throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Det är omöjligt. It is impossible.

Det är verkligen intressant men sorgligt att vi svenskar är så hjärntvättade, att det övernaturliga inte existerar för oss. Även om vi får erfara Guds beröring och ingripande, så kan det inte vara sant. Eftersom det är omöjligt och det inte går att förklara vetenskapligt.

Mark 1:15
Han sade:”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

Guds rike bryter igenom. Guds rike bryter fram. Vi behöver omvända oss och tro de goda nyheterna om Jesus Kristus Guds Son. Att han föddes som en enkel människa och vandrade här på jorden som ett föredöme för hur en gudsmänniska kan och ska leva. Han fullbordade sin kallelse genom att dö på ett kors för dig och mig. Han var som ett oskyldigt lamm som blev slaktat för att betala priset för dina och mina synder. Johannes döparen kallade honom Guds lamm som utplånar världens synder. Ett offer krävdes för att blidka en helig och fullkomlig Gud. Bara han själv hade det som krävdes och han sände sin Son att dö för dig och mig och för att gå före. Även vi som följer honom måste ta upp vårt kors varje dag och sedan följa honom. Det naturliga i oss är så ruttet så det oftast drar oss bort ifrån den smala vägen, som han har förberett för oss. Men endast i Honom i Kristus med hjälp av den Helige Ande kan vi göra det. Ändå lever vi i den här sekulariserade världen, med all den påverkan som oupphörligen strömmar emot oss och våra sinnen; våra känslor, våra tankar och vår vilja. Vi utsätts för ett ständigt mediabrus utifrån det som är politiskt korrekt, det som är gångbart och det som förväntas av oss. Vi måste hela tiden låta oss förvandlas genom sinnets förnyelse, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Vi ska nämligen leva i den här världen men inte av den här världen. Men om våra impulser främst kommer utifrån och inte i inifrån, finns stor risk att Guds rike inte etableras i våra hjärtan och att det som sker känns overkligt. I Västerås frågade ett gäng ungdomar hur smärtan kunde försvinna, fast de inte gått till läkaren, fast de inte tagit medicin, fast de inte opererats? Sanna svarade jag bad i Jesu namn. De fortsatte fråga och hon gav samma svar två gånger till, men svaret var inte giltigt i deras föreställningsvärld. De skakade på huvudet. I Örebro blev en gymnast helad i en bruten fot. Peter bad i Jesu namn och smärtan försvann. Hon frågade “är det seriöst?” En kompis sade “alltså han har bett för dig och nu är du bra. Men nej, det här går ju inte!” En annan kompis sade “det är konstigt”. Då sade tjejen “men det gör inte ont, det är seriöst”. Första kompisen utbrister då “det här är ju sjukt”. Peter försöker hjälpa dem att ta in och omfatta det som hänt och säger därför att han inte skämtar. Våra sinnen håller ibland med de ofrälsta vi möter på gator och torg. Det är omöjligt om vi inte kan förklara det vetenskapligt. Så det har nog egentligen inte hänt. Eller så är det övergående, placebo eller psykologiskt. Eller så skulle det blivit bra ändå. För inte är det väl möjligt att Gud verkligen finns och om han finns att han bryr sig? Jag brukar därför uppmuntra dem vi lärjungatränar att bota sjuka, att ta på och behålla på frälsningens hjälm. Det som händer har hänt och är verkligt. Oavsett vad sinnet kommer vilja säga, eller känslan vilja känna. Gud finns nämligen och står bakom sina tecken och under och ingenting är omöjligt för honom. Han gör allt Han vill. Han är Gud.

It is really interesting but sad that we Swedes are so brainwashed, that the supernatural does not exist for us. Although we may experience God’s touch and action, so it can not be true. Since it is impossible and you can not explain scientifically.

Mark 1:15
and saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel.”

The kingdom of God breaks through. We need to repent and believe the good news of Jesus Christ, the Son of God. That he was born as a simple man and walked on this earth as a model for how a man of God can and should live. He fulfilled his calling by dying on the cross for you and me. He was like an innocent lamb that was slain to pay the price for your and my sins. John the Baptist called him the Lamb of God who destroys the sins. A sacrifice needed to appease a holy and perfect God. Only he had what it took and he sent his Son to die for you and me and to go ahead. Even we who follow Him must take up our cross daily and follow him. The natural in us is so rotten that it usually pulls us away from the narrow road, which he has prepared for us. But only in Him in Christ through the Holy Spirit, we can do it. Yet we live in this secular world, with all the pressures that constantly flows towards us and our senses: our emotions, our thoughts and our will. We are exposed to a constant media noise from what is politically correct, what is feasible and what is expected of us. We must always let us be transformed by renewing of your mind, so that we may prove what is the will of God.We will namely live in this world but not of this world. But if our impulses mainly come from outside and not from within, there is a great risk that the kingdom of God is not established in our hearts and that what is happening feels unreal. In Västerås asked a bunch of youngsters how the pain could go away, though they not gone to the doctor, though they have not taken the medicine, though they had no surgery? Sanna said, I prayed in Jesus’ name. They continued to question and she gave the same answer twice, but the answer was not valid in their imagination. They shook their heads. In Örebro became a gymnast healed of a broken foot. Peter prayed in Jesus’ name and the pain disappeared. She asked “is it serious?” One friend said, “then he has prayed for you and now you’re good. But no, here’s impossible! “Another friend said” that’s weird “. Then said the girl “but it does not hurt, it’s serious.” First friend exclaims “this is insane.” Peter tries to help them in and cover the events and says that he is not joking. Our senses agrees sometimes with the unsaved we meet on the streets. It is impossible if we can not explain it scientifically. So it’s probably not real. Or it is transient, placebo, or psychological. Or so it would have been good anyway. For it is not well possible that God really is and if he is that he cares? I usually encourage them whom we disciple to heal the sick, to get on and keep the helmet of salvation. What is happening has happened and is real. Whatever the mind will say, or the feelings like to feel. God is in fact and stands behind the signs and wonders, and nothing is impossible for him. He does everything he likes. He is God.

Advertisements


2 Comments

Nedslag i Örebro. Swoop in Örebro.

Vi har varit i Örebro idag och Guds kraft har gjort nedslag i denna vackra stad. Vi träffade Simon och Corinne i Kumla och åkte sedan till Örebro för att lärjungaträna dem att bota sjuka. Vi började gå tillsammans alla fyra och jag botade en tjej från magont i Jesu namn. Sedan delade vi på oss och killarna respektive tjejerna gick ihop. Alla kan be för sjuka, men alla har inte helandets gåvor. Det handlar om tro. Tron är som en andlig muskel och för att se att det fungerar uppmuntrar vi att börja i det lilla för att så småningom slå Goliat. David slog ner lejon och björn innan han gav sig på Goliat.

1 Samuel 17:31-37
Man hade hört vad David sagt och berättade det för Saul, som lät hämta honom. David sade till Saul:”Ingen bör tappa modet. Din tjänare skall gå och strida mot denne filisté.” Saul sade till David:”Inte kan du gå och strida mot denne filiste. Du är ju bara en ung pojke och han en krigare ända från ungdomen.” Men David svarade:”Din tjänare har gått i vall med sin fars får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får av hjorden, följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om vilddjuret då reste sig upp mot mig, så fattade jag det i manen och slog ner det och dödade det. Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det skall gå denne oomskurne filisté så som det gick vart och ett av dessa djur, för han har hånat den levande Gudens här.” David sade vidare:”HERREN, som räddade mig undan lejon och björn, han skall också rädda mig från den där filisteen.” Då sade Saul till David:”Gå, och må HERREN vara med dig.”

Corinne bad först för en kille med sträckning i nacken, men trots ett flertal böner upplevde han ingen förbättring. För henne blev det ändå som ett steg närmare i processen för att få se resultat. Hon tyckte hon hade upplevt att hon hade tro för nacken, men sedan fick hon be för en tå som blev bra och då fick hon en förvissning om hur det är att veta att man har tro för något. Sedan bad hon för en tjej med förkylning och hon blev bättre. Corinne växte i tro och frimodighet. Jag uppmuntrade henne starkt eftersom jag knappt behövde korrigera henne alls. Hon var inte alls religiös i sitt sätt mot de som inte tror. Vi fick träffa många tjejer mer eller mindre avfälliga. Kvinnor som vuxit upp i kristna hem, men inte hittat sin egen väg inom kyrkan. Vi upplevde att Guds hjärta gick ut till dessa. Dessutom fick vi dela ut många biblar, speciellt till ungdomar. Corinne bad till och med för en hund, men det var svårt att fråga hunden om den blev frisk. Så vi väntar på svar från matte. I slutet vid en busshållplats mötte vi två unga tjejer. Den ena behövde knäcka sin nacke hela tiden, för att det skulle kännas bra och den andra hade ont i fötterna. Efter Corinne lagt händerna på dem blev de helade och väldigt berörda. Båda började gråta och tog emot biblar. De tyckte det var läskigt. Ni kan se dessa i videon från Örebro, som Peter producerar i skrivande stund, på vår YouTube kanal TLR SWE Peter Ahlman http://youtu.be/eQZ_1pvUee0.  Jag bad för en kvinna med ryggproblem som brukar gå till en chiropraktor, hon blev bättre och bättre. Till slut upplevde hon ingen smärta och jag frågade om hon var bra. Hon gav ett vagt svar. Då omformulerade mig, hade du ont innan? Ja. Har du ont nu? Nej. Så då blev det tydligt även för henne.  Efter ett tag fick Corinne ta initiativet och fråga någon. Då gick hon på ett gäng unga tjejer där en av dem hade ont i knät. Hon bad för henne och hon blev botad. Vi fick ett jätte bra läge att prata med dem om Jesus. Plötsligt kom en av tjejernas mamma och “räddade” dem från oss med förevändning att de skulle shoppa. Det kändes väldigt snopet men det är trots allt förståeligt med “modersinstinkt”.  Corinnes frimodighet växte både avseende att bota sjuka och att närma sig främmande människor med en udda fråga ” har du någon smärta i kroppen just nu?”  Gud är god och hans nåd varar i evighet. Sedan sammanstrålade vi med killarna, som hade fått vara med om massor. Som vanligt hade Peter fler videoinspelningar och fler helanden på reportoaren. Däremot hade de inte delat ut biblar, för de hade inga med sig. På vägen mot bilen fick de dela ut en i alla fall till en ung kille. All ära till till Gud!

We have been in Örebro today and the power of God has made impact in this beautiful city. We met Simon and Corinne in Kumla and then went to Örebro to disciple them to heal the sick. We started going together all four and I cured a girl from stomach pain in Jesus’ name. Then we split up and the guys and the girls went together. Everyone can pray for the sick, but not all have healing gifts. It is about faith. Faith is a spiritual muscle and to see that it works, we encourage to start small and eventually beat Goliath. David struck down the lion and the bear before he went on Goliath.

1 Samuel 17:31-37

When the words that David spoke were heard, they repeated them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, “Let no man’s heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine.” And Saul said to David, “You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but a youth, and he has been a man of war from his youth.” But David said to Saul, “Your servant used to keep sheep for his father. And when there came a lion, or a bear, and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him. Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God.” And David said, “The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine.” And Saul said to David, “Go, and the Lord be with you!”

Corinne prayed first for a guy with tension in the neck, but despite a number of prayers he experienced no improvement. For her, it was still a step closer in the process of seeing results. She thought she had felt that she had faith for the neck, but then she had to pray for a toe that was cured and then she got a confidence about what it is to know that you have faith in something. Then she prayed for a girl with a cold and she got better. Corinne grew in faith and boldness. I encouraged her greatly because I barely needed to correct her at all. She was not at all religious in her way amongst the unbelievers. We got to meet a lot of girls more or less apostate. Women who grew up in Christian homes, but have not found their own way in the Church. We felt that God’s heart went out to them. In addition, we distributed many Bibles, especially to young people. Corinne prayed even for a dog, but it was difficult to ask the dog if it was restored. So we are waiting for a response from math. At the end at a bus stop, we met two young girls. One did break her neck all the time, for it to feel good and the other had pain in her feet. After Corinne put her hands on them, they were healed and very concerned. Both began to cry and received Bibles. They thought it was scary. You can see them in the video from Örebro, as Peter produces the time of writing, on our YouTube channel TLR SWE Peter Ahlman. I prayed for a woman with back problems that usually go to a chiropractor, she got better and better. Eventually, she experienced no pain and I asked if she was good. She gave a vague answer. When reformulated me, you had pain before? Yes. Are you in pain now? No. So than it became clear even to her. After a while Corinne took the initiative and ask someone. She went on a bunch of young girls which one of them had a sore knee. She prayed for her and she was healed. We got a very good position to talk to them about Jesus. Suddenly one of the girls’ mother “saved” them from us with the pretext that they would shop. It felt very crestfallen but it is nevertheless understandable “maternal instinct.” Corinne’s boldness grew both in terms of healing and to approach strangers with an odd question “do you have any pain in your body right now?” God is good and his love endures forever. Then we met up with the guys who had been part of plenty. As usual, Peter had more videos and more healings on repertoire. However, they had not handed out Bibles, for they had none with them. On the way to the car they were handing out one, in all cases, to a young guy. All glory to the God!


2 Comments

Jag vill bada i Hans ansiktes ljus. I want to swim in His face light.

Jag vill bada

Att bada i Hans ansiktes ljus, är mitt mål och min mening
Att vara sedd av seendets Gud, ger möjlighet att bada i Hans ansiktes ljus
Att vara så fullständigt sedd, att hans närvaro är så full, att det går att bada i Hans ansiktes ljus
Att bo i hans ögon, är att vara fullkomligt sedd och att vara helt omsluten
Hans frånvaro är så fjärran, så jag kan tryggt göra djupdyk, utan fruktan att falla igenom

Gud dina ögon vilar på mig
Gud du tar aldrig dina ögon ifrån mig
Du är Allsmäktig och Allestädes närvarande
Du ser allt, men kan låta dina ögon vila på mig, jag kan vara fullkomligt sedd, jag kan bygga bo i dina ögon
Det finns inget som är mer akut eller mer prioriterat eller allvarligt, än att du alltid väljer att låta din nåd förbli över mig
Dina ögon vilar på mig

Bara en sak och det är synden
Men när jag lever under styrkan av ditt blod, förbundsblodet i ånger, omvändelse och förlåtelse, så renar, helar och upprättar du mig
Du kan låta dina ögon fortsätta förbli över mig
Du ser och hör mig
Jag kan vila tryggt i dig
Du är seendets Gud
Du ser allt, du ser mig
Jag är sedd

I want to swim

To bathe in His countenance light, is my goal and my destiny
Being seen by the God who see’s, the ability to swim in His countenance light
Being so completely seen, that his presence is so full, that it is possible to bathe in His countenance light
Living in his eyes, is to be completely seen and to be completely enclosed
His absence is as far away, as I can safely do deep dive, without fear of falling through

God, your eyes are upon me
God you never take your eyes away from me
You are Omnipotent and Omnipresent
You see everything, but can let your eyes rest on me, I can be perfectly seen, I can nest in your eyes
There is nothing that is more urgent or more priority or severe, than that you can always choose to let your grace remain over me
Your eyes rest on me

Just one thing and that is sin
But when I live in the strength of your blood of the covenant, in remorse, repentance and forgiveness you cleans, heal and prepare me
You can let your eyes continue to remain over me
You see and you hear me
I can rest safely in you
You are the God who see’s
You see everything, you see me
I am seen


Leave a comment

Solen går upp över både onda och goda. The sun rises on the evil and the good.

Solen går upp över både onda och goda och det är nåd. En dag bryter en ny tid in av dom. När domen verkställs kommer de ondas destination visserligen både vara ljus och varm men outhärdlig och lysa av Guds frånvaro. Det är helvetet jag skriver om en sjö av eld av svavel, som onda människor tillsammans med den onde och hans medhjälpare kommer att kastas i. Jag minns min iakttagelse mellan femte Hötorgshuset och Sergelarkaden då jag lyssnade på några kristna som talade och sjöng. Det var som ett ögonblick då tiden stod stilla och jag tittade på den ena efter den andra och konstaterade att trots att vissa inte log, strålade de alla av ett inre ljus. Då berättade de om Jesus, sanningen, meningen och korset, om ett ljus i en tunnel som de såg och levde i. Ja, ett ljus som de reflekterade även när de inte log. Jag behövde bara ta emot Jesus i mitt hjärta, så skulle han göra resten. Jag behövde bara göra honom till mitt hjärtas konung. Han skulle frälsa mig och jag skulle bli uttagen från mörkret och insatt i ljuset. Jag skulle få reflektera hans ljus precis som de. Ville jag bara erkänna sanningen och vända om från min egen väg? Ja, det ville jag, min väg ledde ingenstans utan in i meningslöshet och apati. Min väg ledde mig djupare in i mörkret, trots att solen lyste även över mig. Jag ville släcka mitt eget liv. Samma ögonblick som jag accepterade sanningen och valde att ta emot Jesus och börja gå i riktning mot ljuset upphörde mörkrets makt över mig. Mörkret och elände försvann och in stormade ljuset och bröt och bryter ner varje motstånd i mig. Idag är Jesus min Gud och det har jag aldrig ångrat och mer än 20 år har passerat. Idag har jag möjlighet att bada i hans ljus.

Psalms 36:10
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
Solen ger värme och ljus och det behöver vi alla. Utan solen kan det bli väldigt kallt och mörkt. En dag kommer solen inte längre stråla men tills dess är det en bild på Guds nåd. Att vara sedd och att vara hörd är djupa mänskliga behov. Peters uppmärksamhet som bara upphörde(några timmar) en kväll utan att han sade något (en bild). Men jag märkte att en kyla började tränga på, ett mörker började skönjas. Hans närvaro hade avtagit, hans uppmärksamhet upphört. Hans kärlek vänts bort och jag visste att jag inte längre var sedd eller hörd. Helvetet kommer visserligen vara både ljust och varmt av elden men frånvaron av Gud kommer att låta mörkret och iskyla penetrera de människor som är där. Redan idag kan vi märka skillnaden på närvaro och frånvaro av Gud. Det är en avgrund däremellan som en dag inte kommer att kunna korsas. Idag finns en bro in i själva Guds himmel och det är inte dina goda gärningar utan det är Guds utsträckta hand genom Jesus Kristus hans Son. Jesus som dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdighet och lever i all evighet. Vill du leva med Honom? I himlen kommer inte solen längre lysa men Jesus kommer att vara vårt ljus. Ja, det är en tid av nåd men låt dig inte luras det finns något mer och det är Guds välbehag. Det var Peters välbehag jag tappade(några timmar) lampan lyste men det var ingen hemma. Guds välbehag vilar över de utvalda både i den här tiden och nästa. Du kan bli en av dem. Guds välbehag vilar över hans Son. Kom in i honom och du är utvald. Kom in i Kristus som är Guds gåva och hemlighet.
The sun rises on the evil and the good, and it is grace. One day breaks a new era in the judgment. When enforcement of the judgment, the evil destination indeed be both light and warm but unbearable and light of God’s absence. It’s hell I’m writing about a lake of fire of sulfur that evil people with the devil and his helpers will be thrown in. I remember my observation between the fifth HötorgHouse snd the Sergel Arcade when I was listening to some Christian’s who spoke and sang. It was like a moment when time stood still and I looked at one after the other and noted that despite some not smiling, they all beamed with an inner light. Then they told me about Jesus, the truth, the meaning and the cross, about a light in a tunnel that they saw and lived in. Yes, a light that they reflected even when not smiling. I just needed to accept Jesus in my heart, he would do the rest. I just needed to make him the king of my heart. He would save me and I would be taken out of the darkness and inserted into the light. I would reflect his light just as they. Did I just admit the truth and turn from my own path? Yes, I did, my path led nowhere but into futility and apathy. My path led me deeper into the dark, although the sun shone even on me. I wanted to put out my own life. The moment I accepted the truth and chose to accept Jesus and start walking in the direction of the light ceased power of darkness over me. The darkness and gloom disappeared, and stormed into the light and broke and breaks down any resistance in me. Today, Jesus is my God and I have never regretted, and more than 20 years have passed. Today I have the opportunity to bathe in his light.
Psalms 36:9
For with you is the fountain of life;
 in your light do we see light.
The sun provides heat and light and that we all need. Without the sun, it can get very cold and dark. One day the sun will no longer shine but until then it is a picture of God’s grace. Being seen and being heard are deep human needs. Peter’s attention that just ended (a few hours) a night without saying anything (an image). But I noticed a chill began to push on, a darkness began to appear. His presence had subsided, his attention ceased. His love turned away and I knew that I was no longer seen or heard. Hell will certainly be both bright and warm by the fire but the absence of God will be icy cold penetrating the people who are there. We can already see the difference in the presence and absence of God. There is a chasm between who one day will not be crossed. Today there is a bridge into God’s heaven and it’s not your good deeds but it is God’s outstretched hand through Jesus Christ His Son. Jesus died for our sins and rose for our righteousness and lives forever. Do you live with him? In heaven the sun will not shine anymore but Jesus will be our light. Yes, it is a time of grace, but do not be fooled there is something more and that is the pleasure of God. It was Peters pleasure I lost (a few hours) lamp was on but there was nobody home. God’s favor is upon the elect both this time and next. You may be one of them. God’s favor is upon his Son. Come to him and you’re elected. Come into Christ, who is God’s gift and mystery.


Leave a comment

Se mig, jag är människa. See me, I’m human.

Jag är människa

Se mig
hör mig
ge mig utrymme i ditt liv

Jag behöver din fulla uppmärksamhet
din blick och ditt hjärta
dina ögon helt fästa på mig

Ta inte dina ögon ifrån mig
jag behöver dina ögon på mig
låt mig få bo i dina ögon

Jag behöver bli sedd
då vet jag att jag finns och betyder något för dig
vad du än gör ta inte dina ögon ifrån mig

Ge mig ditt allt
ge mig lite kairos mitt i kronos
så jag kan blomma

Utan din kärlek krymper jag
utan dina ögon finns jag inte
ge mig min plats i dina ögon

Se mig
hör mig
älska mig, jag är människa

I am human

Look at Me
hear me
give me space in your life

I need your full attention
Your eyes and your heart
your eyes completely fixed on me

Do not take your eyes away from me
I need your eyes on me
let me live in your eyes

I need to be seen
then I know that I exist and means something to you
whatever you do, do not take your eyes away from me

Give me your everything
give me some kairos, in the  middle of kronos
so I can flourish

Without your love I shrink
but your eyes are not I
give me my place in your eyes

Look at Me
hear me
love me, I am human


1 Comment

Kulturnatten i Uppsala 2013. Culture Night in Uppsala 2013.

Dagen började således klockan 11.30 hemma hos oss i Slavsta när Vilho kom från Botkyrka och efter en härlig sejour i Gottsunda, vilket mitt senaste inlägg handlade om, slutade 23.30 på väg till bilen från city och Kulturnatten 2013. Intensiva 12 timmar utgivande för Jesus vår Gud och Messias! 4 killar frälsta och ca 60 personer helade och berörda av Gud. Som Ville sade så räknar vi inte längre, vi har tappat räkningen. Men det var lite siffror för dig som gillar såna. Jag läste då ett sms från Helena som vi inte lyckats sammanstråla med på hela kvällen. Hon hade stått i närheten av Korskyrkans tält och botat många sjuka och kickstartat en tjej som också fick erfarenhet av detta gudomliga att i Jesu namn bota sjuka. Peter och jag blev så upprymda av att läsa detta. Vi gör lärjungar som gör lärjungar, arbetet bär frukt och sprider sig. Vi gick tillsammans Ville, Peter och jag men ibland gjorde vi soloutspel och ibland gick Ville och jag ihop då Peter kickstartade någon annan. Mycket hände och en del är fångat på film och kommer att i dagarna läggas ut på vår YouTubekanal TLR SWE Peter Ahlman. Just nu är Peter på bönemöte med Full Gospel och vittnar om allt som hände igår, men jag stannade hemma för att blogga. Peter bad för en kille med kryckor som hade sprickor i benet, som kunde slänga kryckorna när han blev helad. Vilket under som hände när Ville och jag handlade nötter i affären! Ville och jag kanske hamnar på webben på Uppsala nyheter. En tjej blev botad i käken och hennes kompis i foten. Hon fotograferade oss och sade att hon skulle skriva om oss och om att vi botar sjuka. De var unga och hennes kompis blev så skrämd så hon kastade sig i armarna på en tredje kompis. Tjejen som blev botad i käken var kristen och jag fick uppmuntra henne i hennes tro och efterföljelse av Jesus. Ville och jag träffade ett gäng från landet. En kille som tidigare haft kontakt med en kristen familj men aldrig upplevt något under när de bad för honom. Ville bad för hans rygg som han hade smärta i till följd av växtvärk. Han kände det som om en ryggsäck med tunga stenar lyfts av, han blev så berörd och tog emot en bibel också. Tjejen hade varit med om en trafikolycka och hade ont i ryggen. Jag bad för henne och smärtan försvann direkt. Hon blev så glad och chockad. Det var som om ingenting var omöjligt. Det är ju precis så det ligger till. Ingenting är omöjligt för Gud eller för den som tror på honom. Många är de tecken och under som skedde och vi har som sagt tappat räkningen. Däremot slutar jag aldrig bli förundrad, tacksam och barnsligt förtjust när jag får vara med om det återigen. I slutet av kvällen på Stora Torget blev ett gäng unga killar chockade och glada när Jesus botade dem från deras sjukdomar och smärtor. En kille hade ont i axeln och blev botad direkt. Han frågade Peter “Hur gjorde du?”  Han hade även ont i revbenet och blev botad även från detta. En kompis till honom hade ont i ryggen och Ville bad för honom och han blev också helad. De var chockade och uppspelta och tog emot biblar. Peter bad med tre unga killar till frälsning också. Det är ljuvligt och förunderlig nåd. Vi sträcker vår tro till att de som blir frälsta även ska bli döpta och börja följa Jesus ända in i himlen. Det är evigheten det handlar om! Vi är så tacksamma att få tjäna Gud tillsammans med andra syskon i Herren. Om du sitter på kyrkbänken så uppmanar jag dig att börja gå ut och göra lärjungar. Så kan Jesus bygga sin församling.

The day began thus 11.30 at our home in Slavsta when Vilho came from Botkyrka and after a glorious time in Gottsunda, as my last post was about, ending 23:30 on the way to the car from the city and the Culture Night 2013. Intensive 12 hours issuance of Jesus our God and Messiah! 4 guys saved and about 60 people healed and touched by God. As Ville said so we will not count anymore, we’ve lost count. But there were some numbers for those who like that kind. I read an sms from Helena where we failed to meet up with the whole evening. She stood near the Cross Church tent and cured many sick and kick started a girl who also got experience of this divine that in the name of Jesus healing the sick. Peter and I was so excited to read this. We make disciples who make disciples, the work bears fruit and spreads. We went along Ville, Peter and I, but sometimes we did solo gambit and sometimes went Ville and I together when Peter kick-started another. Much happened and some are captured on film and will be in the days posted on our Youtube Channel TLR SWE Peter Ahlmsn. Right now, Peter is at the prayer meeting with the Full Gospel and bear witness to all that happened yesterday, but I stayed at home for blogging. Peter prayed for a guy with crutches that had cracks in the bone, which could throw the crutches when he was healed. What a miracle happened when Ville and I was buying nuts at the grocery store! Ville and I might end up on the web at Uppsala news. One girl was healed of the jaw and her friend in the foot. She photographed us and said that she would write about us and that we heal the sick. They were young and her friend was so frightened, so she threw herself into the arms of a third mate. The girl who was cured of the jaw was a Christian and I had to encourage her in her faith and imitation of Jesus. Ville and I met a bunch from the country. A guy who previously had contact with a Christian family but never experienced any wonder when they prayed for him. Ville prayed for his back as he had pain as a result of growing pains. He felt like a backpack with heavy stones lifted off, he was so touched and received a Bible as well. The girl had been in a car accident and had back pains. I prayed for her and the pain disappeared immediately. She was so happy and shocked. It was as if nothing was impossible. That’s just the way it is. Nothing is impossible for God or for those who believe in him. Many are the miracles that occurred and we have lost count as I said. However, I never cease to be amazed, grateful and childishly delighted when I get to experience it again. At the end of the evening on the main square was a bunch of young guys shocked and excited when Jesus healed them from their illnesses and pains. One guy had a sore shoulder and was healed instantly. He asked Peter, “How did you do?” He also had a sore rib was healed even from this. A friend of his had back pain and Ville prayed for him and he was also healed. They were shocked and excited and received Bibles. Peter prayed with three young guys to salvation too. It is sweet and amazing grace. We stretch our faith to those who are saved will also be baptized and to follow Jesus all the way into heaven. It is eternity, it’s all about! We are so grateful to serve God together with other brothers and sisters in the Lord. If you sit on the pew so I encourage you to start going out and making disciples. So Jesus can build his Church.


2 Comments

Tecken och under i Gottsunda. Signs and wonders in Gottsunda.

Vilho kom från Stockholm, för att tillsammans med Peter och mig, vittna om Jesus genom att bota sjuka. Vi tänkte oss en heldag, där vi började i Gottsunda för att fortsätta på stan med Full Gospel Business Men, på Kulturnatten. Vi parkerade bilen vid Gottsunda centrum och började så smått fråga folk om de hade någon smärta i kroppen, just nu. Christer pastorn i Jönköping kallar det en “ice breaker”, vi kallar det en udda fråga. Jag var ringrostig att ta initiativet, men nästan ingen vi frågade hade ont och för de vi fick be för såg vi inget direkt mirakel. Det kändes helt enkelt som en stängd himmel. Vi drog oss undan och band islams ande och talade ut namnet över alla namn, namnet Jesus. Då fick Peter en ingivelse innan vi sagt Amen! Och närmade sig en ung man som visade sig heta Kevin och var 18 år. Han hade skadat båda sina knän och Peter fick be för honom till helande. Det blev ett ordentligt genombrott och det slutade med att han blev frälst. Friden från himlen genomsyrade platsen och det kändes som en kyss från ovan. Sedan fick jag be för en kvinna från Stockholm som blev bättre i axeln och var mycket nära att bli frälst där och då, men sedan ville hon tänka efter lite. Jag frågade en kvinna med slöja om hon hade smärta i kroppen, som visade sig vara på väg till gymmet. Hon hade ont i båda sina knä och jag bad två gånger och då blev hon bra på framsidan men lite smärta var kvar på baksidan. Då bad jag för baksidan av knäna och hon blev så glad, eftersom Jesus botade henne helt. Nu blev det roligare att gå på gym. Vi var på väg till Bandstodsvägen till en restaurang. Efter lunchen utanför restaurangen träffade vi en man som hade ont i hela kroppen eftersom att han hade smärta i en fot. Peter skulle precis be för honom när mannen upptäcker att all smärta redan försvunnit. Precis som den där gången på Gränby centrum, fast då var det en kristen tjej som visste vad Guds härlighet var, nu var det en muslimsk man. Han började gå runt och vittna om vad Gud gjort för alla han kände. Vi gick vidare och kom till ett gäng som hängde utanför en frisör. Vi berättade om den mannen och vi fick be för många som blev botade. Sen kom mannen till oss med en annan man med ryggskott, som efter många böner också blev helad. Det var fantastiskt att se hur han blev bättre och bättre. Jag bad för en ung killes fot som blev helad. Peter och Ville bad för många och det var mage, axlar, knän, ryggar etc som blev helade. Bland annat en ung man som Ville bad för blev hel i sin axel och tumme. Hans bror kom och utbrast till Peter “du botade mig från tandvärk för några månader sedan” och till de andra sade han “jag har inte haft problem med tandvärk sedan dess”. En kille delade ut våra visitkort till alla nya som kom. Några av miraklerna är inspelade och ligger på vår YouTube kanal TLR SWE. Titta gärna på videon där. Upplyfta av att fått vara med om ett momentum, tog vi bilen till stan och Kulturnatten, som jag bloggar om i nästa inlägg.

Vilho came from Stockholm to come along with Peter and me, to testify about Jesus, by healing the sick. We imagined a day where we started in Gottsunda to continue on to the town with the Full Gospel Business Men, on Culture Night. We parked the car at Gottsunda center and soon began to ask people if they had any pain in the body, right now. Christer pastor in Jönköping call it an “ice breaker”, we call it an odd question. I was out of practice to take the initiative, but almost no one we asked was in pain and for those we could pray for, we saw no direct miracle. It felt just like a closed sky. We pulled ourselves away and bound the spirit of Islam and spoke out the name above every name, the name of Jesus. Then Peter got a hunch before we say Amen! And approached a young man Kevin who was 18 years old. He had injured both his knees and Peter had to pray for him to healing. It was a major breakthrough and it ended with him getting saved. The peace of heaven permeated the place and it felt like a kiss from above. Then I had to pray for a woman from Stockholm who was better in the shoulder and was very close to be saved there and then, but then she wanted to think a little bit. I asked a woman with a veil if she had pain in the body, which appeared to be heading to the gym. She had pain in both of her knees and I prayed twice and she became good at the front and but little pain was left on the back. When I prayed for the back of the knees and she was so happy, because Jesus had healed completely. Now it was more fun to go to the gym. We were going to Band Stood Road to a restaurant. After lunch outside the restaurant, we met a man who had pain all over the body because he had pain in one foot. Peter would just pray for him when the man discovers that all the pain had disappeared. Like that time in Granby center, but then it was a Christian girl who knew what God’s glory was, it was now a Muslim man. He started walking around and testify about what God has done for all he knew. We went ahead and met a gang that hung outside a hairdresser. We talked about that man, and we had to pray for many who were healed. Then the man came to us with another man with lumbago, which after many prayers also was healed. It was amazing to see how he got better and better. I prayed for a young guy’s foot who was healed. Peter and Ville prayed for many and it was abs, shoulders, knees, backs, etc. that were healed. For example, a young man Ville prayed for was healed in his shoulder and thumb. His brother came and cried to Peter, “You cured me from toothache a few months ago” and to the other he said “I have not had problems with toothache since.” A guy handing out our business cards to all new coming. Some of the miracles recorded and is on our YouTube channel TLR SWE. Please look at the video there. Raised to been part of a momentum, we took the car to town and Culture Night, which I blog about in the next post.