throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Res dig över dina omständigheter. Rise above your circumstances.

Som Jesu efterföljare kan du och jag välja att resa oss över våra omständigheter, genom att vandra i Ande. Egentligen är det vårt enda alternativ, eftersom allt annat leder till död och är att leva precis som alla andra här i världen.

Du kan välja att vandra i Anden, men det fungerar inte oberoende av Gud. Det kanske är därför vi ibland glömmer bort det och istället lever i köttet och följer våra värdsliga begär. Bibeln säger att när vi sår i köttets åker skördar vi död och när vi sår i Andens åker skördar vi evigt liv. Det är Anden som producerar Andens frukt i våra liv. T ex kärlek, tålamod och självkontroll är inget vi själva kan krysta fram. Men precis som vi kan välja att tala i tungor, så kan vi välja att vandra i Anden. Det är Anden som inger dig det du ska tala, precis som det är Anden som ger dig kraft att stå emot köttets begär och istället vandra i Anden. Andens liv är som sagt omöjligt att leva oberoende av Gud. Men Andens liv är fullt möjligt att leva i beroende av Gud – Anden. Anden är vår hjälpare och vill leda våra steg och undervisa oss i Ordet. Köttet i oss är en fiende som krigar emot vår själ dagligen för att vi inte ska vandra i den seger Jesus köpt med sitt dyra blod åt oss. Det som är kännetecknande för död hör till köttet och det som är fullt av liv hör till Anden. Vi kan välja att följa Anden och att vara ledda av Honom varje dag. Ge dig till Gud Anden och följ Hans maning i ditt hjärta. Om du tycker detta verkar svårt. Involvera Gud genom att be Honom hjälpa dig att vandra i Anden. Svårare än så behöver det inte vara. Men det som är enkelt kan ibland tyckas svårt. Låt oss korsfästa vårt kött dagligen och kliva ut i den andliga dimensionen som Jesus berett för oss. Låt oss följa Anden steg för steg.

Galatians 6:7-8
Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.
Galatians 5:16-22
Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.
Romans 8:5-6
De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.

As followers of Jesus, you and I can choose to rise above our circumstances, by walking in the Spirit. Actually, it’s our only option, because everything else leads to death and is living just like everyone else in this world.

You can choose to walk in the Spirit, but it does not work independently of God. Maybe that’s why we sometimes forget about it and instead live in the flesh and follow our worldly desires. The Bible says that when we sow in the flesh we reap death and when we sow to the Spirit we reap eternal life. It is the Spirit that produces fruit of the Spirit in our lives. For example, love, patience and self-control is not something we ourselves can push forward. But just as we can choose to speak in tongues, we can choose to walk in the Spirit. It is the Spirit who inspires you that you’ll utter, just as it is the Spirit who gives you power to resist the flesh and instead walk in the Spirit. The life of the Spirit, as I said iscimpossible to live independently of God. But the life of the Spirit is quite possible to live in dependence on God – the Spirit. The Spirit is our helper and want to lead our steps and teach us the Word. The flesh in us is an enemy at war against our soul daily for us not to walk in the victory Jesus purchased with his precious blood for us. What is characteristic of dead belong to the flesh and that which is full of life belongs to the Spirit. We can choose to follow the Spirit and being led by Him every day. Give yourself to God the Spirit and follow His promptings in your heart. If you think this seems difficult. Involve God by asking Him to help you walk in the Spirit. It really need not be hard, But what is simple can sometimes seem difficult. Let us crucify our flesh daily and stepping out into the spiritual dimension that Jesus provided for us. Let us follow the Spirit step by step.
Galatians 6:7-8
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life.
Galatians 5:16-26
But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another.
Romans 8:5-6
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.

Advertisements


Leave a comment

Gud är evig. God is eternal.

Gud är evig

Gud ser längre
Se längre
Guds perspektiv är högt
Höj ditt perspektiv
Gud upphöjer de ödmjuka
Ödmjuka dig
Gud står emot de högmodiga
Ödmjuka dig
Gud lyfter den nedböjde
Lyft den nedböjde
Gud är evig
Välj evigheten
Gud är evig
Ha ett evighetsperspektiv
Gud behagas av din tro
Aktivera din tro
Bevara din tro
Låt din tro bli prövad

Livet är skört
Omvänd dig
Tro evangelium
Tro på Jesus
Ta Guds Hand

från och av evighet
in i tid och rum

God is eternal

God looks longer
See further
God’s perspective is high
Elevate Your Perspective
God exalts the humble
Humble yourself
God resists the proud
Humble yourself
God raises the bowed
Lift the bowed
God is eternal
Select Eternity
God is eternal
Keep an eternal perspective
God is pleased by faith
Activate your faith
Preserve your faith
Let your faith be tested

Life is fragile
Repent
Believe the Gospel
Believe in Jesus
Take God’s Hand

from eternity
into time and space


Leave a comment

Brådskande förändring av perspektiv. Urgent change of perspectives.

Mitt perspektiv av semestertid

Tid att andas ut
Tid att andas in
Tid att dra sig tillbaka
Tid att reflektera
Tid att flanera
Tid att vila
Tid för äventyr
Tid för nya upplevelser
Tid tillsammans
Tid för resor
Tid att njuta
Tid att förmedla Guds kraft

Guds perspektiv av (semester)tid

Vardag eller fest
Arbete eller fritid
Jobb eller ledighet

Mitt barn håller din tro provet?
Uthärdar du svåra tider?
Älskar du mig 24/7?
Är jag ditt Allt?
Din Pärla?
Den Främste?
Sätter du mig först?
Det kommer svåra tider
och din tro måste hålla provet
Lever du för mig eller dig?
Kretsar livet kring dig eller mig?
Ja, det är din semester,
men jag ser längre fram
Jag ser vedermödan,
som är på väg
Väljer du din semester
med kort njutning
eller väljer du att följa mig?

Förändring av perspektiv.

Ja, Jesus,
min Gud
jag följer dig
Jag lägger ner mitt eget
och min själviskhet
Mitt korta
njutningsfyllda semesterperspektiv
Jag tar upp mitt kors
och följer dig
Jag tar upp Andens svärd
och beredvillighetens skor
Jag ödmjukar mitt hjärta
Jag böjer mig för dig
Jag överger mitt högmod
med semesterplaner
Jag är inget offer
Jag är Guds dotter
Jag tar upp min auktoritet
I Jesu namn
Jag följer Lammet ditt Lammet går
Jag hjälper en hjälte i nöden
Peters tro och min tro blir prövad i eld
Guldet glimmar
och jag är tacksam och glad
Peter lever och vår tro är starkare än förut
Om så vedermödan är här!

My perspective of vacation

Time to exhale
Time to breathe
Time to retire
Time to reflect
Time to stroll
Time to rest
Time for adventure
Time for new experiences
Time together
Time for travel
Time to enjoy
Time to convey the power of God

God’s perspective of (holiday) time

Everyday life or party
Work or play
Jobs or leave

My child keeps your faith test?
Bears you hard times?
Do you love me 24/7?
I’m your Everything?
Your Pearl?
The Preeminence?
Do you put me first?
There will be difficult times
and your faith must keep the test
Do you live for me or you?
Life revolves around you or me?
Yes, it’s your vacation,
but I look ahead
I see tribulation,
that is coming
Do you choose your holiday
with short enjoyment
or choose to follow me?

Change of perspective

Yes, Jesus,
my God
I follow you
I put down my own
and my selfishness
My short
epicurean holiday perspective
I take up my cross
and follow you
I take up the sword of the Spirit
and entreated the sake shoes
I humble my heart
I bow to you
I abandon my pride
with holiday plans
I am not a victim
I am God’s daughter
I raise my authority
In the name of Jesus
I follow the Lamb where the Lamb goes
I help a hero in need
Peter’s faith and my faith is tested in fire
The gold glitters
and I am grateful and happy
Peter lives and our faith is stronger than before
Even when tribulation begins!


Leave a comment

Vittnesbörd. Testimonies.

Jag blir så rörd när jag följer utvecklingen för de systrar och bröder vi har lärjungatränat att bota sjuka eller att följa Jesus. När jag ser hur de fortsätter att bära frukt och att utbreda Guds rike. Eller när vi får in vittnesbörd om att helanden består eller att någon som blivit helad sedan även vill följa Jesus. Det är ju inte början men slutet på en sak som betyder något.

Ecclesiastes 7:9
Bättre slutet på en sak än dess början, bättre tålmodig än högmodig.

Här följer några olika exempel från verkligheten i Sverige idag år 2014:

Martin från Göteborg blev frälst i duschen efter att Poya delat evangelium om Jesus på en sida på internet Martin brukade vara inne på. Han blev som ateist väldigt konfronterad av det Poya skrev, men sedan överbevisad av Jesus själv i duschen. Han fick syndanöd och omvände sig från otro till tro och Gud tog honom ut ur mörkret in i ljuset. Martin kom till oss i Uppsala för att bli döpt till Kristus och för att bli kickstartad. Han blev lite deprimerad efter dopet till Kristus. Peter menar att det beror på att navelsträngen till världen klipptes av. Han dog med Kristus och blev begraven och uppstod sedan med Kristus. Det är ju en stor omställning och allt gick så fort för honom. Han tvivlade i början starkt på att helandena som han fick se verkligen hände. Det slutade med att han fick se en ung tjej med krycka bli helad och fullt återställd efter handpåläggning och gå därifrån utan kryckor och utan smärta. Sedan dröjde det inte länge innan Peter fick sms från tåget hem till Göteborg. Martin hade mött två olika personer med kryckor som han helat. Han tror inte på detta att börja i det lilla och ta svårare fall sedan. Som att bygga en andlig muskel, utan eftersom det fungerar så är det lika bra att gå på de svåra fallen direkt. Sedan dess har han gått på som en tornado av frimodighet.

När Peter kickstartade Jonas i Uppsala bad Jonas för en norrman som hade ont i ryggen efter en trafikolycka och hade haft ont under lång tid. Det var en allvarlig whiplashskada. Jonas bad för honom upprepade gånger. När mannen böjde sig ner och kände efter efter sista bönen knakade det till och ryggkotorna lade sig på plats. Han reste sig upp och var fullständigt botad. Halleluja all ära till Jesus. Detta blev dessutom bekräftat när en vän till mannen ringde till missionstelefonen påföljande lördag och tackade för detta.

Therese ringde och berättade att hon i sin vardag på biblioteket bett för en kille som haltade pga knäskada. Hon bad några gånger och han blev bättre och bättre och till slut helt bra. Detta kunde hon förstå trots språkförbistring. Hon fick berätta om Jesus. De svarade att eftersom de var rättrogna muslimer så måste de tro på Jesus, men dock som en profet. Therese blev uppmuntrad och än mer taggad att fortsätta på det här spåret att nå de förlorade genom tecken och under, och ord.

Martin från Göteborg och Susanne från Lund botar sjuka i Jesu namn i Göteborg under Gothia Cup, en stor händelse för ungdomar som spelar fotboll. Martin uttryckte det som “godis” med så många att bota och sprida Guds kärlek till. Han gjorde ett upprop på Facebook om att fler kristna behövdes på plats. Inte kunde han klara att bota alla dessa. Susanne från Lund var nog inte sen att gensvara. Hon har velat komma till oss flera gånger för uppföljning på sin kickstart i maj här i Uppsala. Jag tittade precis på en video som Martin lagt ut på youtube på sidan Andligt krig. Underbart att se Guds kraft och kärlek spridas. Människor blir helade, glada och uppskakade. Jesu kärlek förkunnas genom kraften i tecken och under. Troende kommer i funktion och de förlorade får erfara en älskande Gud, som griper in i vardagen. Sjukdom och skador får ge vika i Jesu namn.

I am touched in my heart when I follow the developments of the sisters and brothers we have discipled to heal or to follow Jesus. When I see how they continue to bear fruit and to spread the kingdom of God. Or when we receive testimonies of healings that consists or that someone who was healed then also want to follow Jesus. It’s not the beginning but the end of one thing that matters.

Ecclesiastes 7:9
Better end of a thing than the beginning, better patient than haughty.

Here are some examples from real life in Sweden today in 2014:

Martin from Gothenburg was saved in the shower after Poya shared the gospel of Jesus on a page on the internet Martin used to be reading. He as an atheist really was confronted by what Poya wrote, but then convicted by Jesus himself in the shower. He got convicted of sin and repented of unbelief to faith and God took him out of the darkness into the light. Martin came to us in Uppsala to be baptized into Christ and to be kick-started. He was a bit depressed after the baptism of Christ. Peter says that it is because the umbilical cord to the world were cut off. He died with Christ, and was buried, and rose then with Christ. That’s a big change and it all went so fast for him. He doubted at first strongly that the healings that he saw really happened. It ended up that he saw a young girl with crutch be healed and fully restored by the imposition of hands and walk away without crutches and without pain. Since it was not long before Peter got sms from train home to Gothenburg. Martin had met two different people with crutches as he healed. He does not believe this to start small and take more severe cases then. Like building a spiritual muscle, but because it works so it’s just as good to go on the severe cases directly. Since then he has gone on like a tornado of boldness.

When Peter kick-started Jonas in Uppsala Jonas prayed for a Norwegian who had back pain after a car accident and had been in pain for a long time. It was a severe whiplash injury. Jonas prayed for him repeatedly. When the man bent down and felt after the final prayer cracked it and vertebrae lay down on the spot. He stood up and was completely cured. Hallelujah all the glory to Jesus. This was also confirmed when a friend of the man called the mission phone following Saturday and have thank for this.

Therese called and told me that in her everyday life at the library prayed for a guy who was limping due to knee injury. She prayed a few times and he got better and better and eventually completely fine. This could she understand despite language barriers. She had to tell him about Jesus. They said that because they were faithful Muslims that they will believe in Jesus, but however as a prophet. Therese was encouraged and even more psyched to continue on this track to reach the lost through signs and wonders, and words.

Martin from Gothenburg and from Susanne Lund heal the sick in Jesus’ name in Gothenburg for Gothia Cup, a major event for young people who play football. Martin expressed it as “candy” with so many to heal and spread God’s love. He made a petition on Facebook that more Christians were needed in place. He could not manage to cure all these. Susanne from Lund was probably not slow to respond. She has wanted to come to us several times to follow up on her kick start in May here in Uppsala. I just watched a video that Martin put out on youtube on page Andligt krig. Wonderful to see God’s power and love spread. People are healed, excited and agitated. The love of Jesus preached through the power of signs and wonders. Believers will be operational and the lost will experience a loving God who intervenes in everyday life. Illness and injury may give way in the name of Jesus.

Ecclesiastes 7:8
Better is the end of a thing than its beginning,and the patient in spirit is better than the proud in spirit.


Leave a comment

Finn friheten. Find freedom.

Människa

2 Corinthians 3:14-18
Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Människa,
du kan lyfta ditt huvud och skåda in i Herrens ansikte
det finns en plats för frihet
en plats där svalan kan bygga bo, för sina ungar
en viloplats utan masker
en plats där slöjorna avslöjats och fallit
där mörkrets makter avväpnats
en viloplats för själen, trötta ögon och utmattade öron
en plats att andas ut på, för att sedan andas in
friheten finns i Guds närvaro
inför Hans ansikte
där Anden är – där är frihet
fånga friheten
låt den omsluta dig
andas ut och
andas sedan in – Guds liv
ditt liv blir aldrig mer detsamma
du blir förvandlad
mer och mer lik Jesus
från härlighet
till härlighet
i och med
Gud
Jesus Kristus Fridsfursten
Guds Helige Ande
Evige och Rättfärdige Fader

Här finns platsen
du kan bygga bo
och finna ro
här kan du lägga ditt huvud med din haka
och lyfta upp ditt ansikte, helt och hållet
öppet och naket
skört o sårbart
ingen kommer att såra eller skada dig
du är trygg
du är fri
du är hemma

Låt slöjorna falla
Lögnerna avslöjas
Och före allt annat – omvänd dig bort från synden till Herren
Då faller ditt sinnes slöja och du kan se
I Kristus händer det
du blir förlåten
du får nytt liv
du kommer hem

varje dag
varje ögonblick
finns friheten nära
fall pladask
in i Guds armar
igen och igen
återigen
dagligen

Han lyfter ditt ansikte
du ser Honom såsom i en spegel
du förvandlas till Hans avbild
du är hemma
äntligen

ditt ansikte inför Hans ansikte
I stilla tillbedjan
Nära i samma andetag
Slöjan har fallit
Människa
Du är fri

Man

2 Corinthians 3:14-18
But their minds were hardened. For to this day, when they read the old covenant, that same veil remains unlifted, because only through Christ is it taken away. Yes, to this day whenever Moses is read a veil lies over their hearts. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit.

Man,
You can lift your head and look into the face of the Lord
there is a place for freedom
a place where the swallow can nest for their young
a resting place without masks
a place where the veil unveiled and fallen
where the powers of darkness are disarmed
a resting place for the soul, tired eyes and weary ears
a place to exhale on, and then inhale
freedom found in God’s presence
before His face
where the Spirit is – there is liberty
capture freedom
let it enfold you
exhale and
then breathe in – the life of God
your life will never be the same
you become transformed
more and more like Jesus
from glory
to glory
in and with
God
Jesus Christ the Prince of Peace
God’s Holy Spirit
Eternal and Righteous Father

Here’s the place
You can nest
and find peace
This allows you to lay your head with your chin
and lift up your face, completely
open and naked
brittle o vulnerable
Nobody is going to injure or hurt you
you are safe
you are free
you are home

Let fall veils
The lies disclosed
And before anything else – repent from sin to the Lord
Then falls your minds’ veil and you can see
In Christ, it happens
you will be forgiven
you get new life
you come home

every day
every moment
freedom is close
cases splash
into God’s arms
again and again
again
daily

He lifts your face
you see Him as in a mirror
transforms you into His image
you are home
finally

your face before His face
In still worship
Nearby in the same breath
The veil has fallen
Man and woman
You are free


1 Comment

Övernaturligt Kristusliv i vardagen. Supernatural life in Christ in everyday life.

Jonas, Peter och jag hade bibelstudium av ett stycke i Lukas evangeliet i torsdags som bland annat innehöll följande:

Luke 5:17
En dag när Jesus undervisade folket, satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota.

Vi brukar ställa oss fyra frågor när vi har gemenskap med bibelstudium och alla får antingen svara eller säga pass. Frågorna lyder enligt följande:
1. Vad står det?
2. Vad betyder det?
3. Hur ska du tillämpa det i ditt liv?
4. Vem ska du dela det med?

Det brukar vara märkbart att Gud är mitt ibland oss eftersom
uppenbarelsen ofta är stark. Som svar på den tredje frågan “hur ska jag tillämpa bibelordet i mitt liv” sade jag att jag vill sätta min tro till att betjäna de förlorade med Guds kraft till helande minst en gång i veckan. Att Gud ska leda mig in i situationer där jag får be för sjuka i Jesu namn med handpåläggning. Inte så att jag går ut på medveten mission men att jag i mitt vardagsliv är jag gående ut och tar tillfället vid handen. Imorse tackade jag Gud att detta skulle hända. Och plötsligt hände det! Det var varken Gevaliareklam eller vinst på LOTTO, men det kändes lika plötsligt och upplyftande.

Vi stod i kö för att köpa jordgubbar och kön ringlade sig även bakom oss, när jag plötsligt får en maning i mitt hjärta att ställa en fråga till de två männen som sålde jordgubbarna. Jag skulle fråga om de hade ont nånstans i kroppen. Jag kände samma tryck som jag brukar känna när jag får något profetiskt. Jag bara visste att jag måste öppna munnen, även om det var olägligt med tanke på deras förtjänst med kunder bakom oss. Om jag inte skulle öppna munnen vore det olydnad inför Gud. Så jag öppnade munnen och frågade om någon av dem hade ont nånstans med tanke på deras jobb. De tittade båda förvånat på mig. Den äldre svarade nej jag har bara hjälpt min släkting en halvtimme. Sen vände han sig till den yngre killen och frågade “Har du?” Ja faktiskt, varför då? Jag kan hjälpa dig, Hur då? Jag kan be. Då stegade Peter frimodigt bakom disken lade handen på ryggen där det gjorde ont. Jag hade precis börjat fundera i det naturliga, hur jag skulle gå tillväga mitt på deras arbetstid. Tack och lov fungerar Peter och jag som ett bra team. Så innan jag funderat klart var mannen helad. Han utbrast “är det på riktigt”? Smärtan hade nämligen försvunnit. Vi nämnde att det var Jesus som botat honom och att vi är kristna. Den andra mannen gav oss extra jordgubbar i all uppståndelse och glädje! Dessutom gav jag ett visitkort med våra uppgifter till youtube och bloggen. Det intressanta var att varken Peter eller jag hade planerat att ta med nåt till affären. Men precis när vi ska åka vänder jag tillbaks in och tar med mig handväskan ändå (innehållande bl a visitkort). Tänk att Gud har kontroll på allt och vi bara kan luta oss emot Honom med full tillit. När vi är på väg åt fel håll leder Han oss rätt. Det var en sådan frid som bomull i mitt hjärta efteråt. Vi tar verkligen tillbaka fältet i Vardagskristendom, som vi erövrade i Thailand. Att gå ut på riktad medveten mission tar kraft, men detta ger kraft. Och vi ska göra båda delarna. Tack Jesus vi flyttar våra tältpluggar utåt och utbreder Guds rike. En annan gång blir det jag som botar genom Herrens kraft som jag har. Detta gäller inte bara Peter och mig utan alla som följer Jesus. Det kan vara du!

Jonas, Peter and I had Bible study of a passage in Luke’s gospel on Thursday which included the following:

Luke 5:17
On one of those days, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal.

We often ask ourselves four questions when we have fellowship with Bible study and everyone must either answer or say pass. The questions are as following:
1st What does it say?
2nd What does that mean?
3rd How should you apply it in your life?
4th Who will you share it with?

There tend to be noticeably that God is in our midst as revelation is often strong. In answer to the third question, “how should I apply the Bible passage in my life,” I said that I want to put my faith to minister to the lost with God’s power for healing at least once a week. That God will lead me into situations where I can pray for the sick in the name of Jesus by laying on hands. Not that I go out on planned mission but that in my everyday life, I am reaching out and take the opportunity at hand. This morning I thanked God that this would happen. And suddenly it happened! It was neither Gevalia advertising or gain of LOTTO, but it felt just as suddenly and uplifting.

We stood in line to buy strawberries and the quew coiled even behind us, when suddenly I get a call in my heart to ask a question of the two men who sold the strawberries. I would ask if they had pain somewhere in the body. I felt the same pressure that I usually feel when I get something prophetic. I just knew I had to open my mouth, even if it was a bad time considering their merit with customers behind us. If I would not open my mouth, it would be disobedience toward God. So I opened my mouth and asked if any of them had pain somewhere in view of their job. They both looked at me in surprise. The elder replied no, I’ve just helped my relative half an hour. Then he turned to the younger guy and asked “Have you?” Yes indeed, why do you ask? I can help you, How? I can pray. Then Peter boldly strode behind the counter put his hand on the back where it hurt. I had just started thinking in the natural, how I would go about it in the middle of their working hours. Thankfully works Peter and I like a good team. So before I thought about clearly the man was healed. He exclaimed, “is it real”? The pain had in fact disappeared. We mentioned that it was Jesus who healed him and that we are Christians. The other man gave us extra strawberries in all the excitement and joy! In addition, I gave a business card with our tasks to youtube and blog. The interesting thing was that neither Peter nor I had planned to bring something to the store. But just when we’re going I turn it back in and take it with me purse anyway (containing among other things, business cards). Remember that God is in control of everything and we can only lean against Him with full confidence. When we are heading in the wrong direction, he leads us right. There was such peace as cotton in my heart afterwards. We take back bar of Everyday Christianity, which we captured in Thailand. To go out on targeted planned mission takes force, but this gives force. And we will do both. Thank you Jesus, we are moving our tent plugs out and propagate the kingdom of God. Another time it will be I who heals through power of the Lord that I have. This applies not only Peter and me but all who follow Jesus. It could be you!


Leave a comment

Vittnesbörd som ger gåshud. Testimonies that give goose bumps.

Jonas från Vasa, en finlandssvensk ung man, har gästat vårt hem några dagar. Han tog flyget från Finland för att bli kickstartad och lärjungatränad till levande efterföljelse av Jesus. Han har ett starkt vittnesbörd om vad Jesus gjort i hans liv och är ganska nyfrälst och nyligen troendedöpt. Peter tog ut honom på kickstart i Uppsala ganska omgående, när han kom i onsdags. Det gick jätte bra och Jonas började brinna ännu mer för att nå ut med evangeliet till dem som ännu inte tror. Video kommer snart på youtube TLR SWE. Nu har han fått tag i en nyckel att närma sig de förlorade, som uppfattas än mer relevant än bara ord. På torsdagen fick han tillsammans med Botrus kickstarta en kvinna och sedan även en äldre man från Australien. Denna erfarenhet blev än mer åtråvärd att ge det vidare till andra. Han kom helt över sin osäkerhet att närma sig främlingar. Han bara matade på “ursäkta får jag ställa en fråga, en lite märklig fråga, du kan välja om du vill svara; har du någon smärta i kroppen?” Han botade inte så många själv men han vittnade om ett fall som jag bara måste återberätta för dig:

Jonas bad för en tjej med scolios som inte kunde böja ryggen långt alls. Hon kunde inte ens nå sina knän. Han bad en gång och hon kunde direkt nudda tårna med händerna.

Samtidigt bad Botrus för hennes väninna, som också hade ont i ryggen och smärtan försvann direkt efter handpåläggning. Vänninorna var chockade och glada. Jesus trädde in i deras liv konkret. Nu fick de mycket att tänka på. Peter och jag delade gemenskap med Jonas på kvällarna. Vi läste Bibeln ihop och undervisade varandra. Vi bad för varandra och gav profetiska hälsningar. Peter och Jonas tillsammans med några fler gick ut och predikade Kristus för folket på dagarna och vi delade Kristus med varandra på kvällarna. Vi åt tillsammans och prisade Gud. Detta är kyrka. Vi är kyrkan! Vi alla som tror på Jesus och följer Honom. Vi går ut, vi går in och vi ser uppåt (bildligt talat)!

Jonas from the Vasa, a Finnish-Swedish young man, has visited our home a few days. He took the flight from Finland to get kick-started and discipled to live imitation of Jesus. He has a strong testimony of what Jesus has done in his life and is a fairly new believer and newly baptized in water. Peter took him out to be kickstarted in Uppsala almost immediately when he arrived on Wednesday. It went really well and Jonas began to burn even more to reach out with the Gospel to those who do not yet believe. Video coming soon on youtube TLR SWE. Now he has got hold of a key to approach the lost, which is perceived even more relevant than just words. On Thursday, he got together with Botrus kick-start a woman and then an older man from Australia. This experience became even more desirable to pass it on to others. He came completely over his insecurities approaching strangers. He only fed on “excuse can I ask a question, a bit strange question, you can choose whether you want to answer: do you have any pain in your body?” He healed not so many self but he testified about a case I just have to recount for you:

Jonas prayed for a girl with scoliosis who could not bend over far at all. She could not even reach her knees. He prayed and she was able to directly touch her toes with her hands.

While praying Botrus for her friend, who also had back pain and the pain disappeared immediately after the laying on of hands. The two friends were shocked and excited. Jesus came into their lives concretely. Now they got a lot to think about. Peter and I shared communion with Jonas in the evenings. We read the Bible together and taught each other. We prayed for each other and gave prophetic greetings. Peter and Jonas along with a few more went out and preached Christ to the people on the day and we shared Christ with each other in the evenings. We ate together and praising God. This is the church. We are Church! We all who believe in Jesus and follow Him. We go out, we go in and we look up (figuratively speaking)!