I went and took a lovely breakfast grateful and excited to get be used by God. A few hours later, Bualoi was about to call me, but just at that moment we pass the spa. Another woman, Asså, wanted to be saved. Peter helped Bualoi lead Asså in a simple salvation prayer and then we persuaded Bualoi to come along to the sea. We wanted her to baptize Asså. However, it was on her working hours. She chose to follow along and getting wet again. Bualoi baptised Asså and then we prayed together for her and also sent her. We walked past the spa also later in the evening and encouraged them in their newfound faith. Bualoi had clients like the whole day. So God encouraged her, it pays to put Him first.

We even had encouraged them to heal the sick and Bualoi told me that she had prayed for a client who was healed. We persuaded them that they should ask first before they pray, so they can give glory to God and tell about Jesus. And they can not get paid, because it is God who makes the miracle through them.

We coupled our newfound sisters with a disciple Sara in Thailand. She lives in Chang Mai and would meet Mali in the week and arrange contact with friends on Phuket to all three.

We would say goodbye before we went to the airport in the morning the day after. Both Bualoi and Assa were both completely with joy and God. We prayed together. Or Peter prayed and I prayed and then we asked them to pray. There they dared not at first, “but for us in Thai” I said and then dissolved their tongue. We make disciples who make disciples.

All glory to Jesus for His goodness to Bualoi and her household. Bualoi is a woman of peace, which bring people to Jesus. This is just the beginning!