throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Jag är frälst! I am saved!

Jag började bli lite orolig för om läran att jag redan är frälst stämmer, i dessa dagar av förskjutning mot katolicism och lagiskhet kanske som ett svar mot nådesförkunnelse i diket mot laglöshet. Ledsen om jag redan tappat dig kära läsare. Men jag kan bekräfta att jag är fortsatt frälst! Tack min Gud för det eviga livet. Tack för förlåtelse och försoning, men främst tack för pånyttfödelse i Kristus. Det handlar inte om mina gärningar, men att tro på Hans gärning på Golgata, när han spikades upp på ett kors för dina och mina synders skull. Han dog i vårt ställe, han kom som Guds offerlamm som utplånar världens synd. Hans blodsoffer renar och helar än idag. Vår största synd var att inte tro på Honom utan välja vår egen väg. Att framhärda i att “jag kan själv”, “I do it my way”. Gemenskapen med den Allsmäktige med levande Gud bröts när synden kom in i bilden. Den gemenskapen återställs i Kristus. När jag såg min egen otillräcklighet, när jag upptäckte att Gud finns och böjde mitt hjärta för Honom och ropade på Jesus. Då övergick jag från död till liv, då blev jag levandegjord. Då fick jag evigt liv, som är att känna Gud och den Han sänt Jesus Kristus. Han födde mig på nytt ovanifrån och gav mig evigt liv! Av nåd är vi frälsta, du och jag. Men frälsta är vi! Halleluja Jesus, jag är frälst! Är du?

Ephesians 2:1-10
Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

I was getting a bit worried about the doctrine that I am saved is true, in these days of shifting towards Catholicism and legalism perhaps as a response to the grace preaching in the ditch against lawlessness. Sorry if I already lost you, dear reader. But I can confirm that I remain already saved! Thank you God for eternal life. Thank you for forgiveness and reconciliation, but mainly thanks to rebirth in Christ. It’s not about my deeds, but to believe in His work on Calvary, when he was nailed to a cross for your and my sins. He died in our place, he came as God’s sacrificial lamb that obliterates sin of the world. His blood sacrifice cleanses and heals today. Our biggest sin was not to believe in Him but to choose our own path. To persevere in that “I can myself”, “I do it my way ‘. Communion with the Almighty with the living God was broken when sin came into the picture. The community is restored in Christ. When I saw my own inadequacy, when I discovered that God exists and bent my heart for Him and cried out to Jesus. Then I went over from death to life, then I was quickened. Then I had eternal life, which is to know God and the one He sent Jesus Christ. He bore me again from above and gave me eternal life! By grace we are saved, you and me. But we are saved! Hallelujah Jesus, I am saved! Are you?

Ephesians 2:1-10
And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience— among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ— by grace you have been saved— and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.

Advertisements


2 Comments

Farfarsträff med Simon Ådahl. Grandfather meeting with Simon Ådahl.

En man upplevde hetta i ryggen och att han blev bättre. En kvinna fick lika långa ben. En annan likaså och hon blev mött i inre helande när jag bad mot ensamhet. En kvinna behövde total restauration och blev bättre och bättre i axlar och nacke. Tills hon blev helt bra. På samma sätt sade jag till henne att resten skulle fixas. Bit för bit. Detta hände under förbön efter middagen när Peter delat lite om vad Gud gör genom våra liv. Simon pekade ut ett hörn av rummet där vi skulle gå för att förmedla detta till dem som önskade. Vi ställde oss i hörnet men sade uppriktigt att detta inte är någon mantel eller gåva som kunde förmedlas genom handpåläggning, utan genom lärjungaträning. Mannen som koordinerade kvällen skulle återkomma om ett annat tillfälle för detta. Sedan upptäckte Peter och jag att vi hamnat i varsin förbönskö vilken vi själva var och en ansvarade för. Även Peter bad för många både till helande och befrielse. Innan mötet gick vi ut på stan i Gävle och botade sjuka och predikade Kristus för folket. Vi fick några bra samtal, delade ut några biblar och botade några få. Hade vi varit ute längre skulle vi brutit igenom även vad gäller helande. Ibland är det större motstånd men segraren bor i oss. I allt detta vinner vi en härlig seger genom Jesus som har älskat oss. Halleluja Gävle ska bli frälst!

Kvällen bjöd på god mat och härlig gemenskap. Smord musik speciellt av Simon. Det började med lovsång och fortsatte med att ordet eller tillgång till mikrofonen var fritt. Jag fick starkt på mitt hjärta att uppmana till frihet, vilket jag med nöd gjorde. Kristus har satt oss fria för att vi ska vara fria. Senare nämnde Simon att han för kvällen fått budskapet “frihet och helhet”. Gud vet att sammanlänka. Vänskapsband kunde knytas och profetiska tilltal förmedlas, även till oss. Underbart! http://youtu.be/3OD5U5loiz0

One man felt heat in the back and he got better. A woman got equally long legs. Another equally and she was met in inner healing when I prayed against loneliness. A woman needed total restoration and got better and better in the shoulders and neck. Until she became well. In the same way, I told her that the rest would be fixed. Bit by bit. This happened during the prayer after dinner when Peter shared a bit about what God is doing through our lives. Simon pointed out a corner of the room where we were going to pass this on to them as desired. We put ourselves in the corner but said frankly that this is not a mantle or gift that could be passed through the laying on of hands, but through discipleship. The man who coordinated the evening would return on another occasion for this. Since Peter and I discovered that we ended up in separate queue of intercession which we ourselves each was responsible of. Even Peter prayed for many both to healing and deliverance. Before the meeting, we went out on the town Gävle and healed the sick and preached Christ to the people. We got some good conversations, handed out some Bibles and healed a few. Had we been there longer we would have broken through even in terms of healing. Sometimes it’s more resistance but the winner lives in us. In all these things we are more than conquerors through Jesus who loved us. Hallelujah Gävle will be saved!

The evening offered good food and great community. Anointed music especially through Simon. It began with praise and worship and went on to free access to the microphone. I got heavily on my heart to call for freedom, which I did. Christ has set us free as we are to be free. Later, Simon mentioned that he got the message for the evening “freedom and wholeness.” God knows linking. Bonding could be tied and prophetic words conveyed, even to us. Wonderful! http://youtu.be/3OD5U5loiz0


2 Comments

Mission Jesus Kristus fortsättning. Mission Jesus Christ to be continued.

Igår hämtade vi Oskar i Enköping för att döpa honom hos Set i Uppsala. Samtidigt kom en tjej från Köping för att bli helad efter flerårig smärta i ryggen. Hon kom i tro efter att med sin lilla dotter på 10 månader kört bil i nästan en timme. Vi mötte upp Oskar och henne i centrum. Efter att vi konstaterat att hennes ben var lika långa, bad Peter för helande till hennes rygg. Hon började skratta ett bubblande skratt. Ett sånt skratt som en del fick under skrattväckelsen. Hon blev så upprymd för det kändes precis som vissa andra sagt på helandevideos hon tittat på, det kändes som elektricitet. Sedan frågade Peter om hon hade haft ont innan och hur det kändes nu. Hon började röra på sig och upptäckte att smärtan var helt borta. Hon var smärtfri och porlande glad. Underbart! Tack Jesus! Vi körde till Uppsala och hämtade upp den andra nyfrälste och nydöpta killen. Set hade lagat mat åt oss och sin familj. Vi delade en härlig måltid. Peter och killarna spelade lite biljard innan. Sedan blev det dop i den iskalla poolen. Oskar såg ut som om det var fara för hans liv, så kallt var det men han blev härligt döpt till Kristus. Peter döpte honom och sade “dö med Kristus, uppstå med Kristus”. Sedan höll jag i brödsbrytelsen, men försökte involvera alla. Oscar fick läsa ett bibelord om förbundsmåltiden:

Matthew 26:26-29
Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade:”Tag och ät. Detta är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade:”Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er:Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike.”

Att den symboliserar Jesu kropp och blod. Jag lärjungatränade de nyfrälsta att tacka och ta emot för att sedan ge vidare brödet och vinet. Sedan avslutade vi med bön och en lovsång. Underbart med de heligas gemenskap. Vi körde hem killarna och väl hemkomna var vi trötta men nöjda. Vilket teamarbete! Vi ger Gud all ära och ber att Han ska beskydda och bevara sitt verk.

Yesterday we brought Oscar from Enköping to baptize him at Set’s place in Uppsala. Meanwhile, a girl came from Koping to be healed by perennial pain in the back. She came by faith after with her little daughter 10 months old driven a car for almost an hour. We met up with Oscar and her in the centre. After we found that her legs were the same length, prayed Peter for healing for her back. She started laughing a bubbling laugh. One of those laughs that some got over the laughing revival. She was so excited because it felt like some others said in the healing videos she watched, it felt like electricity. Then Peter asked if she had had pain before and how it felt now. She began to move and discovered that the pain was completely gone. She was painless and rippling happy. Wonderful! Thank you Jesus! We drove to Uppsala and picked up the other new believer and newly baptised guy. Seth had cooked for us and his family. We shared a lovely meal. Peter and the guys played some pool before. Then there was the baptism in the icy pool. Oskar looked as if it was a danger to his life, so cold it was but he was wonderfully baptized into Christ. Peter baptized him and said “die with Christ, arise with Christ.” Then I held in breaking of bread, but tried to involve everyone. Oscar got to read a scripture about the covenant meal:

Matthew 26:26-29
Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it broke it and gave it to the disciples, and said, “Take, eat; this is my body.” And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, saying, “Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.”

It symbolizes Jesus’ body and blood. I discipled the new believers to give thanks and to receive and then pass on the bread and wine. Than we completed with prayer and praise. Wonderful with the communion of saints. We drove home the guys and well returned home we were tired but happy. What a team work. We give God all the glory and pray that He will protect and preserve His work.


2 Comments

Mission Jesus Kristus! Mission Jesus Christ!

Vi tänkte utvidga vårt område i Uppsala och inte enbart överallt annars. Istället för att helt inrikta oss på att lärjungaträna andra troende att bota sjuka, tänkte vi gå före i mission Jesus Kristus att fiska människor genom tecken och under. Att helande blir ett verktyg i vår stora quest att gå ut och göra lärjungar och inte själva fokuset. Jesus Kristus och det eviga livet i Honom bör alltid vara kärnan och stjärnan samt att dela med oss till andra som aposteln Johannes skriver:

1 John 1:2-3
Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

Jag tror Gud verkligen bekräftade att det är vad Han vill, då han i lördags frälste två unga killar och i söndags döpte vi en av dem. Vi åkte till Gottsunda och började med att fråga runt om någon hade smärta i kroppen. Peter fick syn på en kille på apoteket och blickarna möttes men Peter tänkte, inte kan jag gå in dit. Senare stötte han ihop med killen utanför apoteket och Peter ställde frågan till honom. Varpå han svarade att han hade ont i sitt inre, i hjärtat. Han var plågad av ångest och depression. Peter bad för honom och glädje kunde skönjas i killens ögon. Han ville även ta steget in i Guds rike och blev helt enkelt frälst. Han fick en bibel och vi hade en stunds gemenskap över en måltid. Sedan åkte Peter och jag vidare till Enköping för att träffa en kille som blev helad i höften i somras. Han är nu på väg att flytta till sina hemtrakter igen. Vi åt tillsammans och han berättade att hans planer är att börja läsa Bibeln och skriva in sig i en kyrka när han flyttat hem. Vi berättade om killen som blivit frälst i Gottsunda några timmar innan. Vi delade de goda nyheterna om Jesus och frågade om han ville bli frälst nu. Han svarade ja och vände om från sin egen väg och tog emot förlåtelse och evigt liv. Han blev så glad. Tanken var sedan att båda två skulle döpas hos Vilho och Sanna i badtunnan igår. Men killen från Enköping försov sig, så det blev en ung man från Gottsunda som dog med Kristus, begravde sitt gamla liv och uppstod till nytt liv med Jesus igår. Härligt! Den nya planen är att den andra killen ska bli döpt i veckan, då vi även ska bryta bröd. Sannas ganska nyfrälsta mamma var också på besök. Jag fick be för hennes axel som blev botad och hon fick tillsammans med Sanna be för ett aktuellt böneämne för mig. Vi sade till henne att lyssna in Gud och be ut det hon får i Jesu namn, vilket hon gjorde. Det är så härligt att göra lärjungar som gör lärjungar. Samtidigt bad Peter och Vilho för den nydöpta killen i köket. All ära till Gud!

We figured expand our area of ​​Uppsala and not only everywhere else. Instead of totally focus on discipling other believers to heal the sick, thought we lead the mission of Jesus Christ to fish people by signs and wonders. That healing becomes a tool in our great quest to go out and make disciples and not the focus. Jesus Christ and eternal life in Him should always be the heart and the star, and to share with others that the Apostle John writes:

1 John 1:1-3
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life— the life was made manifest, and we have seen it, and testify to it and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us— that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us; and indeed our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.

I think God really confirmed that this is what he wants when he last Saturday saved two young guys and this Sunday we baptised one of them. We went to Gottsunda and began by asking around if anyone had pain in the body. Peter saw a guy at the pharmacy and gazes met but Peter thought, I can not go in there. Later, he met with the guy outside the pharmacy and Peter posed the question to him. Whereupon he replied that he had pain in his interior, in the heart. He was tormented by anxiety and depression. Peter prayed for him and joy could be seen in the guy’s eyes. He also wanted to take the plunge into the kingdom of God and became simply saved. He got a Bible and we had a moment of fellowship over a meal. Since Peter and I went on to Enköping to meet with a guy who was healed of the hip this summer. He is now about to move back to where he came from. We ate together and he told us that his plans are to start reading the Bible and enroll in a church when he moved back. We told him about the guy who got saved in Gottsunda few hours before. We shared the good news about Jesus and asked if he wanted to be saved now. He said yes and turned from his own way and received forgiveness and eternal life. He was so happy. The idea was then that both of them should be baptized in Vilho and Sanna’ place in the hot tub yesterday. But the guy from Enköping overslept, so it was the young man from Gottsunda who died with Christ, buried his old life and rose to new life with Jesus yesterday. Lovely! The new plan is that the other guy should be baptized in the week, when we’ll also break bread. Sanna’s mom a fairly new believer was also visiting. I could pray for her shoulder that was healed and she got together with Sanna and prayed for me. We told her to listen to God and pray that which she received in Jesus’ name, which she did. It is so wonderful to make disciples who make disciples. Meanwhile, prayed Peter and Vilho for the newly baptized guy in the kitchen. All glory to God!