throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

Tecken och under på Skärholmens centrum. Signs and wonders at Skärholmens centrum.

Idag har Peter, Ville, Ristu och jag botat sjuka och predikat Kristus på Skärholmens centrum. Många har blivit botade och berörda. Flera har fått höra de goda nyheterna om Jesus Kristus och några biblar har vi fått dela ut. Härligt att vara ute på gator och torg igen, efter några veckors paus, även om det var på ett köpcenter inomhus. Vi gick två och två och filmade en del av undren. Dagen började med att jag letade upp en toalett och Peter bad för en man med ont i foten, som blev helad. I slutet träffade vi en irakisk kristen baptist familj. Gud berörde dem med sin kraft och sin kärlek. En ung tjej blev botad från smärtor i axlarna. Hon blev så chockad och berörd, så tårarna sprutade. En äldre kvinna blev botad från smärta i huvudet. Sedan bad jag även för magen som brustit och hon skulle in på operation om några dagar. Peter bad för den andra unga tjejen, som hade ont i ryggen. Hon blev botad direkt. En mamma hade inre smärtor och vi befallde att dessa skulle försvinna. Hela familjen blev helt tagen av mötet med oss och tog ett foto på oss tillsammans med dem. Gud visade sin godhet mot dem. Ville och jag mötte en kille som hade ont i axlarna efter en whiplash skada. Jag bad för honom och han märkte att det lättade i nacken och att smärtan i axlarna försvann. Sedan bad jag för hans fötter och han blev botad direkt. Han var uppvuxen muslim men livet hade gått snett sedan han kom till Sverige. Frun hade övergett honom och andra tråkiga saker hade hänt. Nu söker han sanningen och läser Koranen, Bibeln och andra andliga böcker. Jag sade till honom att inte ge upp förrän han hittat sanningen. Jesus som botat honom idag är sanningen, livet och den enda vägen till Gud. Ville bad att Gud skulle hjälpa honom i hans svårigheter. Sedan träffade vi en mörkhyad familj där en kvinna hade ont i mellangärdet. Läkarna kunde inte förstå vad det var, det var en märklig skada. Jag bad några gånger och hon blev botad. All ära till Gud. Jag bad för en kvinna som hade haft migrän igår, men kände fortfarande efterdyningarna idag. Hon blev botad direkt och väldigt glad. Vi träffade fyra undgomar varav en ung tjej hade ont ryggen, Ville bad för henne en gång, men hon märkte ingen förändring. Då bad han en gång till och hon blev helt tagen. När vännerna försökte betvivla vad som hänt, bedyrade hon som muslim “vid Gud” att hon inte längre hade ont. Peter och jag träffade tre tjejer och jag bad för en av dem som var förkyld. Hon märkte ingen förändring och jag måste erkänna att min tro för förkylning inte är så stark. Peter bad för den andra som var förkyld och hon märkte en klar förbättring. Den tredje tjejen sade då att hon hade ont i sitt knä och det har jag tro för. Jag har bett för många knän som Jesus botat. Jag bad och hon blev botad direkt. Hon blev förundrad. Peter bad för en ung kille som älskade fotboll. Han hade inte kunnat spela på två år. Hans knä var opererat men det var fortfarande skadat. Peter bad och killen blev helt vild. De sade nu måste de gå i kyrkan imorgon. Ville bad för en kille som hade ett köttsår. Smärtan försvann men såret var kvar. Ristu bad för en äldre man som hade ont i hela kroppen. Han blev botad och var så tacksam. I skrivande stund producerar Peter en video som kommer läggas ut på vår YouTube kanal TLR SWE. Fler tecken och under gjorde Gud genom oss idag, men detta är vad jag minns nu. Det är så underbart att tjäna Jesus!

Today, Peter, Ville, Ristu and I healed the sick and preached Christ on Skärholmens center. Many have been healed and touched. Many have heard the good news of Jesus Christ and some Bibles we could share. Great to be out on the streets again, after a few weeks break, although it was at a mall indoors. We went two and two together and filmed some of the miracles. The day started when I was looking up a toilet and Peter prayed for a man with a sore foot, which was healed. In the end, we met with an Iraqi Christian Baptist family. God touched them with His power and His love. A young girl was healed of pain in the shoulders. She was so shocked and concerned, so the tears spurted. An elderly woman was healed from pain in the head. Then I prayed also for the stomach that ruptured and she was going into surgery in a few days. Peter prayed for the other young girl, who had a sore back. She was healed instantly. A mother had internal pains and we ordered that they should disappear. The whole family was blown away by meeting with us and took a picture of us with them. God showed his goodness towards them. Ville and I met a guy who had sore shoulders after a whiplash injury. I prayed for him, and he noticed that it helped in the neck and pain in the shoulders disappeared. Then I prayed for his feet, and he was healed instantly. He was raised Muslim but life had gone wrong since he came to Sweden. His wife had left him and other bad things had happened. Now, he seeks the truth and read the Quran, Bible and other spiritual books. I told him not to give up until he found the truth. Jesus who healed him today is the truth, the life and the only way to God. Ville prayed that God would help him in his difficulties. Then we met a dark-skinned family in which a woman had pain in the diaphragm. The doctors could not understand what it was, it was a strange injury. I prayed a few times and she was healed. All glory to God. I prayed for a woman who had had a migraine yesterday, but still felt the aftermath today. She was healed immediately and very happy. We met four youngsters amongst a young girl had hurt her back, Ville prayed for her once, but she noticed no change. Then he prayed again, and she was blown away. When friends tried to doubt what had happened, she protested as a Muslim “by God” that she no longer had pain. Peter and I met three girls and I prayed for one of them who had a cold. She noticed no change and I must admit that my faith for common cold is not so strong. Peter prayed for the other who had a cold and she noticed a definite improvement. The third girl said that she had pain in her knee and I have faith for knees. I have prayed for many knees as Jesus healed. I prayed and she was healed immediately. She was amazed. Peter prayed for a young boy who loved football. He had not been able to play in two years. His knee was operated on but it was still damaged. Peter prayed, and the guy was totally wild. They said they now have to go to church tomorrow. Ville prayed for a guy who had a flesh wound. The pain disappeared but the wound was left. Ristu prayed for an elderly man who was in pain throughout the body. He was healed and was so grateful. At this writing, Peter produces a video that will be posted on our YouTube channel TLR SWE. More signs and wonders God did through us today, but this is what I remember now. It is so wonderful to serve Jesus!

Advertisements


2 Comments

Att urskilja Guds röst. To discern God’s voice.

Att urskilja om tilltal är från Gud, eller inte, är viktigt. Bara för att något låter bra, är snällt och verkar passa in som “handen i handsken”, betyder inte automatiskt, att det är från Gud. Det kan vara från Gud, men är kanske inte ännu och inte direkt i aktuell situation. Tolkningen av det jag uppfattar som tilltal från Gud, kan förvanskas av mina egna “glasögon” eller uppfattningar. Tilltal såsom: syskons förböner, profetior, bibelord som uppenbaras, lyses upp eller hjärtat sätts i brand av, förnimmelser i hjärtat, inre bilder och visioner. Det som är från Gud kommer att visa sig. Ofta vittnar det då i hjärtat, att ja det stämmer, detta är från mig, Gud. Är det bara snällt, är det inget värt. Det är nästan som falska profeter som säger “allt står väl till”, men det inte gör det. Pröva allt, behåll det som är gott. Efter två eller tre vittnen har var sak sin sanning. Kanske tre bibelord. Eller ett bibelord, en profetia och hjärtat som säger amen. Där är jag just nu och försöker urskilja om tilltal är från Gud, och vilken situation och tid tilltalet i så fall gäller. Underbart att känna Gud och vara känd av Honom. Underbart att lära känna Honom mer och mer. Vill du lära känna den Underbare? Han heter Jesus.

To discern whether words spoken are from God or not, is important. Just because something sounds good, it is nice and seems to fit in as a “glove”, does not automatically mean that it is from God. It can be from God, but is perhaps not yet, and not directly in the situation. The interpretation of what I perceive to be spoken to by God, can be corrupted by my own “glasses” or perceptions. Like: sibling intercession, prophecy, scripture is revealed, lit up or the heart is set on fire by, sensations of heart, inner images and visions. That which is of God will appear. Often it signals in the heart, that yes that’s right, this is from me, God. Is it just nice, it’s not worth it. It’s almost like false prophets who say “all is well”, but it does not. Prove all things, hold fast that which is good. After two or three witnesses every word the truth. Maybe three scriptures. Or a scripture, a prophecy, and the heart that says amen. There I am right now and trying to discern whether spoken are from God, and whatever situation and time is the case. Wonderful to know God and be known by Him. Wonderful to know Him more and more. Want to get to know the Wonderful? His name is Jesus.


Leave a comment

Att höra Guds röst. To hear God’s voice.

Att höra Gud i den här tiden, hur är det möjligt? Det är så mycket buller och brus. Hur vet jag när det är Gud som talar och hur kan jag urskilja hans röst? Profeten Elia gick ut i öknen och funderade på samma sak.
1 Kings 19:11-13
HERREN sade:”Gå ut och ställ dig på berget inför HERREN.” Och se, HERREN gick fram där, och en stor stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före HERREN. Men HERREN var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men HERREN var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men HERREN var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade:”Vad gör du här, Elia?”
Gud talar fortfarande oftast på detta tysta sätt. Han har lovat oss, sina barn, att vi ska vara ledda av Hans Ande genom ett vittnesbörd i våra hjärtan. I vårt innersta heliga rum där Gud den Helige Ande bor, i vår pånyttfödda människoande, där talar Gud. Där möter vi med den Helige, den Högste, den Allsmäktige, vår Gud och Pappa. Hjärtat börjar brinna när Gud talar genom sitt Ord, Bibeln.
Luke 24:32
Och de sade till varandra:”Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”
Jag är i en situation där jag behöver veta Guds vilja på ett konkret område. Jag behöver förstå nästa steg. Jag har fått tilltal när jag bett med andra. Bönesvaret har dock dröjt. Jag har fått bibelord som verkat passa rakt i situationen, när jag har misströstat. Precis som Abraham kunde konstatera att det var kört, när han tittade på det naturliga, har även jag gjort det. Men samtidigt vittnar mitt hjärta att Gud är god och att Hans nåd varar i evighet. Han har hört mitt hjärtas rop. Han leder mina steg på den Höga vägen och jag går i goda förberedda gärningar. Imorgon har jag ett möte där läget i det naturliga kommer att bli kommunicerat till mig. De tilltal, de bibelord som lysts upp, det vittnesbördet jag upplevt i mitt hjärta av frid, har de varit från Gud? Det kommer att bli tydligt imorgon. Oavsett allt har jag en positiv förväntan på Gud. Jag ger precis som Abraham all ära till Honom. Det Han har lovat det är Han också mäktig att hålla. Jag tror på Gud och jag hör Hans röst. Gör du?

To hear God in this time, how is that possible? There is so much noise and distraction. How do I know when it is God who speaks and how can I discern his voice? The prophet Elijah went into the wilderness and thought about the same thing.
1 Kings 19:11-13
And he said, “Go out and stand on the mount before the Lord.” And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire the sound of a low whisper. And when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And behold, there came a voice to him and said, “What are you doing here, Elijah?
God still speaks mostly in this quiet way. He has promised us, His children, we should be led by His Spirit through the testimony in our hearts. In our innermost holy place where God the Holy Spirit dwells in our regenerated human spirit, where God speaks. There we encounter with the Holy One, the Most High, the Almighty, our God and Father. The heart starts to burn when God speaks through His Word, the Bible.
Luke 24:32
They said to each other, “Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the Scriptures?””
I’m in a situation where I need to know the will of God in a concrete area. I need to understand the next step. I have received prophetic encouragments as I prayed with others. The prayer answer has been delayed though. I have received Scripture that seemed to fit right into the situation, when I have despaired. Just as Abraham found that it was all over, when he looked at the natural, I too have done that. But at the same time my heart witness that God is good and His love endures forever. He has heard my heart’s cry. He guides my steps on the high road, and I go in prepared good deeds. Tomorrow I have a meeting at which position in the natural will be communicated to me. The prophetic words, the Scripture that been illuminated, the testimony I have experienced in my heart of peace, they have been from God? It will be clear tomorrow. Regardless of everything, I have a positive expectation of God. I give just as Abraham all the glory to Him. What He has promised He is able also to perform. I believe in God and I hear His voice. Do you?


Leave a comment

Några fler vittnesbörd. Some more testimonies.

På Kulturnatten i Uppsala bad Peter för en kille med sprickor i benet, som gick med kryckor. Detta finns på video på YouTube TLR SWE. Han blev botad och gick därifrån utan att använda kryckorna då smärtan försvunnit. Den 9 november var Per med fru och bror på stan, för att be för sjuka och vittna om Jesus. De träffade en somalisk kille som tackade nej till erbjudandet, eftersom han inte hade några behov av förbön för helande. Han berättade nämligen att han träffat på en lång ljus kille på Kulturnatten som botat honom. Han hade gått till läkaren som bekräftade undret. Sprickorna var borta. All ära till Jesus!

Ville rengjorde utomhusbaljan och såg inom sig nyfrälsta människor som döps till Kristus framför sig. Sanna undrade över detta eftersom rengöring av den baljan inte står högst på listan. Nu har Sanna redan döpt två personer från hemlösearbetet. Baljan är invigd för dop. Först en fransman för någon vecka sedan, som upplevde en väldig lättnad i kroppen. Nu även irländaren som Ville anställt och Jesus har frälst.

Helena berättar att hon gick ut i Uppsala med en kompis till sin mamma, för att be för sjuka och evangelisera. Jesus gjorde under. En tjej som hade ont i käken blev bra, en tjej som hade ont i låret blev helad. En kille som hade ont i ryggen blev botad, efter att de bett tre gånger. Han blev rörd och tog emot en bibel. Han var öppen och lovade att läsa den när han kom hem. Hans två tjejkompisar var mer skeptiska, men de vittnade även för dem.

Samuel från Norrköping berättar att han och en vän varit ute på stan och att de har fått se många människor bli helade och de har haft flera fina samtal. Snart ska han ta med ytterligare en vän ut på stan, för att bota sjuka och vittna om Jesus. Samuel har även fått se en kollega på jobbet bli helad. Han säger att det är härligt! och att han börjar känna sig trygg i detta.

On Culture Night in Uppsala prayed Peter for a guy with cracks in the bone that went with crutches. What’s on the video on YouTube TLR SWE. He was healed and went away without using crutches when the pain disappeared. On November 9, Per were with his wife and brother on the town, to pray for the sick and give testimony of Jesus. They met a Somali guy who turned down the offer because he had no need of prayer for healing. He told the fact that he met at a long light guy on Culture Night which cured him. He had gone to the doctor who confirmed the miracle. The cracks were gone. All glory to Jesus!

Ville cleaned the outdoor tub and looked within himself people who are baptized into Christ. Sanna was wondering about this because cleaning of the wheel well is not top of the list. Now Sanna already baptised two people from the homeless work. The scabbard is consecrated for baptism. First, a Frenchman about a week ago, which experienced a huge relief in the body. Now even the Irish Ville hired and Jesus has saved.

Helena says that she went out in Uppsala with a friend of her mother, to pray for the sick and evangelize. Jesus did miracles. A girl who had a sore jaw was good, a girl who had a sore thigh was healed. A guy who had back pain was cured after they prayed three times. He was touched and received a Bible. He was open and promised to read it when he got home. His two girlfriends was more skeptical, but they also testified for them.

Samuel from Norrköping says he and a friend were out on the town and they have seen many people get healed and they have had several great conversations. Soon he will bring another friend out on the town, to cure the sick and give the testimony of Jesus. Samuel has also witnessed a colleague at work be healed. He says it’s great! and he begins to feel secure in this.


2 Comments

Axplock av vittnesbörd. A selection of testimonies.

 1. Vår granne berättade för Peter att han hade blivit helad i ryggen, när Peter bad för honom för några månader sedan. All ära till Gud! Our neighbor told Peter that he had been healed in the back, when Peter prayed for him a few months ago. All glory to God!
 2. Botrus åkte ända från Norge över dagen, för att gå ut ännu en gång med Ville och bota sjuka i Stockholm. Dagen innan var det en satsning i Globen genom Södermalmskyrkan. En av bröderna tog med några ofrälsta vänner. En av de ofrälsta ville se ett tecken innan han ville tro. Dagen efter möts dessa i Stockholm och Botrus ber för att den ofrälsta killen ska få bättre syn. Han blir helad och frälst! Botrus went all the way from Norway over the day, to go out again with Ville and heal the sick in Stockholm. The day before, it was an investment in the Globe by Södermalm Church. One of the brothers took some unsaved friend to the event. One of the unsaved wanted to see a sign before he would believe. The day after meeting them in Stockholm and Botrus prays that the unsaved guy should get better vision. He gets healed and saved!
 3. Helena bad igår efter danslektionen för sin balettlärare, som hade brutit foten. Läkaren kunde inte göra något, kanske för att det var en tå och svårt att gipsa. Hon brottades lite med att be, men sen bad hon. Efter 3 gånger försvann smärtan och kvinnan blev förvånad. Helena fick ett fint samtal efteråt, där hon vittnade om sitt eget helande. Balettläraren blev rörd. Tack Jesus för mirakler i vardagen! Helena prayed yesterday after dance lesson for her ballet teacher who had a broken foot. The doctor could not do anything, perhaps because it was a toe and hard to put into plaste. She struggled a bit to ask, but then she prayed. After 3 times, the pain disappeared and the woman was surprised. Helena had a nice conversation afterwards, where she testified about her own healing. The ballet teacher was touched. Thank you Jesus for miracles in everyday life.
 4. Simon i Örebro bad för en killes hand på ett ungdomsmöte och killen blev helad. Tack Jesus! Simon in Örebro prayed for a guy’s hand at a youth meeting, and the guy was healed. Thank you Jesus!
 5. Mourits berättar att tjejen han bad för i somras med foten, gått till läkaren som bekräftade undret. Ingen operation var längre nödvändig. Underbart! Mourits tells that the girl he prayed for in the summer with the damaged foot, went to the doctor who confirmed the miracle. Surgery was no longer necessary. Wonderful!
 6. Pär i Växjö bad för en tjej han känner väl. Hon frågade om han ville be för henne, för han hade berättat att han varit på stan och bett för folk. Igår innan jobbet åkte han till henne och bad för hennes nacke. Den blev bättre 50% efter nån timme till 90% och dagen efter messade hon och sade att Gud hade helat 100%. Tack Gud. Pär in Växjö prayed for a girl he knows well. She asked if he wanted to pray for her, since he had told her that he was in town and prayed for people. Yesterday before work, he went to her and prayed for her neck. It was better 50% after some hours to 90% and the day after she texted and said that God had healed her 100%. Thank God!
 7. Under Allhelgonahelgen när vi var på missionsresa med team,  försökte en man nå Durckheim febrilt. Durckheim hade bett för honom lite tidigare och han hade upplevt värme, men inget helande. Lite efter upptäckte han att han blivit helad och han ville nu veta allt om Jesus. During All Saints when we were on a mission trip with the team, a man tried to reach Durckheim feverishly. Durckheim had prayed for him a little earlier and he had experienced the heat, but no healing. A little after he discovered that he was healed and he now wanted to know all about Jesus.
 8. Missionstelefonen ringde och en utländsk man ville prata med Peter. En pappa hade blivit botad från ryggsmärta i Borås. En vän till sonen hade ont i magen. Nu ville de ha förbön för vännen. Vi kopplade in en av bröderna i Borås, som tog tag i detta direkt. Bertil ringde precis och berättade segerrapporter. Vännen blev botad och ytterligare en man blev botad från ryggsmärta. Dessutom fick Bertil berätta om Jesus och frälsningen! Det är så härligt med himmelsk frukt. The mission phone rang and a foreign man wanted to talk to Peter. A father was healed from back pain in Borås. A friend of his son had a bad stomach ache. Now they wanted prayer for his friend. We connected into one of the brothers in Borås, who grabbed this directly. Bertil just called and told us victory reports. The friend was healed, and another man was healed from back pain. In addition, Bertil told them all about Jesus and salvation! It is so wonderful with heavenly fruit.


Leave a comment

Borås och Vänersborg kallar. Borås and Vänersborg is calling.

Peter och Camilla Ahlman med team var kallade till  Borås för att lärjungaträna stadens ungdomar att bota sjuka. Sedan skulle vi göra en avstickare till Borås, för att Peter skulle predika på söndagen i Pingstkyrkan och efter det skulle vi ta ut främst pastorn på kickstart att bota sjuka på stan. Jag tog ledigt Allhelgonadagen på fredagen som är en halvdag för många. Peter behövde arbeta några timmar. Vi hämtade Helena efter lunch och kom iväg lite före klockan 13. Vi hade inte räknat med att vi skulle bli fångna i en trafikstockning i Stockholm och sedan även i en trafikolycka längre fram på E4:an. Mötet klockan 19 i Frälsningsarmens lokaler verkade totalt ouppnåeligt att hinna till. Vi skulle antagligen komma flera timmar för sent, om inte Apostlahästarna tog vid. Dessutom skulle vi hämta Durckheim i Linköping och hans mamma ville träffa oss och hade lagat mat åt oss. Tyvärr missade vi den välsignelsen. Precis innan klockan 19 kom vi på att Arild som ingick i teamet, redan var i stan då han kom från annat håll. Han fick starta mötet och dela sitt vittnesbörd. Han hade dessutom svarat på många kluriga frågor om helande och varför det inte alltid fungerar tills vi anslöt. När vi kom fram var systrar och bröder samlade från olika församlingar, men med en gemensam eld att nå de förlorade. Däremot var det inte så mycket ungdomar i våra ögon, utan människor i alla åldrar. Var och en i teamet fick dela sitt vittnesbörd hur de kommit in i detta att bota sjuka genom Guds kraft. Själv undervisade jag och förmanade lite om ämnet utifrån Ordet.  Jag började med att lyfta fram sanningen att de vi ber för inte behöver tro. Peter är en riktig inspiratör. Man kunde nästan känna hur taket lyfte innan vi var klara. Nästa dag på lördagen möttes vi upp i en annan kyrkobyggnad i en församling som är en utpost till Tommy Liljas kyrka. Vi hade en härlig lovsång med Helena som dessutom hängav sig i lovsångsdans. Sedan undervisade Peter om multiplikation och vi avslutade med ett drama om hur vi går tillväga rent praktiskt. Vi är sända som lamm in bland vargar, men inuti är vi egentligen lejon. Vi är listiga som ormar och rena som duvor. Vi botar först och predikar Kristus sen. Annars är det i Sverige stor risk att vi inte ens får be om vi säger direkt att vi är kristna, än mindre predika Kristus. En syster med ordningssinne tog tag i detta med att dela upp i team. Vi var 5 i teamet som skulle leda 25, som ville gå ut. Jag fick leda ett team på 3, ett gift iranskt par och en afghansk vän till dem. Vi fick ett köpcentrum tilldelat oss och tog ett helt varv utan att få be för någon. Alla var friska eller så ville de inte att vi skulle be. Jag gick först med en av dem och sedan gick de andra lite längre ifrån. Sedan bytte vi av, så att alla fick bota sjuka. Jag sade att de fick stå i tro för att vi skulle få be för människor och jag skulle stå i tro för resten. Då lossnade det. En utvecklingsstörd man blev botad i foten när jag bad. Sedan var det igång. En tjej med huvudvärk som inte blivit helad när ett annat team bett. Jag bad och hon blev helad. Vi mötte massor av afghaner och iranier som teamet kunde prata samma språk som. Bara det kändes gudomligt. Jag matar ofta bara på, men ibland leder Gud till vem jag ska fråga. En kille i rött inne i en spelaffär, honom vill jag prata med. Jag kände en sån nöd för honom. Mitt hjärta gick ut till honom. Men dilemmat var att jag inte ville gå in i spelbutiken. Jag ville inte vi skulle riskera att bli utslängda från köpcentrat. Reza lockade ut honom genom att gestikulera kryptiskt. Tack och lov för invandrare som inte är så fyrkantiga som jag är. Killen kom ut och han blev helad från ryggont. Jag fick dela evangeliet med honom och nödga honom att komma in i Guds rike. Han var uppvuxen i en kristen familj. Nadja bad för en tjej med huvudvärk. Efter tredje bönen blev hon helad. Jag fick ge henne en bibel. Vi träffade tre muslimer från Holland och  vi fick be för den äldre, som blev botad i ryggen. Efter en halvtimme sprang de efter oss och vi bad för sonen som blev botad. Vi bad även mot eksem för pappan, där kunde vi inte se resultatet direkt. Jag sträckte min tro och bad för en kvinna med MS. Hon kunde inte avgöra en förändring direkt. Jag tror på bönesvar och hoppas hon ska höra av sig med goda nyheter. Jag fick bönesvar avseende kickstarten. Jag fick filma fler än 3 filmer och alla fick bota minst 2 i mitt team. Det var härligt. Vi återsamlades klockan 15 och alla team fick berätta vad de sett och hört och varit med om. Speciellt Durckheims team med de egentliga undgomarna, fick se mycket tecken och under. Vi tackade Gud och gav Jesus all ära. Vi bad om beskydd och åkte sedan vidare mot Vänersborg. Det var en lite längre sträcka än en avstickare, får jag nog lov att medge. När vi kom fram installerade vi oss i Pingstkyrkans gästrum. På söndag morgon gick Peter och jag på bönepromenad längs Vänern. Sedan var det dags för gudstjänst. Det började med härlig lovsång och Helena inspirerade åter med lovsångsdans. Peter predikade om att uppväcka döda och i slutet fick var och en i teamet dela något om vad vi varit med om, när det gäller att bota sjuka. Välsignat att lyfta fram mångfalden. Man behöver inte heta Peter Ahlman för att bota sjuka.  Poängen var att Peter skulle ta ut pastorn och sedan skulle pastorn ge det vidare till de andra. Eftersom vi var några fler i teamet, alla utom Arild var med, tog vi några fler med oss ut. Jag gick med Johan, pastorns vapendragare.  Jag bad för en tjej med ont i nacke och huvud och det blev filmat. Hon blev botad och helt förundrad. Jag fick ge henne en bibel. Johan bad för en tjej med träningsvärk. Träningsvärken försvann och hon blev helt chockad. Han bad för en kvinna med ont i axlar pga fibroallergi. Smärtan försvann och hon blev glad. Johan behövde avvika klockan 16.  Först började jag gå själv, men det kändes lite naket. Därför gick jag med pastorn och Peter. Jag fiskade in ett par som var invandrare och inte kunde svenska. John bad för mannen som hade ryggont. “Pain gone” kunde han säga. Peter fiskade in en katolik med whiplash skada. John bad och han blev helad. Han blev så förundrad. En man som varit med i Durckheims team hade bett med 5 personer till frälsning. Han var en riktig evangelist. Däremot hade han inte sett några klockrena helanden. Peter fiskade in en man med skada i tummen. Killen bad för tummen och mannen blev helad. Dessutom frågade han honom om han ville ha syndernas förlåtelse och ta emot Jesus i sitt hjärta. Det ville han , vilket innebar ännu en dyrbar själ skördad för himmelen. I Vänersborg var det Peters team som vände upp och ner på stället. En kille med problem med ett knä, blev helad och tog av sig sitt knästöd. Vi möttes alla upp på parkeringen när köpcentrat stängde klockan 17 och tackade Gud för allt som han gjort. På vägen hem fick vi sån nöd för vissa människor vi träffat och bett för. I bilen bad vi för dessa människor. Vi lämnade av Durckheim i Linköping, vilket tydligen inte var kortaste vägen hem. Sedan gasade vi vidare mot Uppsala, och vi kom inte fram förrän klockan halv tre på natten. Missionstelefonen ringde precis och redan ser vi ringar på vattnet. Vi förmedlade kontakten till broder Bertil, som strax återkom med segerrapporten. En pappa blev helad från ryggont igår i Borås. Sonen ringde om en vän som hade akut ont i magen. Bertil åkte dit och bad för vännen, som blev botad. Han bad även för en person till som blev helad. De goda nyheterna fick Bertil dessutom predika. Hur glad och tacksam kan en människa bli? Tack Jesus för att du dog i vårt ställe. Tack Jesus för att du lever och gör under än idag genom oss din kropp. Du är huvudet, Jesus och vi ditt tempel tillber dig.

Peter and Camilla Ahlman with team was called to Borås to disciple the city’s young people to heal the sick. Then we would make a detour to Borås, because Peter would preach on Sunday in the Pentecostal Church , and after that we would take out the pastor at kickstart to heal the sick in the city. I took time off at Saints’ Day on Friday as it is a half day for many. Peter had to work a few hours. We fetched Helena after lunch and came away a little before 1 am. We had not anticipated that we would be caught in a traffic jam in Stockholm and then in a traffic accident later on E4. The meeting at 7 pm in the Salvation Arm’s premises seemed totally unattainable to get to . We would probably be several hours late , unless shanks `s pony began. Moreover, we would retrieve Durckheim in Linköping and his mom wanted to meet us and had cooked for us. Unfortunately we missed the blessing . Just before 19 o’clock we realized that Arild who was on the team , was already in town when he came from elsewhere. He had to start the meeting and share his testimony . He had also answered many puzzling questions about healing and why it does not always work until we joined. When we arrived sisters and brothers gathered from various parishes was together, but with a common fire to reach the lost. However, it was not so much young people in our eyes , but people of all ages . Everyone on the team got to share his testimony how we got into this to heal the sick through the power of God. I taught and admonished a little about the subject from the Word. I began by highlighting the truth that those we are praying for does not need faith. Peter is a real motivator. You could almost feel the roof lifted before we were ready. The next day on Saturday, we met up in another church premises in a congregation that is an outpost of Tommy Lilja’s church. We had a lovely praise and worship session with Helena who also indulged in praise dancing. Then taught Peter about multiplication, and we ended with a drama about how we go practical . We are sent as lambs among wolves , but inside we are really lions. We are cunning as serpents and pure as doves. We heal first and then preach Christ . Otherwise it is in Sweden a great risk that we can not even pray if we say directly that we are Christians , much less preach Christ. A sister with orderliness grabbed this by dividing into teams . We were 5 of the team that would lead 25 that wanted to go out. I had to lead a team of 3, a married Iranian couple and an Afghan friend to them. We got a mall assigned us and took one full walk around without praying for someone. All were healthy , or they did not want us to pray. I first went with one of them and then went the other a little further away . Then we switched off, so that all might heal the sick . I said they had to stand in faith that we would pray for people and I would stand in faith for the rest . Then it loosened up . A mentally retarded man was healed in the foot when I prayed . Then it was up and running. A girl with a headache that is not healed when another team prayed. I prayed and she was healed. We met lots of Afghans and Iranians as the team was able to talk the same language. Only that felt divine. I often feed only , but sometimes leads God whom I should ask. A guy in red inside a gambling business , I want to talk to him. I felt such a distress in my heart for him. My heart went out to him. But the dilemma was that I did not want to go into the betting shop . I did not like us to risk being kicked out of the mall. Reza attracted him by gesturing cryptic. Thankfully for immigrants who are not as stiff as I am. The guy came out and he was healed from back pain. I got to share the gospel with him and compel him to enter into the kingdom of God. He was raised in a Christian family. Nadja prayed for a girl with a headache. After the third prayer she was healed. I gave her a Bible . We met three Muslims from Holland and we had to pray for the elderly, which was cured at the back. After half an hour they ran after us and we prayed for the son who was healed . We even prayed for eczema for Dad, where we could not see the results immediately. I stretched my faith and prayed for a woman with MS. She could not determine a change directly . I believe in answered prayers and hope she will get in touch with good news. I got an answer to prayer for the kickstart. I had to shoot more than 3 films and all got to cure at least 2 of my team. It was delightful . We reconvened at 15 o’clock and all the team got to share what they have seen and heard and experienced. Especially Durckheims team with the actual young people, got to see a lot of signs and wonders . We thanked God and gave Jesus all the glory . We asked for protection, and then went on to Vänersborg. It was a little further than a detour, I have to admit. When we arrived , we installed ourselves in the Pentecostal Church rooms. On Sunday morning , Peter and I took a blessed prayer walk along Vänern. Then it was time for worship . It started with glorious praise and Helena inspired again with worship dance. Peter preached about raising the dead , and in the end got everyone on the team to share some of what we have been through, in terms of healing . Blessed to emphasize diversity. One need not be named Peter Ahlman to cure the sick. The point was that Peter would take out the pastor and the pastor would then pass it on to others. Since we were a few more on the team, all but Arild was there, we took a few more of them out . I went with John, the pastor’s armor bearer . I prayed for a girl with a sore neck and head , and it was filmed. She was healed and completely amazed. I had to give her a Bible  Johan prayed for a girl with muscle soreness. The pain disappeared and she was totally shocked . He prayed for a woman with sore shoulders due to fibroallergy . The pain disappeared and she was happy. Johan had to depart at 16 pm. First I started to go by myself, but it felt a bit odd. Therefore, I went with the pastor and Peter. I fished a couple who were immigrants and could not Swedish. John prayed for the man who had back pain . “Pain gone” he could say . Peter fished a Catholic with whiplash injury. John prayed , and he was healed . He was so amazed. A man who has been involved in Durckheims team had prayed with 5 people to salvation. He was a real evangelist. However , he had not seen any spot on healings . Peter fished a man with damage in the thumb. The guy prayed for the thumb and the man was healed. In addition, he asked him if he wanted to have forgiveness of sins and accept Jesus in his heart. That he wanted , which meant yet another precious soul harvested for heaven. In Vänersborg it was Peters team who turned up and down on the city. A guy with problems with a knee , was healed and removed his knee brace . We all met up in the parking lot when the mall closed at 17 pm and thanked God for all that he has done. On the way home we had such distress for some people we met and prayed for . In the car we prayed for these people. We left Durckheim in Linköping , which apparently was not the shortest way home. Then we sped on towards Uppsala , and we did not arrive until half past three in the morning am. The mission phone just rang and already we see the ripple effect. We facilitated the contact brother Bertil , who soon returned with victory report. A father was healed from back pain yesterday in Borås. The son called about a friend who had acute stomach ache. Bertil went there and prayed for his friend , who was healed . He also prayed for another person who was healed. The good news Bertil also preached. How happy and grateful can a woman get and be ? Thank you Jesus that you died in our place . Thank you Jesus that you live and do miracles today through us your body. You are the head, Jesus and us your temple we adore you.


4 Comments

Gud är med dig. God is with you.

Hur kan det fungera att bota sjuka genom handpåläggning och/ eller bön i Jesu namn?

 • Det fungerar för att Gud har lovat att Han är med oss när vi går ut. Hans namn är Imanuel, Gud med oss. Hur kan någon bli smärtfri, botad, frisk när denne inte tar medicin, vilar eller blir opererad? Det beror på att Gud som är med oss också heter Herren vår läkare. Han är den store överläkaren. När vi lägger händerna på de sjuka är det som om Han gör det. Åtminstone är det Guds kraft som förmedlas genom oss. Den Helige Ande är Gud i oss vårt härlighetshopp. Han botar genom oss. Strömmar av liv flödar ut genom oss. Vi är inte bara levande själar, men livgivande andar. Vi är nya människor, nya skapelser. Vi är bärare av härligheten, helt enkelt Guds tempel. Gud bor i oss, genom sin Ande. Den Helige Ande botar genom oss. Gud går med oss.
 • Gud med oss är vår USP – unique selling point(fast vi säljer inget vi nödgar) och allt är redan betalt

How can it work to heal the sick by laying on of hands and / or prayer in Jesus’ name?

 • It works because God has promised that He is with us when we go out. His name is Imanuel, God with us. How can anyone be painless, cured, fresh when he does not take medication, rest or being operated on? It is because God who is with us also named Lord our doctor. He is the great physician. When we lay hands on the sick, it’s like he does. At least it is the power of God conveyed by us. The Holy Spirit is God in us, the hope of glory. He heals through us. Streams of life flowing out through us. We are not only living souls, but life-giving spirits. We are new people, new creations. We are the carriers of the glory, simply God’s temple. God lives in us by His Spirit. The Holy Spirit heals through us. God goes with us.
 • God with us is our USP – unique selling point (though we do not sell we compels) and everything is already paid!