throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Skönhet, en meditation. Beauty, a meditation.

Ecclesiastes 3:11
Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.

Sagans älvor i dans, trolsk dimma eller omfång av vacker vattenånga svävade över Fyrisån. Det fick mig att stanna upp mitt i mitt tunnelseende som pendlare på väg till tåget.

Livet är vackert och vi är kallade att leva det fullt ut.
Gör en piruett på vägen till jobbet.
Bjud upp till dans och gör någon häpen och glad.
Ställ dig på en klippa och kasta dig ut över branten i ett dyk ner i havet.

På hemvägen låg vattnet spegelblankt i solgasset. Jag upplever skapelsens skönhet.

Gud kommer att fylla denna jord med sin härlighet innan han skapar en ny jord och en ny himmel. Låt oss tillsammans med Honom återlösa skapelsen och människorna. Det finns inget vackrare än en återfunnen själ för Guds himmel. Förlåtelse är nyckeln och vi har det förlösande i vår hand, i vårt hjärta nämligen evangelium om Guds Son Jesus Kristus.

Lev och hjälp leva nu och i evighet!

Fairytale’s elves in dancing, magical mist or range of beautiful water vapor hovered over the river. It made me stop in the middle of my tunnel vision as a commuter on the way to the train.

Life is beautiful and we are called to live it fully.
Do a pirouette on the way to work.
Invite up to dance and make someone astonished and delighted.
Stand on a cliff and throw yourself over the precipice into a dive into the sea.

On the way home the water was smooth as glass in the sun. I experience the beauty of creation.

God will fill this earth with his glory before he creates a new earth and a new heaven. Let us together with Him redeem creation and people. There is nothing more beautiful than a reconciled soul of God’s heaven. Forgiveness is the key and we have the redemptive in our hand, in our heart namely the gospel of God’s Son, Jesus Christ.

Live and help live now and forever!

Ecclesiastes 3:11
He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man’s heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.

Advertisements


2 Comments

Kulturnatten 2014. Culture night 2014.

Precis när Peter och jag skulle gå ut och vittna om Jesus mötte vi andra kristna som uttryckte ett förakt mot att vi botar sjuka på stan. Ungefär som om tecken och under inte skulle ligga på Guds hjärta. Gud som botar som ett tecken men även av barmhärtighet. Han har svårt att inte bota Han som är Kärlek. Poya, Botros, Daniel och Gabriella missionerade redan passionerat på stan genom tecken och under. Peter och jag hade varit på besök hos en eritreansk familj och botat sjuka och delat Jesus med dem. Den yngre sonen hade övertygat pappan att be Peter komma och bota hans diabetes. Peter hade nämligen träffat sönerna på stan och en av deras kompisar hade blivit botad från långvarig smärta i örat. Sedan följde födelsedagsfest hos en vän med fest, glam och mycket plock och tårta, varpå vi var upplagda att möta de förlorade på stan på Kulturnatten 2014. Eller det visade sig att vi var ganska trötta och glädjen att bota sjuka i Jesu namn och vittna om Jesus var ganska slumrande. Teamet var taggade och igång, men vi träffade flera nonchalanta ungdomar och det kändes som om vi “kastade pärlor för svinen”. Dessutom upplevde vi inte att Guds kraft flödade speciellt starkt genom oss. Vi bestämde oss resolut för att åka hem istället. Då släppte pressen och Peter kände hur gnistorna började spraka genom honom och läget var plötsligt ett helt annat men vi fortsatte dock att gå mot bilen och mycket hann hända den korta tiden. Jag bad bland annat för en invandrarkvinna med ont i ryggen som skulle till läkaren på tisdag. Hon blev helad och så lycklig att hon kramade om mig. Vi mötte ett par enäggstvillingar som visade sig vara troende. Vi uppmuntrade dem att detta är något de kan göra också. De kan lägga händerna på de sjuka och de ska då bli friska. De hade båda ont i fötterna och blev båda av med värken och väldigt förundrade när vi bett för dem. Peter bad för fyra killar i ett basketlag som alla blev botade och väldigt glada. Speciellt en kille som fått en spark i baken och inte skulle kunnat spela basket dagen efter. En av dem trodde men hade inte gett sitt hjärta till Jesus än och gick därför fortfarande på sin egen väg. Jag talade ord från himlen in i hans liv. Det var även några fler jag fick tala rakt in i hjärtat på och många andra som blev botade. Vårt hjärta för dagen var att se fyra människor vända om till Gud och börja följa Jesus, men det fick vi tyvärr inte se. Vi behöver bli mer aggressiva i vår tro. Dock all ära till Jesus kungars Kung och herrars Herre. Systrar och bröder låt oss fortsätta göra Jesus känd, älskad och åtlydd. http://youtu.be/mPsaFmCTwCk

Just when Peter and I would go out and witness about Jesus, we met other Christians who expressed contempt towards us healing people in town. Much like signs and wonders would not be at the heart of God. God who heals as a sign but also of compassion. It’s hard for Him not to heal He who is Love. Poya, Botros, Daniel and Gabriella evangelized already passionately in town through signs and wonders. Peter and I had been visiting an Eritrean family and healed the sick and sharing Jesus with them. The younger son had convinced his father to ask Peter to come and heal his diabetes. Peter had in fact met the sons in town and one of their friends was healed from chronic pain in the ear. Then came the birthday party of a friend with joy and much good to eat and cake, and then we were up to to meet the lost in town at Culture Night 2014. Or it turned out we were pretty tired and the joy of healing in the name of Jesus and bear witness to Jesus was pretty dormant. The team was tagged and running, but we met several nonchalant young people and it felt like we “cast pearls before swine.” Additionally, we experienced not the power of God flowing through us especially strong. We decided resolutely to go home instead. Then let the press and Peter felt the sparks began to crackle through him and the situation was suddenly a very different one but we continued to walk towards the car, and much could happen that short time. I prayed, inter alia, for an immigrant woman with back pain that would go to the doctor on Tuesday. She was healed and so happy she hugged me. We met a pair of identical twins who were found to be believers. We encouraged them that this is something they can do to. They can lay hands on the sick and they will then become healthy. They both had sore feet and was both free of the pain and very amazed when we prayed for them. Peter prayed for four guys of a basketball team who were all healed and very excited. Especially a guy who got a kick in the behind and would not have been able to play basketball the day after. One of them believed but had not given his heart to Jesus and was therefore still following his own way. I spoke from heaven into his life. There were also a few more I got to speak straight to the heart, and many others who were healed. Our heart for the day was to see four people turn to God and begin to follow Jesus, but that we were unable to see. We need to be more aggressive in our faith. However, all the glory to Jesus the King of kings and Lord of lords. Sisters and brothers, let us continue to make Jesus known, loved and obeyed. http://youtu.be/mPsaFmCTwCk


Leave a comment

Kyrka på stan. Church in the city.

Vi var kyrka på stan i söndags! När Peter och jag fick upp ögonen för enkla församlingar brukade vi på söndagar passa på att vara kyrka på stan. Då är de flesta andra kristna på gudstjänst och vi har lättare att nå de förlorade. Vi brukade gå ut och bota sjuka och predika Kristus för folket. Nu bestämde vi oss för att ta tillbaka fältet. Vi tror att en församling dels ska ha ett INNE-perspektiv och ett UPPÅT-perspektiv men även ett UTE-perspektiv. Jesus sade GÅ UT något av det sista Han sade innan Han blev upphöjd. Det var Peter och jag, Gabriella, Botros och Daniel som var kyrka och Uppsala centrum som var stan. Gabriella hade varit ute i Gävle med Botros dagen innan men i övrigt var det ingen nybörjare. Vi gick i lite olika konstellationer men bäst är två och två och gärna en tjej och en kille. Då kan man nå de flesta. Peter, Daniel och jag kom lite senare och på väg mot mötesplatsen träffade jag en tidigare kollega som jag vittnade för. Han var sjuk men ville inte ha förbön. Jag bad för en kristen ung tjej som blev botad. Jag uppmuntrade henne att hålla sig till Jesus, även om hennes kompis inte alls var intresserad. Senare när jag gick med Peter och Gabriella bad jag för en tjej med benhinneinflammation, som upplevde att det blev varmt och kändes som liniment och sedan försvann smärtan. En tjej blev botad i sitt knä och även hennes kompis. När de både upplevt helande berättade jag att Jesus är den som botar och att Han bor i mig. Sedan predikade jag Kristus för dem. Vi fick alla bota flera sjuka och berätta om Jesus. Några av helandena är fångade på film, som jag kommer att länka hit när Peter producerat videon. När Daniel och jag gick tillsammans fick vi inte be för många alls. En kille upplevde ingen förbättring i ryggen trots att vi såg att benen blev lika långa, när Daniel bad för honom. I slutet mötte vi en butiksägarinna som hade smärta i axlarna och jag lade mina händer på henne och hon upplevde en gradvis förbättring tills det var helt bra. Då fick jag be även för hennes rygg och hon upplevde en 50-% förbättring. Hennes systerson kom förbi och Daniel bad för hans rygg som blev fullt ut botad. De försökte övertyga oss om att Koranen är sann och att Jesus bara är en profet. De gillade verkligen att argumentera, men Daniel och jag ville bara berätta om Jesus och inte diskutera. Vi hade nämligen haft ett långt uttömmande samtal innan vid ån, med en intellektuell kille som studerade teknisk fysik. Vi avslutade dagen med fika på ett mysigt café och vittnade för varandra om det Jesus hade gjort genom oss alla idag. All ära till Jesus!

We were Church in the city on Sunday! When Peter and I became aware of simple churches on Sundays, we used to take the opportunity to be church in the town. Then most other Christians are in Church buildings and we find it easier to reach the lost. We used to go out and heal the sick and preach Christ to the people. Now we decided to take back the field. We believe that a church should have both an IN perspective and an UP perspective but also an OUT perspective. Jesus said GO OUT one of the last thing he said before he was liften up. It was Peter and I, Gabriella, Botros and Daniel who were church and Uppsala which was town. Gabriella had been out in Gävle with Botros the day before, but otherwise there was no beginner. We went in a little different configurations but the best is two and two and best is a girl and a guy. Then you can reach most people. Peter, Daniel and I arrived a little later and headed for the meeting place, I met a former colleague who I witnessed to. He was sick but did not want prayer. I prayed for a Christian young girl who was healed. I encouraged her to stick with Jesus, even though her friend was not at all interested. Later when I went with Peter and Gabriella, I prayed for a girl with shin splints, which felt that it was warm and felt like liniment and then the pain disappeared. One girl was healed in her knee and also her friend. When they both experienced the healing I told them that Jesus is the one who heals and that He lives in me. Then I preached Christ to them. We got all to cure many sick and tell them about Jesus. Some of the healings are captured on film, which I will link here when Peter produced the video. When Daniel and I went along, we did not pray for many at all. A guy experienced no improvement in the back even though we saw that the legs grew to the same length, when Daniel prayed for him. In the end we met a shop proprietress who had pain in her shoulders and I put my hands on her and she experienced a gradual improvement until it was perfectly fine. Then I prayed also for her back and she experienced a 50% improvement. Her nephew came by and Daniel prayed for his back, which was fully healed. They tried to convince us that the Qur’an is true and that Jesus is only a prophet. They really liked to argue, but Daniel and I just wanted to tell them about Jesus and not discuss. We had in fact had a long exhaustive conversation before the river, with an intellectual guy who studied Engineering Physics. We ended the day with a coffee in a cafe and witnessed to each other about what Jesus had done through all of us today. All glory to Jesus!