throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Det som betyder något är. What matters is.

Häng med på ett enkelt bibelstudium, om vad som är viktigt i efterföljelsen av Jesus. Det som betyder något är att vi håller Guds bud och att vi har en tro som är verksam i kärlek.

1 Corinthians 7:19
Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud.
Galatians 5:6
Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

Ja, det är till och med så att Jesus menar att om vi älskar Honom, håller vi fast vid Hans bud. Så kristendomen är en gärningslära i grund och botten ändå?

John 14:15-26
Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. ”
Judas- inte Judas Iskariot- frågade:” Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? ” Jesus svarade:” Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Det kan verka så, men tätt efter alla dessa ord pratar Jesus respektive Paulus om Anden, om att vandra i Anden och att följa Anden. Så visst behöver vi vara omskurna, men inte fysiskt men i hjärtat, med Kristi omskärelse. Det som sker vid dopet in i Kristus. Hur gör vi för att hålla Guds bud och hur lever vi ut vår tro så att den är verksam i kärlek? Vi gör det absolut, men inte i kraft av oss själva. Vi rycker oss inte i håret utan väljer att vandra i Anden, så att Livets Andes lag tar över Syndens och dödens lag. Det kan ungefär beskrivas som att under vissa förutsättningar tar den Aerodynamiska lagen över Gravitationslagen, när ett flygplan lyfter. Den Aerodynamiska lagen är en högre lag än Gravitationslagen, precis som Livets Andes lag är högre än Syndens och dödens lag. Enbart vi som är frälsta, vi som är omskurna i hjärtat och inympade i Kristi kropp, vi kan leva ut vårt liv på det sättet att den högre lagen träder i kraft. Det är vad det handlar om och det är det som är väsentligt. Precis som en pappa vill att barnet visar sin kärlek genom att lyssna och lyda, vill Jesus att vi älskar genom att hålla fast vid Hans bud. Vi har som Guds barn förutsättningarna att göra det, men vi väljer varje dag om vi följer Anden eller inte. Den Helige Ande vill leda oss in i hela sanningen och förkunna för oss vad som komma skall. Systrar och bröder låt oss sträcka oss efter fullheten av livet med Gud! Låt oss precis som flygplanet lyfta!

Join me in a simple Bible study, about what is important in our compliance with Jesus. What matters is that we keep the commandments of God and that we have a faith that works by love.

1 Corinthians 7:19
For neither circumcision counts for anything nor uncircumcision, but keeping the commandments of God.

Galatians 5:6
For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love.

Yes, there is even the case that Jesus says that if we love Him, we hold on to His commandments. So Christianity is a deed learn basically anyway?

John 14:15-26
“If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another Helper, to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you.
“I will not leave you as orphans; I will come to you. Yet a little while and the world will see me no more, but you will see me. Because I live, you also will live. In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him.” Judas (not Iscariot) said to him, “Lord, how is it that you will manifest yourself to us, and not to the world?” Jesus answered him, “If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words. And the word that you hear is not mine but the Father’s who sent me.
“These things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.

It may seem so, but close behind all these words Jesus speaks and Paul about the Spirit, to walk in the Spirit and to follow the Spirit. So yes, we need to be circumcised, but not physically, but in the heart, with Christ’s circumcision. What takes place at baptism into Christ. How do we keep the commandments of God and how we live out our faith so that it works by love? We do it absolutely, but not in the power of ourselves. We snatches us not in the hair but choose to walk in the Spirit so that the law of Spirit of Life takes over sin and death law. It can roughly be described as that under certain conditions the aerodynamic Law takes over from the law of Gravitation, when an airplane takes off. The Aerodynamic law is a higher law than the gravitational law, just as the Spirit of Life law is greater than sin and death law. Only we who are saved, we are circumcised in heart and grafted into the body of Christ, we can live out our lives in the way that the higher law takes effect. It is what it is about and that is what is important. Just as a father wants the child to show his love by listening and obeying, wants Jesus that we love, hold on to His commandments. We as God’s children are able to do that, but we choose every day if we follow the Spirit or not. The Holy Spirit wants to lead us into all truth, to tell us what is to come. Sisters and brothers, let us reach out after the fullness of life with God! Let us just as the aircraft lift!

Advertisements


Leave a comment

Kickstart med Mikaelskyrkan 10 maj i Uppsala. Kick Start with Michael’s Church 10 May in Uppsala.

EFS församlingen som samlas i Mikaelskyrkan i Uppsala med bland annat prästen Vincent i spetsen, hörde av sig till Peter på mail och undrade om vi kunde komma till Uppsala och kickstarta dem att bota sjuka i Jesu namn. Vi skrattade till lite och Peter återkom till honom och berättade att vi faktiskt bor i Uppsala, så omöjligt skulle det inte vara. Vi samlade ihop teamet som brukar vara med oss ute och några till. Durckheim, Vilho, Peter och jag var kärnan. Peter predikade, jag undervisade, Durckheim och Vilho vittnade. Dessutom spelade Vilho och Durckheim drama om hur det kan gå till ute på stan. Poya var en ny teammedlem, som skulle vittna men började predika istället. Det är härligt med ungdomar som brinner för Gud. Vi vill visa när vi kommer ut att alla har något att ge. När Peter inledde dagen delade han gripande sitt vittnesbörd om hur han blev frälst och vad Gud räddat honom ifrån. Även om jag hört det många gånger blev jag gripen och tårögd. Tacksam i mitt hjärta att Gud frälst Peter och gett honom en ny chans. Tacksam att jag själv är frälst och övertygad om Guds mäktiga kraft, att frälsa vem som helst från vad som helst. Vi var ganska många Teamledare så det räckte att gå två och två, vilket är det allra bästa. Jesus brukade sända ut lärjungarna två och två. Vilho som är fåordig delade sitt hjärta om livet han kommit ut i det sista året. Han sade att tidigare kände han bara till kärleken från Gud, men nu även lydnaden till Gud. Att göra det Jesus befallt oss att göra. Han menar att det fungerar och ger mersmak. En tjej som heter Johanna ville gå med mig. Det fungerade bra, förutom att vi upplevde ganska stort motstånd i början. Nästan inga var sjuka eller så fick vi inte be för dem eller så blev de inte helade. Sen träffade vi ett gäng unga killar. En hade ont i ryggen och en i huvudet. Han som hade ont i ryggen blev mycket bättre när jag bad för honom och huvudvärken försvann för den andra killen, när jag lade mina händer på hans huvud. Johanna var skeptisk och trodde de drev med oss. Sen fortsatte motståndet ett bra tag. Men jag är inte den som kastar in handduken. Gud har sagt att dessa tecken ska följa dem som tror. När vi lägger händerna på de sjuka ska de bli friska. Vi gör vår del och Gud gör sin del. Och det slår aldrig fel. Bara vi tror på Gud, är frimodiga och släpper resultatet till Gud. Inte tror att det är något vi ska prestera, men dör bort från oss själva och förtröstar fullt ut på Gud. Sedan började det hända grejor. Även ett klockrent resultat så att Johannas skepticism helt fick knäckas. Dagens höjdare var när vi mötte Sofi en ung tjej utanför Gallerian och när vi frågade henne, sade hon att hon hade ont i svanken. Johanna bad för henne och det blev lite bättre. Då sade vi att ibland får vi be några gånger, vilket vi gjorde en andra gång och hon blev bra och helt chockad. Dessutom upplevde vi båda att Guds hjärta gick ut till henne. Johanna kände att hon skulle frågat henne om hon ville fika och prata mer. Sedan träffade vi ett par som frågade om det var healing, när vi erbjöd handpåläggning. Då svarade jag ja, med tanke att vara allt för alla för att vinna någon. Då svarade han nej det går inte, för jag tror på Jesus. Då svarade jag men det är Jesus som helar och då fick vi be och han blev helad. Johanna blev chockad att jag svarade ja på frågan om healing. Men när vi bett och han blivit helad skulle jag gett Jesus äran och berätta om Honom. Helande är en nyckel för att få berätta om Jesus. Vi predikar Kristus genom tecken och under. Det avgörande för Johanna var en ung kille som vrickat foten och Johanna bad och det blev bra. Hon böjde sig ner och lade handen på foten och befallde smärtan att lämna. Sedan frågade hon hur han kände och väntade därnere på huk, för hon antog att hon skulle få be flera gånger. Det behövde hon inte. Detta fick hennes ögon öppnade, för att detta är på riktigt och det fungerar. Vi träffade tre tjejer som den ena sade att hon hade ont i själen. En annan hade ont i foten. Hon blev bättre när Johanna bad för henne, men sade att hon måste gå för att märka. Då sade vi gå och hon upptäckte att hon var bra. I alla fall mycket bättre. Sedan fick jag dela evangelium med dem, jag sade att de redan öppnat ämnet att vi behöver helande i vårt inre och faktiskt ett nytt hjärta. De bekräftade att de tänkte fundera vidare på dessa frågor. Det var ett härligt möte. På vägen tillbaks till Mikaelskyrkan mötte vi ett par som är utländska studenter. Hon berättade att vi träffats förut inne på ett köpcentra. Då mindes jag den första megakickstarten för några månader sen. Paret var uppfostrade som katoliker men levde inte nära Gud. Hon hade blivit botad i ryggen och det bekräftade hon att hon fortfarande var och de hade fått varsitt nya testamente på engelska och svenska. De hade blivit så glada för de höll på att lära sig svenska. De hade inte läst Bibeln än, så jag gav dem vårt visitkort och uppmuntrade dem att investera tid i Gud. Vi avslutade dagen med vittnesbörd från alla teamen om vad Gud gjort genom dem. Många var uppmuntrade och uppfyllda av Guds hand i rörelse i Uppsala. Peter avslutade dagen med att predika om multiplikation. Att första steget är att etablera detta i ditt eget liv och sedan ge det vidare. Så kommer du att se mycket frukt och Guds rike blir utbrett såsom i himlen så och på jorden. Jesus bär fortfarande frukt genom oss. Han startade och lärjungatränade 12 apostlar och sedan dess erövrar vi världen.

Matthew 24:14
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

EFS congregation gathered in Michael’s Church in Uppsala, including the priest Vincent in the lead, got in touch with Peter on email and asked if we could come to Uppsala and kick start them to heal the sick in Jesus’ name. We laughed a little and Peter came back to him and told him that we actually live in Uppsala, so impossible it would not be. We gathered up the team that tends to be out with us and a few others. Durckheim, Vilho, Peter and I were the core. Peter preached, I taught, Durckheim and Vilho testified. Moreover played Vilho and Durckheim drama about how we go about. Poya was a new team member who would testify but began preaching instead. It’s great with young people who are passionate about God. We want to show when we come out that everyone has something to give. When Peter began the day he shared his moving testimony of how he was saved and what God saved him from. Although I heard it many times, I was arrested and teary-eyed. Thankful in my heart that God saved Peter and gave him another chance. Thankful that I am saved and believe God’s mighty power to save anyone from anything. We were quite many Team leader so it was enough to go two by two, which is the very best. Jesus would send the disciples out two by two. Vilho who is taciturn shared his heart about this life he came out in the last year. He said that previously he felt just Gods love but now even obedience to God. Doing that Jesus commanded us to do. He says that it works and leaves you wanting more. A girl named Johanna wanted to go with me. It worked well, except that we experienced pretty much resistance in the beginning. Almost none were sick or so we were not praying for them, or so they were not healed. Then we met a bunch of young guys. One had a sore back and one pain in the head. He who had a sore back was much better when I prayed for him and the headache disappeared, for the other guy, when I laid my hands upon his head. Johanna was skeptical and thought they joked with us. Then continued resistance for some time. But I’m not one to throw in the towel. God has said that these signs shall follow them that believe. When we lay hands on the sick, they shall recover. We do our part and God does his part. And it will work. We believe in God and release the results to God. Do not think this is something we should perform, but die away from ourselves and trust fully in God. Then things started to happen. Even a clockwork result so that Johanna’s skepticism totally got broken, we were experiencing. Today’s treat was when we met Sophie a young girl outside the mall and when we asked her, she said she had a sore lower back. Johanna prayed for her and she got a little better. Then we said that sometimes we pray a few times, which we did a second time and she was perfectly fine and shocked. Additionally, we experienced both God’s heart went out to her. Johanna felt that she’d asked her if she wanted coffee and talk more. Then we met a couple who asked if it was healing it was all about when we offered the laying on of hands. Then I said yes considering to be everything to everyone in order to win some. He replied, ‘No You Can not, because I believe in Jesus. Then I said, but it is Jesus who heals and then I prayed and he was healed. Johanna was shocked that I answered yes to the question of healing. But when we would pray and he would be healed, I’d give Jesus the honor and tell about Him. Healing is a key to tell people about Jesus. We preach Christ through signs and wonders. The decisive Johanna was a young guy who dislocated ankle and Johanna prayed and it was fine. She bent down and put her hand on the foot and commanded the pain to leave. Then she asked how he felt and waited crouched on her knees, for she assumed that she would have to pray several times. That she did not. This got her eyes opened to this is for real and it works. We met three girls, one said she had pain in her soul. Another had a sore foot. She got better when Johanna prayed for her, but said she must go to tag. Then we said go and she discovered that she was fine. In all cases much better. Then I could share the gospel with them, I said they already opened the topic that we need healing in our soul and in fact a new heart. They confirmed that they would think more about these issues. It was a lovely meeting. On the way back to Michael’s Church, we met a coople who were foreign students. She told me that we met before inside a shopping mall. Then I remembered the first mega kick start a few months ago. The couple were raised as Catholics but did not live close to God. She was healed in the back and she confirmed that she was still and they had each recieved a new testament in English and Swedish. They had become so excited they were about to learn Swedish. They had not read the Bible yet, so I gave them our business card and encouraged them to invest time in God. We ended the day with testimonies from all the teams, what God has done through them. Many were encouraged and satisfied by the hand of God moving in Uppsala. Peter ended the day by preaching about multiplication. The first step is to establish this in your own life and then pass it on. So you will see lots of fruit and the kingdom of God becomes prevalent as it is in heaven and on earth. Jesus still bears fruit through us. He started and discipled 12 apostles, and since then, we are to conquer the world.

Matthew 24:14
And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.


Leave a comment

Jesus har befallt oss att predika. Jesus commanded us to preach.

Vi samlades med Bibeln i fokus 3 bröder och jag en syster i Kristus och utgick ifrån Apostlagärningarna kapitel 10 från vers 34 och framåt med Petrus tal. Det som speciellt stack ut för mig var vers 42 där det står skrivet att Jesus befallde oss att predika Kristus.

Apostlagärningarna 10:42
Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”

Med nöd i mitt hjärta mindes jag plötsligt varför vi går ut och predikar.
@ inte för att det är kul
@ inte för att vi har nöd i våra hjärtan
@ inte för att vi genom att synas gör Jesus känd
@ inte för att bota sjuka
@ inte för att leda människor till frälsning
Utan för att lyda vår Kung.

John 14:15
Jesus sade:”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.”

Om vi älskar Gud lyder vi Hans Ord! Gör du vad Han säger? Eller skämtar du bort det? Eller hoppar du över det som är obekvämt? Jesus är kung. Han föreslår inte. Han befaller!

Jesus befaller dig och mig att predika.
@ Sedan är det Kristi kärlek som tvingar mig
@ Det är härligt att bota sjuka
@ Vi leder gärna människor till frälsning
@ Vi gör gärna Jesus känd
@ Vi har kul när vi sträcker oss ut

Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Gå, gå, gååå

We gathered with the Bible in focus three brothers and I a sister in Christ and was based on Acts chapter 10 from verse 34 onwards with Peter’s speech. What particularly stood out to me was verse 42 where it is written that Jesus commanded us to preach Christ.

Acts 10:42
And he commanded us to preach to the people and testify that he is the one that God has appointed judge of the living and the dead. About him all the prophets witness, that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. ”

With compassion and urge in my heart I suddenly remembered why we go out and preach.
@ Not because it’s fun
@ Not because we have distress in our hearts
@ Not that we by appearing make Jesus known
@ Not to heal illness
@ Not to lead people to salvation
But to obey our King.

John 14:15
Jesus said, “If ye love me, keep my commandments.”

If we love God, we obey His Word! Are you doing what He says? Or are you playing it off? Or skip that is uncomfortable? Jesus is king. He suggests not. He commands!

Jesus commands you and me to preach.
@ Then there is the love of Christ that compels me
@ It’s great to heal the sick
@ We generally lead people to salvation
@ We gladly make Jesus known
@ We have fun when we reach out

Go out and make disciples of all nations. Go, go, GOOO


Leave a comment

Det flödar över. It overflows.

Det började i det lilla precis enligt Jesu ord “förakta inte den ringa begynnelsen”. Sedan började det flöda över, när det gäller tecken under och andra Guds ingripanden i mitt och i Peters liv. Nu flödar det även över för dem vi lärjungatränat att göra samma sak som oss. Jag får in vittnesbörd på vittnesbörd, så det känns som om jag inte har någon kontroll på det längre. Och det är bra. Gud stoppar man inte in i en box och livet är till för att upplevas inte för att enbart utforskas och beskrivas. Jag fick en kommentar här på bloggen vad Gud gjort genom Ristos liv och innan jag hunnit andas skriver Sanna K ett inlägg på min Facebook. Då berättar Peter vad Vilho precis berättat. På vår fest vittnar Helena vad Gud har gjort igenom henne. Och mitt i detta använde Gud mig och Peter i ett oikos i Bålsta. En kille blev frälst men ville inte bli döpt. Tre blev döpta och några blev helade och dessutom lärjungatränade vi hur man döper. Mamman som blev helad i axeln vittnar några dagar senare att helandet består. Killen som blev frälst och inte ville bli döpt när vi var kvar ändrade sig senare. Kompisen, som redan döpt två, döpte även honom samma kväll.

Durckheim kom ikväll 9 maj för att dela Kristus med oss och för att tillsammans med oss predika Kristus för folket genom tecken och under. Vi skulle gå och handla på Gottsunda centrum, men han började vittna om Jesus istället. När vi handlat klart stod han och pratade med en muslimsk tjej. Hon hade ryggsmärta och Durckheim lade händerna på hennes rygg och smärtan försvann och hon blev chockad. Hon hade sagt att hon hade ont i hela kroppen. Så han frågade om han skulle be för något mer. Hon hade träningsvärk i båda benen men han fick bara be för det ena. Tydligen blev hon bra i båda benen. Både Durckheim, Peter och även jag predikade Kristus för henne. Hon var tagen av detta. Dessutom visade det sig att hon jobbar som frisör och då sade vi att vi kommer att träffas igen, eftersom vi letar efter ny frisör. Tack Jesus!

Durckheim visade mig idag 11 maj en video som han spelade in en månad efter vi kickstartat honom i Stockholm. En video han ännu inte publicerat på Youtube, med en man som blev helad i ryggen i en park i Linköping och sedan förde andra till Durckheim att bota. Han träffade i alla fall samma man för några veckor sedan. Mannen mindes att han blivit helad och nu ville han ha bön för en annan skada. Han var fortfarande helad! Tack Jesus att vittnesbörden kommer in att helanden består och att människor minns vad Jesus gjort i deras liv. Helande som tecken till nåd och tecken till dom.

It began in the small exactly as Jesus’ words “do not despise the small beginning.” Then it began to overflow, when it comes to signs and God’s intervention in my and in Peter’s life. Now it flows even over them we discipled to do the same as us. I receive so mant testimonies, so it feels like I have no control over it anymore. And that’s good. You don’t put God in a box and life is to be experienced not to merely be explored and described. I got a comment on my blog what God has done through Ristos life and before I had time to breathe writes Sanna K a post on my Facebook. When Peter tells what Vilho just told. Att our party Helena testifies what God has done through her. And in the midst of this, God used me and Peter in an oikos in Bålsta. One guy got saved but did not want to be baptized. Three were baptized and some were healed and additionally we discipled them how we baptize. The mother who was healed in the shoulder testify a few days later that she is still healed. The guy who got saved and did not want to get baptized when we were there. Mate already baptised two also baptised him the same evening.

Durckheim came tonight May 9th to share Christ with us and to join us to preach Christ to the people by signs and wonders. We would go shopping at Gottsunda center, but he began to testify of Jesus instead. When we finished shopping, he stood and talked with a Muslim girl. She had back pain and Durckheim put his hands on her back and the pain disappeared and she was shocked. She had said that she was in pain throughout the body. So he asked if he could pray for anything more. She had pain in both legs but he could only pray for one. Apparently, she was healed in both legs. Both Durckheim, Peter and I also preached Christ for her. She was blown away by this. Moreover, it turned out that she works as a hairdresser and then we said that we will meet again, because we’re looking for a new hairdresser. Thank you Jesus!

Durckheim showed me today 11 May, a video that he recorded one month after we kick started him in Stockholm. A video he has not yet published on Youtube, with a man who was healed in the back in a park in Linköping and then brought others to Durckheim to cure. He met in all cases the same man a few weeks ago. The man remembered that he had been healed and now he wanted prayer for another injury. He was still healed! Thank you Jesus that testimony come in that the healings consists and that people remember what Jesus has done in their lives. Healing as a sign of grace and a sign of judgement.


2 Comments

Dagens spaning

Tänkvärt ! Vi får rannsaka våra hjärtan.

Maria Cruz

förstoringsglasFadern sände sonen.

Gud blev människa.

Jesus lämnade hela den himmelska härligheten för att bli människa.

Jesus mötte människor där de var. Han kom till deras kultur. Han steg över trösklar, in i hem. Han åt med människor, drack med människor, umgicks med människor. Han spenderade tid med människor. Han botade sjuka, proklamerade fred och frid. Han kom med Guds rike, in i människors liv. De tog emot honom, blev förvandlade, de blev lärjungar och efterföljare.

Jesus sände lärjungarna. I Lukas 10 kan vi läsa att han sände dem som får in bland vargar. Han sände dem utan extra resurser. De fick inte ha med sig extra pengar eller extra skor. De fick ge upp sin bekvämlighet och var beroende av att Gud skulle förse dem genom de människor de mötte.

Lärjungarna mötte människor där de var. De kom till deras kultur. De steg över trösklar, in i hem. De…

View original post 404 more words