throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Vi ska bära frukt som består, sade Jesus. You will bear fruit that abides, said Jesus

Jag frågade Peter om det har burit någon frukt, att lärjungaträna andra troende att bota sjuka, eller “kickstarta” som han utrycker det. När jag tänkte på det, kändes det som om de flesta inte tagit det vidare. Några frågar om vi kan gå tillsammans igen. De verkar inte förstå, att det fanns ett syfte med att vi gav det vidare till dem. Det handlar ju inte om att vi längtar efter andra att gå ut med. Enligt Bibeln sände Jesus ut lärjungarna, två och två. Peter och jag går gärna ut, bara vi två. Det är det allra bästa och då kan vi se något växa i vår närhet. Det finns vissa som blivit motarbetade i det sammanhanget de verkar i. Ja, direkt förbjudna att bota sjuka på gator och torg. Några har inte fortsatt alls. I denna misströstan fick jag ett mail av Sanna som berörde mig starkt, så att jag började gråta. Sanna och Ville är ju helt vilda, tar det vidare och ser frukt.

image

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn John 15

Sanna brukar träffa hemlösa och be för dem. Där har hon fått flera vittnesbörd om helanden. Sanna och Ville fortsätter att gå ut på gator och torg och bota sjuka. De ser mer och mer resultat. Häromdagen var de utanför en biograf och många blev helt botade och vissa delvis.

Sanna berättade dessutom att hennes mamma som blev frälst och andedöpt nyligen, märker en klar skillnad. Hon längtar efter att läsa Bibeln och att lyssna på lovsång. Efter bön öppnades hennes öra och surrandet upphörde, som besvärat henne i flera år.

Dessutom påminde Peter mig om att flera i Eskilstuna och i Västerås fortsätter att gå ut och gör lärjungar, genom tecken och under. Så vårt liv med Gud bär frukt som består. Även helandena består. Vi har fått rapporter dels från Färöarna och dels från Kista och Västerås, att helandena består. All ära till Gud!

I  asked Peter if it has borne some fruit, to disciple other believers to heal the sick, or “kick start” as he puts it. When I thought about it, I felt as if most have not taken it on. Some ask if we can go together again.  They do not seem to understand that there was an object that we gave it to them. It is not a matter that we yearn for others to go out with. According to the Bible, Jesus sent the disciples out two by two. Peter and I go like this, just the two. It is the very best and then we see something grow in our neighborhood. There are some who have been opposed in the context they operate in. Yes, direct forbidden to heal the sick on the streets. Some did not continue at all. In this despair, I received an email from Sanna touched me greatly, and I started to cry. Sanna and Ville’s totally wild, it will take further steps and fruit.

You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. John 15

Sanna usually meet homeless and pray for them. She has received numerous testimonies of healings. Sanna and Ville continues to go out on the streets and heal the sick. They see more and more results. The other day they were outside a movie theater and many were completely cured and some partially.

Sanna also told that her mother was saved and baptized in the Spirit lately, notice a clear difference. She longs to read the Bible and listening to praise and worship. After prayer opened her ear and buzzing ceased, which plagued her for years.

Also reminded me of Peter to several in Eskilstuna and Västerås continue to go out and make disciples, by signs and wonders. So our life with God is bearing fruit that lasts. Even healings composed. We have received reports from both the Faroe Islands and from Kista and Västerås, the healings continue. All glory to God!

Advertisements


Leave a comment

Svärmor döps till Kristus. Mother in law baptized into Christ.

Min svärmor blev frälst och döpt i Anden i påskas. Döpt i vatten ville hon inte bli i sitt badkar, utan ute i det fria. Det var fortfarande vinter i Skåneland, så hon kom till oss i Uppland nu i Pingst, för att döpas till Kristus. Allt samverkar ofta till det bästa för oss som är Guds barn. Min svärmor fick längta att dö med Kristus och låta sin syndakropp begravas, för att sedan uppstå med Kristus till nytt liv. Peter samtalade med ett härligt par som är våra vänner och bor vid vattnet i Marielund. Självklart skulle deras brygga bli platsen för den heliga händelsen. Dessutom kunde min väninna och nyfrälsta syster närvara, för att lära sig hur hon döper nästa i tur. Vi har fokus på att gå ut och göra lärjungar, som gör lärjungar enligt Matteus evangelium kapitel 28

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla a allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. ”

Min väninna läste från Apostlagärningarna kapitel 8 och jag frågade min svärmor “vad hindrar att du döps”, varpå hon svarade “inget”. Sedan döpte Peter sin egen mamma till Kristus i Trehörningen. Dopkandidaten ville inte komma upp ur vattnet. Hon tyckte att det gick för fort och att Peter kunde göra det “om och om igen”. Jag vet vad hon menar för när jag själv blivit döpt, så ville jag jag bli det “om och om igen”, varje gång jag såg på när någon annan blev döpt. Precis som jag alltid ville bli frälst, vid varje frälsningserbjudande. Men enligt Bibeln får vi hålla oss till en omvändelse till Kristus, en tro, en Herre, ett dop, en Ande.

Solen strålade och vi hade en underbar gemenskap med gott fika och härliga samtal. Det var dock inte tillräckligt bra för min nyfrälsta väninna, som tyvärr måste avvika tidigare än oss andra. Hon frågade lite frustrerat “men när ska vi be”? Det är väl något vi alltid gör när vi möts vi kristna? Då blev jag både full i skratt, av glädje och stolthet, att jag som andlig mamma lärjungatränat henne bra. Vi bad för de som hade sjukdomar eller smärtor. Hon själv blev botad från smärta i hälsena. Sedan lyfte vid upp olika bönemännen. När vi skulle be för henne, uttalades ett kunskapens ord av en broder och hon brast ut i tårar, som forsade fram ur ögonen. Gud vet allt och har all makt i himmelen och på jorden. Åh vad mäktigt att vara i Hans vilja och närvaro. Sedan var hon nöjd och även min svärmor som fått en ny början, och vi andra var fulla av förtröstan till Gud vår Far i himlen, att Han är verklig och Han är i görningen. Att tillsammans erfara Gud både inför Hans ansikte och se Hans hand i rörelse. Tack Jesus!

My mother in law got saved and baptized in the Spirit at Easter. Baptized in water, she would not be in his bathtub, but out in the open. It was still winter in Skåne, so she came to us in Uppland now at Pentecost, to be baptized into Christ. Everything interacts often the best for us as children of God. My mother in law got yearn to die with Christ and let her sin body be buried, and rise with Christ to new life. Peter conversed with a lovely couple who are our friends and living by the water in Marielund. Obviously, their bridge to be the site of the sacred event. Furthermore, my friend and sister believer could attend, to learn how she baptizes next in line. We focus on going out and making disciples who make disciples according to Matthew chapter 28:

“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you.”

My friend was reading from Acts chapter 8 and I asked my mother in law “what’s stopping you to be baptized, ‘and she replied ” nothing “. Then Peter baptized her own mother to Christ in Trehörningen. She would not come out of the water. She thought it went too fast and that Peter could do it “over and over again.” I know what she means because when I myself was baptized, so I wanted to get it “over and over again,” every time I looked at when someone else was baptized. Just like I always wanted to be saved, with each offering salvation. But according to the Bible, we must hold ourselves to a conversion to Christ, one faith, one Lord, one baptism, one Spirit.

The sun shone and we had a wonderful community with good coffee and great conversation. However, it was not good enough for my newly saved friend, who unfortunately have to depart earlier than the rest of us. She asked a little frustrated “but when should we pray?” That’s something we always do when we meet we Christians? Then I was both full of laughter, of joy and pride, that I as a spiritual mother discipled her well. We prayed for those who had illnesses or pain. She herself was healed from pain in the Achilles tendon. Then lifted up different prayer requests. When we would pray for her, uttered a word of knowledge by a brother, and she burst into tears, which gushed forth from the eyes. God knows everything and has all power in heaven and on earth. Oh how powerful being in His will and presence. Then she was satisfied, and even my mother in law with a new beginning, and the rest of us were full of trust in God our Father, that He is real and He is in the offing. Together experience God both to his face and see His hand in motion. Thank you Jesus!


1 Comment

Bryta bröd tillsammans. Breaking bread together.

Brödsbrytelse, nattvard eller förbundsmåltid är en helig handling inför Guds ansikte, som vi som troende kan erfara tillsammans. Omvändelse till Kristus, dop i vatten och Ande är händelser som ger mersmak, men inte upprepas. En Herre, en tro, ett dop. Däremot är nattvarden en helig förbundsmåltid, som kan upprepas dagligen. Inför Gud bryter vi bröd och delar vin ur välsignelsen bägare. Trots att det finns symbolik i att brödet representerar Kristus och vinet Jesu blod, som utgjöts på Golgata, är det verkliga händelser i Guds närvaro.

Peter och jag delade nattvard i vår husgemenskap igår kväll och Gud kom så nära. Det ena tillfället är aldrig det andra likt. Det är så underbart med Gud. Vi kan inte knäppa med fingrarna och Gud gör precis som vi vill, på det sättet vi vill. Det går inte att låsa in Gud och försöka begränsa eller dressera honom. Gud är obegränsad. Han finns överallt och ingenting är omöjligt för Honom. Han är Gud. I alla fall så fick vi ett stilla möte inför Hans ansikte. Och alla möten med nattvard är inte stilla.

Det är så härligt att dela förbundsmåltid, en helig akt, då vi kan påminna oss om vad Jesus har gjort för oss på korset för 2000 år sedan. Jag brukar tacka för helande när jag tar emot brödet och syndernas förlåtelse när jag tar emot vinet. Att visualisera Kristus hängande på korset, när han tog vårt straff på sig och dog i vårt ställe, är nattvarden ett bra tillfälle för. Både Peter och jag upplevde en stilla nära gemenskap med Guds Ande. Peter blev mycket berörd och såg inom sig Jesus bli piskad inför sin korsfästelse.

Enligt Bibeln har vi kommit in i ett nytt förbund, som är beseglat med Jesu blod på korset. Ett förbund mellan Gud och människan genom Jesus både Gud och människa. Nya Testamentet är vårt förbundsord från Gud vår Fader. Förunderlig nåd att Gud har valt dig och mig. Tack Jesus för syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Tack att vi redan här och nu tillsammans får erfara Gud.

Breaking bread, communion or covenant meal is a sacred act of God for which we as believers can experience together. Conversion to Christ, baptism in water and Spirit are events that leaves you wanting more, but not repeated. One Lord, one faith, one baptism. However, the Lord’s Supper a holy covenant meal, which can be repeated daily. Before God, we break bread and share wine from the blessing cup. Despite the symbolism of the bread represents Christ and the wine the blood of Jesus, which was shed on Calvary, is the true story of God’s presence.

Peter and I shared communion in our house church last night and God came so close. One ocassion is never the same. It is so wonderful with God. We can not snap your fingers and God does exactly what we want, the way we want. You can not lock in God and try to limit or trainable him. God is unlimited. He is everywhere and nothing is impossible for Him. He is God. In any case, we got a quiet meeting before His face. And all meetings of communion is not stationary.

It is so wonderful to share the covenant meal, a sacred act, then we can remind us of what Jesus did for us on the cross 2000 years ago. I usually thank for healing when I receive the bread and forgiveness when I receive the wine. To visualize Christ hanging on the cross, when he took our punishment on himself and died in our place, the Eucharist is a good opportunity. Both Peter and I experienced a calm close fellowship with God’s Spirit. Peter was very touched and saw Jesus to be scourged before his crucifixion.

According to the Bible, we have come into a new covenant, which is sealed with the blood of Jesus on the cross. A covenant between God and man through Jesus both God and man. The New Testament is our covdnant Word from God our Father. Amazing grace that God has chosen you and me. Thank you Jesus for the forgiveness of sins and life everlasting. Thank you that we already here and now together experience God.


6 Comments

Jag bär Jesu bild. I bear the image of Jesus.

Jesus är solen

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Men bilden jag bär i min famn strålar starkare än solens glans. Ju mer jag skådar in i den, ju mer jag speglar mig i den, desto mer lik den blir jag. Ju närmare jag håller bilden, desto mer ett med den blir jag.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Men jag vill vara en måne för den bild jag bär i min famn. Precis som månen reflekterar solens glans vill jag reflektera den bild jag bär i min famn.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Bilden jag bär i min famn bär jag nära mitt hjärta. Bilden jag bär i min famn är solen i mitt liv. Precis som jorden kretsar kring solen i sin bana, kretsar mitt liv kring Jesus i sin bana. Jag vill vara jorden i min sols liv.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Bilden jag bär i min famn är Guds Son, MänniskoSonen, lammet som blev slaktat före världens begynnelse, den lidande tjänaren, den stridande konungen, Messias konungarnas konung.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Jag bär bilden av Jesus i min famn och jag skådar in i Hans ansikte och blir mer och mer lik den bild jag bär i min famn. Jag blir förvandlad genom Guds Ande och formas till Sonens bild.

Jesus is the sun

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. But the picture I carry in my arms stronger than the sun’s rays shine. The more I look into it, the more I reflect myself in it, the more like it I become. The closer I hold the image, the more one with it I become.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. But I want to be a moon for the picture I carry in my arms. Just as the moon reflects the sun shine I want to reflect the image I carry in my arms.
It is not the moon I carry in my arms and not the sun. The image I carry in my arms I carry close to my heart. The image I carry in my arms, the sun in my life. Just as the Earth orbits the Sun in its orbit, revolve my life around Jesus in his career. I want to be earth in my sun’s life.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. The image I carry in my arms is the Son of God, Son of Man, the Lamb that was slain before the foundation of the world, the suffering servant, the warring king, the Messiah the King of kings.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. I carry the picture of Jesus in my arms and I gaze into His face and become more and more like the picture I carry in my arms. I will be transformed by God’s Spirit and formed into the picture of the Son.


Leave a comment

Bär Jesu bild och förvandlas. Carry the image of Jesus and be transformed.

Följande bibelord från 1 Korintiebrevet kapitel 15 har gripit mitt hjärta sista tiden:

“Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild.”

Att  vara en levande varelse låter härligt, men att vara en livgivande ande är ett äventyr. Den första människan Adam blev en levande varelse, när Gud andades in liv i honom. Som den jordiska Adam var, så är de jordiska människorna idag. Adam är död. Som den himmelska mannen är, så är de himmelska  människorna. Den himmelska mannen är Jesus Guds Son och tillika Människosonen. Jesus lever. Människorna i världen bär Adams bild och kommer gå samma öde som han. De kommer att dö. De himmelska människorna som visserligen är i världen men inte av världen, är inte bara levande men livgivande. Vi har inom oss en källa vars vatten springer upp med evigt liv och dessutom levande vatten som forsar fram ur oss. Vi är född av Anden och döpt i Anden och resultatet är att vi inte bara blivit levande men livgivande. Vi bär dessutom den himmelska mannens bild. När vi gör det blir vi förvandlade till samma bild. Vi är ett med den Helige Anden och tecken följer i våra fotspår. Tecken av liv, tecken av den himmelske mannen, tecken av Jesus levande Gud.

Vill du dricka av det levande vattnet, Jesus ropar på dig! Du som redan druckit och är en Jesu lärjunge precis som jag, syster och broder i Kristus. Det är tid att “komma ur garderoben” och ge världen liv. Du och jag är livgivande andar, födda av Gud. Vi har levande vatten att ge ut. Universums skapare bor i dig. Låt honom komma ut och ge världen liv!

The following scripture from 1 Korintiebrevet Chapter 15 has grabbed my heart lately:

“The first man Adam became a living being; the last Adam became a life- giving spirit. But it is not the spiritual that is first but the natural, and then the spiritual. The first man was from the earth, a man of dust; the second man is from heaven. As was the man of dust, so also are those who are of the dust, and as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven.”

Being a living creature sounds beautiful, but being a life-giving spirit is an adventure. The first man Adam became a living being when God breathed life into him. As the earthly Adam was, they are earthly people today. Adam is dead. As the heavenly man is, so is the heavenly man. The heavenly man, Jesus is the Son of God and also the Son of Man. Jesus is alive. The people in the world carry Adams picture and will go the same fate as he. They will die. The heavenly man who admittedly are in the world but not of the world, is not only alive but life-giving. We have within us a well of water springing up into everlasting life and also living water that gushes forth from us. We are born of the Spirit and baptized in the Spirit, and the result is that we become not only alive but life-giving. We also carry the heavenly man’s image. When we do, we become transformed into the same image. We are one with the Holy Spirit and the signs follow in our footsteps. Signs of life, signs of the heavenly man, character of Jesus living God.

Want to drink of the living water, Jesus calls you! You already drunk and is a disciple of Jesus, just like me, sister and brother in Christ. It’s time to “come out of the closet” and give life to the world. You and I are life-giving spirit, born of God. We have living water to give out. Creator of the universe lives in you. Let him come out and give life to the world!


1 Comment

Tecken och under. Signs and wonders

Jag skrev tidigare att jag tänkte blogga om tecken och under som vi varit med om de sista 10 månaderna, varav mycket är fångat på film.

Jag tänkte på den gången vi var på Kista centrum och vi mötte ett gäng ortodoxa kristna. Vi frågade om någon av dem hade ont i kroppen. Det hade tjejen i sällskapet, ont i ryggen. Vi kunde be för henne. Jag lade händerna på hennes rygg och bad i Jesu namn och frågade hur hon kände sig. Hon fick böja sig framåt. Hon sade att smärtan gick bort. Då kröp det fram att hennes man också hade ont i ryggen men det var diskbrock som han haft i ett halvår. Det var ju ingen idé att be för, eftersom det  var omöjligt att bota tänkte han. Peter frågade om han fick be, vilket han ändå fick och gjorde. Peter sade böj dig fram och det gjorde han. Han sken som en sol, som inte ville sluta stråla. Smärtan var borta och han var frisk. Det som var omöjligt var möjligt för Gud och för oss som är Jesu lärjungar. Gud bor ju i oss, Kristus i oss vårt härlighetshopp. Vi var syndare men vi är nu “a peculiar people”. På Sollentuna centrum botade Peter en kille först från smärta i fot och sedan från smärta i nacken. Det första hände på en gång och det andra efter två böner. Han var muslim och hade ingen anledning att ljuga till Jesu fördel. Han blev så förvånad och glad. Det var så klockrent.  En äldre man i Thailand som själv var läkare blev botad från ryggsmärta. Han frågade Peter om han också var en läkare. Sedan frågade han genom vilken kraft vi gjorde detta, solens? Då svarade Peter nej genom honom som skapat solen. Jag frågade varför han behöll korsetten på om han var botad. Då  tog han av stödet och använde inte det mer, de dagarna vi träffade honom.  Ohn en indisk skräddare hade en nacke som knäppte och ont i ryggen. Peter bad för honom i Jesu namn och han blev frisk. Idag är han frälst, döpt i vatten och Ande.  En frisör på Gränby centrum blev botad från nacksmärta och blev underbart berörd av Gud. Hon kunde inte sluta gråta. Först blev hon varm i ansiktet och sedan fick hon sätta sig ner. Tårarna forsade fram. Samma tillfälle bad jag för en ung tjej som hade ont i magen. Smärtan försvann och hon blev jätte förvånad. Hennes väninna som satt bredvid kände Guds kraft hon också. Tre unga muslimska tjejer blev direkt botade från ryggsmärta. De ville dock inte höra om Jesus. På Färöarna i januari blev en ung kille botad från knäskada av en kristinna som aldrig tidigare varit ute och bett för sjuka på stan. Han blev så förvånad och så glad. Han kramade om henne. Nu kunde han spela fotboll igen. En systers brors sambo blev botad i ryggen på samlingen på kvällen. Hon brukar berätta det för andra, men är inte omvänd ännu. I Uppsala i S:t Pers galleria bad jag för en tjej som hade problem med fötterna och hon blev botad. Hon blev jätte glad och tacksam. På gågatan bad Daniel för en man med tandvärk, som blev botad. Jag bad för en ung kille med tandvärk och smärtan försvann. Han blev så förvånad. Jag gav honom en studentbibel. I Västerås blev det momentum precis som när Peter var på ett köpcentrum i Israel. I Israel stod han och bad för olika människor med olika sjukdomar i 15 minuter nonstop. Det kom bara fler och fler som ville bli botade. En man hade ont i hela kroppen. Han blev botad och berörd. Peter träffade honom nån dag senare och han var fortfarande frisk. I Västerås botade Peter en ung kille med kryckor, som skulle opereras två dagar senare. Peter kände under handen hur det rörde sig.  Killen kunde inte böja på benet och än mindre stå på det. Till slut gick han utan kryckor. Det samlades människor runtomkring oss. En man sade ” det är som i Apostlagärningarna” och alla började applådera. På Gränby centrum bad Peter för en kille med tarmbesvär. Peter kände hur nåt som stod ut bara sjönk in. Han stack iväg och hämtade sin deprimerade syster. Jag bad för henne och gav henne en bibel. I Eskilstuna bad Peter för en tjej vars knöl under örat försvann. Hon blev helt chockad och perplex. Hon fortsatte leta efter knölen utan att hitta den.

Det har hänt så mycket. En del har vi fått bekräftat efteråt att helandet består. Jag har inte ord och minne för allt som hänt. Dessutom har andra härliga systrar och bröder i Kristus, som vi har lärjungatränat att bota sjuka, själva egna vittnesbörd om tecken och under i Jesu namn. Detta bär frukt. Fler och fler blir frälsta, döpta i vatten och Ande och börjar följa Jesus. Fler och fler blir botade i Jesu namn. Dessa erfarenheter önskar jag dig också. Antingen att du som är sjuk blir frisk eller att du börjar bota sjuka i Jesu namn och ger det vidare till andra. Man blir aldrig densamma. Gud kommer så nära. All ära till Honom!

I wrote earlier that I was going to blog about signs and wonders that we’ve been through the last 10 months, much of which is captured on film.

I thought at the time we were at Kista center and we met a bunch of Orthodox Christians. We asked if any of them had pain in the body. It was the girl in the party, back pain. We could pray for her. I laid hands on her back and prayed in Jesus’ name and asked how she felt. She had to bend forward. She said that the pain went away. Then it crawled up to her husband also had pain in his back but it was disk hernia which he had in six months. It was no use to ask for, because it was impossible to cure he thought. Peter asked if he could pray, which he still had and did. Peter said bend forward and he did. He shone like the sun, who would not stop beaming. The pain was gone and he was healthy. What was impossible was possible for God and for us who are disciples of Jesus. God is living in us, Christ in us, the hope of glory. We were sinners, but we are now “a peculiar people”. In Sollentuna healed Peter a guy first from pain in feet and then from pain in the neck. The first happened at once, and the second after two prayers. He was a Muslim and had no reason to lie to Jesus advantage. He was so surprised and happy. It was as clear as a bell. An older man in Thailand who was a doctor was healed from back pain. He asked Peter if he was a doctor. Then he asked by what power we did this, the sun? Then answered Peter no through him who created the sun. I asked why he kept the corset on whether he was cured. Then he took the grant and did not use it more, the days we met him. Ohn an Indian tailor had a neck that snapped and back pain. Peter prayed for him in the name of Jesus and he was healthy. Today, he is saved, baptized in water and the Spirit. A hairdresser at Gränby center was cured of neck pain and was wonderfully touched by God. She could not stop crying. At first she was hot in the face and then she had to sit down. The tears poured out. Same time, I prayed for a young girl who had a stomach ache. The pain disappeared and she was really surprised. Her friend who sat next felt the power of God to. Three young Muslim girls was immediately cured of back pain. They did not want to hear about Jesus. In the Faroe Islands in January was a young guy healed from knee injury of a sister in Christ who has never before been out and prayed for the sick on the town. He was so surprised and so happy. He hugged her. Now he could play football again. A sister’s brother’s girlfriend was healed in the back of the collection in the evening. She usually tell it to others, but is not reversed yet. In Uppsala in St Pers mall, I prayed for a girl who had problems with her feet and she was healed. She was very happy and grateful. The pedestrian asked Daniel for a man with a toothache, which was cured. I prayed for a young guy with a toothache and the pain disappeared. He was so surprised. I gave him a student Bible. In Västerås became the momentum just like when Peter was at a mall in Israel. In Israel, he stood and prayed for different people with different diseases for 15 minutes nonstop. It was just more and more who wanted to be healed. A man was in pain throughout the body. He was healed and touched. Peter met him one day later and he was still healthy. In Västerås Peter healed a young guy with crutches, which would have surgery two days later. Peter felt the hand how it was moving. The guy could not bend the leg, let alone stand on it. Eventually he walked without crutches. The people gathered around us. A man said “it’s like in Acts” and everyone started clapping. On Gränby center asked Peter for a guy with intestinal disorders. Peter felt the thing that stood out just fell into. He ran off and fetched her depressed sister. I prayed for her and gave her a Bible. In Eskilstuna prayed Peter for a girl whose lump under the ear disappeared. She was totally shocked and perplexed. She continued to look for the bump without finding it.

It has happened so much. Some have been confirmed afterwards that the healing remains. I do not have words and memory for everything that happened. In addition, other lovely sisters and brothers in Christ, we have discopled to heal the sick, the very own testimony of signs and wonders in Jesus’ name. This bear fruit. More and more people are being saved, baptized in water and the Spirit and begin to follow Jesus. More and more people are healed in Jesus’ name. These experiences, I wish you well. Either you are sick get well or you begin to heal the sick in Jesus’ name and give it to others. You are never the same. God comes so close. All glory to Jesus!


2 Comments

Tecken och under i Göteborg under TV inspelning. Signs and wonders in Gothenburg during TV recording.

Jaha, då kan vi lägga till erfarenheterna att vi blivit filmade för TV. Dock än så länge kristen TV, som ska visas i Norge och Sverige. Åh, min bön är att budskapet ska gå fram:

  • Att Jesus helar än idag
  • Att bota sjuka är ett medel för att vinna människor för evigheten
  • Att bota sjuka är ett uttryck för Guds kärlek
  • Alla troende kan bota sjuka enligt löfte i Markus evangelium kapitel 16

Vi var på ett köpcenter Nordstan och botade sjuka i Jesu namn och predikade att Guds rike är här. Vi upplevde motstånd och tröghet innan vi fick be för någon sjuk. Sedan såg vi först inte så mycket resultat. Jag tappade verkligen modet, då vi äntligen fick be för en killes knä och han gick med på att bli filmad, upplevde han inget helande alls. Det kändes likadant oavsett hur många gånger vi lade händerna på honom och bad i Jesu namn. Till slut gav vi upp och gick vidare. Men Gud hörde mina suckar och sedan drog det igång. Dock blev det aldrig ett riktigt momentum, som vi har erfarit ibland. Men det är klart när det finska basketlaget började applådera med mig, när jag spontant (religiöst menar Peter) började applådera för ett helande på en av lagmedlemmarna. Han hade dels träningsvärk och dels var han mörbultad av all träning etc. All smärta på alla delar av kroppen bara försvann. Det visade sig att de var kristna, så jag uppmuntrade dem att gå in på vår Youtube kanal och ta del av videorna och sedan själva komma igång och bota sjuka i Jesu namn.

Jag fick gåshud när Jesus botade en gravid kvinna från smärtor pga foglossning. Före det botade han hennes väninna från skoskav och ont i fötterna. Det lustiga var att väldigt många hade skoskav eller ont i fötterna för att de gått mycket. Flertalet vi bad för blev totalt botade från detta besvär. Det kan verka simpelt, men betänk att detta är ett tecken för de som inte tror. Det starkaste var nog när vi mötte tre tjejer varav vi fick be för två. En ung lång kvinna som var väldigt öppen, blev botad från huvudvärk och skoskav dock tillika en långvarig skada på ena foten. Väninnan blev botad från smärta i ögat pga ögoninflammation. Dessutom bad vi mot magproblem för den långa unga kvinnan. Detta var dock något hon måste återkomma och berätta att hon blivit botad, när hon märkt det efter ett tag. De blev båda så förundrade. Jag upplevde att jag skulle nämna bloggen för den långa unga kvinnan speciellt. Gud vet hur han ska nå varje människohjärta.

En muslimsk man blev botad från ryggont tidigt. Han kom tillbaks och bekräftade att det fungerar när vi bad för andra. Han var djupt berörd av Guds kärlek. Han kom tillbaks med en väninna som ville prata med mig. Jag bad för hennes tonårsbarn, att de skulle må bra och få tillbaks sina jobb. Hon blev också väldigt berörd. Peter bad för en ung kille från Umeå, som var på besök i Göteborg med sina vänner från Norrland. Han hade gipsat ben och först märkte han ingen skillnad, men sen blev han botad. Han gick utan sina kryckor. Men sen fortsatte han använda dem, han sade att han inte hade nånstans att göra av dem. Vi fick ge biblar till hela gänget om jag minns rätt.

Många fler tecken gjorde Jesus genom oss och flera biblar och visitkort fick vi dela ut. Dock blev ingen frälst eller andedöpt, men vi hade några underbara samtal. Vi fokuserade på att bota sjuka i Jesu namn, då det skulle visas på TV, att Gud genom sin kropp gör tecken och under i Sverige idag.

På hemvägen på söndagen på en mack höll vi på att uppleva vardagskristendom. Tjejen i kassan började prata med oss och nämnde att hon hade ont i ryggen efter hårt trädgårdsarbete dagen innan. Det blev helt naturligt att erbjuda bön för helande. Hon tackade ja, och precis när jag skulle be sprang hon iväg till en annan kund. Hon förstod nog inte att jag skulle lägga händerna på henne där och då. Jag lät tillfället gå mig ur händerna, men jag bad Gud om vishet hur jag ska uttrycka mig nästa gång. Dock bad jag för henne ändå i bilen.

Vi fick klippen från Nordstan, så Peter producerar video och jag bloggar. Vilket härligt äventyr vi är på när vi tjänar Gud tillsammans.

Well, then we can add to the experience that we have been filmed for television. However, so far, Christian TV, to display in Norway and Sweden. Oh, my prayer is that the message should go forth:

  • That Jesus heals today
  • To cure disease is a means to win people for eternity
  • To cure disease is an expression of God’s love
  • All believers can cure disease, as promised in the gospel of Mark chapter 16

We were at a mall North Town, and healing in the name of Jesus and preached that the kingdom of God is here. We experienced resistance and inertia before we could pray for someone sick. Then we saw the first not so much results. I dropped really fashionable, when we finally had to ask for a guy’s lap and he agreed to be filmed, he experienced no healing at all. It felt the same no matter how many times we laid hands on him and prayed in Jesus’ name. In the end we gave up and moved on. But God heard my sighs and then pulled it up and running. However, it was never a real momentum as we have experienced at times. But of course when the Finnish basketball team began clapping with me when I spontaneously (religiously according to Peter) began clapping for a healing to one of the team members. He had one hand soreness and also he was bruised by all the training etc. All the pain in all parts of the body just disappeared. It turned out that they were Christians, so I encouraged them to visit our Youtube channel and share the videos and then the actual start and heal the sick in Jesus’ name.

I got goosebumps when Jesus healed a pregnant woman from pain due to pelvic. Prior to that, he healed her friend from blisters and sore feet. The funny thing was that a lot had sore feet or feet hurt because they moved a lot. Most we asked for was totally cured of this trouble. It may seem simple, but consider that this is a sign for those who disbelieve. The strongest was probably when we met three girls whom we had to pray for two. A young tall woman who was very open, was cured of headaches and sore feet, however, also a long-lasting damage to one foot. The friend was healed from pain in the eye due to ocular inflammation. In addition, we prayed for stomach problems for the long young woman. However, this was something she had to come back and tell me that she was healed when she noticed it after a while. They were both so amazed. I felt that I should mention the blog for the long young woman especially. God knows how to reach every human heart.

A Muslim man was healed from back pain early. He came back and confirmed that it works when we prayed for others. He was deeply touched by the love of God. He came back with a friend who wanted to talk to me. I prayed for her teenage children, that they would feel good and get back their jobs. She also became very interested. Peter prayed for a young guy from Umeå, who was on a visit to Gothenburg with his friends from the north. He had a cast bones and first he noticed no difference, but then he was cured. He walked without his crutches. But then he continued to use them, he said he had nowhere to make of them. We had to give Bibles to the whole gang if I remember correctly.

Many other signs did Jesus through us and several Bibles and business cards we distribute. However, nobody was saved and baptized in the Spirit, but we had some wonderful conversations. We focused on healing the sick in the name of Jesus, then it would appear on TV, that God through his body performs signs and wonders in Sweden today.

On the way home on Sunday at a gas station, we held on to experience living Christianity. The girl at the counter started talking to us and mentioned that she had a sore back after hard gardening the day before. It was quite natural to offer prayer for healing. She accepted, and just when I could pray, she ran away to another customer. She did not think that I would put my hands on her then and there. I let the opportunity slip through my hands, but I asked God for wisdom how to express myself next time. However, I prayed for her still in the car.

We got the clips from North Town, so Peter produce video and I blog. What a great adventure we are on as we serve God together.