throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Helande på gatan i Vänersborg med NewWine. Street healing in Vänersborg.

I mitt förra blogginlägg berättade jag om våra seminarier på sommarens stora New Wine konferens i Vänersborg. Nu vill jag beskriva den bästa kickstarten jag varit med om sedan vi kom in i detta övernaturliga liv med Gud. Jag vill berätta om mitt team och våra erfarenheter. Vi var först fyra personer, men sedan kom Håkan och ville vara med. Jag sade att vi redan var fullt team, men då avvek två män och gick med någon annan. Då blev jag Teamledare för endast två personer ; Alice från Karlstad och Håkan från Linköping. Vanligtvis brukar jag få se att alla i mitt team får bota några sjuka var, men det är Peter som brukar vara med om momentum. Denna gång fick vårt lilla team se minst 20 helade. Jag tror det egentligen är fler eftersom jag bad först för att visa ett exempel att följa och sedan bad jag för åtminstone två till, som också blev helade. Håkan räknade till 10 som han helat och jag tror att Alice fick be för fler. Det var helt magiskt, skulle man säga i världen, men helt förunderligt och drömskt skulle jag nog utrycka det som kristen.

Jag bad för den första personen och visade därmed ett exempel att följa. Det var en spansktalande kvinna med ont i ryggen. Jag bad några gånger för henne och hon upplevde att hon blev bättre och bättre, men inte fullt ut botad. Jag uppmuntrade henne med att helandet kan ske gradvis, även efter vi skiljts åt. När hon vaknar imorgon kan det vara fullt ut klart, helandet. Sådana vittnesbörd har vi fått in.

Vi var med om ett momentum. En man på en bänk hade ryggsmärta som vi absolut inte fick be för. Alice fick däremot be för en person med invandrarbakgrund som blev helad. Då kom det flera ur samma familj och ville ha mer bön. Så hon fick fortsätta. Då samlades ytterligare en klunga som jag gick till och bad för. Då kallade mannen på bänken på oss och Håkan fick be. Det var ryggsmärta och huvudvärk. Han blev helad och mitt i denna kalabalik, kallade den andra klungan tillbaks mig. Då stod jag bland dem och bad, Alice i den första klungan och Håkan med mannen. Vi var alla tre helt uppfyllda av förundran. Vi åkte efteråt ner i rulltrappan och strålade som solar, de vi mötte såg så gråa ut i ansiktet. Vi kunde inte annat än le stort.

Vi träffade en ung norrman, som inte ville visa ansiktet på videon, och hans kompis. Han hade ont i finget, då det var skadat. Håkan befallde smärtan att lämna i Jesu namn. Killen blev chockad då smärtan försvann. Då berättade de att de var kristna och det gjorde vi också. Jag uppmuntrade dem att titta på helandevideos och sedan gå ut och göra samma sak.

Vi mötte en riktig tuffing, som lyssnade intresserat. Han brukar inte stanna på tilltal men kände att detta var nåt speciellt. Han hade ont i rygg och nacke. Håkan befallde smärtan att gå först från rygg och sedan från nacke. Jag frågade killen hur det kändes. Han tyckte det kändes underbart och ville inte röra på sig och känna efter. Men när han ändå gjorde det, upptäckte han att han var helad. Han blev helt tagen. Han skulle verkligen fundera på att höra av sig till oss.

Tre blev inte helade av alla de vi bad för och det visade sig att två av dem var inblandade i det ockulta. Jag vet inte varför de inte blev helade. Namnet Jesus är över alla andra namn, som kan nämnas. Jag tror att vi glömde binda eller kasta ut sjukdomsande. Den tredje var ett svårare fall med skeva skulderblad. Kanske var det en Goliat för var vi var i tron.

Sedan gjorde jag en Martin! Jag såg en krycka och frimodighet drabbade mig. Jag stegade in förbi en kvinna i soffan, fram till kvinnan längst in. Alice fick be för henne mot artros och ledsjukdom. Först försvann smärta i knäet. Sedan fick hon ställa sig upp. Då försvann ryggsmärtan. Vi berättade att det var Jesus som helat henne. Hon trodde redan på Jesus och blev glad. Vi gav alla Jesus all ära. Hon gick sedan glad vidare, utan att använda kryckan och vi jublade!

Jag predikade ett rakt evangelium in i två unga muslimgrabbar. Det var ord och inga visor. De blev starkt berörda. Alice talade milda ord och alla som lyssnade på henne smälte. Hon var läraktig och snart gick hon på egen hand och frågade människor. Inbland bad hon själv och berättade efteråt vad som hänt. T ex en person med skakande hand där handen slutade skaka och hela sällskapet blev chockat. Håkan fick vi uppmuntra att ta egna initiativ, men i slutet kom även han igång självmant. Så vi stod alla tre och predikade evangelium genom tecken och under på varsitt håll. Som sagt vårt team såg minst 20 personer helade. Vi kunde inte räkna dem. Det är den bästa gången för mig. Det var mer än jag kunde tänka och be om. Gud är god och nådefull.

Ephesians 3:20-21
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Och några videos spelade vi dessutom in, klicka på följande länk http://youtu.be/KI7JeKvg9Yo. Följ vårt exempel såsom vi följer Kristi exempel. GÅ UT!

In my last blog post I talked about our seminars on this summer’s New Wine conference in Vanersborg. Now I will describe the best kick start I have experienced since we came into this supernatural life with God. I want to tell you about my team and our experiences. We were first four people, but then came Hakan and wanted to join us. I said we were already full team, but then departed two men and went with someone else. Then I was Team Leader for only two people; Alice from Karlstad and Hakan from Linköping. Usually, I see that everyone on my team may cure some illness each, but it’s Peter who tend to experience momentum. This time, our small team saw at least 20 healed. I think it’s really more because I prayed first to show an example to follow, and then I prayed for at least two of which also were healed. Hakan counted to 10 as he healed and I believe that Alice prayed for more. It was absolutely magical, one would say in the world, but quite awesome and dreamy, I would probably express it as a Christian.

I prayed for the first person, thereby demonstrating an example to follow. There was a Hispanic woman with a sore back. I prayed several times for her and she felt that she got better and better, but not fully cured. I encouraged her with that healing can take place gradually, even after we part. When she wakes up tomorrow would be fully clear, the healing. Such testimony we have received.

We were involved in a momentum. A man on a bench had back pain that we absolutely could not pray for. Alice did however pray for a person with an immigrant background who was healed. Then came the more from the same family and wanted more prayer. So she had to continue. Then gathered another bunch that I went to and prayed for. Then called the man on the bench for us and Hakan had to pray. It was back pain and headache. He was healed and in the midst of this uproar, called the second cluster me back. Then I stood among them and prayed, Alice in the first peloton and Hakan with the man. We were all three quite satisfied with wonder. We went afterwards down the escalator and shone like suns, the people we met looked so gray in the face. We could not help but smile big.

We met a young Norwegian who did not want to show his face on the video, and his friend. He had a sore finger, it was damaged. Hakan commanded the pain to leave in Jesus’ name. The guy was shocked when the pain disappeared. Then they told us that they were Christians and we did too. I encouraged them to look at healing videos and then go out and do the same.

We met a real tough guy, who listened with interest. He usually does not stop when spoken but felt that this was something special. He had a sore back and neck. Hakan commanded the pain to go first from behind and then from the neck. I asked the guy how it felt. He thought it felt wonderful and did not want to move and feel. But when he still did it, he discovered that he was healed. He was blown away. He would really consider to contact us.

Three was not healed of all we prayed for and it turned out that two of them were involved in the occult. I do not know why they were not healed. The name of Jesus is above every name, that may be mentioned. I think we forgot to tie or throw out the spirit of infirmity. The third was a difficult case with warped blades. Perhaps it was a Goliath of where we were in faith.

Then I did a Martin! I saw a crutch and boldness affected me. I stepped into past a woman on the couch, until the woman at the far end. Alice could pray for her osteoarthritis and joint disease. First went the pain in the knee. Then she got to stand up. Then disappeared back pain. We told her that it was Jesus who healed her. She already believed in Jesus and was happy. We all gave Jesus all the glory. She then went merry on, without using the crutch and we cheered!

I preached a straight gospel into two young Muslim boys. It was plain speaking. They became highly concerned. Alice spoke gentle words and all who listened to her melted. She was docile and soon she went on her own and asked people. Involvement, she asked herself, and told me afterwards what happened. For example, a person with a shaking hand where the hand stopped shaking and the whole party was shocked. Hakan we were encourage to take initiative, but in the end came even he started his own. So we all stood three and preaching the gospel through signs and wonders in different places. That said, our team saw at least 20 people healed. We could not count them. It is the best time for me. It was more than I could think and pray about. God is good and merciful.

Ephesians 3:20-21
Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.

And some videos we recorded additionally in, click on the following link http://youtu.be/KI7JeKvg9Yo. Follow our example as we follow Christ. GO OUT!

Advertisements


Leave a comment

Seminarie om helande på gatan i Vänersborg på NewWine. Seminar about street healing in Vanersborg on NewWine.

Peter och jag var kallade till New Wine konferensen i Vänersborg för att hålla seminarie om helande på gatan. Seminariet innehöll ett pass teori och ett pass praktik. Det var ett välbesökt seminarie där Andens svärd svingade med budskapet: GÅ UT med Jesus till de förlorade! Predika de goda nyheterna genom tecken och under, som Paulus gjorde.

Romans 15:18-19
Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.

Peter är en inspiratör av stora mått. Taket lyfter när han talar och målande backar upp med sanna och färska exempel från verkligheten. Själv uppmuntrar och förmanar jag med Andens svärd, som ibland är knivskarp. Peter berättade först bakgrunden om hur vi kom in i detta, hur det utbreder sig genom andra och hur det bär frukt. Han vittnade även om hur han insåg att det är Jesuslikt, när de man lärjungatränar gör större gärningar än man själv gjort. Martin som var med i teamet och är nyomvänd har på två månader sett mycket frukt och går på de svåra fallen helst. Peter intervjuade honom hur han blev frälst och hur han kommit in i detta övernaturliga Kristusliv. Däremellan uppmuntrade och undervisade jag om helande. Jag lyfte fram tre hörnstenar att luta sig mot:
1. Det gäller dig, om du är troende. Du kan hela. Lägg händerna på de sjuka och de skall bli friska.
Mark 16:15-20
Och han sade till dem:”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.
2. Var frimodig. Våga ta steg ut på vattnet! Löftena håller.
3. Dö bort från dig själv och dina prestationer, och lita på Gud. Det är ändå Han som ska göra undret.

Ibland slår det på sinnet varför vi går runt och botar människor. Vi gör det eftersom vi följer Jesus och Han fortfarande helar människor. Jesus helar av kärlek. Helande är en nyckel för att få predika Kristus, speciellt i ett land som Sverige. Jesus helar som ett tecken, tecken till nåd och tecken till dom.

Peter inspirerade de troende att gå ut och göra samma sak. Gud har kallat oss att leva ett liv som mappar med Apostlagärningarna. Peter skriver sina genom TLR SWE youtube kanalen och jag genom bloggen. Andra använder Facebook, sidor på Facebook och mail. TV och tidningar har uppmärksammat detta, senast Helena har blivit intervjuad i en norsk kristen tidning om sitt liv med dans och helande av sjuka.

Nästa blogginlägg handlar om mitt team i Vänersborg. På denna länk kan du se några sekvenser från detta, men mest från Peters team http://youtu.be/KI7JeKvg9Yo. Vi var runt 30 personer uppdelade i 7 team och fick se runt 60 helanden och många människor fick höra de goda nyheterna om Jesus Kristus. Min egen lillasyster, med sin äldsta son, var med i varsitt team och blev kickstartade. Det rörde mitt hjärta speciellt. För allt detta ger vi Jesus all ära!

Peter and I were called to the New Wine conference in Vanersborg to hold seminar on street healing. The seminar featured a pass theory and a spell practice. It was a well-attended seminar where the Spirit sword swung with the message: GO OUT with Jesus to the lost! Preach the Good News by signs and wonders, as Paul did.

Romans 15:18-19
For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience—by word and deed, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God—so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ;

Peter is an inspirer of great stature. The roof lifts when he talks and vivid backs up with true and recent examples from reality. Self encourages and admonishes me with the sword of the Spirit, which is sometimes razor sharp. Peter told first the background on how we got into this, how it propagates through others and how it bears fruit. He testified also about how he realized that it is Christ-like, when those you disciple do greater works than you. Martin, who was with the team and is a convert has two months have seen a lot of fruits and walking on the severe cases whatsoever. Peter interviewed him how he got saved and how he got into this supernatural life in Christ. In between, encouraged and taught me about healing. I highlighted three pillars to lean on:
First, it applies to you, if you are a believer. You can heal. Put your hands on the sick and they shall recover.

Mark 16:15-20
And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”
So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs.]]

2nd Be strong. Dare to step out on the water! The promises are true.
3rd Die away from yourself and your performance, and trust in God. Nonetheless, it is He who will do the miracle.

Sometimes it strikes the mind why we go around and heal people. We do it because we follow Jesus and He still heals people. Jesus heals of love. Healing is a key to preach Christ, especially in a country like Sweden. Jesus heals as a sign, sign of grace and sign of judgement to them.

Peter inspired the faithful to go out and do the same. God has called us to live a life that folders with Acts. Peter writes his through TLR SWE the youtube channel and I through this blog. Others use Facebook, Facebook pages and email. TV and magazines have taken notice of this, the latest Helena has been interviewed on a Norwegian Christian newspaper about her life with dance and healing of the sick.

Next blog post is about my team in Vanersborg. On this link you can see some scenes from this, but most from Peters team http://youtu.be/KI7JeKvg9Yo. We were around 30 people divided into 7 teams and saw around 60 healings and many people got to hear the good news of Jesus Christ. My own younger sister, with her eldest son, was with in separate teams and was kick-started. It touched my heart especially. For all this we give Jesus all the glory!


1 Comment

Lär dem att hålla…

Bra skrivet om församling!

Pionjärbloggen

Maria Fagré, husförsamlingsnätverket Eklesia

I Matt 28:18-20 säger Jesus: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er…”

Om det bara stod ”lär dem allt jag befallt er”, skulle vi kunna ha undervisningen i centrum när församlingen samlas, skulle vi kunna kalla bibelstudier för lärjungaträning och skulle vi kunna säga att vi kan något för att vi haft en predikoserie i ämnet.
Men nu står det inte så, det står ”lär dem att hålla”. Det är en avgörande skillnad! Men många gånger tror jag att vi i praktiken missat ordet ”hålla”. I kyrkan har vi ibland gjort det till vår primära uppgift att lära människor buden. Vi ”lärjungatränar” i teorin, men vi missar…

View original post 387 more words


Leave a comment

Vi tar tillbaka fältet. We take back the field.

Lena såg en auroa runt oss. Hon hade precis blivit helad i sitt knä och var helt förundrad. Jag bad två gånger och det blev kanske lite bättre. Men, nej smärtan var kvar. Då uppmanade Peter mig att be en gång till att Gud skulle fullborda det Han påbörjat och trots att det var precis det jag hade gjort när jag bad den andra gången, så lyssnade jag på Peter och lade händerna på hennes knä ännu en gång och bad. Då försvann den ständiga smärtan och hon blev som sagt helt förundrad. Hon hade haft ont länge och gick på morfin. Hon hade gett upp och kommit till slutet av sig själv. Hon hade fått frågan förut och tackat nej eftersom hon inte tror på bön, men nu var hon villig att pröva allt. Hon skulle åka på utlandssemester om en vecka och hade börjat fundera hur det skulle fungera med ett skadat knä. Men Gud är god och älskar att möta svaga kärl. Detta blev verkligen ett tecken för henne att det finns en Gud som bryr dig. Hon tog tacksamt emot en Bibel och vårt visitkort med kontaktuppgifter. Hon lyssnade intresserat när vi berättade om Jesus och sade att hon såg en aura runt oss – att vi lyser. Vi bekräftade att det är Jesus som tittar ut med sin härlighet. Detta hände på Midsommardagen i Uppsala city, när Peter och jag äntligen fick möjlighet att gå ut och predika Kristus genom tecken och under tillsammans igen, bara vi två. Vi upplevde att det fanns ett motstånd och att vi behövde ta tillbaka fältet. Dessutom var vi lite rostiga i att gå ihop som team. I början var vi båda lika ivriga att ta kontakt med människor och fråga “har du någon smärta i kroppen?”. Vi stod på Gottsunda centrum och botade samtidigt varsin person och vittnade om Jesus. Jag bad för en kvinna med framförallt ont i tummen, men även i resten av kroppen. Tummen kunde hon nästan inte röra pga en långvarig inflammation. Jag bad upprepade gånger för henne och hon upplevde varje gång att det blev bättre. Sedan bad jag för hela kroppen och hon blev så glad och kramade om mig. Jag sade att ibland blir det en gradvis förbättring, som fortsätter även efter vi slutat be. Hon var muslim men trodde även på Jesus enligt Koranen. Jag lyfte fram och sade att Jesus helar. När de gått, hon och hennes två barn, vände sig sonen om och ropade efter mig “är du muslim?” Jag svarade nej, jag är kristen och han verkade få en del att fundera på. Samtidigt missade jag kraftgärningen bredvid mig, när Peter tog bort ett plastgips och frågade “hur känns det?” Peter stoppade nämligen en man med plastgips runt ena handleden efter en cykelolycka. Mannen hade smärta även i rygg och axel. När han blev botad i ryggen blev han förvånad och ville att Peter skulle be även för hans axel. Han blev helad direkt även i axeln och då bad Peter för handleden och drog bort gipset och frågade sedan “hur känns det”. Det var frimodig tro i praktiken. Peter fick en kram då mannen blev helad på studs. Sedan var vi i valet och kvalet om vi skulle stanna på Gottsunda centrum eller åka in till stan. Vi gjorde det senare, men det visade sig vara ganska folktomt på stan dagen efter Midsommarafton. Många av de vi mötte hade baksmälla, vilket vi också bad för eftersom helande är ett tecken för dem som inte tror. Två killar med baksmälla blev botade när Peter bad för dem. Då mindes en av killarna att han även hade ont i höften, vilket ju är lite allvarligare. Peter bad för det med och han blev helad direkt (http://youtu.be/XeJ3GuSxQs8). Alla Peter bad för blev helade på studs men de jag bad för fick jag be upprepade gånger för. Det är ingen automatik i bönen. Vi är beroende av Guds nåd. Vi lyder Ordet enligt Mark 16 och lägger händerna på de sjuka och då ska de bli helade som ett tecken som följer oss som tror på Jesus. Vi lyder i tro och Jesus gör undret. Vi mötte sedan bland annat en vilsen tjej som var nyomvänd till islam, från att vara uppvuxen katolik. Hennes kille var muslim redan från barndomen. Jag fick tala ord från Gud in i hans hjärta. Utmanade honom att tala med Gud och pröva Jesus. Kände verkligen nöd för hans själ. Upplevde ett sökande hjärta och Gud som kallade honom in i sina armar, in i sin omslutande kärlek. Vi delade ut några biblar och frågade några om de ville veta mer. Våra hjärtan är gripna av nöd för de som håller på att gå förlorade och en brinnande eld för att göra Guds vilja. Vi vill följa Lammet dit Lammet går. Vill du? I så fall har Gud gett dig en hjälpare som heter den Helige Ande. Låt Anden hjälpa dig. Han hjälper mig och Peter och dem vi lärjungatränat! Det är helt underbart!

Lena saw an auroa around us. She had just been healed in her knee and was totally amazed. I prayed twice and it was maybe a little better. But, no, the pain was still there. Then Peter told me to pray one more time for God to complete what He started and even though it was exactly what I had done when I prayed the second time, so I listened to Peter and put my hands on her lap once more and prayed. Then it disappeared constant pain and she was like I said absolutely amazed. She had been in pain a long time and went on morphine. She had given up and come to the end of herself. She had been asked before, and said no because she did not believe in prayer, but now she was willing to try everything. She would go on a foreign holiday for a week and had begun to wonder how it would work with an injured knee. But God is good and loves to meet weak vessel. This was really a sign to her that there is a God who cares. She gratefully accepted a Bible and our business card with contact information. She listened with interest when we told about Jesus and said she saw an aura around us – that we lit. We confirmed that it’s Jesus looking out with His glory. This happened on Midsummer Day in Uppsala city, when Peter and I finally got the opportunity to go out and preach Christ through signs and wonders back together, just the two. We felt that there was a resistance and that we needed to take back the field. Furthermore, we were a bit rusty in making ends meet as a team. In the beginning we were both equally eager to make contact with people and ask “do you have any pain in your body? ‘. We stood on Gottsunda center and healed while opposite person and testified of Jesus. I prayed for a woman with particularly sore thumb, but also in the rest of the body. The thumb, she could hardly move because of a long-term inflammation. I prayed repeatedly for her and she felt each time it got better. Then I prayed for the whole body and she was so happy and hugged me. I said that sometimes there will be a gradual improvement, which continues even after we finished praying. She was a Muslim but also believed in Jesus according to the Qur’an. I picked up and said that Jesus heals. When they had gone, she and her two children, turned her son and shouted after me “are you Muslim?” I replied no, I am a Christian, and he seemed to get some food for thought. While I missed the force act beside me, when Peter took away a plastic plaster and asked “how does it feel?” Peter stopped namely a man with plastic drywall around one wrist after a bicycle accident. The man had also pain in his back and shoulder. When he was cured of his back, he was surprised and wanted Peter to pray even for his shoulder. He was healed immediately even in the shoulder and then prayed Peter for the wrist and pulled away the plaster and then asked “how it feels”. There was steadfast faith in practice. Peter got a hug when the man was healed on the bounce. Then we were in two minds whether we would stay on Gottsunda center or go into town. We did the latter, but it turned out to be quite deserted in the city the day after Midsummer. Many of those we met had a hangover, which we prayed for because healing is a sign for those who do not believe. Two guys with hangovers were healed when Peter prayed for them. Then remembered one of the guys that he also had pain in the hip, which of course is a little more serious. Peter prayed for it and he was healed instantly (http://youtu.be/XeJ3GuSxQs8). All Peter prayed for were healed on the bounce but those I prayed for I had to pray repeatedly. There is nothing automatic in prayer. We depend on God’s grace. We obey the Word according to Mark 16 and lay hands on the sick, and then they shall be healed as a sign that follows us who believe in Jesus. We obey in faith, and Jesus does the miracle. We then met with, among other things, a lost girl who was a convert to Islam, from being raised Catholic. Her boyfriend was a Muslim from childhood. I got to speak words from God into his heart. Challenged him to speak with God and try Jesus. Really felt compassion for his soul. Did a search heart and God who called him into his arms, into his enveloping love. We distributed some Bibles and asked some if they wanted to know more about Jesus. Our hearts are moved by compassion for those who are being lost and a burning fire for doing God’s will. We want to follow the Lamb where the Lamb goes. Do you? In this case, God has given you a helper called the Holy Spirit. Let the Spirit help you. He helps me and Peter and those we discipled! It is absolutely wonderful!


Leave a comment

Bernt botar sjuka. Bernt heals the sick.

Nyfrälsta Bernt kom till Uppsala en vecka av sin semester för att dela Kristus med oss och för att lära sig predika Kristus genom tecken och under. Bernt är en vän till Peter sedan många år tillbaka. Han gick på Alfakurs i vår tidigare församling i Malmö, men var då inte redo att ta emot Jesus. En dag för några månader sedan fick Peter en maning i hjärtat att åka till Bernt i Skåne, i samband med en tjänsteresa i de trakterna. Han predikade de goda nyheterna för Bernt, som nu fick ett styng i hjärtat och tårar i ögonen. Han vände om och började följa Jesus. Sedan har dop i vatten och Ande följt och nu var det dags för en rejäl duvning i att vara kyrka både inåt och utåt.

Vi åkte till Kista centrum för att kickstarta Bernt. Peter började som vanligt med att visa hur det går till och sedan gjorde han några upplägg till Bernt som fick be och se Jesus göra under. Vi mötte många människor och han fick be för flera som blev botade. Även jag gjorde några upplägg till Bernt. Alla tre bad vi för flera som blev helade. De flesta vi bad för fick vi även predika för. Vi mötte många ungdomar och Peter fick verkligen ge ut Guds kärlek till dem, se videon http://youtu.be/tVJkcDh2q9k. Vi mötte även ett gäng från Island. Jag bad för en tjej med huvudvärk från baksmälla. Värken bara försvann och jag fick dela de goda nyheterna med henne, om att Jesus dött och uppstått för henne. Att han betalat priset för våra synder. Peter bad för flera i gänget och samtalade länge med dem och de fick mycket att tänka på.

En man som blev helad utbrast upprört till Bernt “visa vad du har i handen”. Bernt tittade frågande på honom men han insisterade varpå Bernt visade handen. Det fanns inget där. Men han gav inte upp utan sade uppbragt “dra upp ärmen’. Bernt drog upp ärmen på tröjan men det fanns heller inget där. Mannen var övertygad att Bernt hade någon grej han använde när han helade. Helt underbara reaktioner man kan få. När det “bara” är Gud den Allsmäktige som griper in i sin skapelse av kärlek till människorna vilka Han har skapat till sin avbild för ett syfte. Syftet är innerlig gemenskap med Honom genom Sonen Jesus Kristus i Den Helige Anden. Förunderligt!

En kille blev frälst, flera blev botade, många fick frön om Jesus sådda i sina hjärtan. Bernt fick många nya intryck att smälta och åkte nöjd och glad hem till Skåne. Med sig hade han en egen nyinköpt Bibel och erfarenhet att predika Kristus genom att bota sjuka i Jesu namn och att dela Kristus med bröder och systrar. Att vara kyrka genom att tillbe Gud och ha gemenskap med Honom (uppåt), umgås med andra troende och hjälpa varandra (inåt) och gå ut och göra lärjungar av dem som inte tror(utåt).

Bernt a new believer came to Uppsala in a week of his holiday to share Christ with us and to learn how to preach Christ through signs and wonders. Bernt is a friend of Peter since many years. He went on a Alpha course in our former congregation in Malmo, but was not then ready to receive Jesus. One day a few months ago got Peter a prompting in the heart to go to Bernt in Skåne, in conjunction with a business trip all in there. He preached the good news to Bernt, who now were pricked in his heart and tears in his eyes. He turned around and began to follow Jesus. Then baptism in water and Spirit followed and now it was time for a hearty demonstration in being church, both inwardly and outwardly.

We went to Kista center to kick start Bernt. Peter began as usual by showing how it is done and then he made some arrangements to Bernt who could pray and see Jesus perform miracles. We met many people and he had to pray for several who were healed. Even I made some arrangements to Bernt. All three we prayed for several who were healed. Most people we prayed for we got even preach to. We met many young people and Peter got really give out God’s love for them, see the video http://youtu.be/tVJkcDh2q9k. We also met a group from Iceland. I prayed for a girl with a headache from the hangover. The pain just disappeared and I had to share the good news with her, that Jesus died for her. That he paid the price for our sins. Peter prayed for more in the gang and talked long with them and they got a lot to think about.

A man who was healed exclaimed indignantly to Bernt “show what you have in hand.” Bernt looked questioningly at him but he insisted whereupon Bernt showed his hand. There was nothing there. But he did not give up without saying angrily “pull up your sleeve ‘. Bernt pulled up the sleeve of the shirt but there was also nothing there. The man was convinced that Bernt had a thing he used when he healed. Absolutely wonderful responses you can get. As “only” is the Almighty God who intervenes in his creation of love for the people whom He has created in His own image for a purpose. The purpose is intimate fellowship with Him through the Son Jesus Christ in the Holy Spirit. It is wonderful!

One guy got saved, many were healed, many were the seeds of Jesus sown in their hearts. Bernt got many new impressions to digest and left satisfied and happy home to Skåne. With him was an own newly purchased Bible and experience to preach Christ by healing the sick in the name of Jesus and to share Christ with brothers and sisters. Being Church through worship and fellowship with Him (up), spending time with other believers and help each other (inward) and go out and make disciples of those who disbelieve (outward).


Leave a comment

Sommar i ögonen, ett poem. Summer in the eyes, a poem.

Sommar, sommar, sommar

Sommar i ögonen
Vinden i det gröna
Följsamt eller kuvat ?

Grönskans härlighet
Vindens makt och styrka
Följsamhetens lov

Skönhet i ögat
Kuvat och fångat
Lidandets sorgsna ton

Grässtrån är vackra, men beroende
Precis som vi människor
Ska vi böja våra hjärtan och knän?
Eller kämpa under lidandets nycker?
Valet är ditt och mitt

Grönskan har gjort sitt val
Vinden och det gröna, dansar hand i hand,
utan att tränga varandra

Jag vill vara som ett följsamt grässtrå i min Herres hage, jag vill låta vinden blåsa igenom mig och föra mig tillsammans med allt det gröna och vindens sus in i en dans som speglar Guds himmel. Låt himlen bli synlig på vår jord.

Vill du dansa med vinden?

Summer, summer, summer

Summer in the eyes
The wind in the green
Follow Plus or subdued?

Greenery glory
Wind power and strength
Smooth goodness sake

Beauty in the eye
Subdued and captured
Suffering sad tone

Grass is beautiful but depending
Just as we humans
Shall we bow our hearts and knees?
Or fight for suffering the whims?
The choice is yours and mine

The greenery has made its choice
The wind and the green dancing hand in hand
Without penetrating each other

I want to be as a pliable blade of grass in my Lord’s pasture, I want to let the wind blow through me and bring me along with all the green and the wind rustling into a dance that reflects God’s heaven. Let the heaven be visible on our earth.

Will you dance with the wind?