throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Kickstart med Torben i Stockholm. Kickstart with Torben in Stockholm.

Vår vän Torben Sondergaard, den kända danska evangelisten, är åter i Sverige och vi är med och hjälper honom att kickstarta troende, som vill komma ut i det övernaturliga livet med Gud i samband med evangelisation. De vill bota sjuka i Jesu namn. Jag var med igår och Peter är med även idag. Durckheim kom från Linköping i fredags, vi hämtade Helena på lördag morgon och åkte till Stockholmsförorten Brandbergen och mötte upp de andra. Peter hade kallat in Ville, Risto, Sanna K och Magnus. En kille Lebo från Danmark hjälpte också till och ett par från Västerås, som fick frågan på plats. Vi var drygt 10 Teamledare men det var oerhört många som ville komma ut och lära sig bota sjuka på stan. Varav anledning till att schemat ändrades och även en kickstart skulle ingå idag. Det är ju ett tecken som ska åtfölja oss som tror enligt Mark 16:16-18:

“Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. ”

Torben varvade predikan och undervisning med att involvera oss andra med vittnesbörd och exempel. Peter och jag fick berätta om vår resa de senaste två åren, Durckheim fick berätta om det som hänt det sista året. Lebo från Danmark vittnade om mirakler som skett genom hans händer. Efter kvällsmaten fick vi som varit Teamledare vara med i förbönen för de med behov. Torbens undervisning är träffsäker och uppfriskande. Jag kunde dock inte hålla med om allt. Men Bibeln säger att vi ska pröva allt och behålla det goda. Vissa saker lägger han fram med väldigt lite underlag från Bibeln medan det mesta är väl underbyggt. Det som är bra är just att evangelium är så enkelt och att Gud vill använda alla troende i ett liv som mappar mot Apostlagärningarna. Det som haltar är t ex ifrågasättandet av säkerheten i att vi är frälsta och därmed kan vara trygga med att vi kommer till himlen. Bibeln säger att vi övergått från död till liv och inte längre kommer under någon dom. Att vi fått det eviga livet och att det som betyder något är att vi är nya skapelser. Vi blev frälsta genom tro och behåller vi tron genom att kämpa den goda kampen, så har vi biljett in genom pärleporten, se tidigare inlägg http://wp.me/p3p05b-zR.

Jag tog ut Malin och Eva och vi stannade på Brandbergen centrum. Det var litet men med god genomströmning av människor. Det var helt underbart vad Gud gjorde. Han är mäktig, god och trofast. Malin fick be för många som blev botade och fick även ta första initiativet genom att ställa frågan. Eva fick be för några som blev botade. Vi fick alla predika Kristus både genom tecken och ord. Jag fick dessutom spela in två videos. De flesta team fick se tecken och under. Dock var några Teamledare oerfarna. Peter berättar att han gick in hos en frisör med sitt team, eftersom det fanns så lite människor i omlopp. Peter frågade om han fick ställa en fråga till samtliga, vilket han fick och gjorde. Det var flera kunder och frisörer och andra som fick pedikyr- och manikyrbehandling. En av frisörerna hade ont i nacken och mannen i teamet fick be för honom. Smärtan försvann och då avslöjade han att han även hade ont i ryggen. Mannen bad även för ryggen, som också blev helad. Peter frågade om kunderna varit med om något sådant hos frisören förut? Nej, aldrig svarade de förundrat. Sedan predikade Peter Kristus för samtliga. Även jag gjorde en “Peter”igår, när jag ställde frågan till en ung kille när vi var på väg ner för rulltrappan och han upp. När han svarade ropade jag efter honom “vart tar du vägen” och sprang upp för rulltrappan. Han blev botad i sitt knä, när Malin bad för honom och det är inspelat. En skeptisk ung kille blev chockad, när Malin bad för hans inlindade finger. Hon bad att trycket skulle släppa. Vi spelade in det, men ljudet var svagt då han utbrast “trycket försvann”. Vi mötte en man, med hans familj utanför, som hade smärta i tanden. Eva bad några gånger och sedan upplevde han att det började pulsera. Då sade jag att det brukar betyda att Jesus helar. Jag ville ge honom ett visitkort, så han kunde se lite videos om helanden på youtube. Hans fru eller sambo hade börjat gå iväg och blev aggressiv när han väntade på att få visitkortet. Hon frågade, “ska du bli kristen och börja gå i kyrkan kanske.” Han svarade”om jag vill det så”. I början mötte vi ett ungt pojkgäng och det blev som väckelse eller momentum. En kille blev botad i knät, en i höften och en ytterligare i knät. De var helt chockade och berörda. Speciellt killen som blev botad i höften. Vi mötte även ett gäng med äldre kvinnor med hucklor. De var inte så bra på svenska och verkade vara muslimer. En av dem hade ont i axlarna. Eva bad och kvinnan kände lättnad. Härligt att möta även äldre personer och se Jesus beröra dem. Gud har ju inte anseende till person; gammal eller ung, svart eller vit, smal eller tjock, man eller kvinna. Då ska inte heller vi ha det.

Efter kvällsmötet bad jag för en äldre man med hälsporre. Han sade att han blev bättre och började stampa våldsamt i golvet och sedan förstod jag att han var helt botad. Hans fru hade protes i armen och jag bad för att hon skulle kunna använda armen normalt utan smärta. Hon upplevde en svag förbättring. Jag bad för hennes rygg då hon hade kotförskjutning. Jag upplevde att något hände under mina händer och hon började försöka nå fötterna med händerna, vilket hon lyckades med. Det kunde hon inte göra innan. Jesus botade henne helt och hon blev salig. Tack Gud för dina under.

Ska bli kul att höra vad Jesus gjort idag. Peter kommer att lägga ut videos om detta på youtube på sin kanal TLR SWE. All ära till Jesus!

Our friend Torben Sondergaard, the famous Danish Evangelist, is back in Sweden and we help him kick start believers who want to get out into the supernatural life of God in the context of evangelism. They want to heal the sick in Jesus’ name. I was there yesterday and Peter are there even today. Durckheim came from Linköping on Friday, we picked Helena on Saturday morning and went to Stockholm suburb Brandbergen and met up with the others. Peter had called Ville, Risto, Sanna K and Magnus. A guy Lebo from Denmark also helped and a couple from Västerås, who was asked on the spot. We were just over 10 Team leaders but there were very many who wanted to get out and learn to heal on the town. Including reason for the schedule was changed and also a kick start would include today. It’s a sign that will accompany us who believe according to Mark 16:16-18:
Mark 16:16-18
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”

Torben alternated preaching and teaching to involve the rest of us to witness and example. Peter and I got to tell you about our trip the last two years, Durckheim got to tell you about what happened last year. Lebo from Denmark testified miracles that occurred through his hands. After supper we got that was Team Leader to join in prayer for those in need. Torben’s teaching is accurate and refreshing. However, I could not agree with everything. But the Bible tells us to test everything and retain what is good. Some things he puts up with very little input from the Bible while most of it is well founded. The good thing is just that the gospel is so simple and that God wants to use all believers in a life that maps to the book of Acts. The limping is eg the questioning of the safety of that we are saved and thus can be confident that we are going to heaven. The Bible says that we have passed from death to life and will no longer be under a judgment. We receive eternal life and that what matters is that we are new creations. We were saved by faith and we keep the faith by fighting the good fight, we have the ticket through the pearly gates, see previous posts http://wp.me/p3p05b-zR.

I took out the Malin and Eve and we stayed at Brandbergen center. It was small but with a good flow of people. It was absolutely wonderful what God did. He is powerful, good and faithful. Malin could pray for many who were cured and did not even take the first initiative by asking the question. Eva had to ask for some who were healed. We got all preach Christ through both characters and words. I also got to record two videos. Most teams did see signs and wonders. However, the few Team Leader inexperienced. Peter tells us that he went into a hairdresser with his team, because there were so few people in orbit. Peter asked if he could ask a question of all, which he did and did. There were several customers and barbers and others who got pedicure and manicure treatment. One of the hairdressers had pain in my neck and the man in the team could pray for him. The pain disappeared and when he revealed that he also had a sore back. The man even asked for the back, which also was healed. Peter asked if customers have experienced something like this at the hairdresser before? No, never said they marveled. Then Peter preached Christ to all. Also, I did a “Peter” yesterday, when I asked the question to a young guy when we were coming down the escalator and he was up. When he answered, I called after him, “Where do you go” and ran up the escalator. He was cured of his knee, when Malin prayed for him and it is recorded. A skeptical young guy was shocked, when Malin asked for his wrapped finger. She asked that the pressure would drop. We recorded it, but the sound was weak when he exclaimed, “the pressure disappeared.” We met a man with his family outside, who had pain in the tooth. Eva asked a few times and then he felt that it began to pulsate. Then I said that it tends to mean that Jesus heals. I wanted to give him a business card, so he could see some videos about healings on youtube. His wife or partner had started to go away and became aggressive when he was waiting to get the business card. She asked, “Will you become a Christian and start going to church maybe.” He said, “if I want it so.” In the beginning, we met a young boy gang and it was like a revival or momentum. One guy was healed in the knee, one in the hip and another on her lap. They were quite shocked and concerned. Especially the guy who was cured of the hip. We also met a bunch of older women with hucklor. They were not so good in Swedish and appeared to be Muslims. One of them had sore shoulders. Eva asked, and the woman felt relief. Lovely to meet older people and see Jesus touching them. God hath no respecter of persons; old or young, black or white, thin or fat, man or woman. Then you should not we have it.

After the evening meeting, I asked for an elderly man with heel spurs. He said he got better and began stomping violently to the floor and then I realized he was completely healed. His wife had prosthetic arm and I prayed that she would be able to use the arm normally without pain. She experienced a slight improvement. I asked for her back when she had spondylolisthesis. I felt that something happened in my hands and she began trying to reach your feet with your hands, which she succeeded in doing. She could not do before. Jesus healed her completely and she was blessed. Thank God for your wonders.

Should be fun to hear what Jesus has done today. Peter will be posting videos of this on youtube on his channel TLR SWE. All glory to Jesus!

Advertisements


4 Comments

Livet med Jesus i april. Life in Christ in April.

5 april.
Dotter och mamma blev frälsta när de kom för att bli helade. Johanna från Köping, som kom till Enköping för att bli helad, vittnade efter några veckor för sin ofrälsta vännina att Jesus botat henne. Väninnan som också hade smärtor fick hopp och kontaktade oss. Hon själv och hennes mamma tog bilen från Köping för att bli helade. Peter och jag mötte upp dem på Gottsunda centrum. Jag bad för den unga kvinnan och Peter för mamman. Mamman hade artros i händerna. Hon har blivit mycket bättre, nästan helt bra. Dottern hade smärta i fötter, höfter och i svanskotan. Hon vittnar att hon blivit bättre speciellt i fötter och höfter. Men att helandet sakta fortsätter. De blev så berörda att de började gråta. Vi delade evangelium med dem och båda ville bli frälsta. Speciellt dottern lämnade sitt hjärta till Gud för första gången. Det var ett starkt möte och Gud kom och frälste det som var förlorat.

En dag i april.
På joggingturen säger Peter plötsligt “Jag har ont i höfterna”. Min första reaktion är att erbjuda mina händer, för att läggas på hans höfter. Efter en stund fick jag lägga mina händer på det onda. Jag bad i Jesu namn för helande och befallde smärtan lämna. Peter sade att han kände värme och att smärtan försvann. Värmen kunde vara mina händer, menade han senare, men poängen var att höfterna var hela. Sedan lade han ut det på Facebook. Tack Jesus! Det underbara var att jag inte tvekade alls.

Påsken.
Susanne som blev döpt till Kristus på Mega kickstarten i Uppsala blev samtidigt Andedöpt. Idag träffade jag henne i Malmö för att hon skulle delta i ett dop av Bernt en nyfrälst vän. Hon berättar att hon på plats hade fått två ord och att hon googlade på dem på resan hem. Betydelsen hade med Gud att göra. Detta var vad hon behövde, för att våga ta emot och låta tungotalet komma. Hemma lite senare öppnar hon munnen och tänker på det vi sagt, att bara släppa ut det som kommer. Vilket hon gjorde och det säkra tecknet på att hon blivit Andedöpt, att hon talar i tungor, var ett faktum. Hon vittnar att varje gång hon inte vet vad hon ska be i förståndet, ber hon nu i tungor och hon blir lugn. Bernt i Malmö blev nu döpt till Kristus. Jag berättade om andedopet och Susanne vittnade om vad som hade hänt henne. Varpå Bernt sade det vill jag ha, ingen mening att bara ta emot till en del. Jag vill ta emot hela paketet. Dagen efter blev han sedan döpt i Anden. Han upplever inget påföljande tungotal som tecken. Några timmar senare ringer han förtvivlat Peter och undrar om han verkligen är frälst? Detta visar på hans känslighet inför Gud och att han just verkligen är frälst. Livet med Gud kan upplevas skört innan det mognat.

26 april.
Jag träffade Magnus, som blev kickstartad på Mega-kickstarten i mars, mellan samlingar med Torben i Stockholm. Han ber att få bli Andedöpt. Jag frågar om han vill ta emot Den Helige Ande och när han svarar ja, lägger jag händerna på honom och ber Jesus döpa honom i Anden. Jag ber att Anden ska falla och fylla honom, så att det flödar över. Sedan ber jag i tungor och önskar det ska smitta. Han säger att han inte upplever något. Jag säger att jag tror att han är Andedöpt och att tungotalet säkert kommer att komma. Det kändes dock lite hopplöst. I slutet av kvällen kommer han glad fram till mig och vittnar. Även Durckheim hade bett för honom och sagt samma som mig, att han är Andedöpt. Ett gäng troende hade lite mer tålamod med honom och sade att han skulle härma Torbens tungotal, vilket han gjorde. Sedan sade de att han skulle härma deras tungotal, vilket han gjorde. Sedan slutade de att tala tungor och han fortsatte med sitt eget tungotal. Vittnesbördet slutade dock inte där. Sedan fortsatte han och hjälpte en spansk tjej att bli förlöst i tungotal. En lärjunge som gör lärjungar. Dessutom var han en av teamledarna för dagen som kickstartade andra att bota sjuka i Jesu namn.

April 5.
Daughter and mother were saved when they came to be healed. Johanna from Koping, who came to Enköping to be healed, testified after a few weeks to her unsaved female friend that Jesus healed her. The friend who also had pain got hope and contacted us. She and her mother took the car from Koping to be healed. Peter and I met up with them at Gottsunda center. I prayed for the young woman and Peter for the mother. The mother had osteoarthritis of the hands. She has gotten much better, almost well. The daughter had pain in the feet, hips and tailbone. She testifies that she has improved especially in the feet and hips. But that healing slowly continues. They were so touched that they began to cry. We shared the gospel with them and both wanted to be saved. Especially the daughter left her heart to God for the first time. There was a strong meeting and God came and saved what was lost.

One day in April.
At jogging says Peter suddenly “I have pain in my hips.” My first reaction is to offer my hands to put on his hips. After a while I put my hands on the hurt hips. I prayed in the name of Jesus for healing and commanded the pain to leave. Peter said he felt the heat and the pain disappeared. The heat could be my hands, he said later, but the point was that the hips were healed. Then he laid it out on Facebook. Thank you Jesus! The wonderful thing was that I did not hesitate at all.

Passover.
Susanne, who was baptized into Christ at Mega kick start in Uppsala was simultaneously baptised in the Spirit. Today, I met her in Malmö where she would participate in a baptism of Bernt a new believer friend. She explains that she had received two words and she googled them on the trip home. The meaning had to do with God. This was what she needed, to dare to receive and let the tongues come. At home a little later she opens her mouth and thought about what we said, to just let it out. Which she did and the sure sign that she has become Spirit Baptism, she speaks in tongues, was a fact. She testifies that every time she does not know what she’ll pray in the understanding, she now prays in tongues and she gets calm. Bernt in Malmö became baptized into Christ. I told her about spirit baptism and Susanne testified about what had happened to her. Whereupon Bernt said that I to want to have it all, no meaning to receive only a part. I want to receive the entire package. The day after, he was then baptized in the Spirit. He experiences no subsequent tongues as a sign. A few hours later he calls desperately Peter and wonder if he is really saved? This demonstrates his sensitivity to God and that he just really is saved. Life with God can be experienced brittle before maturity.

April 26.
I met Magnus, which was kick-started on the Mega-kick start in March, between meetings with Torben in Stockholm. He asks to be baptised in the Spirit. I ask if he wants to receive the Holy Spirit and when he answers yes, I put my hands on him and pray Jesus baptize him in the Spirit. I pray that the Spirit will fall and fill him, so it overflows. Then I pray in tongues and wish it to infect. He says he does not feel anything. I’m saying I think he is Spirit Baptism and speaking in tongues are sure to come. It felt a bit hopeless. At the end of the evening, he came happy up to me and vitnessed. Even Durckheim had prayed for him and said the same as me, that he is Spirit Baptism. A bunch of believers had a little more patience with him and said he would mimic Torben’s tongues, which he did. Then they said he would mimic their tongues, which he did. Then they stopped speaking in tongues and he went on his own tongues. The testimony did not end there. Then he went and helped a Spanish girl to be relieved in tongues. A disciple who makes disciples. Moreover, he was one of the team leaders for the day that kick-started the second to heal the sick in Jesus’ name.


Leave a comment

Sölvesborg april Tommy Lilja Ministries. Sölvesborg April Tommy Lilja Ministries.

Härligt vi är i Sölvesborg för att inspirera till evangelisation genom tecken och under på gator och torg. Peter kommer att tala på två seminarier imorgon och visa några helandevideos. Det kommer dock inte ingå någon praktisk del, vilket egentligen är det essentiella för att det ska bära frukt. Vi hade båda dels känt en längtan att gå ut och missionera genom tecken och under och dels hade det känts som ett motstånd att göra det, som ett kors att bära. Och Jesus säger ju att vi ska förneka oss själva ta upp bort vårt kors och följa honom. Vi spelade därför in en video att vi skulle gå ut och missionera och sedan började vi gå. Jag stoppade en ung kille som joggade och frågade om han hade ont nånstans. Kanske inte troligt att han ville stanna eller att han hade ont. Men det visade sig att han behövde ett tilltal från Gud. Han hade inte ont nånstans, men han var konfirmerad och gick varken i kyrkan eller hade ett liv med Gud. Jag sade till honom att Gud ville ha ett liv med honom. Han blev nog lite chockad över hela situationen. Nu var isen bruten och vi var igång. Ett ungt konstnärspar passerade oss när vi pratade med en äldre man. Peter adresserade dem och frågade över häcken “har ni ont nånstans”. Killen svarade ja i menisken och det var tydligen kroniskt. Vi gick fram till dem och visade en helandevideo från Västerås och beskrev situationen och erbjöd helande. Tjejen kunde inte sluta skratta. Men vem fick skratta sist? Det fick killen när han upplevde att smärtan var borta efter Peter lagt händerna på honom och bett. “Nu kanske jag kan ta upp jogging igen som jag gillar så mycket” sade han förhoppningsfullt. Men han trodde det var placebo, trots att smärtan var borta. Sedan träffade vi på en familj med en mamma med hälsporre. Jag bad för henne och hon upplevde en klar förbättring. Enbart en liten del återstod där smärtan var kvar. Dessutom kände hon en värme, vilket brukar betyda att Jesus helar. Tjoho det är lätt att predika Kristus genom tecken och under i Sölvesborg. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Här, borta eller hemma.

På lördag morgon tog vi en vacker bönepromenad på Europas längsta gång och cykelbro. God hotellfrukost med efterföljande härlig bibelläsning vidtog. Sedan styrde kosan mot Folkkyrkan, där Peter skulle tala under två seminariepass à 40 minuter. Pontus J. Back, en finsk man med långt ljust hår och tatuerade armar spelade några låtar innan lovsången. Det var fantastiskt smord musik och sång, t ex hans version av Amazing Grace. Peter lät spela upp vår trailer och sedan berättade han om sig själv, oss och vad vi gör. Sedan körde han en video från Vänersborg. Jag läste bibelordet Rom 15:16-20. Peter avslutade med en bön. Nästa pass visades en video från Israel och passet handlade om vardagsevangelisation. Vi avslutade med ett drama, där vi praktiskt visade hur det kunde gå till.

I pausen träffade jag mitt team från Borås. Jag frågade om de fortsatt bota sjuka efter kickstarten. Jag filmade ett vittnesbörd från en av dem. Han är själv afghan och berättade att han på bussen till Alingsås träffat en afghansk muslimsk familj där dottern hade ont i handen. Han bad för henne och hon började hoppa av glädje då hon blivit botad. Pappan frågade “hur gjorde du det där”. När han hörde namnet Jesus, blev han arg och tänkte ge sig på den kristne killen. Killen fick hoppa av tre hållplatser före pga den hätska stämningen. Några månader senare var han på bussen igen och plötsligt frågar en man om han kan prata med honom. Han svarar ja och upptäcker sedan att det var den mannen och hinner tänka vad händer nu? Mannen ber om förlåtelse för det tidigare inträffade. Han svarar att han redan förlåtit. Sedan ber mannen om förbön eftersom han hade ont i hela kroppen med svår huvudvärk. Brodern ber och mannen blir också botad och ber att få veta mer om denne Jesus. Förunderlig nåd!

Wonderfully we are in Sölvesborg to inspire evangelism through signs and wonders in the streets. Peter will speak at two seminars tomorrow and show some healing videos. However, it will not include any practical part, which is basically what is essential for it to bear fruit. We both had felt an urge to go out and evangelize by signs and wonders and both had felt as a resistance to it, as a cross to bear. And Jesus saith to us to deny ourselves, take up our cross and follow Him. We recorded a video that we would go out and evangelize and then we started go out. I stopped a young guy who jogged and asked if he was in pain somewhere. Maybe not likely that he wanted to stay or that he was in pain. But it turned out that he needed a message from God. He had not hurt somewhere, but he was confirmed and went neither to church or had a life with God. I told him that God wanted to have a life with him. He was probably a bit shocked by the whole situation. Now the ice was broken and we were on. A young artist couple passed us when we were talking to an older man. Peter addressed them and asked over the hedge “have you hurt somewhere.” The guy said yes in the meniscus and it was apparently chronic. We went up to them and showed a healing video from Västerås and described the situation and offered healing. The girl could not stop laughing. But who got the last laugh? It got the guy when he felt that the pain was gone after Peter put his hands on him and prayed. “Now maybe I can take up jogging again that I like so much,” he said optimistically. But he thought it was placebo, although the pain was gone. Then we met a family with a mom with heel spurs. I prayed for her and she experienced a clear improvement. Only a small part remained where the pain was still there. In addition, she felt a heat, which tends to mean that Jesus heals. Yay it’s easy to preach Christ through signs and wonders in Sölvesborg. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Here, away or at home.

On Saturday morning we took a beautiful prayer walk on the longest bike and pedestrian bridge in europe. Good breakfast at the hotel followed by lovely Bible reading. Then headed for the Folk Church, where Peter would speak for two seminar sessions at 40 minutes. Pontus J. Back, a Finnish man with long blond hair and tattooed arms played a few songs before worship. It was amazing anointed music and singing, for example his version of Amazing Grace. Peter played our trailer and then he told about himself, us and what we are doing. Then he ran a video from Vanersborg. I read the Bible passage Rome 15:16-20 and Peter finished with a prayer. The next pass was a video from Israel and the pass was about everyday evangelism. We finished with a practical drama.

During the break, I met with my team from Boras. I asked if they continued healing after the kick start. I filmed a testimony from one of them. He is himself tan Afghan and told me that he on the bus to Alingsås met an Afghan Muslim family where the daughter had a sore hand. He prayed for her and she started jumping for joy when she was healed. The father asked, “How did you do that”. When he heard the name of Jesus, he became angry and was going to beat up the Christian guy. The guy had to jump off three stops before because of the rancorous mood. A few months later he was on the bus again and suddenly asks a man if he can talk to him. He answers yes and then discovers that it was that man, and had time to think what happens now? The man asked for forgiveness for the previous incident. He replies that he has already forgiven. Then the man asks for prayer because he was in pain throughout the body with severe headache. The brother prays and the man is also healed and asks to know more about this Jesus. Amazing grace!


2 Comments

Gud tar initiativ. God takes the initiative.

Att följa Jesus är omväxlande och därför spännande. Att följa Jesus innebär att perspektiven förändras och vi förvandlas. Bara vi är villiga och uppmärksamma på Hans maning. Vi var i Skåne i Påsk och gästade en vän i Lund. Det var ljuvligt att uppleva våren och naturen från sin bästa sida. Solen sken och knopparna var utsprungna i högre grad än i Uppland. En morgon tog jag en bönepromenad längs vägen utanför radhusområdet i Värpinge. Jag tänkte prata med Gud och även lyssna in vad Han ville säga. Jag önskade absolut att Gud skulle möta med mig, men jag hade ingen aning om att Han tänkte ta över. Jag började så smått promenera och njöt av naturen och morgonvinden, då plötsligt en nöd träffade mitt hjärta, så att jag alldeles tappade fattningen. Jag visste vad det handlade om direkt. Mina böneplaner gick i stöpet och jag fick be och gråta för människor som farit illa i Lund pga maktmissbruk i kyrkan. Men då vet jag att när jag söker Guds rike och Hans rättfärdighet först, lovar Han att jag ska få allt det andra. Så eftersom Jesus är min Herre och Kung, så följde jag villigt Honom ut på förbönens jaktmarker. Till saken hör att jag bodde i Lund i mitten av 90- talet och tillhörde en församling som visade sig vara en sekt, varför jag lämnade den snabbt efter några få månader. Däremot fanns det många som var med i åratal och många studenter som lockades dit när de bodde i staden. Att det var illa det visste vi, men att det var så djupt ont och förförande, var vi inte varse. Det uppdagades och kom i tidningarna i samband med Knutbymorden och därför blev det inte så stora rubriker, då det inte fanns mord med i bilden. Många systrar och bröder i Kristus har blivit rejält tilltufsade i sin tro. Ledarskapet har manipulerat dem. I spetsen stod pastorn själv som nästan tillbads. Jag har inte varit i Lund så många gånger efter jag sedan flyttade till Malmö och jag har inte bett för detta annat än att jag känt med de människor som blivit speciellt drabbade. Nu tog Gud initiativet och jag fick en så stark nöd på mitt hjärta, så att tårarna sprutade och bönejämret suckades fram. Det kändes som om det aldrig skulle ta slut. Jag förlät alla och bad alla förlåta varandra och Gud förlåta de som felat. Jag bad om försoning och att Gud skulle hela de sargade och läka såren i själen med hast. Att Gud skulle locka tillbaka de som helt tappat fotfästet och lämnat Jesus. Att Gud skulle leda dem som ännu tror men inte har någon kristen gemenskap in i församlingar med Jesus i centrum. Åh Gud förlåt, åh Gud försona, åh Gud hela, åh Gud upprätta, åh Gud beskydda, åh Gud förvandla, åh Gud låt din vilja ske i vars och ens liv….åh Gud låt din kärlek träffa varje syster och broder och ställ var och en upp och insätt dem på sin bana igen. Åh Gud jag ber att alla inblandade ska upprättas och därmed komma tillbaka till den första kärleken till dig igen. Att ingen ska gå förlorad och att ingens verk ska brännas upp, utan alla få full lön och få gå in genom pärleporten. Åh Gud jag ber…. Amen

bön

To follow Jesus is varied and therefore exciting. To follow Jesus means that perspectives are changing and we are transformed. But we need to be willing and attentive to His call. We were in Skåne in Easter and visited a friend in Lund. It was great to experience the spring and nature at its best. The sun was shining and the buds were emanated in greater degree than in Upland. One morning I took a prayer walk along the road outside terraced area in Värpinge. I was going to talk to God, and also listen to what he wanted to say. I wanted absolutely that God would meet with me, but I had no idea that he was going to take over. I started to walk and enjoyed the nature and the morning breeze, then suddenly an emergency hit my heart, that I just lost it. I knew what it was right away. My prayer plans was thwarted and I had to beg and cry for people who fared badly in Lund due to abuse of power in the church. But then I know that when I seek His kingdom and His righteousness first, He promises that I’ll get all the rest. So since Jesus is my Lord and King, I followed him willingly on intercession hunting grounds. The thing is that I lived in Lund in the mid – 90s and belonged to a church that turned out to be a sect, so I left it quickly after a few months. However, there were many who were there for years, and many students were attracted when they lived in the city. It was bad we knew, but it was so deeply evil and seductive, we were not aware. It was discovered and came in the newspapers in connection with Knutby murders and therefore it was not so great headlines, when there was no murder involved. Many sisters and brothers in Christ have become considerably worse for wear in their faith. The leadership has manipulated them. At the forefront was the pastor himself who almost was worshiped. I have not been to Lund so many times after I then moved to Malmö and I have not prayed for this other than that I felt with the people who have been particularly affected. Now, God took the initiative and I got such a strong burden on my heart, that the tears spurted and prayer sigh was developed. It felt like it would never end. I forgave everyone and asked everyone to forgive one another and God forgive those who wronged. I prayed for reconciliation and that God would heal the wounded and heal the wounds of their souls in haste. That God would lure back those who completely lost his footing and left Jesus. That God would lead those who still believe but have no Christian community into congregations with Jesus at the center. Oh God forgive, oh God atone, oh God heal, oh God raise up, oh God protect, oh God transform, oh God, let your will be done in each of their lives …. oh God let your love meet every sister and brother and set each one up and put them on their path again. Oh God, I pray that all involved should be established and thus return to the first love to you again. That none should perish, and that no person’s work shall be burned, but all receive full pay and may enter in through the pearly gates. Oh God, I pray …. Amen


Leave a comment

Fler vittnesbörd och händelser efter kickstart. More testimonies and events after kickstart.

Det är så härligt med vittnesbörd om av vad Gud gör i och genom våra liv som Jesu lärjungar. Nedan följer 6 olika situationer: Det är helanden som blir bekräftade. Systrar och bröder i Kristus som fortsätter att bota sjuka efter att de blivit kickstartade och även kickstartar andra troende. Ofrälsta som kontaktar de vi lärjungatränat att predika Kristus genom tecken och under, för att bli botade från sjukdomar.

1. Peter bad för Mattias nacke på vår parkering i Slavsta. Han hade haft ont över en månad. Han upplevde en förbättring direkt. Men nu ville han bekräfta att, några dagar senare var smärtan helt borta. Han känner sig som en ny människa. Detta berättade han den 2 jan.

2. Jag bad för en troende kvinnas mage. Hon bekräftar att magen blivit bättre efter bönen. Hennes matsmältning har börjat fungera bättre.

3. Susanne från Lund som blev kickstartad i Uppsala på första mega-kickstarten berättar: “Charlotte och jag har bett för och pratat med människor i Karlskrona och vi har mötts av sån värme och längtan hos människorna. Många har blivit helade och alla vi bett för har kännt någonting. Ryggar, huvudvärk, tår, magont, nacke, axlar, öronvärk, krossat knä, lår har vi bett för som blivit bra och vi har också bett för allergi och återkommande ryggvärk och beroende . En av dem som inte hade ont just nu kände en kittlande känsla i ryggen! Jag bara tackar Jesus för denna dagen! ”

4. Vilho och Sanna fick detta mail(utdrag ur):
“Igår läste jag ett inlägg på facebook om en man och en kvinna som dök upp från ingenstans och frågade en kille om han hade ont någonstans, då svarade han ja och pekade på knät. Han skriver att mannen lägger handen där han har ont i cirka fyra sekunder och sen ber han honom röra på knät lite och efter det är skadan över. Min första tanke var att det är omöjligt, men jag blev ändå nyfiken och kontaktade den här killen, när jag väl skrev med honom så märkte jag och förstod att han var fullt seriös, så jag blev ännu mer nyfiken! Jag frågade honom om den här kvinnan eller mannen hade gett honom ett visitkort, och det hade dem! Idag vaknar jag och kollar min facebook och ser att han har bifogat en bild på visitkortet och ser den här mailadressen så jag tänkte att det var värt ett försök och kolla om ni svarar. Först o främst vill jag bara säga att ni är väldigt goda och vänliga som fick honom att kunna böja knäna utan att ha ont. Jag måste fråga er, tror du ni kan hjälpa mig med min skada typ vid korsryggen/ländryggen…”

5. Helena berättar från Eskilstuna konferensen i mars:
Fredag kväll:
“Jag gick med en kvinna från Eskilstuna och en kvinna(Helena) från Borås.
Helena hade aldrig bett för sjuka på gatan. Jag bad för en man från Syrien med ryggsmärtor. Han blev helad. Sen bad Helena för värk i låret som försvann. Tack Jesus! Han var nyfiken på vilken kyrka vi tillhörde och ville komma till pingstkyrkan med hela familjen. En ung kille med smärta i knäet blev bättre efter Helena bad för honom. Hans syster sade. “Jag har sett det där på en dokumentär..” Helena ville fortsätta med att be för sjuka på gatan när hon kom hem. Jag bad också för en kvinna i församlingen som blev fri från smärta i axeln. ”
På lördag eftermiddag:
“Jag gick med ett äldre par. Det var andra gången de var ute på det här sättet. Kvinnan bad för en kille med smärta i bröstet som försvann direkt. Hans kompis hade precis blivit helad när ett annat team hade bett för honom. Killarna var nyfikna och jag delade evangeliet med dem. Kvinnan bad för en annan kvinna från Syrien som blev helad i ryggen och nacken. Tack Jesus. Mannen bad för en man med kryckor som hade haft en operation i knäet. Mannen blev bättre, men trodde det var inbillning och gick fort därifrån. Gud är god! ”

6. Helena berättar om helgen efter i Stockholm på konferensen (med i-bethel):
“Jag hade med ett par från Örebro och pastorsfrun i deras församling. De fick be för många som blev helade natten till lördag. Det var första gången de var ute på det här sättet. Härligt att starta dem. En kille blev helad i nacken, och hans kompis utbrast “Det här är bättre än alkohol”. En ung tjej blev helad i axeln och var berörd av Guds kärlek. Hon sade:” jag känner värmen”

It is so wonderful with testimonies of what God is doing in and through our lives as disciples of Jesus. Below are six different situations: There are healings that gets confirmed. Sisters and brothers in Christ who continues to heal after they have been kick-started and also kick start other believers. Unsaved people who contact those we discipled preaching Christ through signs and wonders, to be cured of diseases.

1. Peter prayed for Mattias neck on our parking in Slavsta. He had been in pain for over a month. He experienced an improvement right away. But now he wanted to confirm that, a few days later the pain was completely gone. He feels like a new man. This he told Jan. 2

2. I prayed for a believing woman’s belly. She confirms that the stomach has become better after the prayer. Her digestion has begun work better.

3. Susanne from Lund, which was kick-started in Uppsala on the first mega-kickstart says: “Charlotte and I have prayed for and talked to people in Karlskrona and we have met with such a warmth and longing of the people. Many have been healed and all we prayed for has sensed something. Backs, headache, toes, stomach, neck, shoulder, ear pain, broken knee, thigh, we have prayed for that has been good and we have also prayed for allergy and recurrent back pain and addiction. One of those who had no hurt right now felt a tickling sensation in the back, I just thank Jesus for this day! ”

4. Vilho and Sanna got this email (excerpt from):
“Yesterday I read a post on Facebook about a man and a woman appeared from nowhere and asked a guy if he had any pain, and he answered yes and pointed to his knee. He writes that the man puts his hand where he is in pain about four seconds and then he asks him to move the knee a little, and after that the damage is gone. My first thought was that it’s impossible, but I was still curious and contacted this guy, when I wrote to him, I noticed and understood that he was fully serious, so I was even more curious, I asked him about this woman or the man had given him a business card, and they had, today I woke up and checked my facebook and saw that he has attached a picture of the business card and saw this e-mail address so I figured it was worth a try and see if you respond. First of all, let me just say that you are very good and kind that got him to bend his knees without pain., I must ask you, do you think you can help me with my injury type at the lower back / lumbar … ”

5. Helena tells of Eskilstuna conference in March:
Friday night:
“I went with a woman from Eskilstuna and a woman (Helena) from Boras.
Helena had never prayed for the sick in the street. I prayed for a man from Syria with back pain. He was healed. Then prayed Helena for pain in the thigh that disappeared. Thank you Jesus! He was curious about what church we belonged to and wanted to come to the Pentecostal church with the whole family. A young man with pain in the knee was better after Helena prayed for him. His sister said. “I’ve seen that on a documentary ..” Helena wanted to continue to pray for the sick in the street when she came home. I also prayed for a woman in the congregation who were free of pain in the shoulder. ”
On Saturday pm:
“I went with an older couple., It was the second time they were out this way. The woman prayed for a guy with chest pain that disappeared immediately. His friend had just been healed when another team had prayed for him. The guys were curious and I shared the Gospel with them. The woman prayed for another woman from Syria who was healed in the back and neck. Thank you Jesus. The man prayed for a man with crutches who had had an operation on his knee. The man got better, but thought it was imagination and walked quickly away. God is good! ”

6. Helena tells about the following weekend in Stockholm at the conference (with in-bethel):
“I was with a couple from Örebro and the pastor’s wife in their parish. They could pray for many who were healed Saturday pm. It was the first time they were out this way. Lovely to kickstart them. A guy was healed in the neck, and his friend exclaimed, “This is better than alcohol.” A young girl was healed in the shoulder and was touched by God’s love. She said: “I feel the heat”


Leave a comment

Pastorskonferens i Eskilstuna. Pastor Conference in Eskilstuna.

Vår bild av helgen den 14 -15 mars och det som sedan utspelade sig var inte helt överensstämmande. Vi kickstartade absolut flera troende att bota sjuka på stan, men däremellan var det mycket strötid, där vi som team tillsammans gick ut på stan och botade sjuka och predikade Kristus för folket. Alla i teamet älskar att sprida Guds kärlek och Guds kraft till de som ännu inte tror, de människor som håller på att gå förlorade, som är blinda och helt enkelt ännu inte ser. Dem vill vi möta och presentera Jesus för. Det gör vi gärna genom tecken och under och genom Guds-berättelser. Men även genom att sträcka ut en hjälpande hand eller ett lyssnande öra.

Fredag
Vi kom alltså på fredag kväll och fick i Pingstkyrkans lokaler dela lite kort om det vi var inbjudna för, innan vi kunde agera kyrka på stan. Det var nytt för oss att gå ut på kvällen och predika Kristus genom tecken och under. Vi tycker inte att det är den bästa tiden, då många människor är onyktra. Vi delade in oss i team, men det visade sig att vi var fler teamledare än nödvändigt. Jag gick därför med Ritva som redan är igång. Det var härligt att gå ut med henne. Hon var så bra på att förmedla varför vi gör detta: Gud vill allt gott, Han helar och ger syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Väldigt bra saker att lyfta fram, även när man inte får be för någon sjuk. Det är ju människors eviga själars väl vi söker. Regnet hängde först i luften för att sedan även börja trilla ner. Så det var kallt och inte så många människor ute på stan. Jag började med att stoppa en kvinna på cykel. Hon frågade var vi kommer ifrån. Från himlen, svarade jag. Jag blev inspirerad av företagets skylt som hette Himmelriket, som vi precis passerat. Ritva fick be för henne till helande. Hon kunde dock inte bekräfta direkt om hon blev botad. Annars mötte vi ingen som var sjuk, men flera som var mycket diskussionslystna. En ung tjej sade att hon var kristen men bara bad när hon hade problem. Jag uppmuntrade henne att ha en daglig kontakt med Gud, för att han längtar efter henne. Hon blev berörd. Inne i kyrkans lokaler bad jag senare för en man med diabetes 2, med ont i fötterna pga det och dålig hörsel. Jag bad mot diabetes och sedan smärtan i fötterna. Han märkte att fötterna blev smärtfria. Även hörseln förbättrades. En kvinna hade haft blod i huvudet och var tung i kroppen. Jag bad och hon kände lättnad. Hon ville inte att jag tog bort höger hand, för det kändes som sockerdricka i henne. Peters, Helenas och Durckheims team med människor som inte varit ute förr, fick be för flera sjuka som blev botade. Ville fick se den första inne i kyrkans lokaler som blev botad och jag den första med hörselskada som upplevde en klar förbättring. Tack Jesus!

Lördag
På lördag delade den svenska pastorn vad han anser det fulla evangeliet består av:
1. Omvändelse
2. Tro
3. Dop
4. Andedop
5. Lärjungaskap
Mycket väl valda ord tycker jag. Ingen av de delarna ska utgå.

På lördagen var det väldigt många som ville gå ut och bota sjuka, så vi var inte tillräckligt många teamledare för att ta ut alla. Jag gick med en ung kvinna och en äldre man. Den unga kvinnan fick be för flera som blev botade, men den äldre mannen såg inga tydliga helanden. Jag lyckades inte riktigt lärjungaträna honom. Vi mötte ett gäng och de sade att endast en ung tjej hade ont i foten. Kvinnan bad för tjejen med smärta i foten som blev helad. Strax sprang gänget efter oss och det var en till som hade ont i magen. Hon upplevde att hon blev bättre och bättre. Hon kände värme i magen. Vi bad senare för en kvinna som blev helad från huvudvärk. Hennes kompis hade också ont i huvudet men blev inte botad. Även om vi bad för henne flera gånger. Sedan upplevde den första kvinnan att huvudvärken kom tillbaks, men då bad vi igen och den försvann åter. Lite frustrerande. Vi förstår inte allt. Men det är bra att se olika scenarier och hur vi kan möta dessa utan att “kasta in handduken”. Alla team hade fått se helanden. Första gången teamet av ledare gick ut på stan gick jag med Helena och andra gången med Peter. Jag bad för en kvinna med ont i foten som blev bättre. Helena fick be för en äldre kvinna med krycka. Den första kryckan för Helena. Kvinnan blev väldigt berörd av Gud och kände sig bättre. Hon började gråta när Helena delade evangelium med henne. Helena såg en ung kvinna med långt blont hår och hårt sminkad i en sminkaffär. Hon var hela tiden upptagen med kunder. Vi gick förbi flera gånger och Helena fick inte henne ur tankarna. Till slut var hon ledig och vi stegar in. Kvinnan hade inte ont någonstans, men Helena berättade för henne att Jesus dött för henne och att han älskar henne. Kvinnan blev väldigt berörd. Jag bad för en som hade ont i ryggen och som blev helad och en med träningsvärk som blev bättre. Helena fick be för en med ont i foten som blev bättre. Hon fick även be för en tjej med allergi, som kände att det lättade i näsan och hon tog emot en bibel som hon var intresserad att läsa. Jag fick be för en spansktalande kvinna som hade ont i ryggen och armarna. Hon kände värme i både rygg och armar och blev helad. “Vad är det som händer”? Hon skulle berätta för alla hon känner om detta och sprida propaganda för oss. Jag fick dela evangelium med en ung ljus tjej, som hade en egen bibel hemma. Hon var väldigt öppen och det blev väldigt starkt. När Peter och jag gick tillsammans kom jag i en lite kris, när jag inte upplevde några klara helanden och ville sluta med detta för alltid. Tron blir prövad, lever jag som jag lär? Men då vände det. Jag fick be för en tjej som hade haft ont i ryggen under en lång tid. Hon sade att det blev mjukt och avslappnat. Det kändes som om hon varit på SPA och fått massage. Hon blev förundrad och frågade om alla kunde bota sjuka. Ja, alla som tagit emot syndernas förlåtelse och följer Jesus. Hon sade att hon var kristen, men inte gick till kyrkan. På kvällsmötet på lördagen fick jag be för en kvinna med skadat ledband som blev helad. Smärtan försvann, sade hon. Känns som om jag brutit igenom att bota även redan frälsta inne i kyrkans lokaler. Härligt! Brödet tillhör barnen. Men helande är ett tecken för dem som ännu inte tror och det är vad vi brinner för. Att gå ut och predika Kristus för folket genom tecken och under och se människor ge sina liv till Gud. Durckheim hängde med oss hem på kvällen.

Söndag
På söndagen botade han och Peter sjuka i Gottsunda där vi nu bor. Se video på länken http://youtu.be/s_wxpSCI1-Y. Härlig vardagskristendom! Det finns även för dig, kära läsare om du tror på Jesus och följer honom. Gå du och gör detsamma!

Our picture of the weekend of 14 -15 March, and that which then took place was not totally consistent. We kick-started the absolute number of believers to heal the sick in town, but in between it was very much time, where we as a team together went out on the town and healed the sick and preached Christ to the people. Everyone on the team loves to spread God’s love and power of God to those who do not yet believe, the people who are being lost, who is blind and simply do not yet see. Them, we want to meet and present Jesus. We love to do it through signs and wonders and by God stories. But even by stretching out a helping hand or a listening ear.

Friday
We came on Friday night and in the Pentecostal Church premises got to share a little bit about it, we were invited for, before we could act church in town. It was new for us to go out at night and preach Christ through signs and wonders. We do not think it is the best time, when many people are drunk. We divided into teams, but it turned out that we were more team leaders than necessary. So I went with Ritva already started. It was great to go out with her. She was so good at conveying why we do this: God wants all good, He heals and gives the forgiveness of sins and life everlasting. Very good things to highlight, even when one can not pray for any ill. It’s people’s eternal souls well we seek. The rain hung first in the air and then also started to fall down. So it was cold and not many people out on the town. I started by stopping a woman on a bicycle. She asked where we come from. From heaven, I replied. I was inspired by the company’s plate that was called Heaven, which we just passed. Ritva could pray for her healing. She could not confirm directly whether she was healed. Otherwise, we met no one who was sick, but several who were very argumentative. A young girl said she was a Christian, but just prayed when she had problems. I encouraged her to have daily contact with God, because he longs for her. She was touched. Inside the church premises, I prayed for a man with type 2 diabetes, with feet hurt because of it, and poor hearing. I prayed for diabetes and then the pain in his feet. He noticed that his feet were pain-free. Even hearing improved. One woman had a history of blood in the head and was heavy in the body. I prayed and she felt relief. She did not want me to remove the right hand, it felt like lemonade in her. Peters, Helenas and Durckheims team with people who had not been out before, prayed for many sick who were healed. Ville got to see the first inside the church premises which was healed and I the first with hearing impairment who experienced a clear improvement. Thank you Jesus!

Saturday
On Saturday, shared the Swedish pastor what he considers the full gospel consists of:
1. Repentance
2. Belief
3. Baptism
4. Spirit baptism
5. Discipleship
Very well chosen words, I think. None of the elements should be deleted.

On Saturday it was very many who wanted to go out and heal the sick, so we were not a sufficient number of team leaders to take out everyone. I went with a young woman and an older man. The young woman prayed for several who were healed, but the older man saw no clear healings. I did not quite succeed disciple him. We met a bunch and they said that only a young girl had a sore foot. The woman prayed for the girl with pain in the foot who was healed. Just ran the gang after us and it was another one who had a stomach ache. She felt that she got better and better. She felt the heat in the stomach. We later prayed for a woman who was healed of headache. Her friend also had a headache but was not cured. Although we prayed for her several times. Since experienced the first woman to the headache came back, but then we prayed again and it disappeared again. A little frustrating. We do not understand everything. But it’s good to see different scenarios and how we can meet them without “throwing in the towel.” All the team had seen healings. The first time the team of leaders went out on the town, I went with Helena and the second time with Peter. I prayed for a woman with a sore foot that got better. Helena prayed for an elderly woman with a crutch. The first crutch for Helena. The woman was very touched by God and felt better. She started crying when Helena shared the gospel with her. Helena saw a young woman with long blonde hair and heavily make-up in a makeup store. She was always busy with customers. We walked past several times and Helena did not get her off her mind. Finally, she was free and we ladders into. The woman did not hurt anywhere, but Helena told her that Jesus died for her and that he loves her. The woman was very touched. I prayed for one that had a sore back and that was healed and the soreness that was better. Helena prayed for one with a sore foot that got better. She even got to pray for a girl with allergies, who felt that it eased in the nose and she received a Bible which she was interested to read. I prayed for a Hispanic woman who had pain in the back and the arms. She felt the heat in both the back and the arms and was healed. “What’s going on?” She would tell everyone she knows about this and spreading propaganda for us. I got to share the gospel with a young bright girl, who had her own Bible at home. She was very open and it was very strong. When Peter and I went along, I got in a bit of crisis, when I had not experienced any clear healings and wanted to end up with this forever. Faith is tested, I live what I preach? But then it turned. I prayed for a girl who had had back pain for a long time. She said it was soft and relaxed. It felt as if she were on the SPA and got massages. She was amazed and asked if everyone was able to cure the sick. Yes, everyone who has received forgiveness of sins and follow Jesus. She said she was a Christian, but did not go to church. At the evening meeting on Saturday I prayed for a woman with damaged ligaments that was healed. The pain disappeared, she said. I feel as if I had broken through to cure even already saved inside the church premises. Lovely! The bread belongs to the children. But healing is a sign for those who still do not believe and that’s what we’re passionate about. To go out and preach Christ to the people by signs and wonders and see people give their lives to God. Durckheim hung out with us home at night.

Sunday
On Sunday, he and Peter healed the sick in Gottsunda where we now live. Watch video on the link http://youtu.be/s_wxpSCI1-Y. Lovely living everyday Christian life! It is also for you, dear reader, if you believe in Jesus and follow him. Go and do the same!


Leave a comment

Målet är att bestå inför Människosonen. The quest is to stand before the Son of Man.

1. Målet och dess betydelse
Målet är att alltid bestå inför Människosonen; i den här tiden, i 1000-årsriket och i evigheten. Det finns inget viktigare! Vi borde vara som målsökande missiler som är inställda på målet och ändrar kurs om målet flyttar på sig, vilket ofta kan kännas av genom värmen. Om vår närhet till Jesus tonas ned och värmen minskar borde vi automatiskt justera kursen. En dag inte långt borta måste vi klara provet för att bli godkända. Så att himlens port kan öppnas för oss. Inte på grund av våra gärningar, men på grund av tron på Honom som gjorde gärningen – när Han offrade sitt liv på korset för dig och mig. Han betalade vår frihet från synden, vilket ger oss möjlighet att ha rätt ställning inför Gud.

2. Hur når vi målet?
Vi behöver vaka och be enligt Skriften.

Luke 21:36
Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen. ”

A. Allt är redan klart. Om du är frälst, har du allt som krävs. Det räcker att du är du en ny skapelse. Vi har redan övergått från död till liv. Vi har fått evigt liv.
B. Men det finns en fiende.
C. Därför kämpa och vinn trons goda kamp genom att behålla tron.
D. Vi kan klippas bort om vi väljer bort tron. Bara vi själva kan åstadkomma att vi tappar det. Att våra namn suddas ut från livets bok. Hur? Genom att dra oss ifrån Guds gemenskap. Genom att synda och inte ångra oss. Genom att låta våra hjärtan bli så förhärdade att vi inte längre tror.
E. Därför håll dig nära Jesus i gemenskap med Den Helige Ande. Låt Anden hjälpa dig och vara ditt parakletos.

Att bestå inför Människosonen är målet. Är du med på tåget? Kanske dags att byta spår? Guds hand är utsträckt till dig. Ta den!

1. The quest and its importance
The quest is to stand before the Son of Man always; in this time, in the coming Millenium and in eternity. There’s nothing more important! We should be like guided missiles that are set to target and change course if the target moves, which can often be detected by the heat. If our intimacy with Jesus is toned down and the heat is reduced, we should automatically adjust the course. One day, not far away, we must pass the test of acceptance. So that the gates of heaven open for us. Not because of our works, but through faith in Him who did the deed – when He sacrificed His life on the cross for you and me. He paid for our freedom from sin, giving us the opportunity to have a right standing before God.

2. How do we achieve this goal?
We need to watch and pray according to the Scriptures.

Luke 21:36
But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place, and to stand before the Son of Man.”

A. Everything is already complete. If you are saved, you have everything it takes. It is enough that you are a new creation. We have already passed from death to life. We have received eternal life.
B. But there is an enemy.
C. Therefore, fight and win the good fight of faith by keeping the faith.
D. We can be cut off if we opt out of the faith. Only we ourselves can do that we lose it. Our names erased from the book of life. How? By pulling us away from God’s fellowship. By sin and do not repent. By allowing our hearts become so hardened that we no longer believe.
E. Therefore, stay close to Jesus in communion with the Holy Spirit. Let the Spirit help you and be your parakletos.

To stand before the Son of Man is the quest! Are you on the train? Maybe it’s time to change tracks? God’s hand is outstretched to you. Accept it!