throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Förlorad, en betraktelse. Lost, a meditation.

Det kändes som om vi höll på att gå förlorade, eller som det känns när man är förlorad. Himlen verkade helt stängd och hjälpen var fjärran. Vi var i Tiberias city och skulle på kvällen ta oss tillbaks till hotellet med hyrbilen. Vi kunde inte åka samma väg tillbaka, då det var enkelriktat. Det var nu dessutom mörkt. Vi fick för oss att hotellet inte låg så högt upp på berget. Det var dock en felaktig information baserad på en känsla vi alla tre fick, när vi kom till hotellet första gången. Vi kom nämligen mycket högt uppifrån. Det medförde att vi nu hela tiden om och om igen svängde av för tidigt och kom hela tiden på nya enkelriktade gator. Det var som sagt mörkt och massor av trafik med bilar som tutade på oss, aggressivt tyckte vi. Vi bad till Gud men mardrömmen fortsatte och vi var trötta och blev tröttare och tröttare. Bilfärden som skulle ta fem minuter pågick i  en och en halvtimme. Vi bad igen och försökte lyssna in Gud, trots en känsla av växande förtvivlan. Ingen vi frågade kunde prata engelska så bra att de kunde ge oss en utförlig och tydlig vägbeskrivning. Plötsligt började vi dock urskilja att det fanns skyltar med hotellinformation, även till vårt hotell. Dessutom hade de som kunde säga något eller åtminstone peka, faktiskt haft rätt, men vi vågade inte lita på den informationen, men följde envist vår gemensamma bild att hotellet skulle ligga högre upp.  När vi istället började testa det som de alla sagt, började vi även urskilja skyltningen. Skyltningen som funnits där hela tiden. Kontentan är att lyssna på rätt källa och behålla friden. Vi är inte förlorade utan frälsta och Jesus är vårt ljus. Även om vi inte har hela bilden lovar han att leda oss steg för steg. Är det mörkt är dock Herren vårt ljus.

Psalms 139:11-12
Om jag säger:
“Må mörker falla över mig
och ljuset bli natt omkring mig”,
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten skall lysa som dagen
och mörkret vara som ljuset.

It felt like we were being lost, or as it feels like when one is lost. The sky seemed completely closed and the help was far away. We were in Tiberias city and in the evening would take us back to the hotel with a rental car. We could not go back the same way, when it was one-way. It was now also dark. We thought the hotel was not so high up on the mountain. However, it was a wrong information based on a feeling we all three got when we came to the hotel the first time. We came namely from very high up. This meant that we now have all the time again and again veered off too early and got all the time in the new one-way streets. It was now dark and lots of traffic with cars honking their horns at us aggressively we thought. We prayed to God but the nightmare continued and we were tired and became more tired and more tired. The drive that would take five minutes continued for one and a half hour. We prayed again and tried to listen to God, even with a sense of growing despair. No one we asked could speak English so well that they could give us a detailed and clear direction to the hotell. Suddenly, however, we discern that there were signs with hotel information, even to our hotel. Additionally, they that had said someting or at least point, actually had been right, but we dared not trust the information, but followed doggedly our common image that the hotel would be higher up. When we instead began testing what they all said, we also began to discern the signs. The signage that has been there all along. Bottom line is that listening to the right source and keep the peace. We are not lost but saved and Jesus is our light. Although we do not have the whole picture, he promises to lead us step by step. If it’s dark, however, the Lord is our light.

Psalms 139:11-12
If I say, “Surely the darkness shall cover me,
and the light about me be night,”
even the darkness is not dark to you;
the night is bright as the day,
for darkness is as light with you.

Advertisements


Leave a comment

Ödmjukhet går före ära, en betraktelse. Humility before honor, a meditation.

Jag tog en skogspromenad vid Mälaren. Jag kände jag behövde komma i rörelse efter en stund i solstolen. Jag gick iväg själv och upplevde en stark närvaro i nuet. Jag hade på en reflekterande kanal i sinnet och kände plötsligt doften av sågspån. Jag drog in lukten i näsborrarna och luften dallrade i solgasset. Plötsligt byttes doften av skog ut mot den ljuvliga doften av vilda smultron. Jag böjde mig ner och såg de små vackra röda bären skina mot mig som pärlor. Jag drog upp ett strå och började trä ett pärlband med de inbjudande smultronen. Jag blev jätte glad och upprymd och tänkte att Gud är god både i smått och stort. Smultron är nämligen mitt favoritbär! När jag nästan plockat alla bär jag såg, tappade jag plötsligt ett bär och böjde mig ännu längre ner på knä och tittade sedan upp från ett underifrån perspektiv. Då framträdde en helt annan bild av smultrongömman. Det var massor av mogna smultron kvar, redo att plockas och träs på mitt strå. Att se nedåt kan ge ett skev bild ibland men att böja på nacken eller sina knän, kan göra att den stora bilden glimtar fram. Den rätta och sanna bilden i ett helhetsperspektiv. Självklart ska vi ha ett örnperspektiv men ändå i en ödmjuk ande. Däremot att vara stolt i sig själv och se nedåt, då är risken stor att Guds skatter döljs för oss. Ödmjukhet går före ära och högmod går före fall! Jag trädde mitt strå fullt och delade med mig till Peter som jag hittade helt försjunken i en bok. Det finns olika sätt att ladda sina batterier på.

I took a walk by the lake Mälaren. I felt I needed to get moving after a while in the sun bed. I walked away myself and experienced a strong presence in the present. I had on a reflective channel in mind, and suddenly felt the smell of sawdust. I inhaled the smell in the nostrils and the air shimmered in the sun. Suddenly changed the scent of the forest towards the lovely smell of wild strawberries. I bent down and saw the pretty little red berries shine on me like pearls. I pulled up a straw and began wood a string with inviting wild strawberries. I was really happy and excited, thinking that God is good in both large and small. Wild strawberries is my favorite berry! When I picked almost all berries I saw, I dropped suddenly a berry and bent me even further down on my knees and then looked up from a bottom-up approach. And there went a completely different picture of the wild strawberry cache. There were lots of ripe berries left, ready to be picked and wood on my part. Looking down can give a distorted view sometimes but bending at the neck or the knees, can make the big picture flashes up. The right and true image in a holistic perspective. Obviously, we need an eagle perspective yet in a humble spirit. However, to be proud of oneself and look down, then the risk is that God’s reasures is hidden for us. Humility before honor and pride goes before a fall! I took my share fully and shared it with Peter that I found completely engrossed in a book. There are various ways to recharge the batteries.


2 Comments

Uppsala ska bli frälst! Uppsala shall be saved!

Det var mycket religiöst eller andligt i Uppsala city idag. Våra syskon från Full Gospel och Korskyrkan med Dag i spetsen höll torgmöte på Stora Torget. De predikade om Jesus  för Uppsalaborna. Ramadan var i fokus för troende muslimer. Peter och jag tog ut Peter C från vårt nätverk med enkla församlingar i Uppsala på gatan, för att bota sjuka och vinna människor för evigheten. Peter brukar säga att vi inte behöver be innan för att människor ska bli botade, men för att människor med smärta och sjukdom ska låta oss be för dem. Men idag var det några som inte alls blev bättre på plats. Det verkar vara ett mönster när någon verkligen har otro eller har bestämt att det inte fungerar för dem. Då fungerar det sämre, även om det är vår tro det hänger på. Det brukar vara enkelt att bota muslimer,  det verkade dock som om ramadan stod lite ivägen för  undren bland dem idag. Det var roligt att gå med Peter min älskade man, men jag märker att jag blivit väldigt självgående att fiska människor, visa video och filma.  Peter tänkte tagga ner lite idag, så att jag och Peter C också skulle få ta kontakt med människor. Han lyckades delvis med detta, och jag och Peter C fiskade  vi med. Det var lärorikt och härligt att gå med Peter C. Han har ett fokus på att skapa relation med människor för att starta bibelstudiegrupper, i syfte att göra lärjungar. Han fick också be för flera som blev botade och fick mersmak. Han fick be för en turkisk ung kvinna på besök hos sin syster,  som hade ramlat från cykeln och gick nu med kryckor. Han bad ett flertal gånger för henne. Hon sade att hon blev 99 % bättre. Tack Jesus!  Men hon var ändå lite rädd att gå utan kryckorna. Vi mötte en ung kille som var på väg till läkaren för att undersöka en böld på skinkan som orsakade extrem smärta. Peter bad för honom och efter två böner var han helt smärtfri. Killen blev helt chockad. Peter uppmuntrade honom att gå till läkaren ändå, för att få helandet bekräftat. Vi träffade två härliga systrar varav den ena levt ett hårt liv och den andra fortfarande var ganska oskyldig. Den äldre har alltid haft på sitt hjärta att hjälpa människor. Hon undrade bara hur hon ska göra det. Hon tyckte det vi gör är bra. Peter uppmuntrade henne att bygga upp sig själv först och sedan hjälpa andra. Jag uppmanade henne även att bygga sitt liv på Klippan Kristus. För det spelar ingen roll hur stark hon blir i sig själv, hon kommer alltid behöva Gud. Den yngre systern tror jag vi fick ge en bibel.  Peter C fick dessutom be för henne. Hon hade huvudvärk, men den försvann. Den äldre systern blev botad från ont i foten. All ära till Gud. Vi träffade ett gäng missbrukare vid ån och det var nog ett Gudsmöte. En kvinna hade stelopererat benet och hade ständig smärta. Peter C bad några gånger för henne och hon sade att det blev bättre, men inte helt bra. När  vi stod och pratade med ett ungt par kom hon och ville prata med Peter C igen. Hon erkände att hon var helt bra. Jag kramade om henne med en Jesus-kram, hon var så berörd av Guds kärlek. Den unga kvinnan ville jag skulle be för hennes mage. Hon misstänkte och ville att det skulle vara en baby i magen. Hon skulle göra ett graviditetstest snart. Hon tänkte avhålla sig från allt vad alkohol och tobak heter i så fall. Även hennes fästman hade samma tankar. Jag uppmuntrade dem i detta. Jag bad för magen och beskydd om det är ett barn. Peter producerar en video med fler helanden från idag i Uppsala City, som snart läggs ut på YouTube. Helanden som är tecken från Gud till dem som ännu inte tror. Tecken att Gud finns och att Han lever och verkar än idag. Jesus sade att vi ska göra större gärningar än Han gjorde. Vi ska därför förvänta oss mer och inte mindre när vi går ut. Han har lovat oss att tecken ska följa oss som tror, bland annat ska vi lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska.

Mark 16:15-20
Och han sade till dem:”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

It was very religious or spiritual in Uppsala city today. Our brothers and sisters from Full Gospel and Korskyrkan with Dag leading held square meeting at the Main Square. They preached about Jesus to Uppsala residents. Ramadan was the focus of Muslim believers. Peter and I took out Peter C from our network of simple churches in Uppsala on the street, to cure disease and win souls for eternity. Peter often say that we do not need to pray for people to be healed, but that people in pain and disease will allow us to pray for them. But today there were some who were not at all better on spot. It seems to be a pattern when someone really has unbelief or have decided that it is not working for them. Then it works worse, even if it is our belief that it hangs on. It is usually easy to treat Muslims, it seemed, however, that Ramadan was little in the way of wonders among them today. It was fun to go with Peter my beloved husband, but I find that I become very self-propelled people to fish, show video and film. Peter thought tag down a bit today, so that I and Peter C would also have to connect with people. He succeeded in part with this, and I and Peter C we fished too. It was fun and great to go with Peter C. He has a focus on creating relationships with people to start Bible study groups, in order to make disciples. He also had to pray for several who were healed, and he had a taste for more. He prayed for a Turkish young woman visiting her sister, who fell from the bike and was now walking with crutches. He prayed several times for her. She said she was 99% better. Thank you Jesus! But she was still a little scared to walk without crutches. We met a young guy who was going to the doctor to examine a boil on the buttock which caused extreme pain. Peter prayed for him, and after two prayers, he was completely painless. The guy was totally shocked. Peter encouraged him to go to the doctor anyway, to bring healing confirmed. We met two lovely sisters, one of which lived a hard life and the other was still pretty innocent. The older sister have always had in his heart to help people. She wondered just how she should do it. She thought what we do is good. Peter encouraged her to build herself first and then help others. I urged her even to build her life on Christ the Rock. For no matter how strong she is in herself, she will always need God. The younger sister, I think we had to give a Bible. Peter C might also pray for her. She had a headache, but it disappeared. The older sister was healed from pain in the foot. All glory to God. We met a bunch of addicts by the river and it was probably one of God meeting. A woman had stiff leg surgery and was in constant pain. Peter C prayed a few times for her and she said it was better, but not quite good. As we stood talking to a young couple, she came and wanted to talk to Peter C again. She admitted that she was perfectly fine. I hugged her with a Jesus hug, she was so touched by the love of God. The young woman wanted me to pray for her stomach. She suspected and wanted it to be a baby in the belly. She would do a pregnancy test soon. She thought abstaining from all that alcohol and tobacco are called in this case. Even her fiance had the same thoughts. I encouraged them in this. I prayed for the stomach and protection if it is a child. Peter produces a video with more healings from today in Uppsala City, soon posted on YouTube. Healings are signs from God to those who do not yet believe. Signs that God exists and that He lives and works today. Jesus said that we will do greater works than He did. We should therefore expect more and no less when we go out. He has promised us that the signs should follow us who believe, among other things, we will lay hands on the sick and they shall recover.

Mark 16:15-20
And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”
So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs.


Leave a comment

Mission Färöarna. Faroe Islands mission.

IMG_4178Vi reste till Färöarna för att njuta av semester och ledighet, men även prioritera att lärjungaträna Mourits att bota sjuka och annan uppföljning sedan missionsresan i januari. Resultatet blev att Mourits fick flera erfarenheter att bota sjuka. Heri som blev frälst i januari fick bli kickstartad att bota sjuka. Dessutom blev två eviga själar frälsta och tre blev andedöpta. Vi fick själavårda par och uppmuntra troende att brinna för Jesus. Jag avstod på Suderö att vara med på kickstarterna. Däremot fick jag flöda i vardagskristendom att bota sjuka t ex en moster hade ont i axeln och arm efter att ha burit bagage på en resa. Hon kunde inte lyfta armen högt. Jag bad för henne flera gånger och hon blev bättre och bättre. Hon kunde lyfta armen högt igen och blev så glad och tacksam.

Jag fick lite att fundera på efter denna missionsresa, innan jag kritiserar någon annan hur de hanterar olika situationer:

  1. Hur följer jag upp någon som blir frälst?
  2. När ska jag absolut fråga någon som säger sig vara kristen, är du född på nytt?
  3. Lär mig det tekniska och var noggrann

Suderö. Johannesdöparens födelsedag firades genom en byfest. Där bad Peter för en ung kille som hade ont i knät då han ramlat ner för en trappa dagen innan. Smärtan försvann och han blev botad. Sedan väntade vi på Mourits och Peter gick med honom. Alla sade att de var kristna och friska, eller tyckte inte det var så farligt och behövde ingen förbön. Men Mourits fick bota några stycken i Jesu namn t ex medfött fel i höfterna, ont i foten och ryggsmärta. Peter själv hade haft känningar i ryggen sista veckan. Maurits lade händerna på Peters rygg och bad i Jesu namn mot smärtan. Det kom som en elektrisk stöt i ryggen och Peter var sedan botad. Halleluja, Gud är god.  Till ett husmöte kom Heri som blev frälst i januari. Två dagar senare följde han med till Torshavn, där vi skulle missionera genom tecken och under på köpcentrat SMS. Dessutom blev en man frälst som kom på husmötet. Peter fick leda honom till frälsning dagen efter. Mourits fick bota en kille som ramlat från ett tak när vi var på biltur till en annan by.

Torshavn. Heri blev sjösjuk på båtresan. Peter bad mot illamåendet som försvann. Heri blev helt förundrad. Vi delade upp oss i team när vi kommit till SMS och och jag och Hallur gick tillsammans. Den första vi stötte på hade ont i handleden och jag fick visa video för första gången och filma. Hon blev bättre efter Hallur bett en bön och helt botad efter andra bönen. Hon blev helt förundrad och sade “Vad hände? Vad gjorde du?” Sedan delade jag de goda nyheterna om Jesus och hon ville bli frälst. Jag ledde henne i en frälsningsbön. Det var ljuvligt.  Tyvärr blev det ingen video, jag missade något med det tekniska. Jag blev så berörd över att få leda en människa till frälsning. Sedan bad Hallur för två till som inte kunde avgöra om de blev botade på studs. Jag frågade många människor om de hade någon smärta, men alla sade de var friska. Förutom två Jehovas vittnen, en ateist och ett kristet par där mannen inte ville vara offentlig. Det sista var speciellt för jag brukar inledningsvis som exempel nämna huvudvärk. Här nämnde jag också magont, vilket tjejen led av. Men vi fick inte be för dessa. På en lunchpromenad i solen bad jag för en ung tjej som hade ont i hälen. Efter två böner var hon smärtfri. Tack Jesus. För övrigt delade jag evangelium med flera varav en till tjej var nära att vända om. Heri fick be för flera som blev botade och de flesta filmade. Bl a bad han för en tjej från Filippinerna, hon hade ont i ryggen. Han bad några gånger, sen var det helt bra. Peter bad för hennes vänninnas rygg, som också blev botad efter några böner. Sedan bad Heri  för en kille som haltade, som blev botad efter några böner. David bad för en kille som råkat ut för en trafikolycka och hade problem med axeln och på morgonen kunde han inte lyfta armen så högt. Han blev botad. Efter kickstarten bad jag mot Heris huvudvärk som också försvann. Han hade haft ont en timme utan att be om förbön. Ändå hade han själv och vi andra botat flera sjuka. Pratade med en mamma på kvällen, som säger att hon tror på Jesus, om att följa Honom. Skulle jag varit tydligare och frågat om hon är född på nytt? Det handlar trots allt om hennes evighet.

All ära till Gud och Hans Son Jesus Kristus, som var död men nu lever i evighet! Tack för denna underbara resa till Färöarna med sin majestätiska natur och sina gästvänliga människor! Tack  för alla tecken och under. Tack för Trond och Patcharee som blev frälsta. Tack för all din beröring Gud, alla profetiska tilltal och härlig gemenskap med systrar och bröder i Kristus. Tack för att du mättat mina ögon och min själ med mäktiga naturupplevelser. Tack att Peter och jag får tjäna dig tillsammans.

We traveled to the Faroe Islands to enjoy the holidays and leave, but also give priority to disciple Mourits to heal and then another follow-up since the mission trip in January. The result was that Mourits had several experiences of healing people. Heri who was saved in January got kick started to heal. In addition, two eternal souls saved and three were baptized in the Spirit. We got to counseling couples and encourage believers to burn for Jesus. I gave up on Suderö to be on kick offs. However, I did heal the sick in everyday life for example, an aunt had pain in the shoulder and arm from carrying luggage on a trip. She could not lift the arm high. I prayed several times and she got better and better. She could lift her arm high again and was so happy and grateful.

I got a bit to think about after this mission trip, before I criticize someone else how they handle different situations:

  1. How can I follow up someone who gets saved?
  2. When should I absolutely ask someone who claims to be a Christian, are you born again?
  3. Teach me the technical and be careful

Suderö. John the Baptist’s birthday was celebrated by a village party. There Peter prayed for a young guy who had pain in the knee when he had fallen down a flight of stairs the day before. The pain disappeared and he was healed. Then we waited on Mourits and Peter went with him. All said they were Christians and healthy, or did not think it was so dangerous and needed no intercession. But Mourits got to cure some of them in the name of Jesus, for example, congenital defects in the hips, sore foot and back pain. Peter himself had had sensations in the back last week. Maurits laid hands on Peter’s back and prayed in Jesus’ name against the pain. It came as a shock in the back and Peter was then cured. Hallelujah, God is good. On a house meeting came Heri who was saved in January. Two days later he accompanied to Torshavn, where we would evangelize through signs and wonders at the mall SMS. In addition, a man was saved, who came on the House meeting. Peter had to lead him to salvation the day after. Mourits healed a guy who fell off a roof while we were on the drive to another village.

Torshavn. Heri got seasick on the boat trip. Peter prayed against nausea which disappeared. Heri was totally amazed. We split up into teams when we came to the mall SMS and I and Hallur went along. The first we encountered had a sore wrist and I got to show the video for the first time and film. She got better after Hallur prayed a prayer and completely cured after the second prayer. She was completely surprised and said, “What happened? What did you do?” Then I shared the good news about Jesus and she wanted to be saved. I led her in a salvation prayer. It was lovely. Unfortunately, there was no video, I missed something with the technical. I was so touched to be part of a someone’s salvation. Then prayed Hallur for two to who could not decide whether they were healed on the bounce. I asked many people if they had any pain, but all said they were healthy. Besides two Jehovah’s Witnesses, an Atheist and a Christian couple where the husband did not want to be public. The last was special because I tend to initially give the example of headaches. Here I also mentioned stomach pain, which the girl suffered. But we did not pray for those. At lunchtime stroll in the sun, I prayed for a young girl who had a sore heel. After two prayers she was healed. Thank you Jesus. Incidentally, I shared the gospel with many of which  one girl was about to get saved. Heri prayed for several who were healed and most filmed. Among other things, he prayed for a girl from the Philippines, she had a sore back. He prayed a few times, then it was totally fine. Peter prayed for her friends back, who also was healed after a few prayers. Then prayed Heri for a guy who was limping, which was cured after a few prayers. David prayed for a guy who suffered an accident and had problems with the shoulder and in the morning he could not lift his arm so high. He was healed. After the kick start I prayed against Heris headache which also disappeared. He had been in pain an hour without asking for intercession. Still, he and the rest of us healed many sick. Talked to a mother in the evening, saying that she believes in Jesus, about following Him. Would I have been clearer and asked if she is born again? It is after all about her eternity.

All glory to God and His Son Jesus Christ, who was dead and now lives forever! Thank you for this wonderful trip to the Faroe Islands with its majestic scenery and its hospitable people! Thanks for all the signs and wonders. Thanks for Trond and Patcharee who were saved. Thanks for all your touch God, all prophetic words and lovely community with sisters and brothers in Christ. Thank you for saturated my eyes and my soul with mighty nature. Thanks that Peter and I serve you together.


Leave a comment

Vi är skapade för frihet. We are made for freedom.

Guds tanke med människan är frihet. Vi är kallade till frihet och ska inte låta oss bindas eller fångas av något eller någon. En bild jag såg för flera år sen är en streckgubbe ihopvikt som en nedtrampad tom cocacolaburk. När den var ihopvikt symboliserade det begränsningar som vi har eller tillåter, hit men inte längre.  Hur den sedan vecklades ut som en blomma som öppnades till full blom och med armarna sträckta mot skyn.

Galatians 2:4-5

Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.

Att vara stark i Gud är att vara svag i sig själv och att lita på Honom. Det är att självet och egot förminskas och Gud tar större plats i våra hjärtan. På samma sätt är att vara fri som människa, att vara helt beroende av Gud, ja till den grad att vi är hans slavar. Antingen är vi syndens slavar eller Kristi slavar. Han har satt oss fria från synd och fångenskap för att låta oss helt uppslukas av Kristus. Helt enkelt att vara fri som människa i den här tiden är att vara ett med Gud. Vår människoande är ett med Guds Ande. Då är vi fria och har kommit fullt ut i kallelsen till frihet att vara frihalsade, friköpta och benådade. Då känner vi Gud och följer Honom och allt Han tänkt för oss blir möjligt. Hans tankar och drömmar han hade inom sig före vi kom till i vår mammas mage.

Kampen är att låta Kristus ta gestalt i oss, genom att hans fullkomliga kärlek driver ut all fruktan i våra liv. Fruktan för det okända, fruktan för det kända och fruktan att vara utan kontroll. Vi släpper kontrollen helt till Gud. Det är tro, det är nåd och det är kärlek, vilket innebär full frihet för dig och mig som människor, ja gudsmänniskor. Det är vad vi är om vi vänder om från vår egen väg och tror på Jesus och sedan följer Honom. Vi är Guds barn och njuter här och nu av det eviga livet, som är att känna Gud.

The thought of God with man is freedom. We are called to liberty, and shall not allow ourselves to be bound or trapped by anything or anyone. A picture I saw several years ago is a stick man folded like a depressed empty coke can. When it was folded symbolized the restrictions that we have or permit, far and no further. How it then unfurled like a flower that opened into full bloom and with arms outstretched to the sky.

Galatians 2:4-5
Yet because of false brothers secretly brought in—who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that they might bring us into slavery— to them we did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you.

To be strong in God is to be weak in himself and to trust Him. It is the self and the ego is reduced and God takes up more space in our hearts. Likewise, to be free as a man, to be totally dependent on God, even to the point that we are his slaves. Either we are slaves of sin or slaves of Christ. He has set us free from sin and captivity to let us completely engulfed by Christ. Simply to be free as a man in this time is to be one with God. Our human spirit is one with God’s Spirit. Then we are free and have been fully in the Notice of freedom to be redeemed and pardoned. When we know God and follow Him and all He intended for us is possible. His thoughts and dreams he had within himself before we were concieved in our mother’s womb.

The fight is to let Christ take shape in us, by His perfect love casts out all fear in our lives. Fear of the unknown, fear of the known and fear of being out of control. We give up control completely to God. It is faith, there is grace and it is love, which means full freedom for you and me as people, yes God’s people. That’s what we are, if we turn from our own way and believe in Jesus and follow Him. We are children of God and enjoying here and now of the eternal life, which is to know God.