throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

“Nu har vi kyrka!” . “We have Church!”

Vi hade kyrka i måndags, som vanligt. Vår organiserade samling i vår enkla husförsamling är nämligen på måndagar. Det var ljuvligt. Vi samlas i hemmen i familjär anda.

Vi åt först en enkel måltid, med resterna från julmaten, toppat med torkad ren. Det sista får man vänja sig vid, när vi har norrlänningar mitt ibland oss. Sedan hade Peter förberett bibelord att läsa och samtala kring, som handlade om efterföljelsen av Jesus och att nå de förlorade (läs dessa längst ner i inlägget). Det var tänkvärda frågor och intressanta svar från oss alla.

1. Hur följer du Jesus?
2. Hur kan vi nå de som ännu inte ser?
3. Vad/vem är nummer ett i ditt liv?

Bibelordet och samtalet märkte oss och vi blickade även framåt mot 2015. Hur ska vi följa Jesus nästa år? Vi avslutade med bön och sedan satt vi i enskilda spontana samtal och delade livet och Kristus.

Jag och en kille, pratade om olika bibelöversättningar och om grunderna i trosrörelsens teologi. Peter och en kille pratade om helt andra saker. Fler än så var vi inte denna måndag i slutet av året, mellan jul och nyårsfirande. Det är inte mängden det handlar om, men hjärtat och frukten. Vi pratade och pratade och tiden gick. Man kunde nästan erfara känslan av, när Paulus predikade till församlingen ända in på midnatt och en ung man somnade och föll ner från fönstret.

Jag utbrast glatt “nu har vi kyrka”. Däremot “är vi kyrka” hela tiden. Följ Jesus in i och under nästa år du med! Om “du är kyrka”, så se till att även “ha kyrka” med systrar och bröder i Kristus, nu och nästa år.

Bibelord med frågor och svar
Mt 4:19-20
Han sade till dem:”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”Genast lämnade de näten och följde honom

Fråga: Vad innebär det att följa Jesus ?
Ett svar: Lydnad till ordet!

2 cor 4:3
Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade

Fråga: Hur kan vi visa evangelium?
Ett svar: Var ett ljus!!

Matt 9:37-38
Och han sade till sina lärjungar:”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Fråga: Hur kan vi göra detta?
Ett svar: Var ett exempel!

MT 22:37-40
Han svarade:”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Fråga: Vad menar Jesus ?
Ett svar: Ordningen! Gud först och främst.

We had church on Monday, as usual. Our organized meeting in our simple house church is namely on Mondays. It was lovely. We gather in homes in a good spirit.

We first ate a simple meal with leftovers from Christmas dinner, topped with dried clean. The last thing to get used to, when we have Norrlanders midst. Since Peter had prepared the scriptures to read and discuss, which was about our compliance with Jesus and to reach the lost (read them at the bottom of the post). It was thought-provoking questions and interesting answers from all of us.

1. How do you follow Jesus?
2. How can we reach those who do not yet see?
3. What / Who is number one in your life?

Scripture and the conversation marked us and we looked forward to even 2015. How can we follow Jesus next year? We ended with a prayer and then we sat in individual spontaneous conversations and shared life and Christ.

Me and a guy, talked about different Bible translations and the basics of Faith movement theology. Peter and a guy was talking about completely different things. More than that, we were not many this Monday at the end of the year, between Christmas and New Year celebrations. It is not the amount involved, but the heart and the fruit. We talked and talked and time passed. One could almost have a feeling of when Paul preached to the congregation until the midnight and a young man fell asleep and fell from the window.

I exclaimed happily “Now we have church”. In contrast, “We are Church” all the time. Follow Jesus into and over the next year even you! If “you’re Church”, so be sure to also “have church” with sisters and brothers in Christ, now and next year.

Bible Verses with questions and answers

Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.

Question: How can we do this?
One answer: Be the example !

And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets, and followed him

Question: What does it mean to follow Jesus ?
One answer: Obedience to the Word !!

But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:

Question: How can we show the Gospel?
One answer: Be a light!!

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets

Question: What does Jesus mean?
One answer: The order! First God!

Advertisements


Leave a comment

Mission i Gottsunda 28 december. Mission in Gottsunda the 28th of December.

Peter och jag tog ett kort varv med riktad mission på Gottsunda centrum i söndags. Vi ställde frågan “ursäkta har du någon smärta i kroppen just nu?”

Peter fick snabbt “olja i maskineriet” och delade de goda nyheterna om Jesus med många. Dessutom fick han be för en ung man med träningsvärk och knäproblem. Träningsvärken försvann direkt, men resten kunde han inte veta på plats. Killen och mamman var muslimer, men hon bar inte slöja. Vi gav honom en Bibel och ett traktat. Det var ett bra samtal som bottnade.

Jag fick inga napp och tröttnade snart. Då lade jag märke till en frisör utan kunder. Jag upplevde speciellt att vi skulle fråga dem, en manlig och en kvinnlig frisör. Han var förkyld och hon hade värk i axlarna och tungt huvud. Peter frågade om jag ville be, men jag kände fruktan och otro. Han ville uppmuntra mig, så att jag skulle känna mig delaktig, men jag överlät ändå till honom. När han bad för mannen, ändrade jag mig och bad frimodigt för kvinnan och båda blev helade. Hon ville att vi ber för hennes dotter, som fått rullator och bor i Göteborg. Jag sade att vi känner en man i Göteborg , som kan be för henne. På väg till bilen mötte vi ytterligare en mamma och en dotter. Dottern trodde inte på Gud alls och mamman på alla religioner. Vi fick ge dottern en bibel och ett traktat. Halleluja! Mission complete!

Det gäller att hålla elden brinnande! Brinner din eld för de förlorade? Har du olja i din lampa? Gör som vi, ta steget och gå ut i din vardag!

Peter and I took a brief turn with a targeted mission on Gottsunda center last Sunday. We asked the question “excuse do you have any pain in your body right now?”

Peter quickly got the “oil in the machinery” and shared the good news of Jesus with many. In addition, he was praying for a young man with sore muscles and knee problems. Training The pain disappeared immediately, but the rest he could not know at spot. The guy and the mother were Muslims, but she did not wear a veil. We gave him a Bible and a treaty. It was a good call which bottomed out.

I got no response, and soon tired. Then I noticed a hairdresser without customers. I felt specially that we would ask them, a male and a female hairdresser. He had a cold and she had pain in her shoulders and heavy head. Peter asked if I wanted to pray, but I felt fear and unbelief. He wanted to encourage me, so that I would feel involved, but I still ceded to him. When he prayed for the man, I changed my mind and prayed boldly for the woman and both were healed. She wanted us to pray for her daughter, who received a walker and lives in Gothenburg. I said that we know a man in Gothenburg, which could pray for her. On the way to the car, we met another mother and a daughter. The daughter did not believe in God at all, and the mother of all religions. We had to give her daughter a Bible and a treaty. Hallelujah! Mission Complete!

It is important to keep the fire burning! Thats your fire for the lost? Do you have oil in your lamp? Do as we do, take the plunge and go out in your everyday life!


3 Comments

Ett hushåll frälst. A household saved.

Åh, nu har Peter och jag fått uppleva ytterligare en biblisk händelse. Vi har fått leda en hel familj, ett hushåll till frälsning, på en och samma gång. Det är ju helt enormt. Bibeln känns så levande och livet så spännande.

Acts 16:30-34
Sedan förde han ut dem och frågade:”Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?”De svarade:”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.”Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.

Det handlar om en eritreansk familj som vi mött, genom att en vän till sönerna blivit helad på stan, genom Peter. Vi har sedan träffat familjen några gånger och denna gång pratade vi mycket om frälsningen. Vi kom in på ämnet genom att jag tog fram Bibeln och läste högt ett bibelord. Jag bad mamman läsa samma bibelord högt på deras språk. Vi fick då ge dem varsin svensk Bibel. Det visade sig nämligen att barnen inte förstod Bibeln på deras språk.

De kallade sig ortodoxt kristna, men Gud vet hur deras hjärtas status var. Den yngsta sonen sade att han inte trodde, men att han skulle ge det en chans genom att läsa Bibeln och fråga Gud. Peter, som är en känslig människofiskare, upplevde att detta inte räckte, utan de skulle få möjlighet att vända om från sin egen väg, få syndernas förlåtelse och bli frälsta på plats. De ville alla göra detta. Så Peter ledde dem i en unison frälsningsbön och några sekunder senare berättar den yngsta sonen berört: “det går inte att beskriva känslan, efter jag bad den bönen”.

Sedan bad vi med dem till Andedopet. Pappan började tala i tungor och den yngste sonen upplevde en värmeström upp och ner i kroppen och att tungotal kom på hans tunga. “Nu ska jag läsa Bibeln”, sade han bestämt. Vill du bli döpt i vatten frågade vi? Ja, svarade han och även resten av familjen. Då de inte äger något badkar kom vi överens om att pappan hör av sig till oss, så att de alla kan bli döpta till Kristus inom en snar framtid, där det finns vatten att bli nedsänkt i och sedan uppstå ur. Dopet handlar nämligen om död, begravning och uppståndelse.

Oh, now Peter and I got to experience another biblical event. We have got to lead an entire family, a household of salvation, at the same time. It’s absolutely huge. The Bible seems so vivid and life so exciting.

Acts 16:30-34
Then he brought them out and said, “Sirs, what must I do to be saved?” And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.” And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds; and he was baptized at once, he and all his family. Then he brought them up into his house and set food before them. And he rejoiced along with his entire household that he had believed in God.

It’s about an Eritrean family we met, by a friend of his sons was healed in the town, by Peter. We then met with the family a few times and this time we talked a lot about salvation. We came in on the topic by the way I took up the Bible and read aloud a scripture. I asked the mother to read the same Bible passages loud in their language. We then had to give them a respective Swedish Bible. It turned out that the children did not understand the Bible in their language.

They called themselves Orthodox Christians, but God knows how their heart’s status was. The youngest son said he did not believe, but that he would give it a chance by reading the Bible and ask God. Peter, who is a sensitive fishers of men, felt that this was not enough, they would have the opportunity to turn from their own path, receive forgiveness of sins and be saved there and than. They all wanted to do this. So Peter led them in a choral salvation and a few seconds later tells the youngest son touched: “You can not describe the feeling after I prayed the prayer”.

Then we prayed for Spirit baptism. The father began to speak in tongues and the youngest son experienced a heat flow up and down in the body and that speaking in tongues came to his tongue. “Now I’ll read the Bible,” he said firmly. Would you be baptized in water, we asked? Yes, he replied, and also the rest of the family. Since they do not own any bathtub, we agreed that the father contacts us, so that they can all be baptized into Christ in the near future, where there is water to become immersed in, and then emerge from. Baptism is all about death, burial and resurrection.


Leave a comment

Inspiration att gå ut i Harbo. Inspiration to go out in Harbo.

Idag var Peter och jag i Harbo missionskyrka och berättade om:
1. Hur Gud använder oss
2. Hur vi lever ut vårt kristna liv
3. Våra Apostlagärningar kapitel 29

Vi känner pastor Anna från en tid vi brukade besöka Korskyrkan i Uppsala. Hennes man Samuel och jag gick dessutom på bibelskola samtidigt för ett bra antal år sedan. Anna kallade oss för att vi skulle berätta om vad som händer i våra kristna liv idag. Hon upplever att det är den sista tiden och att Jesus snart ska komma tillbaka. Det vi alla behöver fokusera på är att göra lärjungar som gör lärjungar. Hon predikade i just det ämnet och vittnade om händelser inne i kyrkbyggnaden på en konferens nyligen, som handlade om kunskapens ord, förbön, helande och ungdomar som vill lära känna Jesus.

Vi tog stafettpinnen och spelade upp vår trailer att predika Kristus genom tecken och under. Sedan började Peter berätta om bakgrunden till vad vi erfar idag. Sedan fick jag berätta min syn på saken. Jag började berätta att mitt liv idag mappar mot Apostlagärningarna och efter några vittnesbörd avslutade jag med att säga att deras liv också kan göra det. Peter fortsatte med att berätta många Jesu berättelser ur verkliga livet. Han lyfte även fram att vi tränat många troende att predika Kristus genom tecken och under och fröjden att följa multiplikationen, när de sedan fortsätter bära frukt. Han avslutade med att upprepa att vi alla, var och en, kan skriva Apostlagärningarna kapitel 29 i våra liv.

Mötet avslutades med ett tillfälle till förbön för de sjuka. Det var tydligen vi som skulle be och det gjorde vi så gärna. Även om vi uppskattar mer att bota de ofrälsta som ett tecken, för att de ska lyssna på budskapet om Jesus och välja att tro på och följa Jesus. Eller att ta ut redan troende att lära dem bota sjuka i Jesu namn eller genom enbart handpåläggning. Bland annat bad Peter för en man som blev helad och jag bad för en man som blev helad i sitt knä och lite bättre i ryggen.

Församlingen blev uppmuntrad och fick liv och energi. Må de ta stafettpinnen och gå ut i sin vardag och vittna om Jesus i ord och gärning. Ja, må de bota de sjuka och predika att Guds rike är här. Ja, må även du som läser detta gå ut och göra lärjungar, som gör lärjungar och bota sjuka i Jesu namn. Och på det sättet utbreda Guds rike och göra Jesus känd. Låt oss befolka himlen och plundra helvetet medan tid är! Jesus kommer snart.

Today, Peter and I in Harbo missionary church and told about:
1. How God uses us
2. How we live out our Christian life
3. Our acts of the Apostles Chapter 29

We know Pastor Anna from a time we used to visit the Cross Church in Uppsala. Her husband Samuel and I also went to Bible school at the same time for a good number of years ago. Anna called us that we would talk about what happens in our Christian life today. She feels that it is the last time and that Jesus will soon return. What we all need to focus on is to make disciples who make disciples. She preached in that particular subject and testified about events inside the church building at a recent conference, which was about the word of knowledge, prayer, healing and young people who want to know Jesus.

We took the baton and struck up our trailer to preach Christ through signs and wonders. Then Peter began to tell about the background to what we experience today. Then I had to tell my side of the story. I started to tell that my life today folders against Acts and after some testimony I concluded by saying that their lives may do the same. Peter went on to tell many stories of Jesus from real life. He also emphasized that we trained many believers to preach Christ through signs and wonders and delight to follow multiplication, when they then continues to bear fruit. He concluded by reiterating that we all, each one can write the Book of Acts Chapter 29 in our lives.

The meeting ended with an opportunity to pray for the sick. It was apparently we who would pray and we did so gladly. Although we appreciate more to cure the unsaved as a sign, that they should listen to the message of Jesus and choose to believe and follow Jesus. Or to charge believers to teach them to heal the sick in Jesus’ name or by merely laying on of hands. Among other things, prayed Peter for a man who was healed and I prayed for a man who was healed in his lap and a little better in the back.

The congregation was encouraged and given life and energy. Let them take the baton and go out in their everyday life and witness of Jesus in word and deed. Yes, let them heal the sick and preach the kingdom of God is here. Yes, may also you who are reading this go out and make disciples who make disciples and heal the sick in Jesus’ name. And in this way the kingdom of God expands and make Jesus known. Let’s populate heaven and plunder hell, while there is time! Jesus is coming soon.


Leave a comment

Gud är nära. God is near.

Gud är nära

Vår Gud är
en förtärande eld
så nära att inget går att dölja
så nära och så intim

eld värmer
eld lyser upp
eld förtär

Hans ögon är som en scanner
vilken upptäcker varje del av mig
på ytan och invändigt
fysiskt, själiskt och andligt

varje tanke jag tänker
varje andetag jag andas
varje handling jag gör
varje motiv i mitt hjärta och i mitt sinne

var jag än befinner mig är Han där
och utforskar mig
jag kan ingenting dölja
Han är en förtärande eld

samtidigt som jag vill fly
för min brustna nakenhet
finns det ingen jag vill vara så nära
och vågar att öppna mig för –
göra mig sårbar

Han älskar mig så intimt och kärleksfullt
närhet, är Hans kärleks och berörings rätta DNA
att Han så fullständigt utforskar mig
till den minsta cell eller DNA-sträng
att Han väljer att bry sig om mig

jag kan fly – eller
jag kan falla ner på mitt ansikte
vända om från min synd
be om förlåtelse
bli förlåten och renad

låta Honom, som älskar mig
lyfta upp mitt ansikte
och se mig i ögonen
ta min hand och följa Honom

låta Honom scanna mig
förlåta och rena mig
och sedan ge Honom min kärlek
i en nära relation
hand i hand – öga mot öga –
ansikte till ansikte

Han älskar mig
jag älskar Honom
jag är fri
och följer Honom
som är Gud

Hebrews 12:29
Ty vår Gud är en förtärande eld

God is near

Hebrews 12:29
for our God is a consuming fire

Our God is
a consuming fire
so close that nothing goes to hide
so close and so intimate

fire heats
fire lit up
fire shall consume

His eyes are like a scanner
which detects every part of me
on the surface and inside
physical, mental and spiritual base

every thought I think
every breath I breathe
every action I make
every scene in my heart and in my mind

wherever I find myself, He is there
and explores Me
I have nothing to hide
He is a consuming fire

the same time I want to escape
for my broken nudity
there’s no one I want to be as close
and dares to open up to –
make me vulnerable

He loves me so intimate and loving
proximity, is His love and tangents correct DNA
He so thoroughly explores Me
to the smallest cell or DNA strand
He chooses to bother about me

I can flee – or
I can fall down on my face
turn from my sin
ask forgiveness
be forgiven and cleansed

let Him who loves me
lift up my face
and look me in the eyes
take my hand and follow Him

let him scan Me
forgive and cleanse me
and then give him my love
in a close relationship
hand in hand – eye to eye –
face-to-face

He loves me
I love Him
I am free
and follow Him
which is God


Leave a comment

Evangelist team med kickstart i Gnarp. Team of evangelists with kick start in Gnarp.

Vi, Peter och Camilla med team, var kallade till en församling i Gnarp, för att inspirera och kickstarta dem att predika Kristus genom tecken och under. Vilho fyllde sin buss och på den befann sig han själv, vi, Helena, Daniel, Botros, Poya, Melki och på vägen uppåt landet hämtade vi dessutom, Marita. Ett härligt tillskott med ytterligare en kvinna i teamet.

Vi hade bön och lovsång på bussen varvat med vila och samtal. Jag fick sång i anden och sjöng tyst, men Helena hakade snart på. Precis innan vi skulle hämta upp Marita, fick jag ett budskap i tungor, vilket Helena trodde var att jag bad fram det som sedan hände utanför bensinmacken. En hel bil med romer, vilka hade ont överallt, kom ut ur den och några i teamet med Botros i spetsen botade dem alla i Jesu namn. De blev så tacksamma och pekade upp mot himmelens Gud. Sedan kom Marita och teamet var fulltaligt.

Vi hittade efter flera försök fram till Nordanstigs kristna center i Gnarp. En härlig skara brinnande syskon väntade på oss där. Vi körde vårt koncept med inspirerande predikan och vittnesbörd av Peter, uppmuntrande undervisning med bibelord av mig, personliga vittnesbörd av Daniel, Vilho och Marita. Till avslutning innan teamindelning och lunch spelade Helena och Vilho ett drama, med hur vi går tillväga ute bland dem som ännu inte tror. Dessutom dansade Helena lovsångsdans.

Jag fick äran att ta ut pastorn och vi var på ett köpcentra och undvek därmed kylan. Vi tror på att göra lärjungar som gör lärjungar. Först visar teamledaren hur det går till och sedan “knuffar vi ungarna ur boet”. Det började lite trögt då jag fick be för flera stycken, innan någon bekräftade att de blev botade eller ens bättre. Men efter ett tag bröt det igenom och pastorn fick börja bota de sjuka.

Det mest speciella var när vi mötte en familj där endast mamman var fri från krämpor, beroende på att hon fått massage dagen innan. Den unge mannen sade “Jag svimmar, vad är det som händer?”, när pastorn lade handen på hans rygg och smärtan försvann. Jag sade att vi berättar efter vi bett för alla i gruppen. Vi har nämligen märkt att i Sverige fungerar det bäst att berätta om Jesus och korset, efter att de först upplevt honom. En av de unga tjejerna kände värme när pastorn lade handen på hennes nacke. Hon blev helad. Sedan fick han be för vaden, vilken också blev botad. Den andra unga tjejen hade ett knakande knä, som slutade knaka efter bön. Sedan berättade vi att det är Jesus som botar dem för att han älskar. Sen undrade killen om man kunde be mot ångest? Absolut, svarade vi och när pastorn gjorde det höll han verkligen på att svimma. Jag bad för tjejen mot ångest och att hon skulle få frid. Hon sade att hon blev trött. De hade redan Biblar, men fick traktatet “ett verkligt liv”. Åh, sade den första unga tjejen, jag som önskat “ett nytt liv” till julklapp. Gud vet verkligen allt, stort och smått.

Jag tog sedan ett steg i tro och bad för en kvinna med två kryckor, som hade en trasig protes i ryggraden. Hon hade en fruktansvärd smärta och ibland ingen känsel. Jag kände Guds kärlek gå ut till henne. Jag bad flera gånger och hon märkte en klar förbättring. Jag upplevde även att Guds kraft gick igenom mig till henne. Underbart! Nästa gång ska jag se ett fullt helande på plats!

När vi varit ute och kom tillbaka, inspirerade Peter till att fortsätta att gå ut och nå de förlorade genom att predika genom tecken och under samt att även se multiplikation. Alla team fick vittna om vad de de sett och hört, vilket jag koordinerade, när de varit ute med Jesus i Sundsvall på gator & torg. Kvällen avslutades med ett kort vittnesbörd av Poya, som alltid har något att dela. Vad har du att dela? Hur kan du förmedla Guds kraft och kärlek? Jag uppmuntrar dig att ta tillfället vid handen i din vardag och nå ut till en fallen värld med förlorade människor. Det som är förstört kan upprättas och det som är förlorat kan återfinnas!

Philippians 3:9
och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

We, Peter and Camilla with the team, was called to a congregation in Gnarp, to inspire and kick start them to preach Christ through signs and wonders. Vilho filled his bus and it was he, we, Helena, Daniel, Botros, Poya, Melki and on the way up country we fetched addition, Marita. A wonderful supplementation with another woman in the team.

We had prayer and worship in the bus interspersed with rest and conversation. I was singing in the Spirit and sang quietly, but Helena soon hooked on. Just before we would pick up Marita, I received a message in tongues, as Helena thought was that I prayed until what happened outside the gas station. A whole car with Roman people, who had pain all over, came out of it and some of the team with Botros spearheaded healed them all in the name of Jesus. They were so grateful and pointed up toward the God of heaven. Then came Marita and the team was full strength.

We found after several attempts Nordanstigs Christian Center in Gnarp. A lovely crowd of fervent brothers and sisters were waiting for us there. We shared our concept of inspiring preaching and testimony by Peter, encouraging teaching of scripture by me, personal testimonies by Daniel, Vilho and Marita. To finish before the team division and lunch played Helena and Vilho a drama, with how we go out among those who not yet believe. Furthermore danced Helena worship dance.

I was honored to take out the pastor and we were on a shopping mall and avoided the cold. We believe in making disciples who make disciples. First shows the team leader how it is done and then “pushes the chicks out of the nest”. It started out a bit slow when I had to pray for several people, before anyone acknowledged that they were cured or even better. But after a while it broke through and the pastor could start healing the sick.

The most special was when we met a family where only the mother was free of ailments, because she got a massage the day before. The young man said, “I faint, what’s happening?”, When the pastor laid his hand on his back and the pain disappeared. I said that we tell after we prayed for everyone in the group. We noticed that in Sweden, it works best to tell about Jesus and the Cross, after they first experienced him. One of the young girls felt the heat when the pastor laid his hand on her neck. She was healed. Then he was praying for the calf, which also was healed. The other young girl had a creaking knee, ending creak after prayer. Than we told them that it is Jesus who heals them because he loves. Then the guy asked if we could pray for anxiety? Absolutely, we answered and when the pastor did it, he actually almost fainted. I prayed for the girl for anxiety and that she would have peace. She said she got tired. They had already Bibles, but got treaty “real life”. Oh, said the first young girl, I wished “a new life” for Christmas gift. God truly knows everything, big and small.

I then took a step of faith and prayed for a woman with two crutches, who had a broken denture in the spine. She had a terrible pain and sometimes numbness. I felt God’s love go out to her. I prayed several times and she noticed a definite improvement. I also felt that God’s power went through me to her. Wonderful! Next time I’ll see a full healing on the spot!

When we had been out and came back inspired Peter to continue to go out and reach the lost through preaching by signs and wonders and also to ensure multiplication. All teams had to testify about what they they had seen and heard, which I coordinated, when they have been out with Jesus in Sundsvall on the streets & squares. The evening ended with a brief testimony of Poya, who always have something to share. What do you have to share? How can you communicate God’s power and love? I encourage you to seize the hand of your everyday life and reach out to a fallen world of lost people. What is destroyed can be established and what is lost can be found!

Philippians 3:9
and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith


Leave a comment

break every chain. lossa alla bojor.

break every chain
break every chain
break every chain|:|

We as followers of Jesus Christ are called to set the captives free

Luke 4:18-19
“The Spirit of the Lord is upon me,
because he has anointed me
to proclaim good news to the poor.
He has sent me to proclaim liberty to the captives
and recovering of sight to the blind,
to set at liberty those who are oppressed,
to proclaim the year of the Lord’s favor.”

Jesus has paid the price for every sin and curse i.e consequence of sin like sickness, poverty and eternal death

You and me or any (wo)man can be set free from any prison
We can get saved, healed, set free and restaured

If you are bound let Jesus save you and set you free from any chain
You just need to forgive, ask for forgiveness and recieve complete salvation

It is of course a process after you get born again, but if you are totally honest with God every step and every breath you take, His sacrifice is enough

It is finnished
His rigthous blood was the complete atonement
You can not add anything or erase anything
It is complete
The price is payed
And it is valid for you, me and our neighbor
Let us be transformed

And let us go out and expand the Kingdom of God
let us set the captives free
Bind the devil
Heal the sick
Proclaim the good news
Spread the love of Christ that conquers all
In the name of Jesus and by the power of His Blood

break every chain
break every chain
break every chain|:|

Lossa alla bojor
Lossa alla bojor
Lossa alla bojor|:|

Vi som Jesu lärjungar är kallade att släppa fångarna fria

Luke 4:18-19
Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig
till att predika glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut
frihet för de fångna
och syn för de blinda,
för att ge de betryckta frihet
och predika ett nådens år från Herren.

Jesus har betalat priset för varje synd och förbannelse dvs konsekvens av synden som sjukdom, fattigdom och evig död

Du och jag eller vem som helst, kan bli fria från allt som binder oss
Vi kan bli frälsta, helade, befriade och upprättade

Om du är fången låta Jesus frälsa dig och sätta dig fri från bojan
Du behöver bara förlåta, be om förlåtelse och bli fullständigt frälst

Det är naturligtvis en process efter att du blir född på nytt, men om du är helt ärlig med Gud varje steg och varje andetag du tar, är Hans offer nog

Det är fullbordat
Hans rena blod var den fullständiga försoningen
Du kan inte lägga till något eller ta bort något
Det är komplett
Priset är betalt
Och det gäller dig, mig och vår granne
Låt oss bli förvandlade!

Och låt oss gå ut och utbreda Guds rike
Låt oss sätta fångarna fria
Binda djävulen
Bota de sjuka
Förkunna de goda nyheterna
Sprida Kristi kärlek som övervinner allt
I Jesu namn och genom kraften i Hans blod

Lossa alla bojor
Lossa alla bojor
Lossa alla bojor|:|