throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Människa låt Gud vara Gud. Man let God be God.

Låt Gud vara Gud

Skälvande är livet som människa
Sköra är ögonblicken, som följer i varandras spår
Skör är också själen och känselspröten som hör därtill
Stabilt är inte tron på Gud men Gud själv
Stabila är löftena och förbundet skrivet med blod

Vem kan jag lita på?
Inte på mig själv och inte dig, men Gud själv
Vad kan jag hålla fast vid?
Löftena beseglade med blod
Vem ska jag gå till, när livet skälver så hjärtskärande?

Jag går till Gud själv
Jag gömmer mig i Honom, som dött för mig
I Honom som lever för mig
I Honom som planerat att hämta mig en dag
Gud jag lägger ner mitt eget svaga jag och tar upp din mantel av blod

I Dig kan jag stå fast och hålla ut
I Dig kan jag hålla blicken klar och huvudet högt
I Dig finns jag och är till
Människa
låt Gud vara Gud

Let God be God

Trembling is life as a human
Brittle are the moments that follow in each other’s tracks
Brittle is also the soul and feelers pertaining thereto
Stable is not the belief in God, but God himself
Stable is the promises and the covenant written in blood

Who can I trust?
Not me and not you, but God himself
What should I hold on to?
Promises sealed with blood
Who should I go to, when life trembles so heartbreaking?

I go to God himself
I hide in Him who died for me
In Him who lives for me
In Him who planned to fetch me one day
God I spend my own weak self and take up your mantle of blood

In Thee I can stand firm and hold out
In Thee I can keep my eyes clear and my head high
In Thee I exist and am
Man
let God be God

Advertisements


Leave a comment

Lyser du när mörkret faller? Do you shine when darkness prevails?

Lyser du?

Lyser du när mörkret faller? Stjärnfall finns och sker, men för övrigt lyser stjärnorna klart. En dag kommer de ändå tillsammans med jorden och solen rullas ihop som en utnött klädnad och endast Gud kommer fortsätta lysa starkare än solens strålar. Mörkret har fallit och tränger bort allt ljus. Hur starkt lyser du i mörkret?

Jag kan tända ett ljus. Javisst! Men främst är jag ett ljus. Så det bästa vore att låta ljuset i mig skina klart. Inte vara i vägen för livet i mig. Dö bort från mitt eget och låta livet ta gestalt i mig. Jag är ett ljus i världen. Det har Jesus sagt om mig. Det är inte jag som ska lysa, men ljuset som bor i mig. Det är jag som ska sluta sprattla, så att ljusets sken kan sprida vida omkring.

Ljuset i mig är själva livet. Ljuset är Kristus i mig, mitt härlighetshopp. “Varde ljus”, sade Gud och livet uppstod. Solen och stjärnorna skapades inte förrän senare. Jesus är ljuset och skiner starkare än solens glans. Jesus är ljuset och alla stjärnorna i universum kan inte mäta sig med Honom. Jesus är det sanna ljuset och själva livet. Utan Honom är det mörkt och hopplöst.

Mörkret har fallit och jag måste låta ljuset i mig skina klart, men åh vad jag försöker frälsa mig själv. Låt Gud vara Gud och låt ljus lysa klart. Även det minsta ljuset övervinner nämligen mörkret. Stanna upp. Blunda. Ta ett djupt andetag. Lyssna inåt och uppåt. Släpp taget. Fall! Ta Guds hand och låt dig omslutas av Hans armar. Tyst. Se! Nu behöver du inte tända ett ljus. Nu lyser du!

Do you shine?

Lights up when darkness falls? Shooting stars are and falls, but otherwise illuminates the stars clearly. One day they’ll with the earth and the sun rolled up like a worn out garment, and only God will continue to shine brighter than the sun’s rays. Darkness has fallen, and displace all the light. How strong illuminate you in the dark?

I can light a candle. Sure! But mostly I am a light. So the best thing would be to let the light in me shine. Stay out of the way of life in me. Die away from my own and let life take shape in me. I am a light in the world. That Jesus has said about me. It’s not me who should shine, but the light that dwells in me. It is I who’ll stop squirming so that light rail can spread far and wide.

The light in me is life itself. The light is Christ in me, my hope of glory. “Let there be light,” said God and life arose. The sun and stars were not created until later. Jesus is the light and shines stronger than the sun shine. Jesus is the light and all the stars in the universe can not measure up to Him. Jesus is the true light and life itself. Without Him it is dark and hopeless.

Darkness has fallen and I have to let the light in me shine clear, but oh what I’m trying to save myself. Let God be God and let the light shine brightly. Even the smallest light overcomes namely darkness. Stay up. Close your eyes. Take a deep breath. Listen. Let go. Fall! Take God’s hand and immerse yourself in His arms. Silent. See! Now you do not light a candle. Now you shine!

 


Leave a comment

Fler vittnesbörd och frukt. More testimonies and fruit.

Durckheim vittnar att han genom telefonen bett för en kvinna i Malmö som hade ont i hela kroppen; t ex ont i ryggen, migrän, hals, nacken. “Jag har inte ont längre” skrek hon. Sen öppnade hon sig och berättade att hon även hade cancer. Durckheim befallde cancern att lämna. En månad senare ringde Durckheims syster och berättade att ingen förstod hur det gått till. Kvinnan var frisk. Hon går omkring och berättar att Gud helat henne. Detta hände i slutet av förra året 2013.

En syster från Göteborg ringde precis Peter för förbön. Hennes hjärta skenade med snabb hjärtklappning. Hon hade sett oss på Lokal TV och hade fått telefonnumret från Cymbal TV. Peter bad henne lägga en hand på hjärtat och sedan bad han en bön för henne. För frid. Hjärtat upphörde skena. Tack Jesus!

Ville med team träffade ett gäng ungdomar varav en av dem hade träffat oss tidigare, då han hade haft huvudvärk och vi hade bett och han hade blivit botad. Killen var fortfarande lika förundrad över detta.

Michael och vän från Stockholm berättar att de efter mega- kickstarten i januari varit ute med Ville igen och sett många människor bli botade från olika krämpor. Huvudvärk, migrän , problem med knä, höft etc. “Underbart helt enkelt” säger Michael!

Durckheim testify that by the phone praying for a woman in Malmö who had pain all over the body; eg back pain, migraines, neck. “I do not hurt anymore” she screamed. Then she opened up and told him that she also had cancer. Durckheim commanded cancer to leave. A month later phoned Durckheims sister and told that no one knew how it happened. The woman was healthy. She walks around and tells that God healed her. This happened at the end of last year 2013.

A sister from Gothenburg just called Peter for intercession. Her heart soared with strong heartbeat. She had seen us on local TV and had got the phone number from Cymbal TV. Peter asked her to lay a hand on her heart and then he prayed for her. For peace. The heart ceased rail. Thank you Jesus!

Ville with team met with a bunch of young people one of whom had met us before, when he had a headache and we had prayed and he was healed. The guy was still just amazed at this.

Michael and friend from Stockholm say that after the mega-kick start in January, has been out with Ville again and seen many people get healed from various ailments. Headaches, migraines, knee problems, hip, etc. “Wonderful simply” says Michael!


2 Comments

Kvinnomöte i Jönköping. Women’s Meeting in Jönköping.

Jag blev kallad att vara huvudtalare på ett utåtriktat Kvinnofika i Jönköping som hölls idag lördagen 8 februari. Pastor JoEllyn frågade mig för någon månad sedan vad ämnet skulle bli, så att hon kunde flagga upp för det. Jag sökte Gud och fick upp “Gud finns och det är stort”. Något mer än det kom inte förrän jag skulle förbereda mig inför Mega-kickstarten i Uppsala för några veckor sedan. Då rullades nästan allt upp jag skulle dela på Kvinnofikat, före jag kunde plita ner det jag skulle undervisa på kickstarten. Det sista kom dock imorse innan jag skulle åka dit. Det är spännande att följa Jesus och lyssna in Guds tilltal. Han bestämmer och jag är lyhörd och försöker flöda med. På dansspråk så för han och jag följer! Det var en härlig stund med vackert dukade bord, med servetter med kvinnlig touch och individuella bibelord till var och en särskilt. JoEllyn spelade och sjöng en sång innan jag predikade. När jag talade läste jag även upp en dikt jag skrivit som heter “jag bär Jesu bild”. Budskapet jag hade var att Gud finns och vill åt våra hjärtan inte våra metoder eller rätta ord. Oavsett om vi är frälsta, ljumna eller inte ens tror på honom. Så är det en sak som hägrar för Gud och det är att vi fullt ut överlåter våra liv till honom. “Devote ourselves to the Lord.” Det är så mycket bättre utryckt på engelska. Bara stanna upp och rikta blicken mot Gud. Lägg ner ditt eget, dina egna planer och kom inför honom och sök hans ansikte. Bara ge dig själv till honom utan baktankar. Låt honom ta emot dig. Låt honom acceptera dig, låt honom förvandla dig. Sedan är det dock enbart möjligt genom Jesus. Det är haken, stötestenen, fokus eller hur du vill se det. Men utan Jesus kommer du och jag inte in i himlen. Sedan delade jag från mitt liv att det håller att tro på Gud. Jag avslutade med att berätta om det äventyr Peter och jag kommit in i genom att predika Kristus genom tecken och under på gator och torg. Jag vittnade om några av dessa helanden Gud gjort, som tecken för de som inte tror enligt Markus evangelium kapitel 16. Sedan bad jag för många sjuka både till kropp och själ. En kvinna berättade att hon upplevde att allt jag sade talade rakt in i hennes liv och hon var nära att ta emot Jesus. Men hon ville fundera lite till. Så jag gjorde ett drama och visade hur hon kunde göra det hemma. Och påminde om att det handlar om hennes hjärta. Sedan berättade jag att nästa steg är dopet i vatten till Kristus och sedan i Anden. En kvinna hade varit med i en trafikolycka och hade haft en metallbit i smalbenet. Den var borttagen men hon hade ofta smärtor. Jag bad några gånger och hon upplevde en förbättring. Sedan sade hon att hon också blivit överkänslig på foten och jag bad för det och det försvann. Då blev hon alldeles till sig och sade hon måste pröva att gå. En annan kvinna hade magkatarr och hon upplevde först en förbättring och sedan även en värme. Jag är övertygad att hon blev helt bra. Jag bad för många fler som upplevde förbättringar och vissa kunde inte veta direkt. Jag förväntar mig att få höra bekräftande vittnesbörd framåt. Jag levererade budskapet jag fått att Gud finns och det är stort. Låt oss därför rikta in våra liv på att omfatta detta, att låta oss uppslukas av detta, helt enkelt ge oss själva fullt ut till Gud genom Jesus Kristus.

I  was called to be speaker at an outward Females Meeting in Jonkoping held today, Saturday, February 8. Pastor JoEllyn asked me a month ago what the topic would be, so she could flag up for it. I sought God and got up, “God is and it is great.” Anything more than that did not come until I could prepare myself for the Mega kick start in Uppsala some weeks ago. Then rolled almost everything up I would share Females meeting, before I could jot down what I would teach at the kickstart. The last, however, came this morning before I had to go there. It is exciting to follow Jesus and listen to the voice of God. He decides and I am responsive and trying to flow with. On the dance language, for he and I follow! There was a lovely moment with beautifully laid tables with napkins with a female touch and individual Bible verses to each one separately. JoEllyn played and sang a song before I preached. When I spoke, I read even a poem I wrote called “I bear the image of Jesus” The message I had was that God exists and longs for our hearts not our methods or correct words. Whether we are saved, lukewarm or even believe in him. So the one thing looming for God and that is that we fully leave our lives to him. “Devote ourselves to the Lord.” It is so much better expressed in English. Just stop and look towards God. Put down your own, your own plans and come to Him and seek His face. Just give yourself to him without ulterior motives. Let him take you. Let him accept you, let him transform you. Since it is only possible through Jesus. That’s the catch, the stumbling block, focus, or how to put it. But without Jesus you and I will not enter heaven. Than I shared from my life that keeps believing in God. I ended by talking about the adventures Peter and I entered through the preaching of Christ through signs and wonders in the streets. I testified about some of these healings God made as signs for the disbelievers according to the gospel of Mark chapter 16. Then I prayed for many sick both in body and soul. A woman told me that she felt that everything I said was talking right into her life and she was close to accepting Jesus. But she did give some thought to. So I did a drama and showed how she could make it at home. And reminded that it’s about her heart. Then I told her that the next step is baptism in water to Christ and then in the Spirit. A woman had been involved in a traffic accident and had had a piece of metal in the shin. It was removed, but she had often pain. I prayed a few times and she experienced an improvement. Then she said that she also sensitized on the foot and I prayed for it and it disappeared. Then she was chocked, and said she must try to walk. Another woman had gastritis and she first experienced an improvement and then also heat. I am convinced that she was perfectly fine. I prayed for many more who experienced improvements and some could not know right away. I expect to hear affirmative testimony ahead. I delivered the message I received that God exists and it is great. Let us therefore focus our lives on that cover this, let us gobbled up by this, simply devote ourselves fully to God through Jesus Christ!