throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

Uppföljning Mikaelskyrkan. Follow up Michaels Church.

Vi, Peter Ahlman med team, var kallade tillbaka till Mikaelskyrkan på en uppföljning, efter vi hade haft en kickstart där i maj. Tanken var att vi skulle tillsammans med dem vittna om vad Gud gjort sen sist och ta ut fler från deras församling ut på ny kickstart. Vi kom mangrant 7 personer och de var 2 sen tidigare. Endast en ny kille kom vilket resulterade i att ingen av dem från Mikaelskyrkan behövde kickstarta någon och vi gick alla ut för att predika genom tecken och under. Den nya killen var precis som vi andra förundrade över Guds väldiga gärningar.

Peter och jag gick tillsammans med Vincent som varit med förut och botade sjuka och predikade Kristus på Gränby center. Helena gick med en som varit med förut även hon på Gränby center. Övriga team gick på stan och det fungerade bra för alla. Innan vi gick ut samtalade vi en del om vad som händer om ingenting verkar hända när vi ber. Vi sade att oftast är det bara att fortsätta be om man får tillåtelse, vilket dock händer att man inte får. Det gäller ibland att nödga människor att få be, precis som Jesus säger att vi ska nödga människor in i Guds rike.

Helena fick nytta av det samtalet innan hon fick vara med om ett momentum. Hon hade frågat två muslimska kvinnor, om de hade ont nånstans. Även om de hade det, fick hon inte be för dem. Hennes team mötte dem igen lite senare och hon fick be för en av dem. Helena bad 4 gånger innan det nästan var helt bra. Sen började saker hända. Snart fick Helena be minst för 3 andra muslimska kvinnor i samma grupp, vilka alla blev helade efter ca 4 böner. Det slutade med att den första kvinnan bad om förbön igen för att bli helt frisk. Helena bad och kvinnan upplevde värme och blev helt botad. Vi ska be utan att ge upp.

Vincent fick be för en man som hade kronisk värk i ryggen. Mannen var övertygad att det inte skulle hjälpa. Vincent lade sina händer på hans rygg två gånger och befallde smärtan släppa, utan något synligt resultat. Då sade jag till Vincent att på svenska kasta ut sjukdomsanden, eftersom mannen pratade engelska, och vi behöver inte oroa honom med onda andar. Vilket Vincent gjorde och plötsligt upplevde mannen en klar förbättring.

Det mest speciella mötet för dagen var, när vi träffade två unga tjejer på övervåningen. De hade precis pratat om den enes skada i höften, när vi stoppade dem och frågade “ursäkta får vi ställa en fråga, den är lite udda men har du någon smärta i kroppen så att du har ont just nu? ” När vi samtalat en stund och jag bett några gånger och hon upplevt att smärtan försvunnit, insåg hon att hon kände igen Peter. Han hade gett henne en bibel, när hon jobbade på en Shellmack. Vi uppmuntrade henne att läsa den. Även den andra tjejen blev berörd, så jag gav även henne en bibel. Jag frågade dem om de ville bli frälsta där och då. Men då blev de lite osäkra. Så vi uppmuntrade dem att läsa Bibeln och att pröva Gud, när de är hemma ensamma och har mer tid.

Vi delade ut flera biblar och det gjorde även de andra teamen. Det var märkligt för det brukar vi inte fokusera på under kickstart. Jag undrade varför Peter tog med så många biblar. Men Gud visste ju att det bara var Jens som skulle bli kickstartad. Skönt att veta att Gud är med, vet allt och alltid är steget före. Det går att lita på Honom. Att fullt ut luta sig mot Honom, är att tro. Han är vår klippa. I en tid av kaos och förvirring, så är ingenting nytt under solen för Jesus. Gör som vi, tro på Gud och följ Honom ut på nya äventyr.

We, Peter Ahlman the team, was called again to Michael’s Church on a follow-up, after we had had a kick start there in May. The idea was that we would be together with them to testify about what God has done since last time and take out more from their congregation on kickstart. We came in full force 7 people and they were 2 since before. Only a new guy came which resulted in none of them from Michael’s church needed to kick start someone and we all went out to preach through signs and wonders. The new guy was just like the rest of us marveled at God’s mighty acts.

Peter and I went along with Vincent who has been before, and healed the sick and preached Christ at Granby center. Helena went with one that was with before she too at Granby center. The other teams went to town and it worked well for everyone. Before we went out, we talked a lot about what will happen if nothing seems to happen when we pray. We said that usually it’s just to keep praying if you get permission, but this happens to you do not get. It is sometimes needed to compel people to accept prayer just as Jesus tells us to compel people into the kingdom of God.

Helena got from that conversation before she got to be part of the momentum. She had asked two Muslim women, if they had pain somewhere. Even if they had it, she did not ask for them. Her team met them again later and she had to ask for one of them. Helena asked 4 times before it was almost completely fine. Then things began to happen. Soon, Helena ask for at least three other Muslim women in the same group, all of whom were healed after about 4 prayers. It ended with the first lady asked for prayer again to get completely healthy. Helena asked and the woman felt heat and was completely healed. We should pray without giving up.

Vincent had to pray for a man who had chronic back pain. The man was convinced that it would not help. Vincent placed his hands on his back twice and commanded the pain to release, without any visible results. Then I said to Vincent that the Swedish throw illness sand, because the man spoke English, and we do not have to worry about him with evil spirits. What Vincent did and suddenly the man experienced a clear improvement. I stopped a Muslim man with a headache and stomach ache and Peter could pray for him. He was completely healed and happy.

The most special session of the day was when we met two young girls upstairs. They had just been talking about the man’s injury in the hip, when we stopped them and asked, “Excuse me, we ask a question, it is a bit odd, but do you have any pain in your body so you have pain right now?” When we talked for a while and I asked a few times and she experienced the pain disappeared, she realized that she recognized Peter. He had given her a Bible, when she worked at a Shell gas station. We encouraged her to read it. Even the other girl was interested, so I also gave her a Bible. I asked them if they wanted to be saved there and then. But then they became a little uncertain. So we encouraged them to read the Bible and to hear God when they’re home alone and have more time.

We handed out several Bibles and so did the other teams. It was strange for that we tend not to focus on during kickstart. I wondered why Peter took so many Bibles. But God knew that it was only Jens would be kick-started. Good to know that God is with, knows everything and is always one step ahead. You can trust Him. To fully lean on Him is to believe. He is our rock. In a dark time of chaos and confusion, it is nothing new under the sun for Jesus, our God. Do as we believe in God and follow Him out on new adventures.

Advertisements


Leave a comment

Botad imorse från huvudvärk. Healed from headache this morning.

Vaknade med begynnande huvudvärk. Peter lade slentrianmässigt handen på min arm och befallde smärtan gå. Men huvudet var lika tungt för det. Då ändrade han sig och lade resolut armen runt mig kärleksfullt och handen på mitt huvud, han bad inte men kärleken omslöt mig. Plötsligt efter någon minut upptäckte jag att jag var helad. Huvudet var lätt och den överhängande huvudvärken var borta. Tack Jesus och tack Peter.

Jesus är närvarande i min vardag. Han är Gud och Han är god. Han kan vara närvarande även i din vardag. Han tränger sig inte på, men om du närmar dig Honom, så närmar Han sig dig. Han är Gud och Han kan bli din Gud. Då kommer du upptäcka Hans godhet på djupet.

James 4:8
” Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.”

IMG_0443.JPG

Woke up with incipient headache. Peter added routinely hand on my arm and commanded the pain to go. But the head was as hard for it. Then he changed his mind and put resolute his arm around me lovingly and the hand on my head, he did not pray but love enveloped me. Suddenly, after a few minutes, I discovered that I was healed. The head was light and the impending headache was gone. Thank you Jesus and thank you Peter.

Jesus is present in my everyday life. He is God and He is good. He can be present even in your everyday life. He intrudes not but, if you approach him He approaches you. He is God and He can be your God. Then you will discover His goodness profoundly.

James 4:8
” Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.”


Leave a comment

Mina Apostlagärningar. My Actes.

Skrivs det nåt kapitel idag? I det övernaturliga livet som Jesu efterföljare. Det beror på mig. Och nu har det skrivits igen. Vi har varit i London, Peter och jag. Vi har hälsat på vänner och upplevt staden lite. Vi hann bara sätta oss i taxin från flygplatsen när vi började samspelt vittna för chauffören. Han hade buksmärtor sen en tid tillbaka och Peter fick be för honom innan vi skildes åt. Han upplevde värme men kunde inte bekräfta helandet, eftersom han inte hade ont just då. Han var väldigt berörd och ville att jag skulle fotografera Peter och honom.

När vi kom tillbaks till våra vänner efter lunch och promenad träffade vi deras städhjälp. Jag upplevde jag skulle fråga om hon hade ont nånstans, men jag somnade snabbt precis som Peter. Det hade inte blivit många timmars sömn innan resan till London. Jag vaknade upp lite senare, precis när hon var på språng och skulle gå. Jag ställde frågan med motiveringen att eftersom hon jobbar fysiskt med kroppen kanske hon hade ont nånstans? Det visade sig stämma bra. Hon hade smärta i axeln och hennes man hade gjort allt han kunde för att hjälpa henne, men utan resultat. Jag visade en helandevideo och lade mina händer på hennes axel. Jag befallde smärtan att lämna i Jesu namn. Sedan frågade jag hur det kändes. Hon kände efter och såg fortsatt mycket plågad ut. “Det gör fortfarande lika ont, svarade hon.” Jag bad en gång till och frågade igen hur hon kände. Hon kände efter och började gråta av tacksamhet. Smärtan var fullständigt borta. Jag kramade om henne och berättade vad som hade hänt. Jesus hade botat henne. Hon var katolik och blev väldigt berörd, när vi berättade att Jesus är densamme igår, idag och i evighet. Så som Han gjorde under sin tid på jorden, så gör Han genom oss sina lärjungar, under sin tid i himlen. Jag blev själv djupt berörd eftersom helandet var så tydligt och hon blev så tacksam. Jesus kom så nära.

På taxiresan till Gatwick fortsatte vi vårt samspelta vittnande om Jesus. I det här fallet upplevde jag att taxichauffören inte hade smärta i kroppen, men jag frågade ändå. Jag fick nöd i hjärtat för honom och fick leverera ett budskap till honom. Jag upplevde vittnesbörd i hjärtat att jag varit lydig. Jag erfor helt enkelt Guds välbehag.

Så det är bara att fortsätta oavsett var vi är, hemma eller borta. Vi ska inte dölja att vi är världens ljus.

Matthew 5:14-16
” Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.”

Printed there any chapter today? In the supernatural life of Jesus. It depends on me. And now it has been written again. We have been in London, Peter and me. We visited friends and experienced the city a bit. We only had time to put us in the taxi from the airport when we started well together testify to the driver. He had abdominal pain for some time back, and Peter could pray for him before we parted. He felt the heat but could not confirm the healing, because he had not hurt at the time. He was very touched and wanted me to photograph Peter and him.

When we got back to our friends for lunch and walk, we met their cleaning lady. I felt I would ask if she was in pain somewhere, but I quickly fell asleep just like Peter. There had not been many hours of sleep before the trip to London. I woke up a little later, just when she was on the go and would leave. I asked the question on the grounds that since she works physically with body maybe she had hurt somewhere? It turned out to be correct. She had pain in the shoulder, and her husband had done everything he could to help her, but to no avail. I showed a healing video and put my hands on her shoulder. I commanded the pain to leave in Jesus’ name. Then I asked how it felt. She felt and saw continued very pained. “It still hurt as much, ‘she answered.” I prayed again and asked how she felt. She felt and began to cry with gratitude. The pain was completely gone. I hugged her and told her what had happened. Jesus had healed her. She was Catholic and became very touched when we told that Jesus is the same yesterday, today, and forever. As he did during his time on earth, so He does through us his disciples, during his time in heaven. I myself was deeply touched because the healing was so clear and she was so grateful. Jesus came so close.

On the taxi ride to Gatwick, we continued our well together witnessing about Jesus. In this case, I felt that the taxi driver did not have pain in the body, but I asked anyway. I got need in my heart for him and had to deliver a message to him. I experienced the testimony in the heart that I had been obedient. I experienced just the delight of God.

So just continue no matter where we are, at home or away. We will not hide that we are the world’s light.

Matthew 5:14-16
” “You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.”