throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

Gud höll mig vid mitt ord. God kept me at my word.

Gud eller mitt samvete höll mig vid mitt ord. Oavsett om det var Gud eller mitt samvete, så brann det som en eld i mitt bröst. Som en löpeld som fyllde hela mitt inre. Jag hade precis på egen hand för första gången hållit i en kickstart fullt ut och kommit hem från Uppsala city glad i hågen, trött men nöjd över resultatet. Jag kände att jag inte ville göra något mer utan bara vara hemma. Jag hade varit utgivande och behövde nu fylla på. Jag var helt enkelt utmattad. Då slår det mig plötsligt som en blixt från klar himmel att jag lovat grannens mamma att be för henne innan hon åkte tillbaka hem till Norge nästa dag. En förhandling med Gud och mitt samvete pågick i flera timmar. I mig själv ville jag absolut inte ringa på hos grannen och riskera att behöva vara social i flera timmar. Från extrovert till introvert var mitt perspektiv. Jag sade till Gud att om jag stöter på dem på väg till eller från miljöstugan när jag ändå slänger sopor, då skulle jag be för henne. Jag gick iväg och kom tillbaka utan att träffa någon. Jag insåg att jag borde bett vid tillfället jag lovade istället för att skjuta på det. Jag bekände det som synd och bad om förlåtelse. Jag tänkte det skulle ge mig sinnesro och friden i hjärtat tillbaka. Men ack nej, det brann en eld i mitt bröst som spred sig som en skogsbrand och började tjuta i öronen också. Några timmar senare gjorde jag samma sak igen då jag hade en ny soppåse. Men när jag kom tillbaka hade jag inte mött någon och definitivt inte grannen. Vad sysslade jag med egentligen? Jag gick med ull och det har inte Jesus sagt något om i Nya Testamentet. Då insåg jag att jag var olydig och bestämde mig för att be Gud om förlåtelse för det och ändå slippa lyda. Men friden infann sig inte och elden spred sig och det tjöt i öronen. Det gick helt enkelt inte att göra något annat än att lyda. Att ta upp korset och följa Jesus till de förlorade och att hålla mitt ord. Jag tog upp korset och följde maningen. Jag ringde på hos grannen. Endast då försvann bullret i öronen och elden brann inte längre vilt och friden sänkte sig över hela min varelse. Vad hände där? Hon blev glad och bättre fysiskt i kroppen. Av de sjukdomar och krämpor hon direkt kunde känna någon skillnad på, vittnade hon att hon kunde sträcka armen högt upp igen, höften kändes bättre och en värme förmedlades när jag bad för ryggen och efter ett tag började hon känna en förbättring även där. Sedan fick jag en öppning att predika evangelium även med ord. Jag sade att Gud vill ge henne ett nytt hjärta och att hon måste vända om från sin egen väg och börja följa Jesus. Be om förlåtelse för sina synder och ta emot ett nytt hjärta. Jag tryckte på att det är livsnödvändigt och berättade hur hon kan bli frälst. Sedan uppmuntrade jag henne att börja läsa sin Bibel i Nya Testamentet och prata med Gud. Jag gav henne valet att be med mig där och då eller hemma själv och hon valde det senare. Må Gud frälsa henne till sitt himmelska rike. Gissa om jag var fylld av Gud trots att jag varit utgivande när jag kom hem? Det är så ljuvligt att lyda Gud att lyssna på sitt hjärta, på den inre rösten, på den tysta maningen, att följa Jesus till det förlorade fåret. Dö bort från dig själv så kommer du få det verkliga livet.

John 12:25
Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.

God and my conscience kept me at my word. Whether it was God or my conscience, so it was burning like a fire in my chest. Like a wildfire that filled my entire interior. I had just for the first time held a kickstart fully by myself and came home from Uppsala downtown happy, tired but satisfied at the result. I felt I did not want to do anything else but just being at home. I had been giving out and now needed a refill. I was simply exhausted. Then suddenly it hits me like a bolt from the blue that I promised the neighbor’s mom to pray for her before she went back home to Norway the next day. A hearing with God and my conscience went on for several hours. I myself wished I absolutely do not call on the neighbor and risk having to be social for several hours. From extrovert to introvert was my perspective. I told God that if I run into them on the way to or from the cabin environment while I throw garbage, then I would pray for her. I went away and came back without hitting anyone. I realized that I should have asked at the time, I promised instead of shooting it. I confessed it as sin and asked for forgiveness. I thought it would give me peace of mind and peace of heart back. But oh no, a fire burned in my chest that spread like a forest fire and started yelling in my ears too. A few hours later I did the same thing back when I had a new trash bag. But when I came back, I had not met anyone and definitely not the neighbor. What did I really? I went with wool and Jesus has not said anything about that in the New Testament. Then I realized that I was disobedient and decided to ask God for forgiveness for it and still not have to obey. But peace did not appear, and the fire spread and it howled in my ears. It simply was not going to do anything but obey. To take up the cross and follow Jesus to the lost and to keep my word. I took up the cross and followed the prompting. I knocked on the neighbor’s door. Only then disappeared noise in the ears and the fire burned no longer wild and peace descended over my whole being. What happened there? She was happy and better physically in the body. Of the diseases and ailments she could immediately feel a difference on, she testified that she was able to stretch her arm high up again, hip felt better and a heat mediated when I prayed for the back and after a while she began to feel an improvement there too. Then I had an opening to preach the gospel even in words. I told her that God would give her a new heart and that she must turn from her own way and begin to follow Jesus. Ask for forgiveness of her sins and receive a new heart. I pressed that it is vitally necessary and told her how she can be saved. Then I encouraged her to start reading her Bible in the New Testament and talk to God. I gave her the choice to pray with me right then and there or at home herself, and she chose the latter. May God save her to His heavenly kingdom. I was so filled with God, even though I had been giving out when I got home? It is so sweet to obey God, to listen to the heart, to the inner voice, the silent appeal, to follow Jesus to the lost sheep. Die to yourself so you get the real life.

John 12:25
Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life.

Advertisements


Leave a comment

Kickstart för Marita från norr. Kickstart of Marita from the North.

Vi fick en förfrågan på Facebook om en kickstart i Uppsala. Efter lite korrespondens fram och tillbaka, landade ett datum den 23 augusti när jag men inte Peter kunde. Jag upplevde att tiden var inne att utvidga mitt område, att på egen hand hålla i en hel kickstart. Det kändes spännande och jag frågade Peter om råd hur jag skulle lägga upp det. Jag hade frid och en sprittande glädje i min ande. Dagen innan upplevde jag hur visiret på vapenrustningen låstes. Pannan blev hård och hjärtat mjukt. En förvissning om att Gud var i görningen infann sig. Sedan började motviljan attackera sinnet, men det var försent, för jag var redan taggad.

Isaiah 54:2
Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka.

Söndagen började med att Marita kom hem till mig och vi drack kaffe och intog en lätt måltid, samtidigt som jag delade mitt hjärta med henne. Jag berättade lite från vår story, våra erfarenheter att predika Kristus genom tecken och under på gator och torg samt undervisade utifrån särskilda bibelord. Dessutom tittade vi på vår trailer på YouTube för att bli inspirerade. Vi följde Peters råd och åkte in till Uppsala city. Som vanligt handlade det om att finna människor som hade ont och som vi dessutom fick be för. Jag började med att be för en tjej med ont i magen. Hon blev lite bättre. Sedan fick jag be för en tjej med magsmärta, som blev fullt ut helad. Då var första momentet klart och Marita fick be för resten. En person med träningsvärk blev helad. En lång kille med ryggvärk blev inte nämnvärt bättre, enligt egen utsaga. Han var helt inne på att känslan måste vara inbillning, en så kallad placeboeffekt. En person med blåsa under foten blev inte helad. Sen tog vi en sväng där vi hamnade bakom en restaurang och mötte en kille som heter Jacob. Det mötet var värt hela kickstarten. Han hade ischias och blev helad efter handpåläggning. Jag delade de goda nyheterna om Jesus med honom. Det visade sig att han tagit emot Jesus för några är sedan, men nu levde han inte längre som kristen. Han hade en längtan tillbaka, men kände inte många kristna. Jag berättade om vår kyrka och om Peter med liknande tuff bakgrund. Vi gav honom våra kontaktuppgifter och jag hoppas innerligt att han vågar ta den utsträckta handen. Guds hjärta klappar för honom och Jesus kallar honom tillbaka in i sin kärlek igen! Vi blev så uppfyllda av detta möte, att det var svårt att fortsätta till nya människor efteråt. En utländsk kvinna med cykel hade spända axlar och ångest. Jesus helade henne och hon mådde mycket bättre efteråt. Vi mötte en ung tjej med träningsvärk. Marita lade sina händer på det onda och befallde att smärtan skulle försvinna i Jesu namn. Träningsvärken försvann och hon blev glad. På slutet träffade vi en afrikansk kvinna med problem i fötterna. Hon blev helad och väldigt berörd av Gud. Hon var redan kristen, men kände att hon inte räcker till. Marita talade uppmuntrande ord in i hennes själ. Marita hade försökt att gå ut själv i sin stad och genom tecken och under predika Kristus, men modet svek henne att närma sig människor. Hon blev på kickstarten av med fruktan, hon fick många gånger själv ställa den udda frågan “har du någon smärta i kroppen?” Både hon och jag intog således nya områden. Det var så pedagogiskt av Gud först med en mage som blev bättre, men inte helt bra. Sen fick vi bryta igenom och en mage blev helad 1oo%. En fot med blåsa blev inte helad. En fot med problem blev helad. En rygg blev inte nämnvärt bättre och sedan ischias fullständigt helad. Har du något område att inta och bryta igenom på eller är det dags att sträcka ut tältpluggarna? Marita tog steget ut till de förlorade med tecken och under. Kallar Jesus ut även dig?

We received a request on Facebook for a kickstart in Uppsala. After some correspondence back and forth, landed a date August 23, when I could, but not Peter. I felt that it was time to expand my area, that alone keep in a whole kickstart. It was exciting and I asked Peter for advice on how I would put it up. I had peace and a sparkling joy in my spirit. The day before, I experienced how the visor on the suit of armor was locked. The forehead was hard and the heart soft. A certainty that God was afoot appeared. Then began the reluctance to attack the mind, but it was too late, because I was already on.

Isaiah 54:2
“Enlarge the place of your tent, and let the curtains of your habitations be stretched out; do not hold back; lengthen your cords and strengthen your stakes.

Sunday started with Marita coming to my house and we drank coffee and took a light meal, while I shared my heart with her. I told some of our story, our experiences to preach Christ through signs and wonders in the streets and taught based on specific Bible passages. Additionally, we looked at our trailer on YouTube to be inspired. We followed Peter’s advice and went to Uppsala downtown. As usual, it was about finding people who had pain and that we also could pray for. I began by praying for a girl with a stomach ache. She got a little better. Then I had to pray for a girl with abdominal pain, which was fully healed. Than was the first moment finnished and Marita had to pray for the rest. A person with sore was healed. A tall guy with back pain was not significantly better, by his own account. He was hooked on that feeling must be imagination, called placebo effect. A person with a blow under the foot was not healed. Then we took a turn where we ended up behind a restaurant and met a guy named Jacob. The meeting was worth the entire kickstart. He had sciatica and was healed by laying on of hands. I shared the good news of Jesus with him. It turned out that he received Jesus a few years ago, but now he no longer lived as a Christian. He had a desire to come back, but did not know many Christians. I told him about our church and about Peter with similar tough background. We gave him our contact information, and I sincerely hope that he dares to take the outstretched hand. God’s heart beats for him and Jesus calls him back into His love again! We were so satisfied of this meeting, it was difficult to continue to new people afterward. A foreign woman with bicycle had tense shoulders and anxiety. Jesus healed her and she felt much better afterwards. We met a young girl with muscle soreness. Marita laid her hands on the pain and commanded that it would go away in the name of Jesus. The pain disappeared and she was happy. At the end, we met an African woman with problems in the feet. She was healed and very touched by God. She was already a Christian, but felt that she was not enough. Marita spoke encouraging words into her soul. Marita had tried to go out herself in her city, and by signs and wonders preach Christ, but courage failed her to approach people. She was free from fear at the kick start, she had many times herself asked the odd question, “have you any pain in your body?” Both she and I took thus new areas. It was so educational God first with a belly that was better, but not quite good. Then we had to break through and a stomach was healed 1oo%. A foot was not healed followed by a foot that was completely healed. The spine was not significantly better, and then sciatica completely healed. Do you have any area to occupy and break through on or it’s time to stretch the tent plugs? Marita took the step out to the lost with signs and wonders. Jesus calls even you?


Leave a comment

Gatuevangelisation med NewWine i Örnsköldsvik 16 aug. Street healing with NewWine in Örnsköldsvik 16 aug.

Peter och jag med team var kallade till NewWine-konferensen i norr för att hålla seminarier om gatuevangelisation genom tecken och under. Det var jag och ett gäng killar; Peter, Vilho, Durckheim, Poya, Melki och Daniel. Vilho och grabbarna delade stuga på en camping och Peter och jag tog in på lyxhotell på egen bekostnad i stan. De hade en fantastisk vistelse vid vattnet och vi hamnade mitt i en gatufestival som höll på in på småtimmarna. Grabbarna kunde man inte släppa lös någon stans utan att de botade sjuka och predikade Kristus. Själva gick vi på Kinarestaurang och då bad och vittnade vi för ägaren som blev starkt berörd. Vi startade lördagen med ett teoretiskt seminariepass som efter lunch åtföljdes av praktik på stan. Peter drog vår story med lite vittnesbörd och lämnade bibelord och undervisning till mig. Det stämde bra då jag enbart fick undervisning från Gud när jag förberedde mig. Daniel den färskaste teammedlemmen fick berätta sin story och sedan tog Poya och Durckheim vid och Peter sammanfattade. Daniel var nyligen kickstartad och på fredagskvällen tog han själv initiativet och frågade en kille “har du någon smärta i kroppen just nu” och bad sedan för killen som blev helad från ryggsmärta. Efter lunch spelade jag och Vilho upp ett drama hur vi brukar gå tillväga och sedan delade vi upp oss i team. Jag tog Elisa från Vasa och Anita från Örnskölsvik med mig ut. Det lossnade först inte för Anita. Hon ville bara gå bredvid. Jag uppmuntrade henne att hon ska vara bestämd när hon befaller. Det var en svag punkt jag tryckte på. Hon gick sedan med Peter och jag såg att hon var bestämd och då fungerade det även för henne. Vi mötte en hockeyspelare som fått en smäll dagen innan. Jag befallde smärtan gå och lade händerna på det onda. Han blev helad och jag fick vittna för honom. En muslimsk ung tjej försökte hjälpa mig med videon, men det fungerade inte. Videoinspelning är dock inte det viktigaste. Jag bad för hennes nacke några gånger och hon blev bättre hela tiden tills hon blev helt bra. Det var Jesus som helade dig sade jag, men hon svarade jag är muslim. Elisa fick be för flera som blev botade, som även finns på video. Hon bad för en tjej med fotbollsskada i foten som blev helad direkt. Vi mötte tre ungdomar i slutet som nästan blev frälsta. De blev botade från ont i ryggen på studs och de blev båda väldigt berörda. Även en kille som var med dem blev helad direkt. Mötet med dem var värt hela helgen. Jag predikade Kristus för dem och berättade hur de kan bli frälsta. De var nära att ta steget, men en av dem tvekade. Anita fick be för sonen till Frank Ådhal som blev helad i ryggen. Vi stannade sedan på kvällens gudstjänst där John Derneborg predikade om att Gud attraheras av vår hunger. Är du hungrig på mer av Gud? Det är jag. Så länge vi är fattiga i anden finns det hopp för oss.

Matthew 5:3
“Saliga är de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.

Peter and I with the team was called to NewWine conference in north to hold seminars on street evangelism through signs and wonders. It was me and a bunch of guys; Peter Vilho, Durckheim, Poya, Melki and Daniel. Vilho and the boys shared the cabin at a campground and Peter and I took in at a the luxury hotell at our expense. They had a fantastic stay at the water and we ended up in the middle of a street festival that was going on into the wee hours. The guys could not unleash somewhere without healed the sick and preached Christ. We went to a Chinese restaurant and then we prayed and testified for the owner who was deeply touched. We started Saturday with a theoretical seminar passport after lunch, followed by practice on the town. Peter drew our story with a bit of testimony and left the scriptures and teachings to me. It went well since I only received teaching from God to share when I was preparing. Daniel the freshest team member told his story and then took Poya and Durckheim at and Peter summed. Daniel was recently kick started on Friday evening and took his own initiative and asked a guy “do you have any pain in your body right now,” and then prayed for the guy who was healed from back pain. After lunch, I played and Vilho up a play how we usually go about it and then we split up into teams. I took Elisha from Vaasa and Anita from Örnskölsvik with me out. It didn’t work for Anita in the beginning. She just wanted to go beside me. I encouraged her that she should be determined when she commands. It was a weak point I pressed on. She then went with Peter and I saw that she was determined and then it worked even for her. We met a hockey player with a bang the day before. I commanded the pain to go and put my ands on the pain. He was healed and I got to witness to him. A Muslim young girl tried to help me with the video, but it did not work. Video recording is not the most important. I prayed for her neck a few times and she got better all the time until she was quite well. It was Jesus who healed you, I said, but she said, I am a Muslim. Elisa prayed for several who were healed, which is also available on video. She prayed for a girl with a football injury in the foot that was healed instantly. We met three young people in the end who almost got saved. They were cured of back pain on the bounce and they both became very concerned. Even a guy who was with them was healed instantly. The meeting with them was worth the whole weekend. I preached Christ to them and told them how they can be saved. They came close to taking the plunge, but one of them hesitated. Anita prayed for the son of Frank Ådhal who was healed in the back. We then stayed at the evening church service where John Derneborg preached that God is attracted by our hunger. Are you hungry for more of God? I am still. As long as we are poor in spirit, there is hope for us.

Matthew 5:3
“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.


Leave a comment

Bollen är rund och den rullar. The ball is round and it is still rolling.

I sommar har Peter och jag varit delvis förhindrade att predika evangelium genom tecken och under. Då är det än mer upplyftande att konstatera att “bollen är rund och fortsätter att rulla”. Det hänger inte på oss utan på Jesus. Vi hade en samling i måndags i vårt hem med brödsbrytelse, böner och bibelstudium. När Botrus skulle gå, frågade han Daniel om de skulle göra sällskap. Botrus var på väg till bussen, som skulle gå om 10 minuter. Vi sade på skämt att Botrus kunde kickstarta Daniel på dessa korta 10 minuter. Dagen efter ringde Daniel på dörren och ville berätta om vad Jesus gjort genom honom och Botrus dagen innan. Botrus hade kickstartat Daniel (!) men dock missat sin nästa buss. De hade stött på ett gäng unga killar som de fick be för. Tre hade blivit botade direkt och en fick Daniel be några gånger för. En av killarna som blivit botad, kontaktade Daniel för att hans släkting också behövde bli frisk. Det är ett fullgott bevis på att helandet var på riktigt. Nu var Daniel helt uppfylld att få se Gud fortsätta använda honom genom tecken och under i Jesu namn. Han var lite fundersam på varför Botrus ofta enbart lade händerna på de sjuka utan att befalla eller be i Jesu namn. Vi förklarade att Bibeln säger i Markus evangelium kapitel 16 att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Egentligen behöver vi varken befalla eller be i Jesu namn. Även nere i Skåne går Guds rike fram genom tecken och under. Susanne har nu kickstartat Karin. Karin berättar glatt på Facebook att fyra personer blev friska på en gång, när de bad i Jesu namn. Ära till Jesus! I Vasa i Finland går Guds rike fram genom Jonas med flera systrar och bröder. Nu hade de varit ute en natt och mer än 25 personer hade blivit helade. En muslimsk man kom till tro på Jesus Kristus som Guds Son, när han blivit mirakulöst helad i ryggen. En annan muslimsk man gick med kryckorna i luften och med ett stort leende på läpparna. Foten hade blivit botad i Jesu namn och smärtan var helt borta. Helena skickar rapporter från Hawaii. Hon fortsätter dansa för Jesus och kickstartar kristna att bota sjuka i Jesu namn. Ville var ute i Stockholm i helgen. De fick se många helanden och ge ut flera biblar. Det var en bruten fot och sedvanliga smärtor i rygg, nacke, fot som blev botade. All ära till Jesus! Detta gäller även dig, kära syster och broder i Kristus. Dessa tecken ska följa dig som tror detta. Du behöver bara gå ut!
Mark 16:17-18
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

This summer, Peter and I have been partially prevented the preaching of the gospel through signs and wonders. Then it’s even more uplifting to observe that “the ball is round and continue to roll.” It depends not on us but on Jesus. We had a gathering on Monday in our home to break bread, prayer and Bible study. When Botrus would go, he asked Daniel if they would go together. Botrus was on his way to the bus, which would be about 10 minutes. We joked that Botrus could kick start Daniel on these short 10 minutes. The day after Daniel rang on the door and wanted to talk about what Jesus has done through him and Botrus the day before. Botrus had kick started Daniel (!) But however missed the next bus. They had encountered a bunch of young guys that they could pray for. Three had been cured immediately and one Daniel prayed for a few times. One of the guys who was healed, contacted Daniel though his relative also needed to be prayed for. This is adequate evidence that the healing was real. Now Daniel was quite satisfied to see God continue to use him through signs and wonders in Jesus’ name. He was a little puzzled at why Botrus often only laid hands on the sick, but did not command or pray in Jesus’ name. We explained that the Bible says in Mark chapter 16 we will lay hands on the sick and they shall recover. Actually, we need not command or pray in Jesus’ name. Even down in Skåne is the kingdom of God is growing through signs and wonders. Susanne has now kick started Karin. Karin says cheerfully on Facebook that four people were healed at a time when they were praying in Jesus’ name. Glory to Jesus! In Vaasa in Finland is the kingdom of God emerging through Jonas with several sisters and brothers. Now they had been out one night and more than 25 people had been healed. A Muslim man came to faith in Jesus Christ as the Son of God, when he was miraculously healed in the back. Another Muslim man walked with crutches in the air and with a big smile on his face. The foot was healed in Jesus’ name and the pain was completely gone. Helena sends reports from Hawaii. She continues to dance for Jesus and kick start the Christians to heal the sick in Jesus’ name. Ville was out in Stockholm this weekend. They got to see many healings and give out several Bibles. It was a broken foot and the usual pain in the back, neck, feet were healed. All glory to Jesus! This includes you, dear sister and brother in Christ. These signs shall follow those who believe this. You just need to go out!
Mark 16:17-18
And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”