throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


4 Comments

Undren består. Wonders comprises.

Fler och fler vittnesbörd kommer in att undren består och att människor är förundrade. Senast ikväll på gymmet kom en kille fram till Peter och hälsade och båda kände igen varandra. Han berättade att han varit bra i ryggen ända sedan Peter bad för honom. Han hade haft en skada som han kände när han tränade. När Peter bad kände han värme, men han behövde testa att träna för att veta. Nu hade han tränat och allt var bra. Efter ett tag lade jag mig i samtalet när han menade, att det är väl så att vissa människor har särskilda krafter. Ja, svarade jag jag vet om en man och han heter Jesus Kristus. Åh, svarade han jag är muslim, men vi tror också på Jesus. Ja, sade Peter ni tror han är en profet och vi tror att Gud blev människa. Han berättade att han blev väldigt berörd när han läste om Jesus. Dessutom nämnde han, att han tror att  Jesus kommer tillbaka snart.  Intressant de somaliska kvinnorna vi mötte I Jönköping  var också muslimer och trodde att Jesus och Messias skulle komma tillbaka snart. Vi som är Guds barn och följer Jesus, vi borde vara helt uppfyllda av detta.  Jesus kommer snart tillbaka och vi bör se till att vi har olja i lampan.

I Jönköping mötte Peter en tjej som berättade att han bett för henne i Göteborg och hon blev botad från huvudvärk. Sanna i Upplands Väsby träffade nyligen kvinnan hon bad för som hade haft ryggsmärta i 17 år. Hon bekräftade att hon fortfarande är frisk. När Peter kickstartade Eskil att bota sjuka och han botade en tjej som hade ont i foten.  Berättade hennes väninna för Peter, att för ett år sedan mötte hon en dansk man på gatan i Uppsala. Hette han Torben, frågade Peter? Ja, svarade hon han hade bett för henne mot aneroxia. Hon mådde bra nu, men hade haft problem många år, sen tidiga tonår och åkt ut och in på sjukhus.  Hon var så tacksam. Peter en vän som vi kickstartade i somras på Uppsalas gator och torg,  mötte kvinnan han bad för vid ån, som varit stelopererad i benet. Hon var fortfarande helt frisk. Det speciella med henne var att hon inte ville ha något med Jesus att göra och försökte stå mot. Men när Peter stod och pratade med en annan person, kom hon tillbaka efter 5 minuter och berättade att hon var helt bra. Kvinnan med kryckan på Kista centrum bekräftar genom bekanta att hon är helt bra. Killen med ont i knät så att han inte kunde spela fotboll på Färöarna mår fortfarande bra. Det har våra vänner på Färöarna tagit reda på. Alla känner alla där. Även tjejen med problem med läppen är frisk. Häromkvällen på Full Gospel Business Men’s möte blev en tjej helt betagen att se Peter. Hon sade, det är du! På Gränby centrum för ett år sedan när vi kickstartade Helena att bota sjuka, träffade vi henne på övervåningen. Hon hade ont i nacken och upplevde smörjelsen innan Helena bad för henne. Bara av att träffa oss och att Peter pratade med henne. Hon sade att hon var kristen och gick till Korskyrkan. Det hon berättade nu var att detta möte med Jesus genom oss, var en vändpunkt för henne. Hon började följa Jesus nära igen.  Förunderlig nåd!

More and more evidence is coming in to the wonders made ​​and people are amazed. Last evening at the gym a guy came up to Peter and greeted and both recognized each other. He told me that he has been good in the back ever since Peter prayed for him . He had had an injury he felt when he was training . When Peter prayed , he felt the heat , but he had to try to work out to know. Now he had been training and everything was fine. After a while , I put myself in the conversation when he said , that it is well that some people have special powers. Yes , I said I know a man and his name is Jesus Christ. Oh , he replied, I am a Muslim , but we also believe in Jesus. Yes, said Peter you believe he is a prophet , and we believe that God became man . He told me that he was very touched when he read about Jesus. Moreover , he mentioned that he believes that Jesus is coming back soon. Interestingly, the Somali women we met in Jönköping were also Muslims and believed that Jesus Christ would come back soon. We are children of God and follow Jesus , we should be fully satisfied by that. Jesus is coming back soon and we should ensure that we have oil in the lamp.

In Jönköping Peter met a girl who told me that he prayed for her in Gothenburg and she was healed of headache. Sanna in Upplands Väsby recently met the woman she prayed for who had had back pain for 17 years. She confirmed that she is still healthy. When Peter kick started Eskil to heal the sick and he healed a woman who had a sore foot. Her friend told Peter , that a year ago she met a Danish man on the street in Uppsala. Was his Torben asked Peter ? Yes, she said he had prayed for her against anorexia. She was doing fine now, but had had problems for many years , since her early teens and went in and out of hospitals. She was so grateful. Peter a friend as we kick-started last summer at Uppsala’s streets , met the woman he was praying for beside the river , which had been stiff surgically in the bone. She was still healthy. The special thing about her was that she did not want anything to do with Jesus and tried to stand against . But when Peter was talking to another person, she came back after 5 minutes and told us that she was perfectly fine. The woman with the crutch in Kista center confirms through acquaintances that she is perfectly fine. The guy with the sore knee so he could not play football in the Faroe Islands is still doing well. It has our friends in the Faroe Islands found out . Everyone knows everyone there. Even the girl with problems with the lip is healthy. The other night at the Full Gospel Business Men’s meeting was a girl completely charmed to see Peter . She said , it’s you! On Gränby center a year ago when we kick started Helena to heal the sick , we met her upstairs. She had pain in her neck and felt the anointing before Helena even prayed for her. Just to meet us and that Peter was talking to her. She said she was a Christian and went to the Cross Church . What she told us now was that this encounter with Jesus through us , was a turning point for her. She began to follow Jesus close again . Amazing grace !

Advertisements


1 Comment

Vad är målet? What is the goal?

“Plundra helvetet och befolka himmelen” citat Reinhard Bonnke

Jag vet att detta är anledningen till varför vi är kvar här på jorden, efter Gud fött oss på nytt och gett oss evigt liv. Det har jag vetat nästan under hela tiden jag varit kristen. Men i det traditionella sammanhanget i den nu etablerade kyrkan jag var del av under 21 år, fick jag ändå den känslan, att målet varför vi ville att människor skulle bli frälsta, var att bli så många som möjligt. Ju fler vi blev desto mer pengar skulle församlingen samla in och då skulle kyrkan kunna göra allt Gud sagt. Det verkade ju bra, men om man ville ge sin tid i mission själv, fick man inte del av de pengarna utan skulle själv tro in till sina behov.

Innan jag blev frälst trodde jag prästen i svenska kyrkan var en mellanhand mellan Gud och människor. Därför vände jag mig till Carl-Erik Sahlberg en präst i svenska kyrkan och ville samtala med honom om Gud. Jag var förkrossad eftersom jag då nyligen upptäckt att Gud fanns och jag hade inte trott på honom hela mitt liv. Jag hade således syndanöd och behövde vända om och ta emot förlåtelse från Gud. När jag några månader senare blev frälst in i trosrörelsen fick jag veta att Jesus är vägen till Gud. Det varken behövs eller finns någon mellanhand, varken någon präst eller jungfru Maria. Däremot i praktiken kom pastorer ibland emellan Gud och troende lekmän. Vanliga meniga kunde behandlas som mindre vetande. Det har utvecklats ett professionellt prästerskap och vanliga troende har blivit lekmän. I Bibeln läser vi om att Jesus kom med det allmänna prästadömet, vi är alla präster under en överstepräst, Jesus. Vi är inte under någon annan. Vi har en Mästare, en Herre och en Gud. Jesus är vårt huvud. Det finns ingen ledare för någon kyrka eller samfund som kan komma emellan.

1 Peter 2:9
Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Varför vi är kvar här på jorden är för att gå ut och göra lärjungar som gör lärjungar. Var och en av oss är kallad att göra lärjungar, som gör lärjungar. Vad innebär det? Det innebär att fokus är att fiska människor. Leda dem i omvändelsebön, döpa dem till Kristus, döpa dem i Anden, lära dem att göra allt Jesus befallt. Och sedan visa dem hur de i sin tur gör samma sak. Gud vill att vi alla växer upp till manlig mognad i Kristus. Räkna med Gud och räkna med dina syskon i Kristus. Vi är Guds familj på jorden. Vi är inget företag med behov av någon VD. Vi är levande stenar som växer upp till ett andligt tempel i Herren. Hela poängen är att Gud bor i oss. Han vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska bli frälsta. Så det är vad Gud vill och det är målet, oavsett hur många vi är i en kyrka eller hur mycket pengar vi samlar in.

Matthew 28:18-20
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

“Plundering hell and populate heaven” quote Reinhard Bonnke

I know this is the reason why we are still here on earth, after God begotten us again and gave us eternal life. There, I knew almost the entire time I have been a Christian. But in the traditional context of the now established church I was part of the under 21 years old, I had still the feeling that the goal why we wanted people to get saved was to be as many as possible. The more people we were, the more money the congregation would gather and then the church would be able to do everything God said. It seemed like a good thing, but if you wanted to give your time in the mission yourself, you were not part of the money, but would yourself believe for your own needs.

Before I got saved, I thought the priest in the Swedish Church was an intermediary between God and man. Therefore I turned to Carl-Erik Sahlberg a priest in the Swedish Church and wanted to talk to him about God. I was devastated because I had recently discovered that there was a God and I had not believed in him all my life. I had thus grief because of sin and needed to turn around and receive forgiveness from God. When I a few months later got saved into the faith movement, I learned that Jesus is the way to God. It is neither necessary nor is any intermediary, neither a priest or the Virgin Mary. However, in practice, the pastors sometimes come between God and the believer. Frequently believers were treated as having less knowledge. It has developed a professional clergy and ordinary believers have become laymen. In the Bible, we read that with Jesus came the priesthood of every believer, we are all priests, beneath one high priest, Jesus. We are not under any other. We have one Master, one Lord and one God. Jesus is our head. There is no leader of any church or denomination that can come between.

1 Peter 2:9
But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light

Why we are still here on earth is to go out and make disciples who make disciples. Each of us is called to make disciples who make disciples. What does that mean? This means that the focus is to fish people. Lead them in prayer of repentance, baptizing them to Christ, baptizing them in the Spirit, teaching them to do everything Jesus commanded. And then show them how they in turn do the same. God wants us all to grow up to the stature of Christ. Expect God and count on your siblings in Christ. We are the family of God on earth. We are not a company in need of a CEO. We are living stones that grows up to a spiritual temple in the Lord. The whole point is that God lives in us. He does not want anyone to perish, but that all should be saved. So that’s what God wants, and that is the goal, no matter how many we are in a church or how much money we collect.

Matthew 28:18-20

And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”


Leave a comment

Jönköping möter Jesus. Jönköping meets Jesus.

Jönköping är en vacker stad belägen vid Vätterns strand. Jag blev överraskad över havskänslan vi fick när Peter och jag gick på bönepromenad på morgonen. Vattnet ropade på mig och jag ville kasta mig i och ta ett kvällsdopp senare. Men jag försakade det eftersom vi var i Jönköping i annat syfte. Besöket var nämligen tänkt som ett nedslag av Guds kraft i staden. International Church med Krister och JoEllyn i spetsen hade bjudit in oss att lärjungaträna församlingen att genom tecken och under predika Kristus på stan. Att “kickstarta” dem att bota sjuka, genom att de skulle lägga händerna på de sjuka i lydnad till Guds ord i Markus evangelium.

Mark 16:15-18
Och han sade till dem:”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.

Vi hade tagit med oss ett team av  Jesu lärjungar och de flesta av oss kom tillsammans i en liten buss. Vi skulle alla vittna och kickstarta andra. Peter och jag skulle även undervisa och uppmuntra från skriften för att lägga en biblisk grund för helgens aktiviteter. Som Torben Sondergaard och Curry Blake säger behövs ingen förberedelse eller bön. Vi har var och en allt vi behöver om vi följer Jesus. Allt är fullbordat och Den Helige Ande bor i oss. Dessa tecken ska följa oss som tror, inte oss som ber eller fastar. Däremot har vi märkt att det slår på sinnet:

 • inte jag kan bota sjuka
 • jag vågar inte
 • tänk om ingenting händer?
 • det händer egentligen inte
 • källan är inte Jesus
 • det är inte så viktigt med helande

Lördagen började bra med undervisning, uppmuntran, vittnesbörd och bön. Lunchen var trevlig och välsmakande. Sedan skulle vi gå ut efter vi gått igenom hur det praktiskt skulle gå till och vi hade delat upp oss i team.  Då upplevde jag att mitt team inte verkade ha hört något av det vi delat och inte heller  lyssnade de på mina korrigeringar. Det är ju mänskliga traditioner som tar bort kraften ur evangelium. Dessutom kändes det återigen som att “gå på vatten”. Jag är ju verkligen svag i mig själv och beroende av Gud, när jag ska leda ett team att kickstarta. Jag fick heller inte ihop tekniken med att visa helandevideo eller filma. En kille på väg till Systembolaget var öppen för bön och vi fick be för honom flera gånger. Han upplevde värme och att han blev 20% bättre i axlarna. Där började jag prata om Jesus för tidigt, så då ville han inte längre. Jag insåg att jag borde börjat med att be för den första personen. Att lärjungaträna är ju att ta med någon och visa. Jag var helt missmodig efteråt och funderade på att inte följa med i fortsättningen.  Vi hade nämligen knappt sett några helanden. Vi hade ett möte med vittnesbörd och så undervisade Peter om multiplikation. Durckheims team var inte tillbaka. Han är ute varje dag efter jobbet i Linköping. Det är bara vem han är, ett riktigt föredöme att gå ut och fiska människor. Behållningen av kvällen för mig kom när Ville såg att Sanna var missmodig, då hon tagit hand om de två minsta barnen och inte lyckats fått be för någon. Han fixade att hon kunde hänga med Durckheim att bota sjuka på kvällen. Hon längtade så att få vara med och ge ut Guds kärlek till de förlorade. Det gladde mig att det inte gick att stoppa Durckheim, att Ville mötte Sanna och att hon ville gå ut och bota sjuka. Vi har ju lärjungatränat dem alla. Dessutom var Andreas med en kille som Durckheim i sin tur har  kickstartat. Han ville också gå ut och Peter uppfattade detta och sade till honom, ska inte du också gå ut med Durckheim? Han blev så glad. Dessutom ville Krister som var vår värd, att vi delade gemenskap i bön och profetia. Det var speciellt då han så pricksäkert talade in i våra liv. Vi kände ju inte varandra.

Söndagen blev en prövotid för mig, beroende på resultatet skulle jag ta beslut om jag ska åka med på våra kickstarter eller inte. Vi började med att Durckheim och Sanna fick vittna och sedan tog vi på oss vapenrustningen gemensamt. Peter beskrev sedan hur vi praktiskt skulle gå tillväga och så delade vi upp oss i team. Vi skulle ge oss iväg direkt efter den hemlagade lunchen som intogs i kyrkans lokaler. Jag visste inom mig att JoEllyn skulle gå med mig och en av de unga tjejerna Katja från igår. Gud gjorde många under genom våra händer och vi fick dela de goda nyheterna om Jesus med många. Katja fick bota sjuka i Jesu namn och tog även själv initiativ att fråga den inledande frågan. Det var så underbart att se henne växa. JoEllyn var fantastisk att lyssna på förutom att hon botade många sjuka i Jesu namn. Hon är en verklig människofiskare. Hon var så glad att hon fick be för och få kontakt med en somalisk kvinna. Hon har vittnat för många somalier men aldrig fått be för någon och än mindre skapat relation.  Jag bad för den sista och hon hade ont i ryggen och var själv kristen. Hon sade att hon hjälper många men inte tänker på sig själv. Hon förstod först inte att hon skulle känna efter. Hon fattade nog inte att undret kan ske på studs. När hon kände efter tredje gången, fick hon ett så häpet utryck i ansiktet. Vilken salig min, det är obetalbart! Jag kommer definitivt åka med i fortsättningen. Vi hade ett härligt avslutningsmöte med vittnesbörd om vad Jesus gjort genom teamen i Jönköping denna helg. Flera personer blev frälsta och många blev helade. Ordet har blivit sått och Guds kärlek slösad. Peter gav återigen sitt vittnesbörd och han ville jag skulle filma lite. Tyvärr blev jag så berörd så jag glömde alldeles bort det. En broder uppmuntrade oss efteråt genom att tacka oss för helgen och sade att det var så underbart att se hur Peter och jag flödar tillsammans och hur vi kompletterar varandra. Dessutom hur vi lyfter andra och ger Jesus äran. Alla teamen fick se helanden, så Jesus fick göra avtryck i staden. Peters team första dagen med Krister fick se många helanden, och även Sets team andra dagen.  Peter håller precis på att producera del två av helgen. Del ett lades ut på YouTube i förrgår, se länk här bredvid. Även Durckheim spelar in och har en egen kanal som heter Mark161618. Tack Jesus för allt du gjort och kommer att göra i Jönköping.

Jönköping is a beautiful town located at Vätterns beach. I was surprised at the sea feeling we got when Peter and I went on prayer walk in the morning. The water called to me and I wanted to throw myself in and take an evening swim later. But I forsake it because we were in Jönköping for other purposes. The visit was in fact intended as a crackdown by the power of God in the city. International Church of Krister and JoEllyn the head had invited us to disciple the congrugation through signs and wonders preach Christ in town. To “kick start” them to heal the sick, because they could lay hands on the sick, in obedience to the word of God in the gospel of Mark.

Mark 16:15-18

And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”

We had brought with us a team of disciples of Jesus, and most of us came together in a small bus. We would all testify and kick start others. Peter and I would also teach and encourage the Word to lay a biblical foundation for this weekend’s activities. As Torben Sondergaard and Curry Blake says, no preparation or prayer. We each have everything we need if we follow Jesus. Everything is completed and the Holy Spirit lives in us. These signs shall follow us who believe, not us who pray or fast. However, we have noticed that the mind is under attack:

 • I can not heal the sick
 • I dare not
 • What if nothing happens?
 • it doesn’t  happen
 • The source is not Jesus
 • it is not so important with healing

Saturday started well with education, encouragement, testimonies and prayer. Lunch was nice and tasty. Then we would go out after we have gone through the practical and we had split up into teams. Then I felt that my team did not seem to have heard something of what we shared, nor listened to my corrections. It’s the traditions that removes power from the Gospel. Additionally, it felt again like “walking on water”. I’m really weak in myself and dependent on God, when I shall lead a team to kick start. I did not fix the technology with showing healing video or record. A guy on his way to Systembolaget was open for prayer and we had to pray for him several times. He experienced the heat and he was 20% better in the shoulders. There I started to talk about Jesus too early, so than he did not want anymore. I realized that I should have begun by praying for the first person. The disciple’s taking someone and show. I was totally disheartened afterwards and was considering not follow in the future. We had in fact barely seen any healings. We had a meeting with the testimonies and Peter taught about multiplication. Durckheims team were not returned. He’s out there every day after work in Linköping. It’s just who he is, a true role model to go out and fish people.The proceeds of the evening for me came when Ville saw that Sanna was disheartened when she took care of the two youngest children and had failed to pray for anyone. He arranged that she could hang with Durckheim to heal on the evening. She longed to be with and give out God’s love to the lost. I was glad that it was not possible to stop Durckheim, that Ville met Sanna in her distress and she wanted to go out and heal the sick. We have discipled them all. In addition, Andrew a guy who Durckheim in turn has kick started. He also wanted to go out and Peter understood this and said to him, will not you go out with Durckheim? He was so happy. Also wanted Krister who was our host, we shared communion in prayer and prophecy. It was special when he so prick certainly spoke into our lives. We didn’t know each other.

Sunday was a trial for me, depending on the outcome, I would decide if I should go with our kickstarter or not. We began by Durckheim and Sanna got testify and then we took upon us the armor together. Peter then described how we would practically go about it and so we divided into teams. We would leave immediately after the homemade lunch that was served in the church premises. I knew in my heart that JoEllyn would go with me and one of the young girls Katja from yesterday. God did many miracles through our hands and we had to share the good news of Jesus with many. Katja got heal the sick in Jesus’ name, and even took the initiative herself asking the initial question. It was so wonderful to see her grow. JoEllyn was amazing to listen to except that she healed many sick in Jesus’ name. She is a true fisher of men. She was so happy she could pray for and connect with a Somali woman. She has testified for many Somalis, but never had to pray for one, much less created relationship. I prayed for the last and she had back pain and was herself a Christian. She said she will help many, but not thinking of herself. She did not understand that she should sense if  the pain has gone. She thought probably not that miracle can take place on the bounce. When she felt after the third time, she was given a so stunned expression on her face. Which blessed min, it is priceless! I will definitely go along in the future. We had a beautiful ending meeting with the testimony of what Jesus has done by teams in Jönköping this weekend. Several people were saved and many were healed. Word has been sown and God’s love lavished. Peter again gave his testimony, and he wanted me to record a little. Unfortunately I was so touched that I forgot completely to do that. A brother encouraged us afterwards by thanking us for the weekend and said it was so wonderful to see how Peter and I flow together and how we complement each other. Moreover, how we lift others and give Jesus the glory. All teams got to see healings, as Jesus did make an impact in the city. Peters team the first day with Krister saw many healings, and even Sets team the second day. Peter just keeps on producing part two of the weekend. Part one was posted on YouTube the day before, see the link on the side bar. Even Durckheim record and has its own channel called Mark161618. Thank you Jesus for all you have done and will do in Jönköping.


2 Comments

Gud finns och det är stort, en betraktelse. God exists and it is awesome, a meditation.

Jag minns när jag förstod att Gud finns. Det var så stort för mig. Jag var helt tagen av detta faktum. Jag kunde bara prata om det, med alla, hela tiden. Inget annat var intressant. Inget annat lyckades fånga mitt intresse. Jag hade då ännu inte förstått vem Gud är, eller hur jag får kontakt med Honom. Men jag var uppfylld över faktumet att Gud finns. Jag mediterade över detta och jag hängav mig i tanken över detta. Jag minns det som en passionerad tid.

Imorse på min bönepromenad blev jag påmind om att Gud finns. Att han alltid funnits och alltid kommer att finnas. Att han är seendets Gud. Han ser mig, han hör mig. Han kände mig innan jag blev till i moderlivet. Han vet allt. Jag blev så berörd. Plötsligt insåg jag att det så lätt blir så tekniskt när man vet vem Gud är och hur man får kontakt med Honom. Att istället för att passionerat hänge sig åt Honom, lägger jag tid på att fundera på vilket sätt jag ska be på och vilken källa jag ska lyssna till. Gud vill ju ha mitt hjärta, inte att jag får alla rätt på provet att nå honom. Gud finns och har alltid funnits. Låt oss inte vara så tekniska, låt oss förlora oss i Gud. Låt oss erfara Honom. Låt oss upptäcka Honom. Låt oss hänge oss till Honom. Ibland när jag fastar läser jag ett ord från Bibeln istället för att äta lunch och sedan tar jag en promenad. Då brukar jag uppleva samma nära känsla att Gud finns och att Han är mig så nära. Det är så underbart att då bara vandra i Honom med Honom inför Honom. Det är hemliga möten med Gud. Ingen annan vet om dem. Sådana möten finns även för dig.

I remember when I realized that God exists. It was so big for me. I was completely blown away by this fact. I could only talk about it with everyone, all the time. Nothing else was interesting. Nothing else managed to capture my interest. I had not yet understood who God is, or how I get in contact with Him. But I was satisfied over the fact that God exists. I meditated on this, and I devoted myself to the thought of this. I remember it as a passionate time.

This morning on my prayer walk I was reminded that God exists. That he always existed and always will exist. That he is the God who sees. He sees me, he hears me. He knew me before I was conceived in the womb. He knows everything. I was so touched. Suddenly I realized that it so easily becomes so technically when you know who God is and how to communicate with Him. That instead of passionately indulging in Him, I put time thinking about how I’m going to pray  and what source I’ll listen to. God wants to have my heart, not that I get all the right of the test to reach him. God exists and has always existed. Let us not be too technical, let’s lose ourselves in God. Let us experience Him. Let’s discover Him. Let us dedicate ourselves to Him. Sometimes when I am fasting, I read a word from the Bible instead of eating lunch and then I take a walk. I usually experience the same intimate feeling that God exists and that He is so close to me. It is so wonderful to then just walk in Him, with Him, before Him. These are secret meetings with God. No one else knows about them. Such meetings are also available for you.


Leave a comment

Tecken och under fortsätter. Signs and wonders will continue.

Min längtan är att leva ut det kristna övernaturliga livet i vardagen.  Men också se att bollen fortsätter rulla för dem vi lärjungatränat på olika sätt. Jag tänker därför sätta min tro till att mer och mer få dela Jesus Kristus i vardagen genom tecken och under. Vi var på middag hos några vänner nyligen och på väg till bion efteråt visade det sig att tjejen hade klåda och en svullen tå. Hon frågade om jag kunde be för henne till helande. Jag bad mot klådan och för en helad tå i Jesu namn. Hon märkte först ingen skillnad när jag bad mot klådan, men svullnaden på tån började gå ner på en gång. Då mindes jag plötsligt att jag haft mycket framgång just att be för fötter. Jag bad några gånger till och hon sade att det blev bättre. Eftersom hon redan är troende sade jag åt henne att det nu vänt och hon kommer märka att hon snart är helt återställd.  Jag pratade med henne några dagar senare och hon bekräftade att även klådat upphört. All ära till Gud.  Peter lunchade i Gottsunda häromdagen tillsammans med Set och hans bror Eskil. Eskil är nyfrälst och Peter fick för sig att lärjungaträna honom att bota sjuka. Sagt och gjort först i Gottsunda och sedan på stan. Peter berättar att en kille som hade ont i ryggen blev botad direkt när han bad för honom i Jesu namn. De mötte även en fransk skolklass där Peter bad för en tjej med ont i knät, som blev helad. En person med huvudvärk blev helad efter bön. De fick be för frid för flera människor och dela ut många biblar efter Andens ledning. Eskil bad bland annat för en man med dålig syn, som fick bättre syn. Hela mannens familj blev väldigt berörd. Peter har lagt ut en film om Eskils kickstart på Youtube, där fler tecken och under är inspelade. Ville, Sanna och Risto som vi lärjungatränat att bota sjuka och att ta ut andra att bota sjuka i Jesu namn, de berättar att i fredags tog de med en kille från Norge att lärjungaträna att bota sjuka i Stockholm city. Alla de bad för blev botade! Wow, det är goda nyheter. Vi gör lärjungar som gör lärjungar och samtidigt blir Jesus känd och hans kärlek generöst utgjuten. En kille hade brutit benet på tre ställen och gick första dagarna med kryckor efter två månader i rullstol, efter bön blev han direkt helt helad. Helena, som vi lärjungatränat att bota sjuka och att ta med andra att bota sjuka, vittnar att hon ute på mission på Malta bland annat fått be för en kvinna med smärta i ryggen. Smärtan försvann och pojkvännen ville också bli bedd för och han blev också helad efter 10 års smärta. Det är så underbart att själv få leva ett övernaturligt och utgivande liv med Gud. Att göra större gärningar och att vandra i förberedda goda gärningar, men också att få följa de som vi på något sätt lärjungatränat, fortsätta att göra Jesu gärningar själva eller genom att träna andra. Men det mest underbara är förstås att se Jesu hand i rörelse och Gud göra under. Det högsta är dock att vara i Guds närvaro inför Hans ansikte. Låt oss aldrig glömma eller försaka det.

My desire is to live out the Christian supernatural life in everyday life. But also be sure that the ball continues to roll for them we discipled. I therefore intend to put my faith to be more and more able to share Jesus Christ in everyday life through signs and wonders. We were at dinner with some friends recently and going to the cinema afterwards it turned out that the girl had itching and a swollen toe. She asked if I could pray for her healing. I prayed for the itch and the toe in Jesus’ name. She first noticed no difference when I prayed for the itch, but the swelling on the toe started to go down at once. Then I suddenly remembered that I had a lot of success just to pray for feet. I prayed a few more times and she said it was better. Since she was already a believer, I told her that it now turned and she will notice that she is completely restored. I talked to her a few days later and she confirmed that even the itch had ceased. All glory to God. Peter lunched in Gottsunda the other day along with Set and his brother Eskil. Eskil is newly saved and Peter got the idea to disciple him to heal the sick. They started first in Gottsunda and then in Uppsala city. Peter tells us that a guy who had back pain was healed instantly when he prayed for him in the name of Jesus. They also met a French school class where Peter prayed for a girl with a sore knee, which was healed. A person with headache was healed by prayer. They were praying for peace for many people, and shared many Bibles after leading of the Spirit. Eskil prayed including for a man with poor eyesight, which got better vision. All of the man’s family was very touched. Peter has put out a movie about Eskils kickstart on Youtube, where more miracles are recorded. Ville, Sanna and Risto who we discipled to heal the sick and to charge others to heal the sick in Jesus’ name, they told me that on Friday, they took a guy from Norway to disciple to heal in Stockholm city. All they prayed for was healed! Wow, that’s good news. We make disciples who make disciples while Jesus is known and his love generously poured. One guy had broken his leg in three places and went the first day with crutches for two months in a wheelchair, after prayer, he was immediately completely healed. Helena, as we discipled to heal the sick and to bring others to heal the sick, testifies that she was out on a mission in Malta including with praying for a woman with pain in the back. The pain disappeared and her boyfriend wanted to be prayed for too and he was also healed after 10 years of pain. It is so wonderful to live a supernatural life in God. Doing greater works and walking in prepared good works, but also to follow the ones we somehow discipled, continue to do the works of Jesus, or by training others. But the most wonderful thing of course, is to see the hand of Jesus in motion and God perform miracles. The highest though is to be in God’s presence before His face. Let us never forget or forsake it.