Ladda batterierna. Recharge.

 

Gud är självtillräcklig

Gud är en evig Gud och har alltid funnits. Han sover inte och blir inte trött. Han är självtillräcklig, vilket betyder att Han inte behöver fylla på, hur mycket Han än ger ut. Han är Skaparen och står utanför sin egen skapelse.

Vi människor däremot är beroende av Honom och annat skapat. Vi är inte självtillräckliga. Vi behöver ny mat och ny vila varje dygn. Detta ger oss energi och vi blir laddade.

Isaiah 40:29-31
Han ger den trötte kraft
och ökar den maktlöses styrka.
Ynglingar kan bli trötta
och ge upp,
unga män kan falla.
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar.
De skyndar i väg
utan att mattas,
de färdas framåt utan att bli trötta.

Allt har sin tid

Det finns tid att arbeta och tid att vila. Det finns tid att andas in och tid att andas ut. Nu är det semestertider och det är tid att hämta ny kraft. Det är dags att ladda batterierna till hela vår varelse. Vi är skapade till Guds avbild och därmed är vi treeniga.

Kroppen behöver vila och sömn. Själen behöver vila och stimulans. En lisa för min själ de senaste dagarna har varit att plocka smultron på strå, sitta på en sten och doppa fötterna i Mälaren, titta på fiskstim och lyssna på fågelkvitter. Anden behöver lyssna in och tillbe Gud. Du och jag behöver således stanna upp och reflektera och ta in ny energi från källan.

En liknelse

Jag såg en bra bild på Kastrup när både Peters och min IPad började ladda ur samtidigt. Det gällde att koppla in till källan, med en kabel som passar. Vi fick turas om för vi hade bara en kabel. Ok nu har din IPad fått 10 %, nu är det min tur osv. Det var bara att stanna upp och börja ta in, och det tar tid, 1% i taget. Tre saker är därför essentiella:

  • Koppla in till rätt källa (Gud)
  • Använd rätt kabel (Jesus)
  • Låt det ta tid (Andens frukt tålamod)

 

God is self sufficient

God is an eternal God and has always existed. He does not sleep and does not get tired. He is self-sufficient, which means that He does not need to fill up, how much He than gives out. He is the Creator and outside His own creation.

We humans however, are dependent on Him and other created things. We are not self sufficient. We need new food and new rest every day. This gives us energy and we get charged.

Isaiah 40:29-31
He gives power to the faint,
and to him who has no might he increases strength.
Even youths shall faint and be weary,
and young men shall fall exhausted;
but they who wait for the Lord shall renew their strength;
they shall mount up with wings like eagles;
they shall run and not be weary;
they shall walk and not faint.

There are different seasons

There is time to work and time to rest. It’s time to breathe and time to exhale. Now it’s the holiday season and it is time to renew our strength. It is time to recharge the batteries to our whole being. We are created in God’s image and therefore we are triune.

The body needs rest and sleep. The soul needs rest and stimulation. A solace for my soul the past few days has been picking wild strawberries on straw, sit on a rock and dip my feet in Lake Mälaren, watch schools of fish and listen to the birds chirping. The spirit needs to listen and worship God. You and I need to therefore stop and reflect and take in new energy source.

A parable

I saw a good picture at Kastrup when both Peter’s and my IPad began discharging simultaneously. It was necessary to connect to the source, with the appropriate cable. We had to take turns because we had just one cable. Ok now have your IPad with 10%, now it is my turn and so on. It was just to stop and take in, and it takes time, 1% at a time. Three things are therefore essential:

Turn to the right source (God)
Use the correct cord (Jesus)
Take your time (The Spirit’s fruit of patience)

2 thoughts on “Ladda batterierna. Recharge.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s