throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Kickstart med dop. Kickstart and baptism.

I söndags efter den tunga mega-kickstarten dagen innan, tog vi ut två norrmän för kickstart på Kista centrum. De skulle egentligen varit med på lördagen i Uppsala, men kom istället dagen efter. Peter tog med Lasse vår vän och Durckheim tog Rune vår nyfrälsta broder och jag blev lite utan uppgift. Det slutade med att jag gick med Peter och Lasse lite på avstånd. Jag fiskade människor precis som Peter och Durckheim. Jag mötte två unga tjejer som precis fått en märklig fråga av Durckheim. De skrattade förvånat när de fick en likadan konstig fråga av mig. Den ena hade blivit helad  från träningsvärk och den andre från en stukad fot. Foten hade blivit bättre men inte helt bra. Då lade jag handen på foten och befallde smärtan att lämna i Jesu namn. “Inte där” sade hon “där blev jag redan botad” och så visade hon mig exakt var smärtan var. Jag flyttade handen till det stället och bad i Jesu namn för fullständigt helande. Hon blev helt förundrad, när hon märkte att hon blev helt bra. Jag fick dela evangelium om Jesus och ge dem varsin bibel. De var verkligen öppna för Gud. Det blev sedan ett momentum med folksamling när vi gick med Lasse. Jag blev rädd att vakterna skulle kasta ut oss ur köpcentrat. Det krävs ju tillstånd om man har ett event eller en folksamling bildas. Men tack och lov Gud beskyddade oss. Peter visade nämligen helandevideon för ett gäng unga grabbar. Det kom först en vuxen man och sedan ytterligare två andra bakom dem nyfiket. De hade ingen koppling till det unga gänget. Peter botade en man och sedan lärjungatränade han Lasse att bota resten. Det slutade med att två män sade “det är han(Lasse) som har det”. Lasse fick känna sig som en stor Gudsman, fastän det är vi alla troende som “har det”. Vi har Universums skapare inom oss och löften från Gud i Bibeln att hålla oss till. Löften att tro och frimodigt göra anspråk på. Sedan bytte Peter och Durckheim av efter ett tag, då det visade sig att det var lite språkförbistring mellan Durckheim och Rune. När vi gick med Rune upplevde en man förbättring från huvudvärk när Rune bad. Rune fortsatte be för en annan person. Då frågade jag mannen om han blev helt bra och han svarade nej. Då bad jag en gång till för honom och han blev helt botad och glad. Rune bad senare för en annan man med huvudvärk som blev helt botad direkt, vi frågade honom hur länge han haft ont. Då berättade han att han haft en hjärnblödning för två veckor sedan. Tack Jesus för dina under och Gud för din barmhärtighet.

Rune var varken döpt i vatten eller Ande. Vi avslutade kvällen innan vi körde dem till flyget med att åka till Set och döpa honom i vatten till Kristus och i Ande. Han fick dö med Kristus och begravas i dopet och uppstå till nytt liv och sedan kom Anden över honom och han började tala i nya tungor. Han såg väldigt berörd ut och berättade att han kände sig 10 kilo lättare och fullständigt ren. Renare än tvål kan göra en människa. Det intressanta var att de egentligen skulle varit med på lördagen men blev förhindrade. Rune skulle sedan döpas på söndagen och därför ville Lasse stanna i Stockholm. Nyfrälsta Rune upplevde att det var viktigt att Lasse fick träffa Peter, så han tänkte att han fick offra dopet och bli döpt i Norge senare. Det slutade saligt med att både han och Lasse fick bota sjuka. Han själv blev döpt i vatten och Ande och fick tungotalet som ett tecken. Vi ska inte tro att nyfrälsta inte kan höra från Gud. Tvärtom är de ofta känsliga som barn. Och bara som barn kan vi ta emot Guds rike.

Luke 18:17
Amen säger jag er:Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin. ”

Last Sunday after the heavy mega-kick start the day before, we took out two Norwegians to kickstart at Kista center. They’d really been on Saturday in Uppsala, but instead came the day after. Peter took with Lasse our friend and Durckheim took Rune our new believers brother and I were little, but task. In the end I went with Peter and Lasse at distance. I fished people just like Peter and Durckheim. I met two young girls who just received a strange question from Durckheim. They laughed in surprise when they found a like a strange question from me. One had been healed from sore muscles and the other from a sprained ankle. The foot had gotten better but not completely fine. Then I laid my hand on the foot and commanded the pain to leave in Jesus’ name. “Not there” she said, “there I was already healed,” and she showed me exactly where the pain was. I moved the hand to the place and prayed in the name of Jesus for complete healing. She was quite surprised when she noticed that she was perfectly fine. I got to share the gospel of Jesus and give them each a bible. They were really open to God. It then became a momentum with the crowd when we went with Lasse. I was afraid that the guards would throw us out of the mall. It requires a permission if you have an event or a crowd formed. But thankfully God protected us. Peter showed namely healing video for a bunch of young guys. It came only a grown man and then two others behind them curiously. They had no connection to the young gang. Peter healed a man and then he discipled Lasse to cure the rest. It ended with the two men said, “It is he (Lasse) who has it.” Lasse got to feel like a great man of God, although we are all believers who “have it”. We have the Universum creator within us and promises from God in the Bible to stick to. Promises to believe and boldly claim. Then they changed Peter and Durckheim off after a while, when it was apparent that there was a little inadequate language Durckheim and Rune. When we went with Rune saw a man improvement from headaches when Rune prayed. Rune continued to pray for another person. When I asked the man if he was totally fine and he said no. Then I prayed again for him and he was completely healed and happy. Rune prayed later for another man with a headache that was completely cured directly, we asked him how long he had pain. Then he told us he had a stroke two weeks ago. Thank you Jesus for your wonders and God for your mercy.

Rune was neither baptized in water or Spirit. We ended the night before we drove them to the airport to go to Set and baptize him in the water to Christ and in the Spirit. He had to die with Christ and be buried in baptism, and rise to new life, and then came the Spirit upon him, and he began to speak in other tongues. He looked very moved and told me that he felt 10 kg lighter and spotlessly clean. Cleaner than soap can make a man. The interesting thing was that they really should have been on Saturday, but was prevented. Rune would then be baptized on Sunday and therefore wanted Lasse stay in Stockholm. New believers Rune felt that it was important to Lasse got to meet Peter, so he figured he had to sacrifice baptism and be baptized in Norway later. It ended up being blessed with both he and Lasse had to heal the sick. He himself was baptized in water and the Spirit and received the gift of tongues as a sign. We should not think that new believers can not hear from God. On the contrary, they are often vulnerable as children. And just like children, we can receive God’s kingdom.

Luke 18:17
Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.

Advertisements


Leave a comment

Mega-kickstart i Uppsala. Mega-kickstart in Uppsala.

I lördags gjorde Gud ett nedslag med sin kärlek och kraft i Uppsala. Vi var 12 team utsända till olika platser i staden. Vi hade samlat både erfarna och ovana teamledare, för att lärjungaträna systrar och bröder från hela landet att bota sjuka i Jesu namn. Vi höll till i Näström maskins lokaler och började dagen med en genomgång med teamledarna kl. 11,  för att sedan starta dagens event kl.12. Isac från en husförsamling i Vallentuna inledde med lovsång och gitarrspel. Peter talade inspirerande om hur allt började för oss med tecken och under. Durckheim, Ville, Helena och King vittnade från sina egna liv om hur det är att bota sjuka i Jesu namn. Jag undervisade utifrån Markus kapitel 16 om att tecken följer oss som tror på Jesus. Peter fortsatte tala om att predika Kristus genom tecken och under. Att detta är något för varje Jesu lärjunge.

Romans 15:18-19
Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.

Sedan gjorde Peter och Durckheim ett drama om hur vi går tillväga rent praktiskt, för att sedan gruppera och kl. 14 sända ut teamen till olika platser i staden; som Gränby center, IKEA, Boländerna, Gottsunda och stan med gallerior. Kl. 17 skulle vi återsamlas vilket vi gjorde efter hand. Peter predikade då om multiplikation. Vad händer nu? Etablera det i ditt eget liv först. Fortsätt gå ut, börja inte med din familj eller inne i kyrkan. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Visa sedan någon annan och vad du än gör, fortsätt så kommer det att ge resultat. Sedan kan du i förlängningen använda detta som ett verktyg att nå de förlorade.Teamen vittnade om vad de varit med om och vi prisade alla Gud för de under och tecken han hade gjort. Vi avslutade med en bön om beskydd för alla iblandade. Ett gäng från Karlskrona skulle sova över hos Set och han hade generöst förberett mat för 20 personer, så kvällen fortsatte hos honom. Det blev en härlig gemenskap där alla hittade något att göra som att spela biljard, samtala, undervisa, gitarrspel med lovsång, middag, kaffe, vattendop och Andedop. Vi var alla så fyllda av vad Gud gjorde, hade gjort och kommer att göra. Peter har redan producerat och lagt ut en video på YouTube TLR SWE, http://youtu.be/chEF9NcKB5w, Helena har skickat ett mail till vänner och jag tar nu till pennan(IPaden) på bloggen.

Mitt team bestod av tre tjejer, två från Karlskrona och Diana från Uppsala. Jag valde att sätta min tro till att alla tre skulle få bota minst två personer, vilket de fick göra. Jag valde helt bort att visa video och att filma. Dessutom var vi utomhus nästan hela tiden och det var iskallt. Händerna föredrog att gömma sig i handskarna.  Det började sedan så smått redan på parkeringen. Då Diana ville bli botad från smärta i handleden. Jag passade på att lärjungaträna de andra genom detta exempel. Jag lade handen på handleden och befallde smärtan att lämna i Jesu namn.  Hon blev fullt ut botad direkt och helt förundrad. Dessutom hade hon ont i axlarna. En av tjejerna från Karlskrona fick befalla smärtan att lämna. Hon bad några gånger och axlarna blev bättre. Sedan började vi gå mot gågatan. Vid trafikljuset mötte vi en kille som hade ont i benet efter en spark. Tjejen bad igen och han blev helt bra. Vi förstod det när han han svor till helt begeistrad. Vi träffade två tjejer som vi fick be för. Den ena tjejens knä blev bra. Den andra hade smärta i hela kroppen. Hon kunde inte säga om hon blev bra, för hon känner inte smärtan hela tiden. På S:t Pers galleria träffade vi tre män från bottenskiktet i samhället. I alla fall en av dem knarkade. En av dem hade ont i axeln och blev helt bra efter några upprepade böner. Han visade stor tacksamhet. Vi träffade ett asiatiskt par uppvuxna i kristna hem. Idag var de förvirrade. Vi bad för tjejen, som kände lättnad i ryggen. De tog emot varsitt Nya Testamente på engelska och svenska. Han blev glad “då kan jag träna på svenskan”. Diana avslutade med att be för en i teamet som hade ont i nacken och blev botad. Vi var nu på väg tillbaks till bilen. Vi såg fram emot att komma in i värmen och att vittna om vad vi varit med om och höra hur det gått för de andra teamen. Alla team med erfarna teamledare fick se bra resultat. Enbart något team med ovana teamledare fick se tecken och under. Helena som brukar vara med berättar exempelvis att hon stannade ett helt tjejgäng från ett hockey lag. Hon kände att hon härmade Peter i frimodighet. Många att predika för samtidigt och troligtvis flera med skador. Helena bad för en tjej med knäont. Efter några upprepade böner var hon helt smärtfri och kunde sträcka ut sitt knä utan problem. Tjejen blev berörd och Helena berättade kort att det var Jesus som botat henne. När laget lunchade träffade Isac med team dem och han fick dela evangelium med hela laget på grund av att tjejen blivit botad tidigare. De hade många frågor som “Är Jesus här idag? Varför pratar alla om Jesus idag?”. Härligt omedvetet teamarbete mellan teamen. Jesus blev predikad på gator och torg i Uppsala i lördags. Tack Gud för din kärlek, Jesus för dina under och Helig Ande för din kraft.

On Saturday, God made an impact with his love and power in Uppsala. There were 12 teams seconded to various locations in the city. We had gathered both experienced and inexperienced team leaders, to disciple sisters and brothers from across the country to heal the sick in Jesus’ name. We kept to Näström machine premises and started the day with a briefing with the team leaders at. 11, then to start the day’s events at 12 o’clock. Isac from a house church in Vallentuna began with worship and guitar playing. Peter talked and inspired about how it all began for us with signs and wonders. Durckheim, Ville, Helena and King testified from their own lives about what it is to heal the sick in Jesus’ name. I taught from Mark chapter 16 that signs follow us who believe in Jesus. Peter continued talking about preaching Christ through signs and wonders. That this is something for every disciple of Jesus.

Romans 15:18-19

For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed, Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.

Then, Peter and Durckheim made a drama about how we go purely practical, to then group and at. 14 send out teams to various locations in the city; like Gränby center, IKEA, Boländerna, Gottsunda and town with malls. At. 17 we would reconvene which we did by hand. Peter preached on multiplication. Now what? Establish it in your own life first. Continue to go out, do not start with your family or in the church. No prophet is accepted in his hometown. Show then anyone else and, whatever you do, keep it up, it will produce results. Then you can ultimately use this as a tool to reach the lost. The Teams testified about what they had been through and we all praised God for the miracles and signs which he had made. We ended with a prayer for protection for all incorporated. A gang from Karlskrona would sleep over at Set’s place and he had generously prepared food for 20 people, so the evening continued there.  It was a wonderful community where everyone found something to do that to play pool, talk, teach, guitar playing with worship, dinner, coffee, water baptism and Spirit baptism. We were all so full of what God was doing, had done and will do. Peter has already produced and put out a video on YouTube TLR  SWE, http://youtu.be/chEF9NcKB5w, Helena has sent an email to friends and I are now taking the pen (The iPad) on the blog.

My team consisted of three girls, two from Karlskrona and Diana from Uppsala. I chose to put my faith that all three would cure at least two people, which they did do. I chose completely removed showing and video filming. Furthermore, we were outside almost all the time and it was freezing cold. Hands preferred to hide in the gloves. It then started in a small way already in the parking lot. Then Diana wanted to be healed from wrist pain. I took the opportunity to disciple the others by this example. I put my hand on the wrist and commanded the pain to leave in Jesus’ name. She was fully healed directly and completely amazed. Moreover, she had sore shoulders. One of the girls from Karlskrona were commanding the pain to leave. She prayed a few times and shoulders became better. Then we started to walk towards the pedestrian zone. At the traffic light, we met a guy who had a sore leg after a kick. The girl prayed again and he was totally fine. We understood it when he swore and was completely excited. We met two girls that we could pray for. One girl’s knee was fine. The other had pain throughout the body. She could not tell if she was good, because she did not feel the pain all the time. At St. Pers mall, we met three men from the bottom layer of society. In any case one of them were on drugs. One of them had a sore shoulder and was completely fine after a few repeated prayers. He showed great gratitude. We met an Asian couple grew up in Christian homes. Today, they were confused. We prayed for the girl, who was relieved in the back. They received each a New Testament in English and Swedish. He was happy ‘then I can practice the Swedish language. ” Diana ended by praying for girl in the team that had neck pain and was healed. We were now on our way back to the car. We looked forward to coming in from the cold and to bear witness to what we have been through and hear how it went for the other teams. Any team with experienced team leaders got to see good results. Only one team with inexperienced team leaders saw signs and wonders. Helena, which is usually with us, she stayed an entire girl gang from a hockey team. She felt she imitated Peter in boldness. Many to preach to at the same time, and probably more with injuries. Helena prayed for a girl with pain in the knee. After some repeated prayers, she was completely pain free and able to stretch out her knee without problems. The girl became touched and Helena told that it was Jesus who healed her. Once the team had lunch with team met Isac them and he had to share the gospel with the whole gang because the girl was healed before. They had many questions like “Is Jesus here today and why everyone is talking about Jesus today”. Beautiful unconsciously teamwork between teams. Jesus was preached on the streets in Uppsala on Saturday. Thank you God for your love, Jesus for your wonders and Holy Spirit for your power.


Leave a comment

Stjärnorna lyser så klart. The stars are still shining.

Stjärnklart

Stjärnorna lyser så klart
Solen går helt visst upp
Månen är vackert reflekterande
Jag kan välja att tända ett ljus

Stjärnorna lyser ännu så klart
Men jag känner för att gråta
Jag vill ge upp
Men jag kan välja att tända ett ljus

Stjärnorna lyser ännu så klart
I månskenet är skinande ljus
Mitt liv krackelerar
Och jag kan fortfarande välja att tända ett ljus

Stjärnorna skiner ännu så klart
Soluppgången föder dagens ljus
Hur ska jag reagera och agera?
Kommer jag välja att tända ett ljus?

Stjärnorna lyser ännu så klart
Mitt liv är isär rivet
Jag gråter och faller
Men jag väljer att tända ett ljus

Min värld gungar
Tillvaron skakas
Men ute i natten lyser stjärnorna så klart
Varför inget stjärnfall?
Mitt liv faller som ett kortspel?
Inga stjärnor faller?
Jag faller
Jag värjer mig
Jag skriker och klagar
Jag gråter och gnyr
Men stjärnorna lyser så klart?
Hur är det möjligt?
Inget stjärnfall?

Stjärnorna lyser ännu så klart
Solen går upp och det blir dag
Månen reflekterar skönt solens ljus
Jag väljer fortfarande att tända ett ljus

Starlit

The stars are still shining
The sun is still rising
The moon is beautifully reflecting
I can choose to lit a light

The stars are still shining
But I feel like crying
I wish to give up
But I can choose to lit a light

The stars are still shining
The moonlight is shining bright
My life seems crackling down
And I can still choose to lit a light

The stars are still shining
The sunrise gives the day birth
How will I react and act?
Will I choose to lit a light?

The stars are still shining
My life is teared apart
I cry and fall
But I choose to lit a light

How is that possible?
My world is rocking
The existence shaken
But in the night lights the stars so clearly
Why not falling?
My life is falling as a card game?
No stars fall?
I fall
I defend Me
I scream and complain
I cry and whimper
But the stars shine so clearly?
How is that possible?
No falling?

Stars shine yet so clear
The sun rises and it becomes day
The moon reflects the sun’s light beautifully
I think I choose to lit a light


2 Comments

Reaktioner på helande. Reactions on healings.

“Acts 14:11
När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska:”Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt.”

Ni är gudar!
Var får du kraften ifrån? Från solen? Nej från han som skapat solen.
Jag kände kraft redan när din hand närmade sig mitt huvud.
Du har varma händer.
Det kändes som flimmer.
En värme.
Det kändes som någon hällde en kanna varmt vatten över ryggen och smärtan försvann direkt.
Har du nåt i dina händer?
Hur gjorde du det där?
Vad hände? Vad gjorde du!
Magi! Nej, Guds kraft.
Med vilken kraft eller energi gör ni detta? Det är Gud!
Placebo!
Psykologiskt!

Acts 14:11
And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.

You guys are gods!
Where do you get the power from? From the Sun? No, from him who created the sun.
I felt the force already when your hand approached my head.
You have warm hands.
It felt like flicker.
A heat.
It felt like someone poured a jug of warm water over the back and the pain disappeared immediately.
Do you have something in your hands?
How did you do that?
What happened? What did you do!
Magic! No, God’s power.
By what power or energy are you doing this? It is God!
Placebo!
Psychological!


2 Comments

Fräscha vittnesbörd. Fresch testimonies.

Sanna och Vilho tittade på helandevideo på vår YouTubekanal TLR SWE i somras och Sanna hade ont i ryggen av ischias. Hon tänkte precis be Vilho be för henne till helande, när hon upplevde att Gud botade henne. Sanna och jag träffades idag och delade Kristus med varandra och kom att tala om detta. Jag frågade om hon fortfarande mår bra, vilket hon gör. Tack Jesus!

En vännina till Sanna i Finland fick åka in med ambulans till sjukhus i somras efter en sågolycka där tummen och nerver hängde löst. Hon hade hela höger hand i bandage och kunde inte känna sina fingrar alls. Sanna bad i telefonen från Sverige och då kände vänninan alla sina fem fingrar. Allt läkte sedan fint ihop och endast en del av tummen går inte att böja. Så ännu kan Jesus göra fler under i den handen.

Sanna K fortsätter att missionera genom tecken och under tillsammans med en väninnna. Hon berättar att de gick in till centrum och hon fick be för fyra personer som blev helade. “Ena killen hade ont i ryggen och sade att ingen kan hjälpa honom. Jag fick be och han kände värme och smärtan försvann och han kände sig mycket bättre i ryggen. En annan kvinna hade haft smärta och besvär med hälsporre några år. Efter bön blev hon helad och var jätte glad.”

Ville vittnar att en tidigare hemlös man, som Sanna lett till frälsning under hösten och som hon döpte hemma i badbaljan, berättade att han har något med lungorna, han sa inte vad det var. Ville bad för honom direkt. Senare fick de höra att han har tumör i lungan. De sågs igen samma vecka och bad för honom igen. Säkert har också andra bett för honom. Ett par veckor senare strax före jul sms:ar han att läkaren inte hittar tumören, att den är helt borta. “Jag visste att Gud skulle bota mig!” sade han. Gud är fantastisk, avslutar Ville.

“Hej Peter! ..vill meddela dig att jag varit hos läkaren och gjort bytet av rören och när läkaren var nere med kameran i min matstrupe så berättade han efter att jag vaknat upp att han inte kunde se hålet som man tidigare såg. Jag tackar och prisar min Herre Jesus Kristus för detta. Jag tackar även dig och Camilla. Mvh Ann” (systerdotter till kvinna från Irak tidigare helad på Skärholmens centrum)

På Täby centrum när vi kickstartade del av en husförsamling i Vallentuna fick Peter ett kunskapens ord till en tjej. De träffade en tjej med ont i ryggen och Peter sade “du har ramlat av en häst”. Hon svarade “hur visste du det?”, varpå de bad för henne och hon blev helad. Tjejen blev väldigt berörd. Hon blev mer berörd av kunskapens ord än av helandet.

Sanna and Vilho viewed healing videos on our Youtube Channel TLR SWE last summer and Sanna had back pain from sciatica. She was just about to ask Vilho pray for her healing, as she felt that God healed her. Sanna and I met today and shared Christ with each other and came to talk about this. I asked if she was still feeling good, which she does. Thank you Jesus!

A female friend of Sanna in Finland had to go by ambulance to the hospital last summer after an accidentell by a saw where the thumb and nerves hung loose. She had the entire right hand in bandages and could not feel her fingers at all. Sanna prayed on the phone from Sweden and then felt her friend all her five fingers. Everything healed nicely together and then only part of the thumb will not bend. So even Jesus can do more in the hand.

Sanna K continues to evangelize through signs and wonders along with a friend. She says that they went into the city center and she prayed for four people who were healed. “One guy had a sore back and said no one can help him. I prayed and he felt heat and pain disappeared and he felt much better in the back. A woman had pain and trouble with heel spur a few years. After prayer was she healed and felt really happy. ”

Ville testifies that a former homeless man, who Sanna led to salvation in the fall and she baptized at home in the bath, told him that he has something of the lungs, he did not say what it was. Ville prayed for him directly. Later, they were told that he has a tumor of the lung. They met again in the same week and prayed for him again. Surely, others prayed for him too. A few weeks later, just before Christmas texting him that the doctor did not find the tumor, it is completely gone. “I knew that God would heal me!” he said. God is awesome, ends Ville.

“Hi Peter .. want to let you know that I have been to the doctor and made the change of the pipes and when the doctor was down with the camera in my esophagus so he told me after I woke up that he could not see the hole that you previously saw. Thank and glorify my Lord Jesus Christ for this., I also thank you and Camilla. Sincerely Ann “(niece of the woman from Iraq earlier healed at Skärholmens center)

At the center of Täby when we kick-started part of a house church in Vallentuna got Peter a word of knowledge to a girl. They met a girl with a sore back and Peter said, “you’ve fallen off a horse.” She said, “how did you know?”, Whereupon they prayed for her and she was healed. The girl was very touched. She was more moved by the word of knowledge than of the healing.


Leave a comment

Hur stor är din värld? How big is your world?

Hur stor är din värld? Min värld blev plötsligt större. Mitt hjärta vidgades i bilen på vägen mot Eskilstuna häromdagen. Nöd från Gud kom över mig och tårarna började först trilla för att sedan forsa ner för mina kinder. Mitt hjärta brast när jag inom mig såg den orättvisa resursfördelningen över världen. De helt olika förutsättningarna vi till en början har, beroende på var vi föds, när vi föds och av vem vi föds. Mina tårar sköljde över mig när jag i mitt inre såg Jesus hänga på korset och lida för världens synd. För att sedan uppstå och ge oss frid, en frid vilken vi kan välja att leva i. Men vad gör vi? Vi bråkar, krigar och går vår egen väg. Två sorger grep mitt hjärta och vidgade det, nämligen just den orättvisa resursfördelningen med fattigdom som följd och även det faktumet att vi inte väljer friden. Friden dels för evigheten och dels för livet här och nu. Krig och elände kantar vår väg som människor, då vi väljer att gå vår egen väg och fortsätter i syndens spår. Gud den Allsmäktige som är evig Fader har i Jesus Kristus sträckt ut sin starka hand rakt in i ditt och mitt liv. Välj att ta hans hand och han kommer att dra upp dig ur dyn, ställa dig på fast mark och ge dig utrymme att leva i friden. Fortsätt sedan att följa Jesus i hans fotspår. Då har du all möjlighet att vidga ditt hjärta och låta din värld bli större. Att låta korset och uppståndelsen få ge avtryck i ditt liv. Med andra ord låta den största händelsen i världshistorien bära frukt!

När vi går förbi människor som tigger måste vi förhålla oss till det. Jag märker att jag hellre dömer ut dem. De har liksom själva försatt sig i situationen eller så är det en liga bakom. Samhället borde göra något drastiskt. Fastän Jesus sade att fattiga kommer ni alltid ha mitt ibland er. Jag insåg att vi faktiskt redan från börjat haft olika förutsättningar och jag ingår i de priviligierade, i alla fall i jämförelse med tiggare och hemlösa. Dessutom har jag idag långt mer resurser på många sätt än dem. Då borde jag inte bara gå förbi, inte låtsas se eller kritiskt döma ut dem. Borde jag inte hellre gå med fickorna fulla av pengar, beredd att dela med mig? Eftersom Jesus tog syndens straff så att vi var och en kan gå fria, bara vi tar hans hand. Så kanske jag kan vara lika barmhärtig som Han är. Han dog när vi ännu var syndare och tog det första steget för att rädda oss, när vi ännu inte ville bli räddade. Han visste även att många kommer att välja bort hans gåva, många kommer att vilja fortsätta gå sin egen väg trots att det innebär synd och död, med evig död som konsekvens. Alla är blinda men även när de en kort stund anar sanningen kommer de ändå avstå ifrån att ta Guds hand, eftersom det innebär att dö bort från sig själv. Att avstå från tronen i sitt liv, att ge beslutanderätten till någon annan. De beräknar priset och bedömer att det är för högt. Om Jesus trots det ändå var villig att dö för syndarna, kan inte du och jag vara tillräckligt barmhärtiga, så att vi åtminstone inte vänder bort vår blick när tiggarna sträcker ut sina händer mot oss. När de hemlösa försöker sälja sin tidning till oss. En väninnna berättade att hon fyller börsen dagligen och ger till bättre behövande tills dagens ranson är slut. Vilket föredöme!  Kanske behöver vi inte alltid ge av våra rikedomar, men kanske bör vi lägga ner vår egen kritiska röst och lyssna inåt vad Den Helige Ande säger i varje situation. Låt ditt hjärta vidgas och följ Jesus ut på nya äventyr. Välj friden och påverka världen du lever i. Du kanske inte kan rädda hela världen, men kanske en människa i taget, i din värld. Så räddar jag en människa i taget, i min värld!

2 Corinthians 6:11-13
Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi! Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan.

How big is your world? My world suddenly became bigger. My heart was widened in the car on the way to Eskilstuna the other day. Emergency from God came upon me and the tears began to fall first and then gush down my cheeks. My heart broke when I saw myself in the inequitable distribution of resources across the world. The totally different conditions, we initially have, depending on where we are born, when we are born and by whom we are born. My tears washed over me when I saw Jesus hanging on the cross and suffer for the sin of the world. Then arise and give us peace, a peace which we can choose to live in. But what do we do? We fight, make war and go our own way. Two sorrows grabbed my heart and widened it, namely, the unjust distribution of resources to poverty as a result and also the fact that we do not choose peace. The peace and for eternity and partly for life here and now. War and misery are our way as humans, when we choose to go our own way and continue in sin track. Almighty God, eternal Father in Jesus Christ stretched out his strong hand straight into your and my life. Choose to take his hand and he will pull you up out of the mire, set you on solid ground and give you the space to live in peace. Continue to follow Jesus in his footsteps. Then you have every opportunity to expand your heart and let your world get bigger. Allowing the cross and resurrection give impression in your life. In other words, let the greatest event in world history to bear fruit!

When we walk past people begging, we need to relate to it. I find that I would rather condemn them. They as well have placed themselves in the situation or it’s a league behind. Society should do something drastic. Although Jesus said the poor, you will always have in your midst. I realized that we actually right from the beginning had different conditions and I are part of the privileged, at least in comparison to beggars and homeless. Also, I have today far more resources in many ways than them. When should I not just walk past, do not pretend to see or critically judging them. Should not I rather go with pockets full of money, willing to share with me? Because Jesus took the penalty of sin so that we each can walk free, only we take his hand. So maybe I can be merciful as He is. He died while we were yet sinners and took the first step to save us, when we still did not want to be rescued. He knew also that many will opt out of his gift, many will want to continue to go their own way even if it means sin and death, the eternal death as a consequence. All are blind but even when they briefly suspect the truth will still refrain from taking the hand of God, as it means to die away from self. To renounce the throne in our life, giving decision-making power to someone else. They calculate the price and believes that the price is too high. If Jesus was willing to die for sinners, can not you and I be merciful enough so that at least we do not turn away our eyes when beggars stretch their hands towards us. When homeless people are trying to sell their paper to us. A friend told me she fills her pockets daily and give to the needy until today’s ration is over. What a role model! Perhaps we do not always have to give of our wealth, but maybe we should put down our own critical voice and listen inwardly what the Holy Spirit says in every situation. Let your heart widen and follow Jesus out on new adventures. Choose peace and affect the world you live in. You might not save the world, but maybe one person at a time, in your world. So I save one person at a time, in my world!

2 Corinthians 6:11-13
We have spoken freely to you, Corinthians; our heart is wide open. You are not restricted by us, but you are restricted in your own affections. In return (I speak as to children) widen your hearts also.