throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Mitt hjärta brast klockan 10.00 i förmiddags. My heart broke 10 am.

Jag gick ett ärende på stan i förmiddags, så att jag precis prickade alla tiggare som höll på att installera sig på olika platser. Dessutom de hemlösa med missbruksproblem, vilka värmde sig i köpcentraingångarna som precis öppnat. Jag handlade på Hemköp och i kön bredvid stod en av de fattiga, som köpte lite bröd och pålägg. Kanske hennes mat för dagen och jag såg henne pinna iväg mot målet med den genomskinliga påsen med bröd och pålägg i. Hon såg ändå ut att ha ett mål och en mening. Även om det är oförståeligt för de flesta av oss andra, att tigga knäböjande på en madrass resten av dagen, skulle ha något med det att göra. Det blev så tydligt för mig att allt inte står rätt till i samhället eller i våra människohjärtan. Man kan säga att denna hord av tiggare definitivt stör bilden av ett välmående samhällsprojekt. Men det som verkligen fick mitt hjärta att brista var när jag stötte ihop med ett gäng hemlösa missbrukare. Ganska unga människor och medelålders, men utan tänder, böjd gångstil och hårda hudar. Jag vet flera hemlösa som mött Jesus och blivit satta fria, men de flesta har efter ett kort hårt liv, fått sätta livet till alltför tidigt. Den jag älskar mest och högst av alla min man kunde varit en av dem, om han hade fått leva så länge i det tillståndet. Men han mötte Jesus och blev för många år sedan satt fri. Men mitt hjärta brast för det kunde varit du eller jag, som skulle varit i deras skor om bara våra förutsättningar varit lite annorlunda. Att det inte står rätt till med människan och samhällsprojektet är tydligt. Vi är så hårda i våra hjärtan och vill bara gå vår egen väg oavsett priset. Dessa människor har nästan fått sätta livet till och ändå går solen upp över både onda och goda, ändå sträcker sig Guds nåd upp till skyarna och hans trofasthet till himlen. Gud Fadern ser allt detta och har sänt sin ende Son att ta vårt straff och betala priset för vår synd och längtar efter att varje människohjärta böjer sig inför Honom och tar den utsträckta handen. Guds hand till människan är Jesus. Tårarna började trycka på och ville forsa fram när jag gick där på stan tillbaks till jobbet kl. 10.10 i förmiddags. Vi små människor är så fångna i syndens klor, men vi är inte alla på det klara med det. Vi tar så ofta själviska beslut med egoistiska motiv. Kanske även du gör ärenden klockan 10.00 en vardags förmiddag och stöter ihop med tiggarna och de hemlösa som värmt sig lite i köpcentraöppningarna? Dina ögon öppnas för en liten stund och ser deras tandlösa gomar? Om även ditt hjärta brister så vet då människa, att det finns ett pris som är för högt att betala och vi behöver alla bli satta fria från synden, så att vi får nya hjärtan som kan gråta med Gud och göra något på riktigt för samhällsprojektet, något som räknas.

I went an errand in town this morning, so I just dotted all beggars that were being installed in different places. Moreover, the homeless with abuse problems, which are heated in mall entrances that just opened. I was at Hemköp and stood next to one of the poor, who bought some bread and cold cuts. Maybe her food for the day and I saw her walk away to the target with the transparent bag with bread and cold cuts in. She still looked to have a goal and a purpose. Although it is incomprehensible to most of us, begging kneeling on a mattress rest of the day, would have something to do with it. It became so clear to me that all is not right in society or in our human hearts. You could say that this horde of beggars definitely disturbs the image of a prosperous community. But what really made my heart burst was when I bumped into a bunch of homeless addicts. Pretty young people and middle-aged, but without teeth, bent gait and tough hides. I know several homeless people who met Jesus and been set free, but most people have after a short hard life, have died prematurely. The one I love the most and highest of all my husband could have been one of them if he had lived so long in that state. But he met Jesus and was many years ago set free. But my heart broke for it could have been you or me, who’d been in their shoes if only our circumstances been a little different. That it is not right with man and society project is clear. We are so hard in our hearts and just want to go our own way regardless of the price. These people almost lost their lives, and yet the sun rise on the evil and the good, yet extends the grace of God up to the skies and his faithfulness to the skies. God the Father sees all this and has sent His only Son to take our punishment and paid the price for our sin and longs to every human heart bows before him and taking the outstretched hand. The hand of God to man is Jesus. Tears started pressing and wanted to gush out when I went there on the town back to work at. 10:10 this am. We little people are so caught up in sin chlorine, but we are not all clear on that. We so often make selfish decisions with selfish motives. Maybe even doing errands at 10.00 an everyday morning and colliding with the beggars and the homeless who warmed up a bit in the entrances of the malls? Your eyes open for a little while and see their toothless palates? Even if your heart breaks then know man, that there is a price too high to pay, and we all need to be set free from sin, so that we get new hearts that can cry with God and do something for real for community project something that matters.

Advertisements


Leave a comment

Gå in i väggen. Hitting the wall.

Peter och jag gick ut för att bota sjuka och predika Kristus i onsdags. Vi var osäkra på vart vi skulle gå, men vi var säkra på varför. Något av det sista Jesus sade var nämligen “Gå ut och gör alla folk till lärjungar”. Vi valde slutligen ett köpcentrum i Uppsala som vi tidigare varit många gånger i samma syfte. Vi kände att vi dels ville prioritera hemmaplan och dels själva bota sjuka med fokus på att vinna människor för Jesus. Vi upplevde att vi har tappat fart att ta nya steg i tron att bota sjuka, när vi nästan enbart investerat tid att lärjungaträna andra. Jag hade en romantisk bild av att när Peter och jag själva skulle gå ut igen, skulle “röda mattan” rullas ut. Men det var som om att gå in i en vägg, eller att gå in i väggen! Vi blev lite omskakade och släppte nästan tron att det fungerar att bota sjuka å ena sidan och å andra sidan att bota sjuka skulle fungera som ett verktyg att öppna människors ögon, så att de vänder från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Hade Gud lämnat oss, det var frågan! Vi fick be för några stycken men endast en kvinna blev helt botad direkt, men hon trodde smärtan skulle komma tillbaka nästa dag. Hon blev inte förundrad och inte glad. En etiopisk kristen äldre man blev botad i höften och blev så där riktigt hänförd, men han upplevde inte ett 100% helande där och då. Alla andra vi bad för blev botade men inte till 100%. Men visst var det några fler som blev upplyfta i sitt sinne. När vi väl kom igång kom vakten och slängde ut oss eftersom vi inte hade tillstånd. Åsikter om politik och religion kunde man inte fritt sprida. Men jag sade det är inte religion utan relation med Jesus. Ja, religion svarade han. Han bevakade sedan våra steg så att vi verkligen avlägsnade oss. Det kändes kymigt och trots att vi vet att Jesus till och med blev upphängd på ett kors, så jublade varken Peter eller jag av denna förföljelse. Vi åkte in till gågatan istället eftersom det var ett så milt höstväder. Det fortsatte på samma sätt men vi fick dessutom några fina samtal med ofrälsta om meningen med livet, om frälsningen etc.

Men vi undrade vad var det som hände? Jag tror att någon inte vill att vi satsar lokalt. Denne någon är en fiende som är besegrad. Men det gäller att bryta sig genom otrosväggen. På torsdag kväll hade vi ett Skype samtal med Mourits från Färöarna och det var så uppmuntrande. Han berättade om den unga tjejen han bad för på marknaden i somras, som skulle operera foten. Han hade träffat henne och hon berättade att hon gått till läkaren, som bekräftade undret. Någon operation var inte längre nödvändig. Detta vi är med om är verkligt och varför det fungerar beror på att vi tror och är frimodiga. Vi utövar vår auktoritet i Jesu namn och mörkrets makt måste ge vika. Men vi får inte vackla och vi får inte sänka garden och vi måste komma ihåg att vi är i fronten när vi går ut. På fredagen fylldes jag med tro och Peter berättade att han också kände sig styrkt  i sin tro. Han påminde mig att han bett om bönestöd och det hade vi fått nu. Idag lördag har Peter med team varit i Norrköping för att lärjungaträna troende att bota sjuka. Jag visste i min ande att de skulle få se många helanden, omvändelse och brinnande troende. Han ringde precis och vittnade att en kvinna blivit frälst och många botade, speciellt hans team fick se mycket frukt. Ville bekräftade att Norrköping var öppet, men de hade svårt att hitta sjuka människor, men de som de fick be för blev helade. All ära till Gud. Syster och broder om du går in i otrosväggen. Ta på dig frälsningens hjälm och använd trons sköld och Andens svärd. Gör som vi fortsätt ta Gud på Ordet och “Gå ut”!

Acts 26:17-18
Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade

Peter and I went out to heal the sick and preach Christ on Wednesday. We were unsure of where we were going, but we were sure why. One of the last thing Jesus said was in fact “Go and make disciples of all nations.” We finally chose a shopping center in Uppsala, which we have previously been many times for the same purpose. We felt that we both wanted to prioritize home and heal people ourselves with a focus on winning their soul’s for Christ. We felt that we have lost momentum to take new steps in faith to heal the sick, when we almost exclusively invested the time to disciple others to heal by “kick starting” them. I had a romantic image of that when Peter and I would ourselves go out, would the red carpet be rolled out. But it was like to walk into a wall, or to hit the wall! We were a bit shaken and dropped almost thinking it works to heal the sick on one hand and on the other hand to heal the sick would serve as a tool to open people’s eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Had God left us, that was the question! We had to pray for a few, but only one woman was completely healed immediately, but she thought the pain would come back the next day. She was not surprised and not happy. An Ethiopian Christian elderly man was healed in the hip and got really entranced, but he did not experience a 100% healing there and then. Everyone else we prayed for were healed but not 100%. But it sure was a few more that were rolled up in their mind. Once we got going the guard came and kicked us out because we did not have permission. Opinions about politics and religion could not freely be spread. But I said it is not religion but relationship with Jesus. Yes, religion he replied. He then watched our steps so that we really eliminated us. It felt bad and even though we know that Jesus even was hung on a cross, so cheered neither Peter nor I of this persecution. We went into the city core instead because it was such a mild autumn weather. It continued in the same way but we also got some Good conversations with unbelievers about the meaning of life, of salvation, etc.

But we wondered what was it that happened? I think someone does not want us to invest locally at home. The latter one is an enemy that is defeated. But we have to break through incredible wall. On Thursday evening we had a Skype conversation with Mourits from the Faroe Islands and it was so encouraging. He told about  the young girl he prayed for on the market this summer, who would operate her foot. He had met her and she told him that she went to the doctor who confirmed the miracle. Surgery was no longer necessary. What we are going through is real and why it works is because we believe and are fearless. We exercise our authority in Jesus’ name and the power of darkness must give way. But we must not falter, and we must not lower our guard and we must remember that we are in the front when we go out. On Friday, I was filled with faith and Peter told me that he also felt strengthened in his faith. He reminded me that he asked for intercession and we had got it now. Today Saturday, Peter and team has been in Norrköping to disciple believers to heal the sick. I knew in my spirit that they would see many healings, repentance and fervent believers. He just called and testified that a woman got saved and many were healed, especially his team got to see a lot of fruit. Ville confirmed Norrköping was open, but it was hard to find sick people, but the people they were praying for were healed. All glory to God. Sister and brother if you hit incredible wall. Put on the helmet of salvation, and use the shield of faith and the sword of the Spirit. Do as we continue to take God on His Word “Go”!

Acts 26:17-18
to whom I am sending you to open their eyes, so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me.


Leave a comment

Kom i rörelse! On the move, man!

Mitt bästa tips är att du kommer i rörelse om du vill bli framgångsrik att bota sjuka och vinna själar för Jesus. Gud sade “Gå ut” och det gäller fortfarande. När du är i rörelse kommer du in i olika situationer där ingen teknik fungerar, men Gud själv instruerar dig. Du behöver inte veta allt, Gud vet ju allt och han är med dig.  Det är bra att ha en plan och den planen bör vara Gud. Släpp dina egna ambitioner och låt Gud verka i och genom dig. Låt Gud vara Gud och låt Guds kärlek driva dig ut till de förlorade. Bota de sjuka och vinn deras själar för evigheten.

Matthew 28:19-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla a allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. ”

My best advice is that you get moving if you want to be successful in curing disease and win souls for Jesus. God said, “Go” and it still applies. When you move you will enter into various situations where no technology works, but God himself instructs you. You do not know everything, God knows everything and He is with you. It’s good to have a plan and that plan should be God. Drop your own ambitions and let God work in and through you. Let God be God and let the love of God drive you out to the lost and win them for eternity.

Matthew 28:19-20
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”


2 Comments

Kickstart för Arkens evangelisationsteam. Kickstart for the mission team in the Arken Church.

Jaha, då har vi varit på äventyr med Gud igen. Denna gång på och runt Kista centrum. Vi var inbjudna till Församlingen Arken i Kungsängen, för att inspirera deras evangelisationsteam. Det var Sanna i Upplands Väsby som ville ge vidare till sin församling det hon fått genom oss hemma i Upplands Väsby för några månader sen. Sanna tog med sig Ristu från Upplands Väsby och vi tog med oss Helena från Uppsala och Ville från Botkyrka. Det formades sex team. Dagen började med lite lovsång och sedan vittnesbörd från Sanna och fortsatte med undervisning av mig och inspiration av Peter och avslutades med lite bön innan vi åkte från Kungsängen till Kista centrum. Efter 1,5 timmars mission återsamlades vi och alla team fick vittna om vad Jesus gjort genom dem. Peter undervisade om multiplikation och sedan bad vi tillsammans och tackade Gud för dagen.  Mitt team vi höll oss utomhus. Jag började be för en tjej med nacksmärta. Det känns viktigt att lärjungaträna genom att gå före. Hon blev botad direkt och hon blev verkligen berörd. Hennes väninna sade hon var ortodox men inte läste Bibeln själv. Jag bekräftade att hon också kan bota sjuka i Jesu namn, om hon tror på Jesus. Då blev hon helt exalterad och frågade hur man blir frälst. Det visade sig att hon hade skoskav, så en teamet Birgitta fick be för henne. Hon blev botad direkt och både hon och Birgitta såg lika förvånade och berörda ut. Då sade hon att hon hade ont även i andra foten. Birgitta bad för den också och hon blev botad direkt igen. Sedan fick Gunilla be för en kille med nacksmärta, någon typ av sträckning. Hon bad fem gånger men han märkte ingen skillnad. Det var inte direkt upplyftande för någon av oss. Sedan måste han sticka vidare. Jag uppmuntrade Gunilla att inte ge upp. Hon hade inte gjort något fel. Däremot lyfte jag fram att hon kan luta sig mot Gud och dö från sig själv. Det är han som botar och frälser. Sedan mötte vi två tjejer vid en trapp som vi fick be för och filma. Så klippet ingår i videon Peter i skrivande stund lägger ut på vår YouTubekanal TLR SWE Peter Ahlman.  Gunilla fick be för den ena tjejens rygg och hon blev botad på studs. Det visade sig att de var kristna och precis kom från kyrkan. De blev så chockade och förundrade. Vi uppmuntrade dem att även de kan bota sjuka.  Gunilla blev så glad att det fungerade även för henne. Både Birgitta och Gunilla fick var och en ställa frågan till någon ” har du någon smärta i kroppen just nu”? Jag kände att båda växte i tro och frimodighet när tiden gick. Vi träffade även ett gäng missbrukare där jag inte kunde avgöra att det var kvinnor vi bad för. De var så utspökade och nedgångna. En av dem hade haft ett epileptiskt anfall på morgonen och kände ett tryck över pannan. Jag bad och trycket försvann. En man hade något hemligt problem. Gunilla bad och han upplevde att hon höll om honom. Men hon bekräftade till honom det var Jesus som kramade honom. Alla team med aspiranter hade fått se helanden. Gud bekräftade sitt ord och tecken följer oss som tror. Det är så härligt att fler troende reser sig upp från kyrkbänken och går ut till de förlorade. Evangelisationsteamet brinner och planerar ett nedslag i Rinkeby på torsdag. Tänk vad vi får vara med om. Gud möter sitt folk och visar sig för dem som inte tror genom tecken och under.

Well, then, we have been on an adventure with God again. This time on and around Kista center. We were invited to Arken in Kungsängen, to inspire their evangelism team. It was Sanna in Upplands Väsby who wanted to pass on to her congregation what she had recieved from us at home in Upplands Väsby a few months ago. Sanna brought Ristu from Upplands Väsby and we brought Helena from Uppsala and Ville from Botkyrka. It was formed six teams. The day began with some worship and then testimony from Sanna and continued education of me and inspiration of Peter and ended with a little prayer before we went from Kungsängen to Kista center. After 1.5 hour mission again we gathered and all the team were witness to what Jesus had done through them. Peter taught the multiplication, and then we prayed together and thanked God for the day. My team we kept outdoors. I began to pray for a girl with neck pain. It feels important to disciple, going before. She was healed immediately and she was really moved. Her friend said she was Orthodox but not read the Bible for herself. I confirmed that she can also heal the sick in Jesus’ name, if she believes in Jesus. Then she was quite excited and asked how to be saved. It turned out that she had sore feet, so Birgitta could pray for her. She was healed immediately and both she and Birgitta looked equally surprised and touched. Then she said she had pain in the other foot. Birgitta prayed for it too and she was healed instantly again. Then Gunilla prayed for a guy with neck pain, some type of stretching. She prayed five times but he noticed no difference. It was not exactly uplifting for any of us. Then he went on. I encouraged Gunilla not to give up. She had not done anything wrong. However, I pointed out that she can lean on God and die from herself. It is he who heals and saves. Then we met two girls at a staircase that we had to pray for and filming. As the clip is included in the video Peter is producing on our Youtube Channel TLR SWE Peter Ahlman. Gunilla had to pray for one of the girl’s back and she was healed on the bounce. It turned out that they were Christians, and just came from church. They were so shocked and amazed. We encouraged them that they can also heal. Gunilla was so happy that it worked even for her. Both Birgitta and Gunilla got each one to ask the question to someone “do you have any pain in your body right now?” I felt that both grew in faith and courage when the time went. We also met a bunch of addicts where I could not determine that it was the women we prayed for. They were so run-down. One of them had had an epileptic seizure in the morning and felt a pressure on the forehead. I prayed and the pressure disappeared. A man had some secret trouble. Gunilla prayed and he felt that she held him. But she confirmed to him it was Jesus who hugged him. Every team with aspirants had seen healings. God confirmed His word and signs following us who believe. It is so wonderful that more believers rises from the pew and go out to the lost. Evangelism team are passionate about this and planning a strike in Rinkeby on Thursday. Imagine what we might experience. God meets his people and proves himself to the disbelievers by signs and wonders.


Leave a comment

Vi vet inte allt. We don’t know everything.

Vi vill så gärna förstå allt och göra allting rätt. Men vår kunskap är ett styckverk tills det fullkomliga kommer. Vi är beroende av Gud och varandra. Alla har så många frågor. Varför blir jag inte helad? Varför blir inte alla helade? Varför blir inte alla helade till 100%? Varför kommer sjukdom och smärta tillbaka ibland? Vi har inte alla svaren, men vi har en del svar. Vi kan fokusera på det som fungerar och komma ihåg att vi är beroende av Gud och varandra. Gud kan allt och vet allt. Andra vet en del precis som vi och tillsammans bildas en helhet med lite fler svar. Självklart vill Gud att vi söker sanningen och därför har vi en sådan längtan. Gud vill att vi alla var och en växer upp till manlig mognad i Kristus. Samtidigt vill han att vi alla var och en är beroende av honom och även delvis av varandra. Ett tag blev jag så frustrerad över alla frågor, men jag blev så uppmuntrad av denna sanning som någon påminde mig om.

1 Corinthians 13:8-10
Kärleken upphör aldrig.
Men profetiorna skall upphöra
och tungomålstalen skall tystna
och kunskapen skall förgå.
Ty vi förstår till en del
och profeterar till en del,
men när det fullkomliga
kommer, skall det förgå
som är till en del.

Jag kände att jag kan landa i detta. Gud vet och kan allt. Vi vet en del och i honom kan vi allt. Fortsätt sök sanningen, men fokusera på det som fungerar under tiden. Istället för att fundera för mycket på det som vi inte kan förklara och inte verkar fungera. Det är Jesus som helar och är den store läkaren. Syster och broder fortsätt gå ut och hela de sjuka och predika de goda nyheterna om Jesus Kristus. Lägg händerna på de sjuka och de skall bli friska.

We so want to understand everything and do everything right. But our knowledge is a piece work until the perfect comes. We depend on God and each other. Everyone has so many questions. Why am I not healed? Why is not everyone healed? Why are not all healed 100%? Why do sickness and pain come back sometimes? We do not have all the answers, but we have some answers. We can focus on what works and remember that we are dependent on God and each other. God knows everything. Others know some like us, and together we form a unity with some more answers. Obviously God wants us to seek the truth and therefore we have such a longing. God wants all of us each one to grow up to the stature of Christ. At the same time, he wants us all each one to be dependent on him and partly by one another. For a while, I became so frustrated with all the questions, but I was so encouraged by this truth as someone reminded me.

1 Corinthians 13:8-10
Love never ends. As for prophecies, they will pass away; as for tongues, they will cease; as for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away.

I felt that I can land in this. God knows and can do everything. We know in part and in Him we can do everything. Continue to search the truth, but do focus on what works in the meantime. Instead of thinking too much of it as we can not explain and do not seem to work. It is Jesus who heals and is the great physician. Sister and brother continue to go out and heal the sick and preach the Good news about Jesus Christ. Put your hands on the sick and they  will get well.