throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Vad har vi för budskap om helande? What is our Message about healing?

Vi lyfter helande som en naturlig gåva från en älskande Gud
Vi lyfter tecken och under som en del av evangelium
Vi lyfter tecken och under som ett verktyg för att nå de förlorade
Vi predikar att alla troende kan hela de sjuka

Andens nådegåvor och speciellt helandets gåvor kan användas, men inte alla har dessa gåvor, men alla kan vara ivriga att få dem. Alla har inte helandets gåvor, men alla kan bota sjuka.

Vi förmedlar att helande kan ske genom:
1. Trons lydnad
2. Frimodighet
3. Att leva i sändningen

Är du troende har du tro och du kan frimodigt göra det Bibeln säger. Bibeln säger att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Bibeln säger också att vi ska bota de sjuka och predika Kristus. Jesus har sänt oss och vi kan leva i sändningen och fortsätta sända varandra på mission.

We lift up healing as a gift of a loving God
We highlight signs and wonders as a part of the Gospel
We lift signs and wonders as a tool to reach the lost
We preach that all believers can heal the sick

Spirit’s gifts and special healing gifts can be used, but not all have these gifts, but all may be eager to get them. Not all have gifts of healing, but all can heal.

We bring that healing can take place through:
1. The obedience of faith
2. Boldness
3. Living as a sent people

If you are a believer, you have faith and you can boldly obey the Bible. The Bible tells us to lay hands on the sick and they shall recover. The Bible also says that we are to heal the sick and preach Christ. Jesus has sent us, and we can live as sent people and continue sending each other on new assignments.

Advertisements


Leave a comment

Nya vittnesbörd om helanden. New healing testimonies.

En strid ström av vittnesbörd om helande når mina öron kontinuerligt. Jag försöker sporadiskt plita ner några av dem för din och min uppmuntran och lärdom. Och för att göra Jesus känd, älskad och åtlydd. Kanske någon människa förundras över vad Gud gör, kanske någon själ blir överbevisad om Guds godhet och existens, kanske någon lärjunge får mod att gå ut och göra lärjungar och genom tecken och under predika Kristus?

Peter botade en nära vän från Malmö från benhinneinflammation och ont i knä. Först bad Peter mot benhinneinflammation och vännen upplevde hur det vibrerade i kroppen. Han kom dagen efter och berättade att det var helt bra och frågade om förbön även för sitt skadade knä. Du kan väl be sen, sade han. Men Peter lade sina händer på hans knä direkt och han blev botad direkt. Förunderlig nåd!

Durckheim fick kunskapens ord genom att han kände smärta i ryggen och vände sig om. Han frågade mannen han såg. “Du har ont i ryggen? Ja, svarade mannen. Du har haft det i 2 – 3 år och Jesus ska bota dig nu.” Johannes, en kille Durckheim lärjungatränade att bota sjuka, bad och mannen blev botad direkt.

Botros ögon glänste. Han hade sett Gud göra under. Cirka 2 cm växte ut och benen blev lika långa. Det fungerar! Detta hände på ett möte med Full Gospel Business Men i Uppsala.

Nyfrälst iranier i Malmö bad för sitt knä och Botros eller Peter för hans höft. Knäet blev helat direkt, men inte höften. En vecka senare bekräftar han de båda helandena på telefon. Han var förundrad över Guds ingripande och att han kunde be själv.

Nyfrälst kille i Uppsala gick in på Peters youtubekanal TLR SWE och såg en helandevideo med en muslim, som blev helad i sin käke. Han kände den killen och ringde upp honom och frågade vad som hade hänt. Killen bekräftade att det hade hänt och att han fortsatt var hel i käken.

Du kan be själv, du kan be för andra, du kan bli frälst, du kan gå ut och göra lärjungar. Det handlar helt enkelt om dig, mig, Gud och människor som behöver Jesus! Det är ditt val. Välj rätt!

A steady stream of testimonies of healing reaches my ears constantly. I try to occasionally jot down a few of them for your and my encouragement and learning. And to make Jesus known, loved and obeyed. Perhaps any man marvel at what God is doing, maybe some soul becomes convinced of the goodness of God and His existence, perhaps some disciple gets the courage to go out and make disciples, and by signs and wonders preach Christ?

Peter healed a close friend from Malmö from shin splints and sore knees. First prayed Peter against shin splints and the friend experienced how it vibrated in the body. He came the next day and told that it was perfectly fine and asked for prayer even for his injured knee. You may well pray later, he said. But Peter put his hands on his knees right away and he was healed instantly. Amazing grace!

Durckheim got a word of knowledge by the way he felt pain in his back and turned around. He asked the man he saw. “You have back pain? Yes, replied the man. You’ve had it for 2-3 years, and Jesus will heal you now.” John, a guy Durckheim discipled to heal the sick, prayed and the man was healed instantly.

Botros eyes shone. He had seen God perform miracles. About 2 cm grew out and the legs were of equal length. It works! This happened at a meeting with the Full Gospel Business Men in Uppsala.

New believer Iranians in Malmo prayed for his knee and Botros or Peter for his hip. The knee was healed instantly, but not the hip. A week later, he confirms the two healings by phone. He was amazed at God’s intervention and that he could pray himself.

New believer guy in Uppsala went into Peter’s youtube channel TLR SWE and saw a healing video of a Muslim who was healed in his jaw. He knew the guy and called him up and asked what had happened. The guy confirmed that it had happened and that he continued to be healed in the jaw.

You may pray yourself, you can pray for others, you can be saved, you can go out and make disciples. It’s all about you, me, God, and people who need Jesus! It’s your choice. Choose right!


Leave a comment

Jag såg en bunden man i mörkret. I saw a man tied up in the dark.

I framsätet på bilen, på väg mot Malmö med teamet, var jag i bön. Jag såg inom mig en man fängslad i en mörk håla, med glödande eld runtomkring. Mörkt och hett men iskallt, utan all form av nåd och kärlek. Utan Gud. Det var en slutstation och mannen var bunden av rep och fick aldrig mer sin vilja igenom. Ingenting han ville fick han göra eller ta emot. Svaret var inte ett nej, men ett likgiltigt avslag. Han hade hamnat i helvetet, även om det många gånger på jorden hade känts som ett helvete, gick det inte att jämföra med detta på något sätt. Kylan som omgav honom var isande och känslan av tillhörighet eller att vara sedd hade helt upphört. Guds ansikte var bortvänt och nu kunde den som inte tror på Guds Son, erfara innebörden av avsaknaden av Guds närvaro. Mannen fick själv betala priset för sina synder. Inte misstag eller felsteg men synder, vilket den största synden av alla är att inte tro på Guds Son. Syndens lön är döden, men det var en som betalade priset för oss alla och det är Jesus Kristus Människosonen och tillika Guds Son.

John 3:16-18
” Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”

När jag såg den fängslade mannen i mörkret, ja jag tror det var i en fängelsehåla, en grotta djupt ner i jordskorpan, fick jag nöd i mitt hjärta. Tårarna började trilla och snart kunde jag inte be, men bara hulka. Och jag bara visste att vi måste befria de fångna. Vi har nyckeln och det finns fortfarande tid och nåd. Det är ännu inte för sent. Jag kände att Guds hjärta är utgjutet för de människor som håller på att gå förlorade. De är blinda och ser inte sanningen. För mig blev det så tydligt att allt annat bara är fasader och yta eller åtminstone bara timligt. Som Jesu efterföljare måste vi alltid låta Kristi kärlek driva oss att öppna deras ögon så att de ser och omvänder sig till Gud och blir frälsta. Mitt hjärta höll på att brista. Mannen hade kommit till slutstationen, till helvetet. Javisst till sin slutstation, men det är slutstationen för de som inte tar emot Guds gåva, Jesus Kristus.

Åh Gud att vi må öppna deras ögon så att de kan se. Åh Gud att vi kan predika Kristus genom tecken och under och ord. Att vi må ta varje tillfälle vid handen och inte skämmas för evangelium. Befria de fångna, ge syn till de blinda, låt de lama gå och döva höra. Vi har sanningen. Vi har nyckeln. Vi har livet. Vi har Gud.

In the front seat of the car, on the way to Malmö with the team, I was in prayer. I saw in me a man imprisoned in a dark dungeon, with glowing fire all around. Dark and hot but freezing cold, without any kind of mercy and love. Without God. It was an end station and the man was bound by ropes and had never indulged. Nothing he wanted, he was making or receiving. The answer was not a no, but an indifferent rejection. He had gone to hell, even though it many times on earth had felt like hell, you could not compare to this in any way. The chill that surrounded him was freezing and the feeling of belonging or being seen had completely ceased. God’s face was turned away and could now be sensed by he that believeth not the Son of God, learn the meaning of the absence of God’s presence. The man himself was paying the price for his sins. Not mistakes or missteps but sins, which the greatest sin of all is to not believe in the Son of God. The wages of sin is death, but it was one that paid the price for all of us and that is Jesus Christ, the Son of Man, and who is also the Son of God.

John 3:16-18
“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.”

When I saw the imprisoned man in the dark, yes, I think it was in a dungeon, a cave deep in the crust, I grieved in my heart. The tears began to fall and soon I could not pray, but only cry deeply. And I just knew we had to free the captives. We have the key, and there is still time and grace. It is not yet too late. I felt that God’s heart is poured out for the people who are being lost. They are blind and can not see the truth. For me, it was so clearly everything else is just facades and surface or at least only temporally. As followers of Jesus, we must always let the love of Christ to push us to open their eyes so that they see and repent to God and be saved. My heart was about to burst. The man had come to the end station, to hell. Sure at his destination, but that is the final stop for those who do not accept God’s gift of Jesus Christ.

Oh God, that we may open their eyes so they can see. Oh God that we can preach Christ through signs and wonders and words. That we may take every opportunity at hand and not be ashamed of the gospel. Free the captives, give sight to the blind, let the lame walk and the deaf hear. We have the truth. We have the key. We have life. We have God.


Leave a comment

Nedslag i Malmö. Impact in Malmö.

Det var som en saga på Emporia köpcentra i Malmö. Vi gick och vi gick på samma våningsplan och det tog aldrig slut. Det fanns många våningar att välja mellan men vi behövde aldrig byta. Jag var som en liten flicka i en godisaffär som fick allt hon pekade på.

Allt började på en parkeringsplats på Limhamn. Efteråt kändes det som om det varit ett upplägg eller ett drama, hur det kan gå till. Som om jag instruerat killen vad han skulle svara, göra och säga. Men faktum är att jag aldrig sett honom förut och han fick vara exemplet på hur det kan gå till. Han hade svårt att andas eftersom han led av astma. Jag lade händerna på honom och befallde astman att lämna i Jesu namn. Jag bad honom andas och känna efter. Han sade att han kunde andas bra nu. Då frågade jag om han hade svårt att andas innan och han svarade ja. Sen var vi alltså igång, mitt team och jag.

Egentligen hade det startat några timmar innan på ett möte i den brasilianska församlingen i Malmö. Vi åt frukost ihop, hade ett pass teori om helande på gatan med vittnesbörd, bibelundervisning och drama. Sedan var det teamindelning och gemenskap över en lunch. På det följde helandet på parkeringen och sen blev vi skjutsade till Emporia köpcentra i Hyllie. Vi var två team där i början, mitt och Peters, och i slutet kom Botros team dit också. De tyckte Jägersro köpcentra var för litet. Lilla Triangeln hade ett team lett av Susanne med två kvinnor inklusive en med barnvagn. Och ett team lett av Daniel. Var Poyas och Durckheims respektive team höll hus vet jag inte. Ett vet jag och det är att alla 7 teamledarna lyckades med uppdraget att kickstarta och lärjungaträna sina team av troende att evangelisera genom tecken och under. Alla fick bota någon eller några sjuka och flera fick berätta om Jesus.

Vi återsamlades efter några timmar och de som ville fick vittna om vad Jesus gjort i och genom dem. Adriana i mitt team blev berörd till tårar efter första personen hon fick hela. Det är något speciellt som händer i oss troende när vi frimodigt går ut på vattnet och får se Jesus göra under genom oss här och nu. Himmelen kysser jorden.

Mitt team bestod av mig, två unga kvinnor och en kille. De var alla läraktiga och villiga. Jag gick med en i taget och de andra fick hålla sig lite bakom. När en hade fått bota någon som blev helad till 100 % tog jag en ny med mig. Bara Liliana fick be för tre innan det helt bröt igenom. Två med ryggont som blev mycket bättre men inte helt bra, men sedan fick hon be för någon som blev 100% helad. Senare fick hon även be för en med ryggont som blev helt bra. Det är härligt när det bryter igenom och vi gör nya erövringar i tron. Sedan tog jag med ytterligare en variabel i leken nämligen att filma. Jag fick videofilma ganska många och några kommer med i filmen Peter just nu producerar. Jag skriver och delar av mitt överflöd precis som han gör. Så mycket mer händer än det jag skriver om här eller Peter lägger ut på youtube kanalen.

Det började med en dansk familj där tonårssonen hade ont i halsen efter han suttit fel vid datorn. Adriane lade handen på halsen och smärtan försvann helt. Sedan mötte vi en ung tjej som jobbade på ett café och hade ont i ryggen. Killen i teamet bad för henne och hon blev bättre och han bad en gång till och hon blev helt bra. Hon blev skrämd och det visade sig att hon redan var kristen. Vi uppmuntrade henne att hon kan göra samma sak. Killen bad även för en ung tjej med ont i nacken för att hon jobbat. Han lade handen på nacken och bad kort “i Jesu namn”. Smärtan försvann på en gång och hon sade “vad gjorde du?” ‘Du har något elektriskt i handen, eller hur!?” Kompisen hade också ont i nacken och han lade handen på hennes nacke och hon blev helad. Hon sade “jag svär att det gick bort, jag lovar..” En tjej med smärta i handleden tog av sitt handledsstöd. Adriane bad några gånger för henne i Jesu namn och hon blev bättre och bättre tills smärtan helt försvann. Några tjejer vi träffade sade “Vi har hört om detta och nu händer det oss.” Det lät precis som om de hamnat i dolda kameran eller på TV. Vi träffade tre unga män. En med ont i ryggen som inte upplevt helande när ett annat team bett. Jag bad för honom några gånger men han märkte ingen skillnad. Två av hans vänner blev botade från smärta i kroppen och han blev lite ledsen. De andra var väldigt förundrade och glada. Jag vet inte varför det inte fungerade på honom, eller om det manifesterade sig senare. Det finns ingen automatik i detta. I slutet vågade Liliana närma sig människor och fråga frågan själv “ursäkta för jag ställa en fråga? Den är lite udda men har du smärta i kroppen just nu?” Det bådar gott, då är bollen i rullning, även efter vi lämnat Malmö.

Vi fick dessutom flera bra samtal om Jesus som är kärnan och stjärnan i evangelium och i våra liv. Låt oss fortsätta gå ut och predika Kristus genom tecken och under och däremellan dela Kristus med varandra.

It was like a fairy tale at Emporia shopping centers in Malmo. We walked and we walked on the same floor and it never ended. There were many etages to choose from but we never needed replacing. I was like a little girl in a candy store who got everything she pointed out.

It all began in a parking lot at Limhamn. Afterwards, I felt like it was a set-up or a drama, how it can be done. As if I instructed the guy what he would do and say. But the fact is that I’ve never seen him before and he had to be the example of how it can go to. He had trouble breathing because he suffered from asthma. I laid hands on him and commanded asthma to leave in Jesus’ name. I asked him to breathe and feel. He said he could breathe well now. Then I asked if he had trouble breathing before and he said yes. Then we were on, my team and me.

Actually, it started a few hours before at a meeting of the Brazilian congregation in Malmö. We ate breakfast together, had a pass theory of healing in the street with testimonies, Bible teaching and drama. Then there was the team division and fellowship over lunch. On the following healing in the parking lot and then we were driven to Emporia shopping malls Hyllie. We were two teams there at the beginning, mine, and Peters, and in the end came Botros team there too. They thought Jägersro shopping centers were too small. Small triangle had a team led by Susanne with two women, including one with a pram. And a team led by Daniel. Where Poyas and Durckheims respective teams kept house I do not know. One thing I know and that is that all seven team leaders succeeded with the mission to kick start the disciple and his team of believers to evangelize through signs and wonders. Everyone got heal someone or some sick and several got to tell about Jesus.

We reconvened after a few hours, and those who did had to testify about what Jesus has done in and through them. Adriana in my team was touched to tears after the first person she healed. There is something special that happens in us believers when we boldly go out on the water and see Jesus using us here and now. Heaven Kiss earth.

My team consisted of myself, two young women and a guy. They were all docile and willing. I went with one at a time and the others got to stay a little behind. When a cure had been someone who was healed to 100%, I took one with me. Just Liliana had to pray three Times before it completely broke through. Two with back pain that became much better but not quite good, but then she had to pray for someone who was 100% healed. Later she even prayed for one with back pain that was totally fine. It’s great when it breaks through and we make new conquests in the faith. Then I took another variable in the game namely filming. I got the videotape quite a few and some come in the movie Peter currently produces. I write and share my abundance just like he does. So much more going on than what I write about here or Peter lays out the youtube channel.

It started with a Danish family where ond teenage son had pain on the throat after he had been sitting wrong at the computer. Adriane put her hand on his neck and the pain disappeared completely. Then we met a young girl who worked in a cafe and had a sore back. The guy on the team prayed for her and she got better and he prated again, and she was perfectly fine. She got frightened and it turned out that she was already a Christian. We encouraged her that she can do the same. The guy even prayed for a young girl with a pain in the neck because she worked. He put his hand on the neck and prayed short “in Jesus’ name.” The pain disappeared at once, and she said “what did you do?” ‘You have something electric in your hand, right !? ” Her friend also had pain in her neck and he put his hand on her neck and she was healed. She said,’ I swear it went away, I promise ..” A girl with pain wrist took off her wrist support. Adriane prayed a few times for her in the name of Jesus, and she got better and better until the pain completely disappeared. Some girls we met said, “We have heard about this and now it is happening to us.” It sounded as if they ended up in the hidden camera or on TV. We met three young men. One with back pain who have not experienced healing when another team prayed. I prayed for him a few times but he noticed no difference. Two of his friends were cured of pain in the body, and he was a little sad. The others were very amazed and excited. I do not know why it did not work on him, or if it manifested itself later. There is nothing automatic in this. At the end dared Liliana approach people and ask the question self “excuse can I ask a question? It is a bit odd but you have pain in your body right now? “That bodes well, then the ball rolling, even after we leave Malmö.

We also got several good conversations about Jesus that is the core and the star of the gospel and our lives. Let us continue to go out and preach Christ through signs and wonders, and in between sharing Christ with each other.


2 Comments

Våra Apostlagärningar i vardagen. Our Actes in everydaylife.

Ett axplock av våra Apostlagärningar senaste tiden i vardagen följer här:

1. Alexander en ung man från södra Sverige hörde av sig till Peter efter att ha sett helandevideo på vår YouTubekanal TLR SWE. Han har haft en hjärntumör i många år och skulle på behandling i Uppsala. Han ville ha förbön, men visste inte att vi bor i Uppsala. Peter träffade honom över en lunch och befallde tumören försvinna. Killen upplevde värme och ville bli frälst. Peter tog honom och hans flickvän på biltur innan bönen och predikade starkt Kristus. Flickvännen gapade stort i baksätet och killen gav sitt liv till Jesus. Dop till Kristus är nästa steg.

2. Vi stod i kö på ICA och Peter lade märke till en gammal dam med rullator som bara skulle köpa en limpa. Hon såg lite förvirrad ut och visste inte hur hon skulle bära sig åt. Sanningen var att hon knappt orkade stå i kö. Peter såg det och erbjöd sig att köpa limpan åt henne. Hon tackade ja men undrade varför. Varpå Peter passade på att predika Kristus högt och ljudligt i kön. Hon ville gärna ha bön för helande men inte där och då, men vi var välkomna hem till henne nån dag. Vi tog den utsträckta handen några dagar senare och hälsade på henne. Hon hade ringt sin dotter direkt efter det som inträffat i affären och damen trodde knappt det hänt på riktigt. När vi kom hem till henne insåg hon att det faktiskt hade hänt. Hon förvissade sig om att vi inte var Jehovas vittnen och sedan öppnade hon sitt hjärta. Hon trodde på Jesus men vi var inte säkra på att hon var frälst. Efter vi läst Bibeln högt för henne och jag bett för helande bl a i axlarna och hon upplevde lättnad, ledde vi henne i en frälsningsbön. Det var ljuvligt. Vår nya syster i Kristus vill att vi kommer igen och gärna tar med någon annan från vår kyrka. Halleluja!

3. Senaste kyrka på stan bad Peter för en ung man till helande i nacken och han upplevde inte ett fullt helande, men han ringde några dagar senare och berättade att han blivit helt bra. Leif ledde honom att omvända sig till Jesus och Peter har haft telefonkontakt med honom sedan dess. Vi mötte upp över en lunch i söndags och uppmuntrade honom i hans nyfunna tro. Han hade inte fått veta att han kunde läsa Bibeln och prata med Gud. Han hade dock upplevt en skillnad från mörker till ljus. Han sade att han är mer positiv. Hans flickvän vill också träffa oss och få veta mer om Jesus.

4. Jag hade kyrka över en lunch med en vännina och kristinna som jag lärjungatränar. Vi rundade av med en bönepromenad och bad för varandra. Hon hade ont i ryggen och jag befallde smärtan lämna och hon upplevde att det lättade och blev bra. Gemenskapen i tron lyfte upp oss båda.

5. En kvinna hörde av sig till vår missionstelefon. Hon var muslim och upplevde myror i benen och självmordstankar, efter att ha gått till ett medium. Vi kopplade henne till våra vänner John och Johanna i Västerås. Dagen efter träffades de och John frågade Peter hur han skulle göra? Peter svarade predika Kristus starkt, led henne till frälsning och kasta ut demonen. John tog honom på orden och gjorde precis så. Kvinnan hade gått till flera imamer innan och även om hon blivit fri kom det snabbt tillbaka. Någon dag senare träffade John hennes syster och botade henne och ledde även henne till Jesus. Systern har fått en dröm att John ska be några gånger för henne och sedan ska hon under vatten. Förunderligt att Gud ofta talar till muslimer eller före detta muslimer i drömmar. Även hennes dotter vände om till Gud och blev frälst. Vi träffade några av dem i lördags på husmöte i Västerås. Kvinnan och systerdottern träffas ofta och läser Bibeln och ber ihop förundrade över denne Jesus. Han som inte bara är en profet men Guds Son och Gud själv.

Hur lyder dina Apostlagärningar senaste veckan?

A selection of our recent acts of the Apostles in everyday life, here:

First, Alexander a young man from southern Sweden got in touch with Peter after seeing healing videos on our Youtube Channel TLR SWE. He has had a brain tumor for many years and would be on treatment in Uppsala. He wanted prayer, but did not know that we lived in Uppsala. Peter met him over lunch and commanded the tumor to disappear. The guy felt the heat and wanted to be saved. Peter took him and his girlfriend on a drive before prayer and preached strongly Christ. Girlfriend gaped wide in the back seat and the guy gave his life to Jesus. Baptism into Christ is the next step.

Second, we stood in line at the ICA and Peter noticed an old lady with a walker who would only buy a loaf. She looked a little confused and did not know how she would behave. The truth was that she could hardly stand in line. Peter saw it and offered her to buy the loaf for her. She said yes but asked why. Whereupon Peter took the opportunity to preach Christ loudly in the queue. She wanted to have prayer for healing but not there and then, but we were welcome to her home someday. We took the outstretched hand a few days later and greeted her. She had called her daughter after what had happened in the store and she could hardly believe it happened for real. When we got to her house, she realized that it had happened. She made sure that we were not Jehovah’s Witnesses, and then she opened her heart. She believed in Jesus, but we were not sure that she was saved. After we read the Bible aloud to her, and I prayed for healing for example in the shoulders and she felt relief, we led her in a salvation prayer. It was sweet. Our new sister in Christ want us to come back and feel free to bring someone else from our church. Hallelujah!

Third, Last church on the town prayed Peter for a young man to the healing of the neck and he did not experience a full healing, but he called a few days later and told us that he was fully healed. Leif led him to repent to Jesus and Peter have had telephone contact with him since. We met up over lunch last Sunday, and encouraged him in his newfound faith. He had not been told that he could read the Bible and talk to God. However, he had noticed a difference from darkness to light. He said he is more positive. His girlfriend also wants to meet us and get to know more about Jesus.

4th I had church over lunch with a friend and Christian woman which I disciple. We rounded off with a prayer walk and prayed for each other. She had pain in the back and I commanded the pain to leave and she felt that it helped and healed. Fellowship of faith lifted us both.

Fifth A woman phoned our mission phone. She was Muslim and experienced itchy feet and thoughts of suicide, after having gone to a medium. We connected her to our friends John and Johanna in Västerås. The day after they met, and John asked Peter how he would do? Peter replied preach Christ strong, point her to salvation, and cast out the demon. John took him at his word and did just that. The woman had gone to several imams before and although she was set free it came back quickly. A few days later John met her sister and healed her and also led her to Jesus. The sister had a dream that John shoukd pray a few times for her and then she should submerge. Amazing that God often speaks to Muslims or former Muslims in dreams. Even her daughter turned to God and was saved. We met some of them last Saturday at the House meeting in Västerås. The woman and her niece get together often and read the Bible and pray together marveled over this Jesus. He who is not only a prophet, but the Son of God and God himself.

How is your acts of the Apostles last week?


2 Comments

Heldag i Västerås. A day in Västerås.

Ett team från vår kyrka åkte till Västerås för ett nedslag av Guds kärlek och kraft. Det var Peter, jag, Botros och Daniel. Vi delade en enkel måltid hemma hos oss och tog sedan bilen till Västerås, efter att vi köpt in lite biblar att dela ut. Peter kände sig pirrig i kroppen och jag upplevde sprittande glädjekänslor och de andra var förväntansfulla som vanligt. Vi delade upp oss två och två och jag började gå med Peter.

Peter och jag träffade tre svenska ungdomar och jag fick be för två av tjejerna. Den första hade ont i magen och upplevde ingen förbättring hur många gånger jag än bad. Den andra hade ont i foten, och var lite negativt influerad av den första tjejen, men erkände att det kändes konstigt i hela kroppen när jag bett och till slut var det bara en fläck på foten som gjorde ont. Sedan stötte vi på en finsktalande tjej med en krycka. Hon hade haft besvär med sitt knä länge och läkarna kunde inte hjälpa henne. Det var någon typ av inflammation i knät och hon kunde inte gå. Peter bad för henne och hon blev helad direkt. Peter kände att han hade tro, vilket är det som krävs och sedan gör Gud undret. Det var helt underbart! Tänk vad vi får vara med om! Vi träffade ett invandrarpar där tjejen hade vatten i handleden och hon använde därför ett handledsstöd. Tjejen kunde inte röra handleden och det gjorde ont. Jag upplevde att jag hade tro och att Guds kraft flödade genom mig till henne. Jag bad några gånger och hon upplevde först att ingenting hände och sedan blev hon bättre och bättre, tills hon var helt bra. Hon sade att hon trodde att det var en permanent skada. Jag blev triggad och replikerade att det trodde inte jag. Hon tog av sig stödet och sade att hon var bra, men satte på det igen för kylans skull. Ära till Gud i höjden! Gud gör under än idag. Det var kallt och vi gick in i en liten Galleria och hamnade mitt i ett ungdomsgäng med tjejer runt 13 år och på frågan om någon hade ont i kroppen svarade nästan samtliga glatt att de hade något. Det var uppfriskande med en sådan positiv attityd till vår udda och för många personliga fråga. Peter började be och alla blev botade och sedan fortsatte jag när fler saker kom upp. En del finns fångat på film som snart blir producerad, det var t ex värk i armarna, halsont, träningsvärk, ont i axlarna, fotbollsskada i knä, ryggont. Alla blev helt förundrade. En av tjejerna fotograferade oss och sade att hon skulle lägga ut fotot på instagram med länk till youtube kanalen.

Sedan tog vi paus och fikade lite och kom då till tals med restaurangägaren och hans bror. Ingen av dem hade ont någonstans men brodern trodde på helande även om det var genom Jesus, eftersom en imam också helade och visade oss därför en film med en förlamad man som påstods stå upp, men det var inte tydligt. Bibeln säger att i sista tiden även satan ska göra under och det gäller att inte bli förvillad.

2 Thessalonians 2:9-12
” Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Dags att omgruppera, men då såg jag en tjej som jag gick iväg till själv och det blev ändå Peter och jag som gick tillsammans i slutet. Hon hade huvudvärk som Jesus helade men även ett tufft liv och hade börjat söka sig till andlighet genom att gå till svenska kyrkan. Hon tyckte det var märkligt att jag kom fram till henne just i det läget. Vi stod och pratade länge och till slut berättade hon vad hon led av och jag bad emot dessa demoniska sjukdomar. Vi bytte kontaktuppgifter och hon skulle ringa mig om hon ville fortsätta samtalet om Gud. Sedan botade Peter en tjej från tandont, som blev mycket förvånad när smärtan försvann. Även Botros och Daniel botade människor och hade en del bra samtal. Vi var alla nöjda.

Det var nu tid för dagens begivenhet med husmöte hos John och Johanna, våra vänner i Västerås, som nyligen fått leda tre före detta muslimer till Kristus och befriat och botat dem från olika saker efter att den ena kvinnan hört av sig till missionstelefonen. Det var fika med min favoritkaka, nämligen morotskaka, och även jag som avstår från tillsatt socker fick jag göra ett undantag. Det var samtal, lovsång, bön, helande, befrielse, undervisning, predikan och vittnesbörd om vartannat. Den ännu muslimska maken var också där. Vi var mitt i Guds härlighet och närvaro. När vi bad för en av de nyfrälsta upplevde hon tyngd, vilket är ett av bibelns beskrivningar för Guds härlighet. Vi åkte sedan tillbaka till Uppsala glada i hågen och upplyfta i själen, men trötta och hungriga. Mat hade det inte blivit mycket av, men vår mat är att göra Guds vilja. Vad är din?

A team from our church went on Saturday to Västerås for a crackdown by God’s love and power. It was Peter, I, Botros and Daniel. We shared a simple meal at home and then we took the car to Vasteras, after we bought some Bibles to hand out. Peter felt a tingling in his body and I felt tingling delight emotions and the others were excited as usual. We split up two and two and I started to go with Peter.

Peter and I met three Swedish youngsters and I had to pray for two of the girls. The first had a stomach ache and experienced no improvement as many times as I asked. The other had a sore foot, and was slightly negatively influenced by the first girl, but admitted it felt strange in the whole body when I prayed, and eventually it was just a spot on the foot that hurt. Then we met a Finnis girl with a crutch. She had had trouble with her knee a long time and the doctors could not help her. There was some type of inflammation in the knee and she could not walk. Peter prayed for her and she was healed immediately. Peter felt that he had faith, which is what is required and then God makes the miracle. It was absolutely wonderful! Imagine what we get to experience! We met a couple that was immigrants which the girl had water in the wrist and she therefore used a wrist support. The girl could not move her wrist and it hurt. She said she thought it was a permanent injury. I was riled up and replicated it was not. I felt that I had faith and that God’s power flowed through me to her. I prayed a few times and she experienced first that nothing happened, and then she got better and better, until she was completely fine. She took off her support and said she was fine, but put it back on for the action of cold sake. Glory to God in the highest! It was cold and we went into a small shopping mall and ended up in the middle of a gang of youths with girls around 13 years, when asked if anyone had pain in the body responded almost all happily that they had something. It was refreshing with such a positive attitude to our odd and too many personal question. Peter began to pray, and they were all healed and then I continued when more things came up. Some are captured on film soon to be produced, it was, for example, pain in arms, sore throat, aches, sore shoulders, football injury knee pain, back pain. Everyone was quite amazed. One of the girls photographed us and said she would put the photo on instagram with the link to the youtube channel.

Then we took a little break and had some coffee and then come to grips with the restaurant owner and his brother. None of them had any pain but the brother believed in healing, even if it was through Jesus, as an imam also healed and showed us a film with a paralyzed man who was alleged to stand up, but it was not clear. The Bible says that in the last days even satan will do wonders and it’s important not to be misled.

2 Thessalonians 2:9-12
” The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders, and with all wicked deception for those who are perishing, because they refused to love the truth and so be saved. Therefore God sends them a strong delusion, so that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness.”

Then we would regroup, but I saw a girl I went off to myself and then it became yet Peter and I went together in the end. She had headache that Jesus healed but also a tough life and had begun to turn to spirituality by going to the Swedish Church. She thought it was notably that I came to her right in that situation. We stood talking for a long time and finally she told me what she suffered and I prayed against these demonic diseases. We exchanged contact information and she would call me if she wanted to continue the conversation about God. Than Peter healed a girl from tooth ache, who was very surprised when the pain disappeared. Even Daniel and Botros healed people and had some good conversation. We were all happy.

It was now time for the event of the day with House meeting with John and Johanna, our friends in Västerås, recently they led three former Muslims to Christ and healed and freed them from various things after one of the women have contacted the mission phone. There was coffee with my favorite cake, namely carrot cake, and even I who refrain from added sugar, I got to make an exception. There was conversation, worship, prayer, healing, deliverance, teaching, preaching and testimony of every other. Even the Muslim husband was there. We were in the midst of God’s glory and presence. When we prayed for one of the new converts, she experienced heaviness , which is one of the biblical descriptions of God’s glory. We then went back to Uppsala joyously and uplifted in the soul, but tired and hungry. Food had not been much of, but our food is to do the will of God. What is yours?


1 Comment

Andras Apostlagärningar. Friends Acts of the Apostles.

Tecken och under fortsätter och jag vill dela lite av allt överflöd som händer bland människor vi är relaterade till. Även om det känns som att det finns så mycket mer att berätta, precis som Hebreerbrevets författare skriver nedan.

Hebrews 11:32-34
” Vad skall jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten.”

Vilho botade en ung man från ständig ryggvärk för ett halvår sedan. Killen mailade Vilho då han på Facebook såg en väns inlägg, om att han blivit botad från vatten i ett knä genom bön av Vilho. Killen kontaktade Vilho nu ett halvår senare via mail och bekräftade glatt sitt helande. Nu ville han träffas igen för att fler han kände behövde bli botade. Bland annat blev hans mamma botad från smärta i armbåge och en vän från ont i foten.

Vilho och Sanna döpte nyligen Malou in i Kristus och den Helige Ande fyllde henne. Hennes man blev frälst och döpt förra året och hon ville nu uppleva samma sak som förändrat hennes man. All ära till Jesus!

Magnus har gjort en Facebook sida Heal Stockholm och går regelbundet ut och vittnar om Jesus tillsammans med andra. Han kickstartar många att komma igång att bota sjuka i Jesu namn. Magnus berättar om ett tillfälle han gick ut med två vänner och det var lite trögt att hitta någon att be för. Michael en av vännerna kom lite senare och hade träffat på ett gäng killar som precis innan fått frågan av de andra två. Nu var de tydligen mogna att erkänna att de hade ont, vilket de gjorde den ene efter den andre och alla fem blev botade. Halleluja!

Patrik i Karlstad fortsätter predika Kristus genom tecken och under både själv och med nya han lärjungatränar. Som exempel träffade han några killar utanför en fritidsgård och en av killarna visade hur högt han kunde höja armen utan att det gjorde ont. Patrik bad och sade till killen att känna efter. Killen skickar upp armen i skyn och börjar vifta och röra på den nåt så fruktansvärt och utbrister “Wow! Grabbar jag har inte ont längre! Titta! Jag kan flyga! Vad gjorde du mannen?” Patrik har dessutom nyligen träffat en del personer som han bett för de senaste månaderna och alla är fortfarande helt bra och fria från sina besvär.

Jonas i Vasa har tagit stafettpinnen vidare till Finland. Han predikar Kristus genom tecken och under och han lärjungatränar andra troende att göra detsamma. Han bad exempelvis för en man som inte kunde gå utan käpp och hade stor smärta i ryggen på grund av reumatism. Efter Jonas bett för honom kastade mannen käppen och dansade lite på gatan. Han tog också emot Jesus i sitt hjärta efteråt. Jonas talade med honom på telefon lite senare och mannen kunde fortfarande inte förstå vad som hade hänt. Han kunde sova hela natten, vilket han inte kunnat göra på länge. Förunderlig nåd!

Marita kom till mig i Uppsala och blev kickstartad för några månader sedan och åkte sen hem till Söderhamn och kickstartade först sin mamma och sen sin svägerska. Hennes mamma och hon kickstartade sedan gemensamt fyra andra. Marita har även gjort en Facebook sida Street Healing Söderhamn och skickat efter biblar att dela ut. Hon trodde inte det ingick i hennes kallelse att gå ut specifikt, men när hon gjorde det kändes det som om om hon kommit ut i något hon längtat efter hela livet. Marita får se mer och mer tecken och under följa hennes väg.

Botros går bara ut genom vår ytterdörr när vi haft samling som huskyrka och messar att han botat någon eller några. Han lägger oftast bara händerna på de sjuka och Gud helar enligt bibelordet i Mark16:17-18
“Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Melki och några vänner var på väg till gymet men av en tillfällighet gjorde de en avstickare och mötte en man med diabetes. Melki bad för mannen och visste i sitt hjärta att mannen blivit botad och sade därför till honom att mäta sina värden där och då. Värdena som precis innan hade varit usla hade blivit normala genom ett Guds under.

Helena var nyligen tillbaka i Bollnäs och predikade och bad för människor. Bland annat blev en tjej befriad från migrän och betryck. Underbart!

Sanna K har att botat sin första person med kryckor. En man med brutet ben blev helad direkt. Vi går från härlighet till härlighet.

Som sagt detta var bara en del av allt överflöd som hänt i dessa syskons liv och fler troende är vi dessutom relaterade till. I nästa blogginlägg skriver jag om mina och min troshjälte Peters äventyr.

Signs and wonders will continue and I want to share a little of everything abundance that happens among people we are related to. Even if it feels like there’s so much more to tell, just as the author of Hebrews writes below.

Hebrews 11:32-34
” And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets— who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight.”

Vilho cured a young man from constant back pain six months ago. The guy emailed Vilho when he saw a friend’s Facebook post, that he had been cured of water in a knee in prayer by Vilho. The guy contacted Vilho now a half year later by mail and confirmed cheerfully his healing. Now he wanted to meet again since more people he felt needed to be cured. Among other things, his mother was healed of pain in the elbow and a friend from a sore foot.

Vilho and Sanna recently baptised Malou into Christ and the Holy Spirit filled her. Her husband got saved and baptized last year and she now wanted to experience the same thing that changed her husband. All glory to Jesus!

Magnus made a Facebook page Heal Stockholm and regularly goes out and testifies of Jesus together with others. He kick starts many to start to heal the sick in Jesus’ name. Magnus tells of a time he went out with two friends and it was a bit hard to find someone to pray for. Michael one of the friends arrived a little later and had met a bunch of guys that just before been asked of the other two. Now they were apparently mature enough to admit that they were in pain, which they did one after the other, and all five were cured. Hallelujah!

Patrik in Karlstad continues to preach Christ through signs and wonders both himself and with new disciples. As examples, he met some guys outside a recreation center and one of the guys showed how high he could raise his arm, but it hurt. Patrick prayed and told the guy to feel. The guy sends up the arm in the sky and begins to wave and move on something so terrible and exclaims “Wow! Guys I do not hurt anymore! Look, I can fly, what were you doing man?” Patrick has also recently met some people that he prayed for the last few months and all is still quite good and free from their problems.

Jonas in Vaasa has taken the baton to Finland. He preaches Christ through signs and wonders, and he disciples other believers to do the same. He prayed, for example, for a man who could not walk without a cane and had great pain in the back due to rheumatism. After Jonas prayed for him the man threw his stick and danced a bit on the street. He also received Jesus into his heart afterwards. Jonas spoke to him on the phone a bit later and the man still could not understand what had happened. He could sleep all night, which he had not done for a long time. Amazing grace!

Marita came to me in Uppsala and was kick started a few months ago and then went home to Söderhamn and kick started first her mother and then her sister in law. Her mother and herself kick-started then four others. Marita has also made a Facebook page Street Healing Söderhamn and sent for Bibles to hand out. She did not think it was part of her calling to go out specifically, but when she did it, she felt like if she had come out into something she longed for all her life. Marita will see more and more signs and wonders to follow her path.

Botros only go out through our front door when we have had a gathering as Church and texts a sms he healed one or two. He places usually just hands on the sick, and God heals according to the Bible passage in Mark16: 17-18
“And these signs shall follow them that believe.: In My name they will cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing it shall not hurt them. They will lay hands on the sick, and they shall recover. ”

Melki and some friends were heading to the gym but by chance they made a detour and met a man with diabetes. Melki prayed for the man and knew in his heart that the man was healed, and said therefore to him to measure his values ​​there and then. The values ​​just before had been miserable had become normal by a miracle of God.

Helena was recently back in Bollnäs and preached and prayed for the people. Among others was a girl freed from migraine and oppression. Wonderful!

Sanna K has healed her first person with crutches. A man with a broken leg was healed instantly. We go from glory to glory.

As I said this was just part of everything that happened in abundance these sibling’s lives and more believers we are also related to. In the next blogpost I write about my and my hero in faith Peter’s adventures.