throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Stanna upp ett litet ögonblick. Pause for a brief moment.

Stanna upp

Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra ditt hjärta slå? Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra nånting mer än ditt hjärta? Kan du höra din Faders maning, din Faders röst? Stanna upp ett litet ögonblick, kan du höra ditt hjärta slå? Kan du höra din Faders röst, bakom ditt eget hjärta?

Vad ser du, vad hör du, vad kan du erfara?  Finns det nånting mer än det ögat ser, nånting mer än det örat hör?  Vad ser du, vad hör du, vad kan du erfara?  Jag hade tankar och drömmar när jag skapade. Jag hade tankar och drömmar när du fanns i mitt hjärta, innan du ens hade blivit till  i din mammas mage. Jag har tankar och planer för dig. Det finns något mer än du ser och hör och kan erfara.

Sök mig mitt barn, sök det som finns bakom,  det du ser och det du hör och det du kan erfara. Sök mig mitt barn. Jag vill att du ska söka mig och veta hjärtat bakom och drömmarna.  Det finns nånting mer än det du ser, nånting mer än det du hör, nånting mer än det du kan erfara. Jag finns och jag är Gud

Take a break

Pause for a brief moment, you can hear your heart beat? Pause for a brief moment, you can hear something more than your heart? Can you hear your Father’s call, your Father’s voice? Pause for a brief moment, you can hear your heart beat? Can you hear your Father’s voice, behind your own heart?

What you see, what you hear, what can you learn? Is there something more than what the eye sees, something more than the ear can hear? What you see, what you hear, what can you learn? I had thoughts and dreams when I created. I had thoughts and dreams when you were in my heart, even before you were concieved in your mother’s womb. I have thoughts and plans for you. There are more than you see and hear and can experience.

Find me my child, seek what is behind, what you see and what you hear and what you can learn. Find me my child. I want you to find me and know the heart behind and dreams. There is something more than what you see, something more than what you hear, something more than what you may be experiencing. I exist and I am God

Advertisements


1 Comment

Ladda batterierna. Recharge.

 

Gud är självtillräcklig

Gud är en evig Gud och har alltid funnits. Han sover inte och blir inte trött. Han är självtillräcklig, vilket betyder att Han inte behöver fylla på, hur mycket Han än ger ut. Han är Skaparen och står utanför sin egen skapelse.

Vi människor däremot är beroende av Honom och annat skapat. Vi är inte självtillräckliga. Vi behöver ny mat och ny vila varje dygn. Detta ger oss energi och vi blir laddade.

Isaiah 40:29-31
Han ger den trötte kraft
och ökar den maktlöses styrka.
Ynglingar kan bli trötta
och ge upp,
unga män kan falla.
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar.
De skyndar i väg
utan att mattas,
de färdas framåt utan att bli trötta.

Allt har sin tid

Det finns tid att arbeta och tid att vila. Det finns tid att andas in och tid att andas ut. Nu är det semestertider och det är tid att hämta ny kraft. Det är dags att ladda batterierna till hela vår varelse. Vi är skapade till Guds avbild och därmed är vi treeniga.

Kroppen behöver vila och sömn. Själen behöver vila och stimulans. En lisa för min själ de senaste dagarna har varit att plocka smultron på strå, sitta på en sten och doppa fötterna i Mälaren, titta på fiskstim och lyssna på fågelkvitter. Anden behöver lyssna in och tillbe Gud. Du och jag behöver således stanna upp och reflektera och ta in ny energi från källan.

En liknelse

Jag såg en bra bild på Kastrup när både Peters och min IPad började ladda ur samtidigt. Det gällde att koppla in till källan, med en kabel som passar. Vi fick turas om för vi hade bara en kabel. Ok nu har din IPad fått 10 %, nu är det min tur osv. Det var bara att stanna upp och börja ta in, och det tar tid, 1% i taget. Tre saker är därför essentiella:

  • Koppla in till rätt källa (Gud)
  • Använd rätt kabel (Jesus)
  • Låt det ta tid (Andens frukt tålamod)

 

God is self sufficient

God is an eternal God and has always existed. He does not sleep and does not get tired. He is self-sufficient, which means that He does not need to fill up, how much He than gives out. He is the Creator and outside His own creation.

We humans however, are dependent on Him and other created things. We are not self sufficient. We need new food and new rest every day. This gives us energy and we get charged.

Isaiah 40:29-31
He gives power to the faint,
and to him who has no might he increases strength.
Even youths shall faint and be weary,
and young men shall fall exhausted;
but they who wait for the Lord shall renew their strength;
they shall mount up with wings like eagles;
they shall run and not be weary;
they shall walk and not faint.

There are different seasons

There is time to work and time to rest. It’s time to breathe and time to exhale. Now it’s the holiday season and it is time to renew our strength. It is time to recharge the batteries to our whole being. We are created in God’s image and therefore we are triune.

The body needs rest and sleep. The soul needs rest and stimulation. A solace for my soul the past few days has been picking wild strawberries on straw, sit on a rock and dip my feet in Lake Mälaren, watch schools of fish and listen to the birds chirping. The spirit needs to listen and worship God. You and I need to therefore stop and reflect and take in new energy source.

A parable

I saw a good picture at Kastrup when both Peter’s and my IPad began discharging simultaneously. It was necessary to connect to the source, with the appropriate cable. We had to take turns because we had just one cable. Ok now have your IPad with 10%, now it is my turn and so on. It was just to stop and take in, and it takes time, 1% at a time. Three things are therefore essential:

Turn to the right source (God)
Use the correct cord (Jesus)
Take your time (The Spirit’s fruit of patience)


1 Comment

Jesus blir på ett eller annat sätt känd. Jesus is in one way or another preached.

Jesus blir på ett eller annat sätt känd
Förföljelse för sin tro i toleranta Sverige idag, är det möjligt? Det har vi nu fått erfara, Peter och jag, både från de etablerade kyrkorna och från den profana världen. Men Kristus blir ju som Paulus säger på ett eller annat sätt predikad. Det är ju bibliskt så det tröstar oss i svårigheterna. En svensk kristen nyhetstidning censurerade intervjun med peter om detta “nya” att bota sjuka enligt Markus evangelium kapitel 16. Vi ödmjukade oss och höll tysta om detta. Vad gör då Gud? Han öppnar dörren för kristen TV istället, kanal 10 och Vision Norge. En av landets största kyrkor satte munkavel på en av sina egna, efter att vi lärjungatränat denne att bota sjuka på stan, vilket personen fortsatte framgångsrikt. De sade att detta måste denne sluta med och därför började personen göra det i smyg istället. Ett annat par mötte också motstånd i sin kyrka, inom ett stort samfund. De uppmuntrades att inte tala om vad de sett och hört och själva erfarit. Vi och de som vi tagit med i detta, har alla blivit ifrågasatta av våra andra syskon i Kristus. Är detta verkligen sant? Helar Jesus än idag genom vanliga troende? Händer det på riktigt?

Efter helgens mission i Upplands Väsby tog det även skruv i profana sammanhang. Youtube kanalen har blivit nedsållad med mothugg, sexuella kränkningar och mordhot. Peter har slängt de grövsta kommentarerna och stängt ner möjligheten att kommentera. Det verkar som om svenskar på internet låter det värsta komma fram ur hjärtat. Det föll en dom nyligen, där någon som blivit kallad hora på nätet, fick ett skadestånd på en halv miljon. Denna kränkning mot oss är värre. Visningarna på YouTube fortsätter att öka stadigt. Så de goda nyheterna sås in i många människohjärtan. Vi tar hjälp av syskon i Kristus att tillsammans gå emot förföljelsen i bön. Peter upplever att det var mer än i det naturliga, ja andligt och rent sataniskt. Kritiken slår mot sinnet som säger, ja kanske det är placeboeffekt. Blir de verkligen botade eller vill de bli av med oss. Sedan påminns jag om vad som står i Bibeln, Guds löften om helanden och sedan minns jag de som berättat för oss om att deras helande består. Vi ser också att de som lämnat Gud kommer tillbaks till Honom, kristna blir brinnande facklor och människor blir nyfikna på denne relevanta Jesus. Vad ska Peter och jag göra nu? Vi läser i Apostlagärningarna kapitel 4 vers 23-31:

“Sedan de hade blivit frigivna, gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det, ropade de endräktigt till Gud och bad:”Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem, du har sagt genom den helige Ande, som talade genom vår fader David, din tjänare: Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut
meningslösa planer? Jordens kungar träder upp, och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans Smorde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.”

Vi fortsätter enligt bibelordet ovan att följa Jesus ut till en förlorad värld och gör honom känd genom tecken och under. Gud jag ber att det som kan skakas i våra liv ska skaka, och att vi får hårda pannor men mjuka hjärtan. Pannor med sinnen som avvisar det onda och hjärtan mjuka att formas i dina händer. Förlåt dem som förföljer oss, de vet inte vad de gör. Öppna deras ögon så att de ser dig Jesus.

Jesus is in one way or another preached
Persecution for our faith in tolerant Sweden today, is it possible? We have now experienced it, Peter and I, both from the established churches and from the profane world. But Christ is as Paul says in one way or another, preached. It’s biblical, so it comforts us in difficulties. A Swedish Christian newspaper censored an interview with Peter about this “new” to heal the sick according to the gospel of Mark chapter 16. We humbled ourselves and kept quiet about it. What does God do than? He opens the door for Christian TV instead, channel 10 and Vision Norway. One of the nation’s largest churches put the muzzle on one of their own, after we discipled him to heal the sick in town, which he continued successfully. They said this, he must stop and thus began the person to do it on the sly instead. Another couple also met resistance in their church, in a large denomination. They were encouraged not to talk about what they saw and heard and experienced themselves. We and those that we have included in this, have all been questioned by our other brothers and sisters in Christ. Is this really true? Jesus Heals today by ordinary believers? Does it happen for real?

After this weekend’s mission in Upplands Väsby took it even screw in secular contexts. Youtube channel has been studded with counter-thrust, sexual abuse and death threats. Peter has thrown the rudest comments and turned down the opportunity to comment. It seems that the Swedes on the internet let the worst come out of the heart. It fell a recent ruling, in which someone who has been called whore online, received a compensation of half a million. That infringement against us is worse. Showings on YouTube continues to grow steadily. So the good news sown in many human hearts. We take the help of brothers and sisters in Christ to join together against the persecution of prayer. Peter feels that it was more than in the natural, yes spiritual and purely satanic. This criticism strikes at the mind that says, well maybe it’s the placebo effect. Do they really get healed or do they want to get rid of us. Then I am reminded of what is written in the Bible, God’s promises of healing and then I remember that they told us that their healing continues. We also see that those who left God comes back to Him, Christians are burning torches and people become curious about this relevant Jesus. What should Peter and I do now? We read in Acts chapter 4 verses 23-31:

“When they were released, they went to their friends and reported what the chief priests and the elders had said to them. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, “Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, “‘Why did the Gentiles rage,and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers were gathered together, against the Lord and against his Anointed’ — for truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus.” And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness.”

We continue as in the above scripture to follow Jesus out to a lost world and make Him known through signs and wonders. God, I ask what can be shaken in our lives to shake, and that we will have hard foreheads but soft hearts. Strong minds who rejects evil and hearts soften to be formed in your hands. Forgive those who persecute us, they know not what they do. Open their eyes so that they see you Jesus.


1 Comment

Ringar på vattnet. Ripples on the water.

Ringar på vattnet
På väg mot Upplands Väsby i söndags bad Helena, Peter och jag för dagens kommande kickstart. Plötsligt kom en stark nöd över mig och vi hör mig be ut att en person som lämnat Gud skulle komma tillbaka till Honom. Helenas team mötte några personer som vänt Gud ryggen, men Gud pekade på en kvinna med kryckor. Helena visste att det var henne jag bett för. Kvinnan var märkbart berörd, men behövde fundera på om hon önskade hjälp. Hon förstod att det inte bara handlade om bön för helande, men hennes hjärtas omvändelse till Gud. Hon sade att hon måste fundera. Däremot fick hon samma fråga ett flertal gånger eftersom vi var flera team. Hon kunde inte springa ifrån Gud. På kvällen kom ett sms till missionstelefonen där hon skrev att hon ångrade sig. Nu ville hon ha förbön. Hon var osäker på om Gud ville hjälpa henne. Jag upplevde att Helena skulle svara henne och skickade därför ett mail till Helena och ett sms “you got mail”. Nästa morgon får Helena på sitt hjärta att fortsätta be för tjejen. Med stark nöd utgjöt hon sitt hjärta i bön för hennes frälsning. Att hon skulle komma tillbaks till Gud. På eftermiddagen läser hon mitt mail och inser att Gud verkligen har allt i sin hand. Hon ringer tjejen och etablerar kontakt med henne. Tjejen är övertygad att Gud inte kan förlåta henne, trots att Helena förklarar att även Hitler skulle blivit förlåten, hade han vänt om till Gud och bekänt sina synder. Helena bad för helande över telefonen, men tjejen vågade inte känna efter. Vi tror och ber att hon ska komma hem till Gud och få en upprättad relation och fysiskt helande.

En man ringde till missionstelefonen idag och hade också ångrat sig, nu ville han ha förbön för helande och även hans fru. Han hade fått ett visitkort med kontaktuppgifter och sett videon från Upplands Väsby på YouTube och pratat med sin fru. Själv gick han med kryckor och hon hade andra besvär. Han är svensk och hon är invandrare med muslimsk bakgrund. Vi har märkt att invandrare, muslimer och katoliker ofta är öppnare för helande än svenskar. Peter har överfört kontakten till Sanna och Pekka i Upplands Väsby, som verkar glada för att få fler att bota och berätta om Jesus för. Vi tackar Gud för att fler ringar på vattnet kommer att bli uppenbara.

Ripples on the water
Towards Upplands Väsby on Sunday prayed Helena, Peter and I for today’s upcoming kickstart. Suddenly a strong distress came over me and we can hear me pray that a person who left God would come back to Him. Helena’s team met some people who have turned their back on God, but God pointed to a woman with crutches. Helena knew it was her, I prayed for. The woman was noticeably affected, but needed to consider whether she wanted help. She understood that it was not just about prayer for healing, but her heart turning to God. She said she must consider. However, she got the same question several times as we were several teams. She could not run away from God. In the evening came a text message to the phone of mission in which she wrote that she repented. Now she wanted intercession. She was not sure if God wanted to help her. I felt that Helena would answer her, and sent an email to Helena and sms “you’ve got mail”. Next morning, Helena sensed in his heart to continue to pray for the girl. With strong distress she shed her heart in prayer for her salvation. That she would come back to God. In the afternoon, she reads my email and realize that God really has everything in his hands. She calls the girl and establishes contact with her. The girl is convinced that God can not forgive her, even though Helena explains that even Hitler would have been forgiven, he had turned to God and confessed his sins. Helena prayed for healing over the phone, but the girl did not dare to feel. We hope and pray that she’ll come home to God and have an established relationship and physical healing.

A man called the mission phone today and had repented, now he wanted prayer for healing and even his wife. He had a business card with contact info and watched the video from Upplands Väsby on YouTube and talked to his wife. He himself was on crutches, and she had other physical problems. He is Swedish and she is an immigrant from a Muslim background. We’ve found that immigrants, Muslims and Catholics are often more open to healing than Swedes. Peter has transferred conntact to Sanna and Pekka in Upplands Vasby, who seem happy to get more people to heal and talk about Jesus. We thank God that more ripples will become apparent.


Leave a comment

Mirakelträning i Upplands Väsby. Miracle training in Upplands Väsby

Mirakelträning i Upplands Väsby
Sanna och Pekka var drivkrafterna bakom dagens kickstart i Upplands Väsby. Ännu några finländare brinnande för Jesus. De hade med sig Maria och Ristu. Det var första gången vi hade med oss en barnvagn. Babyn sov inte men var lugn hela tiden. Det var första gången jag delade upp i team. Andra gången Ville ledde ett team och första gången han filmade. Första gången Helena ledde ett team. Första gången två personer grälade om vem som skulle få Helenas sista Bibel. Jag bad för en ung tjej som hade en svullnad under näsan som gjorde ont. Första gången jag bett och en svullnad gått ned. Tack Jesus. Peter bad för en man med diskbrock som gick med en krycka. Han blev bättre och bättre och gladare och gladare. Tills han var helt botad och lättad. Detta hände före kickstarten, när vi väntade på Ville i centrum. Sedan åkte vi till Sanna och Pekka för att lägga grunden med bibelundervisning och vittnesbörd. Helena bad för deras hund och vi väntar god rapport. Annars måste pudeln opereras dyrt. Väl i centrum delade vi upp oss i team. Vi mötte upp med Marius och Linda som bott i Uppsala tidigare. Två unga människor som älskar Jesus och vill gå ut med evangelium. Mitt första team med Maria gick trögt. Helenas med Ristu började trögt men bröt igenom. Vi bytte och jag gick med Ristu som var en riktig evangelist. Han fick be för en kvinna som hade ont i ryggen hela tiden. Hon sade aldrig att hon blev smärtfri, men hon upplevde Guds kraft. Hon blev som bedövad och kände på engelska “tingeling feeling”. Han bad också bl a för en kvinna med nackont som blev botad. Sedan bytte jag med Peter och fick leda Marius och Linda. Jag tappade nästan modet tre gånger idag. Först när jag gick med Maria och ingen hade ont och när vi äntligen träffade på några som hade det och jag fick filma. Så blev de skrämda över filmningen och han som hon fick be för förstod inte att han skulle känna efter, där och då. Tredje gången var med Ristu när en person blev bättre men inte ville ha mer bön, utan skulle stressa iväg. Då mötte vi Peter och jag ville kasta in handduken. Men vi bytte bara team och då fick vi se lite mer. Bl a tre unga tjejer var vi fick be för två och Helenas team sedan för en. En tjej upplevde värme i ryggen och nästa bön försvann smärtan helt. Hon blev helt häpen. Den andra tjejen hade ont i tån och blev helad. Marius hade sett det i bön innan. Sedan stötte vi ihop med två unga män som frågade om vi var såna som botade sjuka och vi svarade ja. De var ledsna att de var friska. Då sade den ena att han hade baksmälla. Då sade jag att vi kunde be för det. Efter bön sprang de iväg som en avlöning, han blev helt chockad eftersom baksmällan försvann. Tack Jesus. Helena var glad att ha kickstartat andra för första gången, men bad inte för så många själv. Däremot bad hon för Sanna när vi samlades för avslutning. Hon upplevde en lättnad i magen och sedan i ryggen. Smärtan bara försvann i svanken. Hon brukar få ont i svanken när hon gått länge. Underbart. Alla fick bota sjuka med fokus på de vi lärjungatränade att bota sjuka. Ville filmade ungefär 10 videos. Jag gav bort 1 bibel och Helena ungefär 7. Alla mina tog slut. Peter frågade mig om jag hade tillräckligt många visitkort och jag svarade ja. Men både mina och Helenas tog slut. Dessutom tog Peters och mina krafter slut. Jag kände att jag aldrig mer vill kickstarta någon, i alla fall inte på länge. Peters första team där fick Pekka be för en kvinna som hade haft ont i ryggen i 15 år efter en bilolycka och hon blev förundrad och botad. Ena dottern blev botad från menssmärta när Sanna bad och den andra från smärta i näsan pga piercing. Hela familjen berörd av Jesus. Helena och Maria träffade två kvinnor från Indien som pratade hindi. En blev botad från ryggont och den andra blev bättre men behöver bli frälst, för det var onda andar bakom. Maria hoppas kunna behålla kontakten, även om det är Helena som pratar hindi. Nu ligger videon ute på You tube och efter jag bloggat lite känner jag hur krafterna håller på att komma tillbaka. Tack Jesus, allt förmår jag i dig som ger mig kraft! All ära till Jesus!

Miracle training in Upplands Väsby
Sanna and Pekka were the driving forces behind today’s kickstart in Upplands Väsby. Yet some Finns on fire for Jesus. They had with them Maria and Ristu. It was the first time we had with us a stroller. The baby was not asleep but was quiet the whole time. It was the first time I split up in teams. Second time Ville led a team and the first time he was filming. First time Helena led a team. The first time two people were arguing over who would get Helena’s last Bible. I prayed for a young girl who had a swelling under the nose that hurt. The first time I prayed and a swelling has gone down. Thank you Jesus. Peter prayed for a man with disk hernia that went with a crutch. He got better and better and happier and happier. Until he was completely cured and relieved. This happened before the kick start, when we were waiting for Ville in the center. Then we went to Sanna and Pekka to lay the foundation of Bible teaching and testimony. Helena prayed for their dog, and we expect a good report. Otherwise the poodle has to be operated very expensive. Once in the center, we split up into teams. We met up with Marius and Linda who lived in Uppsala before. Two young people burning to go out with the Gospel. My first team with Maria was not easy. Helena with Ristu started sluggishly but broke through. We switched and I went with Ristu which was a real evangelist. He was praying for a woman who had back pain all the time. She never said that she was pain free, but she experienced God’s power. She was stunned and felt “tingeling feeling”. He also prayed, among other things for a woman with neck pain that was cured. Then I switched with Peter and got to lead Marius and Linda. I almost dropped the courage three times today. First when I went with Maria and had no one had pain and when we finally met some who had it and I had to film. So they became frightened of filming and he that she was praying for did not understand that he would sense there and than if he was healed. The third time was with Ristu when a person got better but did not want more prayer, but would rush away. Then we met Peter and I wanted to throw in the towel. But we just changed and then we got to see a little more. Among others, three young girls were we prayed for two and Helena’s team then for one. A girl felt the heat in the back and after the second prayer, the pain disappeared completely. She was completely taken aback.The other girl had a sore toe and was healed. Marius had seen it in prayer before. Then we met up with two young men who asked if we were the ones healing the sick and we said yes. They were sad that they were healthy. Then said the one he had a hangover. Then I said that we could pray for him. After prayer, they ran away like a salary, he was totally shocked because hangover disappeared. Thank you Jesus. Helena was glad to have kick started the people for the first time, but did not pray for so many herself. However, she prayed for Sanna when we gathered for completion. She experienced a relief in the stomach and then in the back. The pain just disappeared in the lumbar region. She usually get a sore lower back when she had walked a long time. Wonderful. Everyone got to heal the sick with a focus on those we discipled to heal. Ville filmed about 10 videos. I gave one Bible and Helena about 7. All my ended. Peter asked me if I had enough business cards and I said yes. But both mine and Helen ended. In addition Peters and my energy vanished. I felt that I never want to kick start someone, at least not in a long time. Peter’s first team that got Pekka pray for a woman who had had back pain for 15 years after a car accident and she was amazed and cured. One daughter was healed from menstrual pain when Sanna prayed and the other from pain in the nose due to body piercing. The whole family touched by Jesus. Helena and Maria met two women from India who spoke Hindi. One was cured of back pain and the second was better but needs to be saved, for it was evil spirits behind. Maria hopes to keep in touch, though it is Helena who speeks hindi. Now the video is out on You tube and after I blogged a while, I feel how the forces are coming back. Thank you Jesus, all I can do in you that gives me strength! All glory to Jesus!


Leave a comment

Guds fingervisning innan Peter God’s hint before Peter

Jag var ung änka och längtade efter att träffa en ny man. Jag var på ett möte i Malmö Church där talaren inbjöd till förbön, för de som har en vision hur de ska evangelisera. Jag tänkte att det gäller inte mig, för jag har aldrig fått en sån vision. Men jag upplevde tydligt att Gud manade mig att ställa mig i förbönskön. När jag stod där och väntade på min tur, kom Guds härlighet starkt över mig. Tårarna började trilla och jag bara visste inom mig, att jag inte ville ha en ny man med mindre än att han är en man som brinner för själars frälsning. Tänk vad jag sedan fick. Peter tog min hand och vann mitt hjärta. Inom några år visade det sig att Gud lagt en eld i hans hjärta för att nå de förlorade med evangelium. Peter är ett bönesvar i mitt liv. Han är en evangelist med driv. Guds försyn och Guds ledning fick jag vara med om. Jag är så tacksam. Gud har omsorg om sina barn. Även för dig.

I was a young widow and longed to meet a new man. I was at a meeting in Malmo Church where the speaker invited to prayer, for those who have a vision of how to evangelize. I figured that it does not apply to me, because I’ve never had such a vision. But I felt clearly that God called me to stand in the intercede queue. As I stood there and waited for my turn, the glory of God strongly came over me. Tears started to fall and I just knew in my heart that I didn’t want a new man with less than that he is a man with a passion for the salvation of souls. Imagine what I than recieved. Peter took my hand and stole my heart. Within a few years it turned out that God has put a fire in his heart to reach the lost with the Gospel. Peter is an answer to prayer in my life. He is a driven evangelist. God’s providence and God’s guidance, I experienced. I am so grateful. God cares for His children. Even for you.


Leave a comment

Miracle training in Stockholm city

Mirakelträning i Stockholm City
Per från Växjö och Durckheim från Linköping skulle “kickstartas” i Stockholm. Vi trodde de skulle komma flera, så vi hade mobiliserat för att bilda olika team. Vilket vi gjorde i alla fall för team är av Gud, men varken Helena eller jag behövde leda något. Vi började dagen med att dela gemenskap över en kopp kaffe. Ville berättade om vad Gud gjort genom honom och Sanna sista veckan i vardagen. Jag blev så berörd för det är hur Peter och jag också vill leva ut det kristna livet. Livet med Gud är först och främst ett liv, inte en tjänst. Efter uppskattat toabesök gick vi ut bakom Clara kyrka för att lägga grunden utifrån Bibeln. Efter en kort bön delade vi in oss i teamen. Jag upplevde att jag tog på mig frälsningens hjälm redan igår kväll och hade på mig den hela natten och när jag vaknade satt den nästan krampaktigt kvar. Jag förstod sedan varför. Helena och jag fick fråga minst tio personer, som alla sade att de inte hade någon smärta och vi inte heller fick något bra samtal med. Till slut fick vi be för en ortodox ung man som blev helad från ryggont och vi fick filma. Dessutom upplevde jag en stark nöd i mitt hjärta för honom. Jag kallade på honom in i Guds rike. Vi vädjade till honom att plocka fram sin ryska bibel. Att ha en relation med Jesus varje dag. Efteråt blev jag lite vimmelkantig, Guds närvaro var så påtaglig.

Hare Krishna kom och vi upplevde förvirring i anden. Helena ville be för en muslimsk kvinna helt beslöjad i svart. Jag upplevde ett starkt mörker över dem. Jag hoppades att det inte skulle bli konfrontation. Helena bekräftade att hon också upplevde mörkret men ville fråga, vilket hon också försökte. Men de var helt onåbara. På Hötorget mötte vi ett ungt par som såg ut som satanister, men som vi inte upplevde något speciellt mörker över. Han var lång med piercing i näsan och hon var kort med rödfärgat hår. Helena bad för helande för hennes rygg. Tjejen upplevde att hon blev bättre och blev jätte rädd. Helena fick inte be fler gånger. Jag bad mot huvudvärk och killen blev omedelbart smärtfri. Då fick Helena be även mot tjejens huvudvärk. Hon blev botad igen och blev skrämd och vi fick inte be fler gånger.

En ung man från Colombia som marknadsförde en restaurang med plakat, hade ont i rygg och knä. Helena bad och han blev botad. Han hade svårt med språket men försökte ändå stöta på Helena. Vi blev tydligt påminda att det är bättre att gå man och kvinna. Jag schabblade med videon, så det blev ingen film. Jag bad för en tjej med ont i tårna som blev botad direkt. Helena bad för en ung kvinna som blev botad från huvudvärk. Helena fick sedan dela evangelium på hindi med tre indier på besök i Sverige. Hon kom på precis i slutet av samtalet att hon lagt ned ett traktat på hindi, som hon gav dem. Vi fick dela evangelium med två unga kvinnor med afrikanskt ursprung, och ge en bibel till en av dem. Jag fick kalla på en av dem, som var 21 år och kom från en kristen familj, in i relation med Jesus. Jag sade att nu är det dags för henne. Hon kan inte leva på sina föräldrars tro. Jesus vill komma in i hennes hjärta. Den andra fick en Bibel eftersom hon inte kom från en kristen bakgrund. Ett gäng med unga muslimska tjejer blev berörda. Helena bad mot träningsvärk vilken tjejen inte upplevde någon förändring av efter bön. Sedan bad Helena mot nackont och tjejen blev 80 % botad. Tjejen var övertygad att träningsvärken inte skulle gå bort.

Vi avslutade dagen över en måltid på en mexikansk restaurang. Först bad vi och tackade Gud för allt och om beskydd över var och en av oss och allt som blivit sått och skördat. Vi delade gemenskap och våra hjärtan med varandra. Durckheim berättade om sitt förflutna som flykting. Det var väldigt gripande. Sedan bröt vi upp och Peter, Helena och jag gick mot bilen. Peter sade att vi skulle be för en till. Vi mötte Vanessa och Nike två unga tjejer. Vanessa hade haft ont i halsen flera dagar. Hon kunde inte säga vad det var. Jag bad två gånger och sedan var hon botad. Tack Jesus! Vi fick inte filma men hon var helt tagen. De var troende och Vanessa fick bota en tjej från ont i fötterna. Hon var väldigt läraktig och förundrad. Det har vi dokumenterat på video. Samtidigt fick jag själavårda Nike. Båda upplevde att det var ödet att vi möttes. Jag bekräftade att det var Guds försyn. Vi konstaterade att de behövde bli döpta i vatten och Ande. Vi tror vi ska mötas igen, men vi gav dem också förslag på var de kan hitta andra troende i Stockholm.

Det jag minns är att Helena och jag bad för åtta varav sju blev botade. Jag bad sedan för en till i slutet när Peter var med. Det är rätt lite tycker vi nu. Åtta tyckte Peter och jag tidigare var många. Så perspektiven förändras, men det är inte siffror det handlar om. Vi är fortsatt tacksamma och förundrade. Det var härligt att Helena var med oss. Hon läste ur Bibeln några gånger ur Mark 16, för dem vi träffade. Vi står på löftena, så det var upplyftande. Både Per och Durckheim fick bota många, även Ville och vi andra. Det nya för Ville var att han fick leda ett team och lärjungaträna någon annan att bota sjuka. Per, Durckheim, Peter och Helenas gärningar får ni se i den video Peter håller på att producera. De fick i Jesu namn bl a bota ryggar, nackar, vader och fötter. Dessutom predika de goda nyheterna om Jesus Kristus. Se videon på vår youtube kanal, “TLR SWE Peter Ahlman”. Underbart att sammanstråla med brinnande syskon i Herren. Mission complete!

Miracle training in Stockholm city
Per from Växjö and Durckheim from Linkoping would be “kick started” in Stockholm. We thought more people would join them, so we had mobilized to form different teams. That we did in all cases for team is of God, but neither Helena or I needed to lead anything. We started the day with sharing community over a cup of coffee. Ville told about what God has done through him and Sanna last week of everyday life. I was so touched because that is how Peter and I also want to live out the Christian life. Life with God is first and foremost a life, not a service. After a while we went out behind Clara church to lay the foundation from the Bible. After a short prayer, we divided ourselves into teams. I felt that I put on my helmet of salvation already last night and wore it all night and when I woke up, sat on almost convulsively left. I understood then why. Helena and I had to ask at least ten people, all of whom said that they had no pain, and we did not have any good conversation with. Finally, we pray for an Orthodox young man who was healed from back pain and we could film. Moreover, I felt a strong need in my heart for him. I called him into the kingdom of God. We pleaded with him to pick up his Russian Bible. Having a relationship with Jesus every day. Afterwards, I was a little giddy, God’s presence was so palpable.

Hare Krishna came and we experienced the confusion of spirit. Helena wanted to pray for a Muslim woman completely veiled in black. I felt strong dark over them. I was hoping that there would be no confrontation. Helena confirmed that she also experienced the dark but wanted to ask, which she tried. But they were completely out of touch. At Hötorget we met a young couple who looked like Satanists, but we did not experience any particular darkness. He was tall with piercing in his nose and she was short with red colored hair. Helena asked for healing for her back. The girl felt that she was better, and was really scared. Helena did not ask any more. I prayed for a headache and the guy was immediately painless. When Helena also prayed against the girl’s headache. She was healed again and became frightened and we did not ask any more.

A young man from Colombia who was marketing a restaurant with placards, had a sore back and knees. Helena prayed and he was healed. He had difficulty with the language, but he tried to flirt with Helena. We were clearly reminded that it is better to go a man and a woman. I screwed up with the video, so it was not a movie. I prayed for a girl with a sore toe that was healed instantly. Helena prayed for a young woman who was healed from headache. Helena got then to share the Gospel in Hindi with three Indians on a visit to Sweden. She remembered at the very end of the conversation that she brought a treaty in Hindi, she gave them. We got to share the gospel with two young women of African descent, and gave a Bible to one of them. I got the call on one of them, who was 21 years old and came from a Christian family, into relationship with Jesus. I said that now is the time for her. She can not live on their parents’ faith. Jesus wants to come into her heart. The second received a Bible because she did not come from a Christian background. A gang of young Muslim girls were concerned. Helena prayed for soreness which the girl did not feel any change after prayer. Then Helena prayed for Beck pain and the girl was 80% cured. The girl was convinced that muscle soreness would not go away.

We ended the day over a meal at a Mexican restaurant. First, we prayed and thanked God for everything and for protection over each of us and everything that has been sown and reaped. We shared meal and our hearts to each other. Durckheim told about his past as a refugee. It was very touching. Then we broke up and Peter, Helen and I walked towards the car. Peter said that we could pray for another one. We met Vanessa and Nike two young girls. Vanessa had had a sore throat for several days. She could not say what it was. I asked twice and she was healed. Thank you Jesus! We did not film but she was blown away. They were believers and Vanessa got cure a girl from sore feet. She was very docile and amazed. We’ve documented on video. Meanwhile, I got soul nurturing Nike. Both felt that it was fate that we met. I confirmed that it was God’s providence. We found that they needed to be baptized in water and the Spirit. We believe we will meet again, but we also gave them suggestions on where to find other believers in Stockholm.

What I remember is that Helena and I asked for eight of whom seven were cured. I then asked for one at the end when Peter was with. That’s quite a little like we are now. Eight Peter and I used to think be many. How perspectives change, but it is not numbers involved. We remain grateful and amazed. It was wonderful to have Helena with us. She read the Bible a few times from Mark 16, for those we met. We stand on the promises, so that was uplifting. Both Per and Durckheim had cured many, including Ville and the rest of us. The new for Ville was that he had to lead a team and disciple someone else to heal. Per Durckheim, Peter and Helenas works you will see in the video Peter is producing. They healed in the name of Jesus backs, necks, calves and feet. Moreover, preaching the good news of Jesus Christ. Watch the video on our youtube channel, “TLR SWE Peter Andersson”. Wonderful to meet up with burning believers in the Lord. Mission complete!