throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Allt har Gud gjort skönt, en betraktelse. God made everything beautiful, a meditation.

Ecclesiastes 3:11
Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.

Allt har Gud gjort skönt i sin tid. Det skapade är väldigt vackert, när det är i sitt rätta element och i rätt tid. När vi var på Kanarieöarna på Gran Canaria i Puerto Rico för någon vecka sedan, kunde jag konstatera att bergens utseende där alls inte kunde mätas med Färöarnas skönhet. Det såg på våra bönepromenader på morgonen ut som om bergen bestod av en massa lager grus av olika storlekar. Det var inte alls vackert i mina ögon, även om det var brant och kuperat. Däremot på en lång bergsvandring på dagen skådade jag åt ena hållet solen vid horisonten. När jag vände mig om var samma berg plötsligt mycket vackra. De reflekterade solens ljus och var därmed i sitt rätta element i rätt tid. En dag gick jag släntrande på en reflekterande promenad på piren längs havet. Havet var väldigt vackert. Jag fick för mig att böja mig ner och titta om det fanns några fiskar nära ytan. Då såg jag guldfiskar simma i stim under havsytan, utan att göra sig till för mig eller någon annan. Då var de röda små guldfiskarna så vackra. De var i sitt rätta element “som fisken i vattnet”.

Du kan vara väldigt vacker när du reflekterar Kristus och när du är i ditt rätta element, precis som de mindre fagra bergen och de ljusskygga guldfiskarna. Ditt och mitt rätta element är att dels reflektera solen i vårt liv som är Jesus Kristus och dels vandra i de förberedda gärningarna Gud har för oss. Dessa gärningar tror jag på något sätt ryms inom “att göra lärjungar”. Du har ett lopp att löpa. Gör som vinnaren på tävlingsbanan. Spring så att du vinner ditt lopp. Kristus är solen i vårt liv. Reflektera Hans härlighet genom att låta hans strålar träffa dig och lysa igenom dig. Se till att du håller dig på din bana och inte på grannens. Kom i tid till de olika hållpunkterna. Att vara den du är och bli genomsyrad av Guds härlighet gör dig vacker inifrån och ända ut. Bry dig inte om om någon tittar, var ödmjuk och naturlig som guldfiskarna.

Ecclesiastes 3:11

He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man’s heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.

Everything God has made beautiful in its time.The created is very beautiful, when it is in its element and in the right season. When we were in the Canary Islands of Gran Canaria in Puerto Rico a week ago, I noted that how the mountains look there at all could not be measured with the Faroes Islands beauty. It looked at our prayer walks in the morning as if the mountains consisted of a lot of layers of gravel of different sizes. It was not at all beautiful in my eyes, although it was steep and hilly. However on a long mountain hike on the day I beheld in one direction the sun on the horizon. When I turned around the same mountain suddenly were very beautiful. They reflected the light of the sun and thus were in their element at the right time. One day I went straggling on a reflective walk on the pier along the sea. The sea was very beautiful. I got me to stoop down and look if there were any fish near the surface. Then I saw gold fish swim in shoals below sea level, without committing to me or anyone else. When was the red small goldfish so beautiful. They were in their element “like fish in water.”

You can be very beautiful when you reflect Christ and when you are in your element, just as the less fair hills and shady gold fish. Your and my element is partly to reflect the sun in our life that is Jesus Christ and also wander into the prepared deeds God has for us. These deeds I think somehow fits within “making disciples.” You have a race to run. Do as the winner on the racetrack. So run, that you win your race. Christ is the sun of our life. Reflect His glory by letting his beams meet you and shine through you. Make sure that you stay on your path and not the neighbor’s. Arrive early at the different milestones. Being who you are and become steeped in the glory of God makes you beautiful inside and all the way out. Do not mind if someone looks, be humble and natural as the goldfish.

Advertisements


Leave a comment

Tecken på Kanarieöarna. Signs at Canarie Islands.

image

Vi åkte på semester till Kanarieöarna för att främst vila upp oss och tänka efter. Reflektera över livet och söka Guds ansikte för framtiden. Det har nämligen hänt en del smärre tråkigheter och jag fick se hur svag jag är i mig själv och behövde få tillbaka fotfästet i Gud. Med siktet uppåt tillsammans med Peter, fick vi ändå göra avtryck på Gran Canaria i människors liv. Vi fick önska receptionisten med långt hår God Jul. Hon berättade då att hon är från Uruguay och att hon inte skulle jobba mer utan åka hem till julstök. Hon gav oss kramar och sade att vi och några äldre par varit som ljus. Vi hade dock inte vittnat med ord, men lagt dricks som ett kors några gånger till städpersonalen. Hon sade att vi är normala människor. Då sade jag att vi tyvärr inte hade någon julklapp att ge, men hon kunde få ett visitkort. Sedan skrattade jag till och sade att när hon tittat på vår Youtube kanal och läst vår blogg, kanske hon inte tycker att vi är så normala längre. Vi blev lurade att ägna en hel förmiddag att lyssna på säljsnack, men vi passade på att vittna för säljaren. Jag kände verkligen att vi fick dela Guds hjärta med honom. Vi lärde känna ett nygift par från Sverige, som var på samma hotell som oss. Vi har umgåtts en del och vi har delat delat de goda nyheterna med mannen och gett ett NT till frun, som är katolik.

Dessutom gick vi ut på gator och torg i Las Palmas och predikade Kristus genom tecken och under tillsammans med Marcus en vän från Skåne. Detta kan beskådas på vår YouTube kanal TLR SWE i videon från LAS Palmas. Det var svårt med språket. När vi sade “pain” trodde de vi sade “paint”. Så de visade oss sina tatueringar. Men till viss del kunde vi göra oss förstådda. Jag bad för en tjej med ont i nacken, som blev botad. Hon blev helt förundrad. Jag bad för en tjej med ont i magen med ett ärr efter en operation nyligen. Hon upplevde ingen förändring direkt. Jag blev lite nedslagen. Men fortsätter tro, ibland tar helandet lite mer tid. Peter bad för en ung kille med kryckor, som sade han blev bra. Men fortsatte använda kryckorna, av rädsla tror vi. Peter fick syn på en helt tatuerad kille, dessutom med ett märke att han dödat någon. Peter och även Marcus upplevde att vi skulle prata med honom. Peter ville först inte, men fick vända om och gå tillbaka. Killen kunde inte ett ord engelska, så han kallade på sin flickvän. Han hade ont i ett knä och blev botad och berörd. Peter frågade om märket, han hade inte dödat någon, men det var sorg efter att hans mamma dött. Flickvännen ville kontakta mig på Facebook, vilket jag hoppas att hon gör. Vi fick en speciell kontakt med dem. Peter bad för några med baksmälla, som var i filmbranschen, de hade haft en premiär dagen innan. Huvudvärken försvann och de blev glada. Vi mötte senare en man som visade sig vara politiker, som blev botad från ryggsmärtor. Hans vän som var restaurangägare blev av med stress efter Marcus bett för honom. Marcus bad även för en ung kille med ont i huvudet, som blev botad. Peter hade upplevt att killen hade huvudvärk. Jag talade in evangelium rakt in i hans hjärta. Jag sade att Jesus knackar på. Öppna ditt hjärta! Detta vill jag även säga till dig som läser detta, oavsett om du följer Jesus Kristus redan eller inte. När Jesus knackar på ditt hjärtas dörr, öppna den då och dela ditt hjärta med Honom. Det är vad Gud vill. Han vill ha gemenskap med dig och mig, hjärta till hjärta. Där djup ropar till djup vid dånet av Hans vattenfall.

We went on holiday to the Canary Islands to primarily rest and reflect. Reflecting on life and seeking God’s face for the future. Indeed, it has happened a few minor bad things and I got to see how weak I am in myself and needed to regain foothold in God. With our sights upward along with Peter, we were still making impressions in Gran Canaria in people’s lives. We did wish the receptionist with long hair Merry Christmas. Then she told me that she is from Uruguay, and that she should not work more, but go home to Christmas preparations. She gave us hugs and said that we and some older has been lights. However, we had not testified in words, but put coins like a cross a few times as tip to the cleaning staff. She said that we are normal people. Then I said that we unfortunately did not have any Christmas gift giving, but she could get a business card. Then I laughed and said that when she looked at our Youtube channel and read our blog, maybe she did not think that we are so normal anymore. We were lured to devote a whole morning to listen to a sales pitch, but we took the opportunity to testify to the seller. I really felt that we got to share God’s heart with him. We got to know a newlywed couple from Sweden, who was at the same hotel as us. We have spent time together and we have shared the good news with the husband and given a NT to the wife, who is Catholic.

Additionally, we went out on the streets of Las Palmas, and preached Christ through signs and wonders with Marcus a friend from Skåne. This can be viewed on our YouTube channel TLR SWE in the video from LAS Palmas. It was difficult with the language. When we said “pain” they thought we said “paint”. So they showed us their tattoos. But to some extent we could make ourselves understood. I prayed for a girl with neck pain, which was cured. She was totally amazed. I prayed for a girl with a stomach ache with a scar from an operation recently. She experienced no change instantly. I was a bit disheartened. But continue to believe, sometimes healing takes a little more time. Peter prayed for a young guy with crutches, which he said was good. But continued use crutches, for fear we believe. Peter spotted a fully tattooed guy, and with a brand that he killed someone. Peter and even Marcus felt that we would talk to him. Peter did not at first, but had to turn around and go back. The guy could not speak a word of English, so he called his girlfriend. He had pain in the knee and was healed and touched. Peter asked about the brand, but he hadn’t killed anybody, but it was grief after his mother died. The girlfriend wanted to contact me on Facebook, which I hope she does. We got a special connection with them. Peter prayed for some with a hangover, which was in the movie business, they had a premiere day before. The headaches disappeared and they became excited. We met later a man who turned out to be a politician, who was cured of back pain. His friend who was a restaurant owner got rid of stress after Marcus prayed for him. Marcus also prayed for a young guy with pain in the head,  who was healed. Peter had experienced that the guy had a headache. I spoke the Gospel right into his heart. I said that Jesus is knocking on. Open your heart! What I like even to say to you that read this, whether you follow Jesus Christ already or not. When Jesus knocks at your heart’s door, open it and share your heart with Him. That is the will of God. He wants to have fellowship with you and I, heart to heart. Where deep calls to deep at the thunder of His waterfalls.


Leave a comment

Mirakler i Täby centrum. Miracles at Täby centre mall.

Vi har, tillsammans med systrar och bröder från en husförsamling i Vallentuna, botat sjuka i Täby centrum idag. Dagen började med att vi träffades i Vallentuna och delade Kristus med varandra genom måltid och vittnesbörd, innan vi åkte vidare till Köpcentrat i Täby centrum. Där delade vi upp oss i två team efter en kort bön, där Peter och jag ledde varsitt.

Jag gick först med ett gift par som inte ville vara med på film. Vi fick be för några stycken som blev botade och dela ut en Bibel och många visitkort. Dessutom delade vi de goda nyheterna om Kristus för många. Speciellt en medelålders man utanför en affär fick jag på mitt hjärta. Han hade inte fysiskt ont men jag fick dela Guds hjärta med honom och berätta att Jesus är den enda säkra vägen i det övernaturliga. Han lyssnade och jag upplevde att jag fick ge in Guds kärlek i hans liv. Jag började sedan med att be för en gravid kvinna, som upplevde att hon blev lugn när jag bett klart. Frun fick bland annat be för en kvinna som hade smärta i magen som blev helad. Mannen fick be för en kille med knäproblem, som skulle in på operation några dagar senare. Han upplevde att smärtan försvann, men trodde det var psykologiskt. Paret skulle iväg på annat håll och jag gick istället med Sofia och då fick vi spela in två videos. Sofia bad för en kristen kvinna som hade problem med ögon och tänder. Hon blev direkt botad i ögonen och efter några böner även i tänderna. Jag bad för en ung tjej med fistelgång i örat. Först märkte hon ingen förändring, sedan såg jag i hennes blick att något hände och då bad jag för tredje gången en avslutande bön och hon blev helt bra. Dessutom bad Sofia bland annat för en kvinna från Asien som blev botad. Sedan ville hon att vi undersökte om hennes svåger ville byta av barnpassningen. Då gick jag ensam i närheten och fick be för en kvinna med problem i armen, som blev botad. En utveckling för mig. Visserligen sände Jesus ut dem två och två men Filippus gick ensam.

Peters team fick be för många som blev botade och berörda av Gud. De fick dela ut flera biblar och be till frälsning med en bruten kvinna. Peter och Isaac såg en flicka med lindad fot i rulltrappan. När de kom ner fick mamman bära henne på ryggen. Då grep dem in och flickan blev botad. Hela familjen blev glad, när flickan kunde gå själv. Det kom dock inte med på film. Peter kommer att producera en film som läggs ut på vår YouTube kanal TLR SWE om några dagar.

Det var härligt att lärjungaträna denna husförsamling. De flesta av dem visste hur de skulle be kort och oreligiöst. Många av dem var frimodiga att själva ta första steget att närma sig en främling på stan. Några hade redan botat sjuka på stan, men ändå hade Peter och jag något att ge vidare till dem av vår erfarenhet, att gå ut på gator och torg och genom tecken och under predika Kristus för folket.

Jag nämnde tre saker att tänka på:
TRO: Du är en troende och därför kan du tro.
FRIMODIGHET: Våga gå utanför bekvämlighetszonen, din egen och deras som du möter.
GUD: Dö bort från dig själv och räkna med Gud. Det handlar inte om din prestation.

We have, together with brothers and sisters from a house church in Vallentuna, healed the sick in Taby Centrum today. The day started when we met in Vallentuna and shared Christ with each other through the meal and testimony, before we went on to the shopping center in the center of Täby. There, we split into two teams, after a short prayer, which Peter and I led one each.

I first went with a married couple who did not want to be on film. We prayed for some that were cured and hand out a Bible and many business cards. In addition, we shared the good news of Christ to many. Especially a middle-aged man outside a business I got on my heart. He did not physically hurt but I could share God’s heart with him and tell him that Jesus is the only safe way in the supernatural. He listened and I felt that I had to give the love of God in his life. I then began to pray for a pregnant woman who felt that she was calm after I prayed. The wife got among others pray for a woman who had pain in the stomach that was healed. The man prayed for a guy with knee problems, which would into surgery a few days later. He felt that the pain was gone, but thought it was psychological. The couple were off elsewhere and I went instead with Sofia and then we got to record two videos. Sofia prayed for a Christian woman who had problems with eyes and teeth. She was immediately healed in her eyes and after a few prayers, even in the teeth. I prayed for a young girl with problems in one ear. First she noticed no change, then I saw in her eyes that something happened, and then I prayed for the third time a closing prayer, and she was perfectly fine. Moreover prayed Sofia for a woman from Asia who was healed. Then she asked that we investigated if her brother in law wanted to change the baby sitting. So I went alone nearby and prayed for a woman with problems in the arm, which was healed. An evolution for me. True, Jesus sent them out two by two, but Philip went alone.

Peters team prayed for many who were healed and touched by God. They were handing out several Bibles and prayed for the salvation of a broken woman. Peter and Isaac saw a girl with coiled foot in the escalator. When they came down got the mother to carry her on the back. Then seized them in and the girl was healed. The whole family was delighted, when the girl was able to walk by herself. It was not filmed though. Peter will produce a film that is posted on our YouTube channel TLR SWE in a few days.

It was delightful to disciple this house church. Most of them knew how to pray short and unreligious. Many of them were bold to take the first step to approach a stranger in town. Some had already healed the sick in town, but still Peter and I had something to pass on to them from our experience, to go out on the streets and through signs and wonders preach Christ to the people.

I mentioned three things to consider:
FAITH: You are a believer and therefore you can believe.
BOLDNESS: Dare to go beyond the comfort zone, yours and them you meet.
GOD: Die away from yourself and count on God. It’s not about your performance.


Leave a comment

Vi blev sända till Södertälje. We were sent to Södertälje.

Vi hade funderat på att åka till Södertälje för att bota sjuka och predika Kristus. Men vi vill ju vara ledda av Gud till rätt plats i rätt tid. Förra helgen mötte vi en irakisk kristen familj, som alla blev botade när vi bad för dem och som bor i Södertälje. Mamman i en av familjerna fick sitt helande i magen bekräftat av läkarna, då en planerad operation i veckan blev inställd. En systerdotter kom överens med oss att vi eller någon annan vi kick-startat, skulle bota även henne. Hon kunde tänka sig komma till Södertälje i så fall. Peter bad över situationen och då plingade det till i mailen. En kvinna bad Peter om hjälp att be för hennes dödssjuka man. Kunde Peter komma och be för honom till sjukhuset i Södertälje? Då kände vi att Gud sände oss till Södertälje och vi var där igår.

Det var en lite annorlunda missionsdag. Den började på Södertälje sjukhus vid lunch och slutade hos den irakiska familjen vi mött helgen innan och däremellan botade vi sjuka och predikade Kristus för Södertäljeborna. Vi åt en lätt cafélunch och hade sedan bara drygt en timme på oss att vinna Södertälje för Jesus. Det visade sig vara många utlandsfödda med svårighet att prata både svenska och engelska och som var födda ortodoxt kristna. Några av dem var överlåtet troende och några enbart namnkristna. Som vanligt var det motstånd i början, men genombrottet lät inte dröja alltför länge. Ett ungdomsgäng med olika krämpor, blev alla botade i Jesu namn. En tjej med smärta i ena låret, blev helad när jag bad för henne. Vi träffade två kristna killar som kände en muslimsk tjej. Tjejen blev botad från ryggsmärta, men ville inte erkänna annat än att det var “psykning”. En av killarna blev oerhört berörd, när Peter bad mot stress och den andre killen blev botad från ont i axlarna. När vi kom hem ringde en man sent på missionstelefonen. Han var helt vild och ville få tag på detta vi gör. Det var pappan till en av dessa killar. Så det blir nog en uppföljare med kickstart i Södertälje. När vi mötte den irakiska familjen i deras hem delade vi Kristus med varandra. Pappan blev bland annat botad i axeln och blev jätte glad. Peter bad även för systerdottern med hål i strupen och vi tror att hon får bekräftelse av läkarna att hålet är borta, när hon ska till sjukhuset nästa gång.

Kvällen slutade på Näström maskin med Full Gospel gänget, vittnesbörd och bön växlade om vartannat. Underbart med nya fräscha Gudsupplevelser att dela. Det finns för dig också om du följer Jesus. Om inte så börja med att bekänna dina synder och vänd om till Gud. Då frälser Gud dig och ger dig en tro på Jesus och Gud flyttar in i ditt hjärta. Det blir första steget och på det följer många fler. Att gå i Jesu fotspår är ett äventyr som Gud hjälper dig och mig med, med utgångspunkt i Bibeln.

We had thought about going to Södertälje to heal the sick and preach Christ. But we want to be led by God in the right place at the right time. Last weekend we met an Iraqi Christian family, who were all healed when we prayed for them and living in Södertälje. The mother of one of the families had her healing in the stomach confirmed by the doctors, when planned surgery this week was canceled. A niece agreed with us that we or someone else we kick-started, would also cure her. She could come to Sodertalje in that case. Peter prayed about the situation and then a mail came. A woman asked Peter for help to pray for her terminally ill husband. Could Peter come and pray for him to the hospital in Södertälje? Then we felt that God sent us to Södertälje and we were there yesterday.

It was a little different missions day. It began at Södertälje Hospital at lunch and stopped at the Iraqi family we had met the weekend before and in between we healed the sick and preached Christ to Södertälje residents. We ate a light cafe lunch and had then only just over an hour to win Södertälje for Jesus. It turned out to be many foreign-born with difficulty speaking both Swedish and English and who were born Orthodox Christians. Some of them were devoted believers and some merely nominal Christians. As usual it was resistance at first, but the breakthrough did not linger too long. A gang of youths with various ailments, were all healed in Jesus’ name. A girl with pain in her thigh, was healed when I prayed for her. We met two Christian guys who knew a Muslim girl. The girl was cured of back pain, but did not want to admit other than that it was psyhological. One of the guys became extremely touched when Peter prayed against stress and the other guy was healed from sore shoulders. When we got home a man called late on the mission phone. He was completely wild and wanted to get hold of this we do. It was the father of one of these guys. So it will probably be a sequel to kickstart in Södertälje. When we met the Iraqi family in their home, we shared Christ with one another. The father was healed in the shoulder and was really happy. Peter even prayed for the niece with a hole in her throat, and we think she gets confirmation of the doctors that the hole is gone, when she goes to the hospital next time.

The evening ended at Näström machine with the Full Gospel gang, testimonies and prayer switched alternately. Wonderful with fresh new God experiences to share. This are for you if you follow Jesus. If not, begin by confessing your sins and turn to God. When God saves you and gives you a belief in Jesus and God moves into your heart. It will be the first step and it follows by many more. To walk in the footsteps of Jesus is an adventure with which God will help you and me, starting in the Bible.


Leave a comment

Vardagskristendom och vittnesbord. Everydaylife christianity and testimonies.

Vi träffade Ristu idag som berättade om två underbara händelser han varit med om. Han mötte en muslim och en kristen i Kista förra veckan. Muslimen hade bröstsmärtor, som han hade haft länge. Ristu sade till den kristne, “du kan bota sjuka precis som jag”. Den kristne svarade frågande “vadå, här och nu? Jag är inte laddad?!” Han bad och muslimen blev botad. Tack Jesus.

Ristu kör buss men hade en paus, då han såg två killar komma förbi bussen, varav den ene haltade. Gud sade gå till dem och han gick dit och botade killen och delade evangelium med dem. De var två kineser och den ena som var frisk tolkade till svenska. När killen som blev botad fick höra de goda nyheterna om Jesus, blev han väldigt berörd och kunde nästan inte hålla tårarna tillbaka. Sedan kom bussen de väntade på.

En tjej ringde på missionstelefonen och mailade febrilt för att få tag på oss. Ikväll fick hon kontakt med Peter på telefonen. Den irakiska familjen som alla blev helade från något i helgen var hennes släkt. Hennes moster blev botad bl a från problem i magen på Skärholmens köpcentra i helgen. Jag hade bett för henne och hon skulle opereras några dagar senare. Operationen är nu inställd då magen är helad! Hon var nu helt förundrad och ville nu själv få förbön.

Heri från Färöarna är nu helt vild för Jesus. Han och Jón har gått ut på SMS köpcentra och botat sjuka. De fick se flera människor bli botade och berörda. Med hans egna ord “Vi bad vi för en grupp ungdomar som var skeptiska, men en kille hade en del problem med ryggen. Sedan han satte sig såg vi att hans vänstra ben var kortare än hans högra. Jón bad för honom och vi såg hans ben bli precis lika långt som hans högra ben. Hans flickvän hade lite ont i ryggen, och jag bad för henne och smärtan försvann. Jón bad sedan för hennes välmående. Hon brast ut i tårar av glädje, och kände lättnad från stress och oro.”

We met Ristu today who told us two wonderful events he experienced. He met a Muslim and a Christian in Kista last week. The Muslim had chest pains, which he had had a long time. Ristu said to the Christian, “you can heal the sick just like me.” The Christian replied, questioning “what, here and now? I’m not loaded?” He prayed and the Muslim was healed. Thank you Jesus.

Ristu driving a bus but had a break when he saw two guys get past the bus, one of whom was limping. God said go to them and he went and healed the guy and shared the gospel with them. They were two Chinese, and one that was healthy interpreted into Swedish. When the guy who was healed was told the good news of Jesus, he was very touched and almost could not keep the tears back. Then came the bus they were waiting for.

A girl rang on the mission phone and emailed feverishly to get hold of us. Tonight she came into contact with Peter on the phone. The Iraqi family who all were healed from something this weekend was her family. Her aunt was cured in part from problems in the stomach of Skärholmens malls this weekend. I had prayed for her and she would have surgery a few days later. The surgery is now cancelled since the stomach is healed! She was now completely amazed and now wanted to be prayed for herself.

Heri from the Faroe Islands is now completely wild for Jesus. He and Jón has gone out on SMS mall and healed the sick. They saw several people get cured and touched. In his own words, “We prayed for a group of young people where some were skeptical, but one guy had some problems with his back. When he sat, we saw that his left leg was shorter than his right. Jón prayed for him and we saw his left leg become just as far as his right leg. His girlfriend had a little pain in her back, and I prayed for her and the pain disappeared. Jón then prayed for her well-being. She burst into tears of joy, and felt relief from stress and anxiety. “


Leave a comment

Slav du är fri. Slave you are free.

1 Peter 5:1-3
Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.

Mitt hjärta gråter, jag har sett så mycket maktmissbruk. Ledare i kyrkan som kontrollerar hjorden och får som bockar. Trots att det går emot deras eget hjärta. Tills de en dag antingen är helt nedbrutna eller vänder först kyrkan ryggen och sen tyvärr ibland Gud. Gud har inte kallat ledare att kontrollera men att leda som föredömen. Guds tjänstegåvor till församlingen som; profeter, herdar, lärare, apostlar och evangelister, är kallade att bygga upp Kristi kropp. Inte att använda de andra lemmarna i kroppen som slavar för egna, eller ens för Guds rikes syften. Ja, jag har sett så mycket i församlingar av kontroll och manipulation men även i profana sammanhang. Den kontroll Hitler utövade styrd av fruktan, den kan fortfarande återuppstå. Rädsla och fruktan är trons och förtröstans motpoler. Kärlekens motpol är likgiltigheten och själviskheten. Mitt hjärta gråter när jag märker att människor är slav under någon annan människa. Inte egentligen av fri vilja, men av fruktan för straff av något slag. Gud vill inte att vi är slavar under människor. Men människor vill gärna binda andra människor som slavar under sig. Vi har blivit satta fria, för att vi ska vara fria. Gud vill att vi ska vara Kristi kärleksslavar av fri vilja. Men han vill inte att vi är slav under synd, sjukdom, satan eller någon människa. Människor vill gärna kontrollera och manipulera andra av sin egen art, människan.

Människa du är kallad till frihet. Sluta fokusera på att kontrollera andra, utan hänge dig åt att vara fri och hjälpa andra ut i frihet. Du är skapad för de öppna fälten, de fria vidderna, för höjden och djupet. För kärleken med dess ömhet och styrka. Du är inte skapad att härska över andra människor genom fruktan och manipulation. Du är skapad för att gensvara på Guds kärlek och älska som Han älskar. Kärleken är den högsta kraften, kärleken överskyler en myckenhet av synder och täpper igen sprickor. Guds kärlek är lösningen på allt och Gud är kärlekens källa. Människa ge dig till kärleken, friheten och Gud.

1 Peter 5:1-3
So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed: shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you; not for shameful gain, but eagerly; not domineering over those in your charge, but being examples to the flock.

My heart is crying, I have seen so much abuse of power. Church leaders who control the herd and sheep ticks. Even though it goes against their own heart. Until one day they are either completely degraded or turns first church back and then unfortunately sometimes God. God has not called leaders to control but to lead as examples. God’s ministry gifts to the church as; prophets, pastors, teachers, apostles and evangelists, are called to build up the body of Christ. Not to use the other limbs of the body as slaves to their own, or even for God’s kingdom purposes. Yes, I have seen so much in the Church of control and manipulation, but also in secular contexts. The control exerted Hitler ruled by fear, it can still be revived. Fear is faith and trust opposites. Love’s antithesis is the indifference and selfishness. My heart cries when I see that people are a slave to another human being. Not really by free will, but by fear of punishment of any kind. God does not want us to be slaves to humans. But people like to tie other people as slaves under them. We have been set free, for us to be free. God wants us to be Christ’s love slaves out of free will. But he does not want us to be a slave to sin, sickness, satan or any man. People would love to control and manipulate others of their own species, man.

Man you are called to freedom. Stop focusing on controlling others, but indulge yourself to be free and to help others out in freedom. You were created for the open fields, the wide open spaces, the height and depth. For love with its tenderness and strength. You are not created to rule over other people through fear and manipulation. You are created to respond to God’s love and love as He loves. Love is the highest power, love covers a multitude of sins and clogging the cracks. God’s love is the solution to everything, and God is love’s source. Man give yourself to love, freedom and God.