throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Heavenly presence. Himmelsk närvaro.

Saturated in depth

Being saved and follow Jesus means that a longing for certain things more and more is created within you. A desire to experience the presence of God, to worship God, to dance before His face, to lie flat in front of His feet, listening for His voice etc.

Also an urge that other people must be saved, that people in need should be helped, that sick should be healed, that possessed would be set free. Simply that the blind receive their spiritual and physical sight. Seeing is a miracle and to see Jesus is grace.

Being a disciple of Jesus is both a being and a doing. Both an upward perspective of God and an outward perspective to the world and an inward perspective to each other. But if all this is permeated by a supernatural presence, our longing would be met. This does not mean that we do not need more grace and more of God’s touch. Certainly, we will never thirst again when we get to drink of the living water, but we need to drink constantly. Take your time and soak in God.

To have an inward perspective to the congregation without involving God, becomes heavy. To go out and make disciples, but without God going with us, is futile. Forgetting that God who is Spirit is seeking worshipers in spirit and in truth is to forget the essence of salvation. God wants us to worship Him, that we express our love for Him through praise and worship.

Last night Peter and I felt again the heavenly presence in our home. Then we indulged ourselves to God with worship in the background and we read aloud the Bible in between. The Word of God breathed life and revelation. Peter wondered how could it be that not everyone can see that God is holy and that it is the grace to be in His presence and give our hearts to Him? When the children of Israel marched out of Egypt, they would keep Worship to God in the desert. This a role model for us. God has set us free to worship Him with our lives. He longs for our hearts fellowship.

Give not only your means and your hands to God, but above all give your heart and your life. This will even more make you experience a supernatural presence in your life, that you saturate in-depth and always want more of. Since we are in Him and He is in us. This is what Jesus describes in John chapters 17 and 15. Please read these chapters and be encouraged and indulge yourself then in God.

Mättad på insidan

Att vara frälst och följa Jesus innebär att en längtan efter vissa saker mer och mer skapas inom dig. En längtan efter att uppleva Guds närvaro, att tillbe Gud, att dansa inför Hans ansikte, att ligga raklång framför Hans fötter, att lyssna efter Hans tilltal etc.

Dessutom en nöd att andra människor ska bli frälsta, att människor i nöd ska få hjälp, att sjuka ska bli friska, att besatta ska komma ut i frihet. Helt enkelt att blinda ska få sin andliga och fysiska syn. Att se är ett under och att se Jesus är nåd.

Att vara en Jesu lärjunge innebär både ett varande och ett görande. Både ett uppåt perspektiv till Gud och ett utåt perspektiv till världen och ett inåt perspektiv till varandra. Men om allt detta genomsyras av en himmelsk närvaro kommer vår längtan att bli mött. Därmed inte sagt att vi inte behöver mer nåd och mer av Guds beröring. Visst ska vi aldrig törsta mer, när vi fått dricka av det levande vattnet, men vi måste få dricka ständigt. Ta tid och lapa i oss Gud.

Att ha ett inåt perspektiv till församlingen utan att involvera Gud, blir tungt. Att gå ut och göra lärjungar utan att Gud går med oss är fruktlöst. Att glömma, att Gud som är Ande, söker tillbedjare i ande och sanning, är att glömma själva essensen av frälsningen. Gud vill att vi tillber Honom och att vi utrycker vår kärlek till Honom genom lovsång och tillbedjan.

Igår kväll upplevde Peter och jag återigen en sådan himmelsk närvaro i vårt hem. Då vi hängav oss åt Gud med lovsång i bakgrunden och högläsning av Bibeln däremellan. Själva GudsOrdet andades liv och uppenbarelse. Peter undrade hur kan det vara så att inte alla ser att Gud är helig och att det är nåd att få vara i Hans närvaro och ge våra hjärtan till Honom? När Israels barn hade tågat ut ur Egypten, skulle de hålla Gudstjänst inför Gud i öknen. Det är en förebild för oss. Gud har satt oss i frihet, för att med våra liv tillbe Honom. Han längtar efter våra hjärtans gemenskap.

Ge inte bara dina medel och dina händer åt Gud, men framförallt, ge ditt hjärta och ditt liv. Då kommer du än mer få erfara en himmelsk närvaro i ditt liv, som du mättas av på djupet och alltid vill ha mer av. Då är vi i Honom och Han är i oss. Det beskriver Jesus i Johannes kapitel 17 och 15. Läs gärna dessa kapitel och låt dig uppmuntras och hänge dig sedan åt Gud.

 

Advertisements


Leave a comment

Senaste nytt på lärjunga- och helandefronten. Latest healings and discipling news.

Det fortsätter

I söndags på Näsströms maskin botade Peter en mans axel, när de var på väg att lämna tillbaka de extra stolarna. Det är precis vad vi längtar efter, tecken och under i vardagen. Halleluja! Vår nyfrälsta syster i Västerås ska döpas till Kristus på lördag och hennes pojkvän är sökt av Gud, på ett underbart sätt. Ohn i Thailand ringde på Skype och berättade att hans chef är kristen. Gud är så god och kärleksfull. Vi måste våga släppa kontrollen till Den Helige Ande, över de nyomvändas fortsatta väg med Jesus. Ville och Sanna har fortsatt gå ut och bota sjuka och berätta om Jesus. De undrar hur vi gör med biblar och vill göra likadant. Härligt att göra lärjungar, som fortsätter att göra lärjungar.

It Continues

Last Sunday at Näsströms machine Peter cured a man’s shoulder, when they were about to return the extra seats. That’s exactly what we crave, signs and wonders in everyday life. Hallelujah! Our new sister in Västerås will be baptized into Christ on Saturday and her boyfriend is wanted by God in a wonderful way. Ohn in Thailand called on Skype and told me that his boss is a Christian. God is so good and loving. We must dare to let go of control to the Holy Spirit, upon the new converts continued path with Jesus. Ville and Sanna have continued to go out and heal the sick and tell them about Jesus. They wonder how we do with Bibles and want to do the same. Great to make disciples who will continue and make disciples.


Leave a comment

Jesus är min klippa och min borg. Jesus is my rock and my fortress.

Jesus är min vapenrustning

Jag blev idag påmind om att Jesus är mitt huvud, han är min klippa, min borg och mitt bergfäste. Det finns ingen starkare. Ingen mer trovärdig eller trofast. Jesus är fortfarande vägen till Gud Fadern, livet det eviga och själva sanningen vi håller oss fast vid. Jesus är helt enkelt vårt allt och därmed vår Gud.

Jesus är min klippa, min borg och mitt bergfäste. Han är min vapenrustning, som beskyddar mig. Han är frälsningens hjälm som jag drar ner över öronen, så att den beskyddar mitt sinne. Han är rättfärdighetens pansar som beskyddar mitt hjärta, när jag känner mig liten, obetydlig, oälskad och osäker. Han är sanningens bälte som uppehåller hela vapenrustningen, utan sanningen som grund faller allt som ett korthus. Han är Andens svärd som utgår ifrån min mun. Nämligen Ordet det eviga. Det som krossar sönder klippor. Det som åtskiljer själ och ande, så vi kan veta källan till olika saker.

Han är också trons sköld som kan utsläcka satans alla brinnande pilar. Pilar kommer precis som stormar. Det gäller att hålla upp skölden. Han är beredvillighetens skor som tar mig ut  på äventyr för att göra lärjungar. De beskyddar mitt hjärta från själviskhet och egoism. När livets stormar kommer och ökensanden susar förbi och vi inte kan uppfatta eller veta vad som sker. Då är det tid att ta betäckning i Klippan i bergfästet. Då gäller det att använda vapnen och inte tillåta förvirring, oro eller likgiltighet.

Jesus is my armour

I was reminded today that Jesus is my head, He is my rock, my fortress and my defence. There is no stronger. No more trustworthy or faithful. Jesus is still the way to God the Father, the eternal life and the truth we hold onto. Jesus is simply our all and thus our Gud.

Jesus is my rock, my fortress and my defence. He is my armor that protects me. He is the helmet of salvation, as I pull down over the ears, so that it protects my mind. He is the righteousness that protects my heart, when I feel small, insignificant, unloved and insecure. He is the truth residing the whole suit of armor, and without the truth everything falls like a house of cards. He is the sword of the Spirit coming from my mouth. Namely Word eternal. That which crushes rocks. The dividing asunder of soul and spirit, so we can know the source of different things.

He is also the shield of faith that can extinguish all the fiery darts of satan. Arrows come just as storms. It’s about keeping the shield up. He entreated the sake of shoes that take me on an adventure to make disciples. They protect my heart from selfishness and egoism. When the storms of life come and desert sand is whizzing past and we can not perceive or know what is happening. Then it’s time to take cover in the cliff in the rock. Then you have to use the weapons and not allow confusion, concern or indifference.


Leave a comment

Struktur eller liv. Structure or life.

Sedan vi började gå på den här vägen, att försöka hitta tillbaks till hur den första församlingen levde ut sitt kristna liv, har vi inte haft så mycket rutiner eller struktur på tiden. På en sen bönepromenad ikväll ropade jag ut min frustration till Gud. Förutom att vi försöker gå ut minst en gång i veckan och bota sjuka i Jesu namn, har vi inte haft några övriga hållpunkter. Självklart har vi sett Näsströms maskin som en mötesplats för gemenskap på torsdagar. Men annars har det inte varit någon struktur på veckorna. En broder menade att oavsett rutiner bildar vårt liv en struktur. Sen försöker vi följa Apostlagärningarnas exempel i kapitel 2, att hålla oss till apostlarnas lära, gemenskap vid böner och brödsbrytelse. Dessutom missionsbefallningen att göra lärjungar, som gör lärjungar. Det räknar vi både de som vi får leda till fräsning och de som vi lärjungatränar att bota sjuka. På bönepromenaden insåg jag att, nej mitt hjärtas bön är inte att få en rutin, men att vårt liv ska ha en struktur, där Kristus i oss får lysa fram. Där vi lever nära Gud. Så vi inte behöver fundera på att alla dessa saker finns i vårt liv, men att vi känner Guds hjärta och följer i Jesu fotspår. Att vi förblir i honom som det står skrivet i Johannes evangelium kapitel 15. Att hans kärlek förblir i oss. Att vi lever ut det kristna förbundslivet som Jesus betalt för oss. Det är en väg vi valt, en sanning vi håller oss till och ett liv vi lever. En väg, en sanning och ett liv, som heter Jesus. Vi är ett med Guds Ande. Det var ett rop från mitt hjärta, hjälp mig Gud att våga leva livet i och genom dig. Livet med Jesus är ett äventyr. Våga lev det du med oavsett vilka rutiner du har och var du befinner dig.

Since we started to go down this road, trying to find the way back to how the early church lived out their Christian life, we have not had as much practice or structure at the time. On a late prayer walk  tonight I cried out my frustrations to God. Besides that, we try to go out at least once a week, and heal the sick in Jesus’ name, we have not had any other milestones. Obviously, we have seen Näsströms machine as a venue for the community on Thursday. But otherwise, there has been no structure on week. One brother said that regardless routines form our life a structure. Then we try to follow the example in Acts chapter 2 that stick to the apostles’ teaching, fellowship in prayer and break bread. In addition, the Great Commission to make disciples who make disciples. There we expect both those we lead to salvation in Jesus and those we disciple to heal the sick. On the prayer walk I realized that, no, my heart’s prayer is not to get a routine, but that our lives must have a structure in which Christ in us may shine forth. Where we live close to God. So we do not need to think about all these things in our lives, but we know the heart of God and follow in the footsteps of Jesus. The fact that we abide in him, as it is written in John chapter 15. To his love remains in us. That we live out the Christian covenant life that Jesus paid for us. It is a path we have chosen, a truth we hold ourselves to a life we live. A road, a truth and a life that is called Jesus. We are one with God’s Spirit. It was a cry from my heart, help me God to dare to live life in and through you. Life with Jesus is an adventure. Dare to live it no matter what procedures you have and where you are located.


Leave a comment

Tecken genom peter och Set. Signs through Peter and Set.

Förunderlig nåd i Uppsala, Sverige

Peter ringde helt exalterad och berättade att tre unga tjejer blivit frästa och flera helade genom honom och Set efter lunchen. Peter fick en sån dragning att gå ut och bota sjuka och vinna människor för Gud, så han miste nästan aptiten. Efter lunchen träffade de bl a ett gäng unga tjejer som blev botade från allt från huvudvärk, ont i axlar, ont i arm, ryggsmärtor, nervskada i arm. Peter bad för tjejen med nervskada i Jesu namn. Först försvann domningarna och sedan bad han en gång till och då försvann smärtan.  Hon blev förvånad och glad. Även de andra som blev botade blev förvånade och glada. Vissa blev också skrämda. De frågade “hur gör ni”?

Set bad för flera som blev botade, han blev så berörd och tyckte det var helt fantastiskt. Peter berättade att alla troende kan bota sjuka. Att de kan bli frälsta och bli Guds barn. Först ville en tjej bli frälst och sedan två till men resten sade nej. Peter ledde dem i en bön till omvändelse från synd och till frälsning.

Amazing grace in Uppsala, Sweden

Peter rang quite excited and told me that three young girls have been saved and several healed by him and Set after lunch. Peter had such a draw to go out and heal the sick and win people for God, so he almost lost his appetite. After lunch, they met including a bunch of young girls who were cured of everything from headaches, sore shoulders, sore arm, back pain, nerve damage in the arm. Peter prayed for the girl with nerve damage in the name of Jesus. First went numbness and then he prayed again, and then the pain disappeared. She was surprised and pleased. Even the others who were healed were surprised and delighted. Some also became frightened. They asked “how are you doing?”

Set prayed for several who were healed, he was so touched and thought it was absolutely fantastic. Peter told us that all believers can heal the sick. That they can be saved and become children of God. First one girl wanted to be saved, and then two but the rest said no. Peter led them in a prayer of repentance from sin and salvation.


Leave a comment

Tecken och under i mitt liv. Signs and wonders in my life.

Torben Sondergaard brukar på sina möten utmanande säga “tänk på ett under som hänt i ditt liv, något starkt Gud gjort. Sedan frågar han hur länge sedan var det?” Många svarar 20 år sedan, 10 år sedan, inte lika många svarar i förra veckan, igår eller idag. Det är tänkvärt.

Jag började fundera på detta i mitt liv vad gäller människor som blivit frälsta eller helade. I början när jag var frälst 1991 och var med ut på sergelplattan på fredagskvällar bland knarkarna, blev Teo frälst. Däremot blev han inte befriad. Under bibelskoletiden 1992 blev en ung tjej i Svartbäcken frälst, men vi blev förbjudna att träffa henne för hennes mamma var rädd för Livets Ord. En son till en kristen granne blev frälst och han går med Gud än idag. I Malmö var det en väckelsevåg bland kurder som kom till vår församling i slutet av 90-talet, men inte genom mig eller min fd man.

Under bibelskoleåret 1993-1994 bad vi några stycken för en böneduk och personen som fick den blev frisk. Några stycken bad för en annan bibelskolekamrat, som blev botad från menssmärtor. En annan bibelskolevännina bad jag själv för mot problem med handleder, vilket var någon identifierad sjukdom. Jag bad och sade till henne att jag trodde och förväntade mig att hon var helad. När jag och Peter flyttade upp till Uppsala träffade jag henne och hon bekräftade att hon fortfarande var helad. En gång när min fd man bad för mig mot huvudvärk, såg han en orm som försvann och huvudvärken var borta. I början när jag var frälst såg jag mitt ena ben växa ut. Hur många omvända och frälsta genom mitt liv, hur många helanden? Det är underbart och dyrbart, men kan räknas på ena handens fingrar.

Sedan juni förra året 2012 har jag inte tillräckligt många fingrar att räkna dem som blivit botade direkt genom mig och peter, än mindre indirekt genom oss. Det handlar inte om siffror men det handlar om frukt och att himmelen vill kyssa jorden. Ohn i Thailand blev helad, frälst, döpt till Kristus, andedöpt och lärjungatränad. En väninna blev frälst i november och jag döpte henne till Kristus i Mälaren 19 november. Hon blev andedöpt och jag lärjungatränar henne. Heri på Färöarna blev frälst och andedöpt i januari. Min svärmor blev frälst i påskas och vi ska snart döpa henne. En kvinna med depression blev frälst över telefon för några månader sen och vi andedöpte henne i lördags, när vi var på besök i huskyrka i Västerås. Hon började tala i tungor direkt och började skratta från insidan som hon inte gjort på mycket länge. Senaste tiden har Peter bett med tre ynglingar till frälsning, en i Malmö och två i Västerås.

När det gäller helanden tänkte jag blogga speciellt om det i ett annat inlägg. Det handlar om 100 tals direkt genom mig och Peter och flera hundra indirekt genom dem vi lärjungatränat att bota sjuka. Det största för mig hittills är på Kista centrum i slutet av förra året, då en tjej med krycka kunde slänga den, efter jag lade händerna på henne i Jesu namn. Hon hade fått en truck på foten dagen innan och kunde inte röra tårna. Sedan var smärtan borta och rörelsen tillbaka. Förunderligt. Detta förändrar både den som blir botad och den som ber och dem som bevittnar. Jesus är på frammarsch i Sverige och i världen.

Varför händer det mer nu? Peter och jag tar Gud på Ordet och går ut och botar sjuka och predikar att Guds rike är här. Vi fokuserar på att gå ut och göra lärjungar och tror att de tecken Bibeln beskriver i Markus evangelium kapitel 16 ska följa oss. Det handlar inte om att sitta  på avbytarbänken och vänta på marschorder från någon påve, präst eller pastor. Jesus har redan befallt oss att gå ut och göra lärjungar, det står i Matteus evangelium kapitel 28. Jesus är vår konung och Messias. Jag rekommenderar även dig som läser detta att göra som vi. Livet har blivit ett äventyr med Gud.

Torben Sondergaard usually at his meetings challenging says “think of a miracle that happened in your life, something strong God done. Then he asks how long ago was that?” Many answers 20 years ago, 10 years ago, not so many answers last week, yesterday or today. It is worth considering.

I started thinking about this in my life in terms of people who have been saved or healed. In the beginning when I was saved in 1991 and was out on sergel plate on Friday nights among the addicts, became Teo saved. However, he was not delivered. In the Bible school days in 1992, a young girl in town got saved, but we were forbidden to meet her for her mother was afraid of the Word of Life. A son of a Christian neighbor was saved and he walks with God still today. In Malmö there was a revival among Kurds who came to our church in the late 90’s, but not by me or my ex-husband.

During Bible school year 1993-1994, we prayed a few people for a prayer cloth and the person who received it was restored. A few prayed for another bible school friend, who was cured of period pains. Another bible school friend I myself prayed for the trouble wrists, which were an identified disease. I prayed and told her that I thought and expected that she was healed. When me and Peter moved up to Uppsala, I met her and she confirmed that she was still healed. One time when my ex-husband prayed against headache, he saw a snake disappeared and the headache was gone. In the beginning when I was saved, I saw one of my legs grow out. How many converted and saved through my life, how many healings? It is wonderful and precious, but can be counted on the fingers of one hand.

Since June last year 2012, I do not have enough fingers to count those who have been cured directly by me and Peter, much less indirectly by us. It’s not about numbers, but it is all about fruit and heaven to kiss the earth. Ohn in Thailand was healed, saved, baptized into Christ, baptized in the Spirit and discipled. A friend was saved in November and I baptised her into Christ in Mälaren November 19. She was baptized in the Spirit and I disciple her. Heri on the Faroe Islands was saved and baptized in the Spirit in January. My mother in law got saved at Easter and we will soon baptize her. A woman with depression was saved on the phone a few months ago and we batised her in the Spirit last Saturday, when we were visiting the house church in Västerås. She began to speak in tongues and started laughing from inside that she had not done for a long time. Last time, Peter asked the three young men to salvation, one in Malmö and two in Västerås.

When it comes to healing, I thought blogging specifically about it in another post. It is about 100 directly through me and peter and several hundred indirectly through them we have discipled to heal. The biggest thing for me so far is in Kista center at the end of last year, when a girl with crutch could throw it, after I laid hands on her in the name of Jesus. She had been hit by a truck on foot the day before and could not move the toes. Since the pain was gone and the movement back. Strange. This changes both the person being healed and those who pray and their witnesses. Jesus is on the rise in Sweden and in the world.

Why is it happening more now? Peter and I take God on the Word and go out and heal the sick and preach the kingdom of God is here. Our focus is to go out and make disciples, and believe that the signs the Bible describes in Mark chapter 16 will follow us. It is not about to sit on the bench and wait for marching orders from any pope, priest or pastor. Jesus has already commanded us to go out and make disciples, it says in Matthew chapter 28. Jesus is our King and Messiah. I also recommend you reading this to do the same. Life has become an adventure with God.


Leave a comment

Ville och Sanna i Västerås. Ville and Sanna in Västerås.

Vi lärjungatränade Sanna och Ville att bota sjuka och dela evangelium med människor på gågatan i Västerås igår. Det var ett sant nöje. De var båda så hungriga på att komma igång, efter att bland annat sett våra videos på YouTube.

Peter tog befälet och började virvla runt på stan, efter några få ord som inledning. Typ att inte vara religiös, att det är våra kristna traditioner som tar kraften ur evangeliet. Att det står i Bibeln att vi ska bota sjuka och predika att Guds rike är här. Att vi bara är vanliga troende, som följer Jesus ut på gator och torg och gör människor till lärjungar. Att dessa tecken ska följa oss som tror, att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Att vi ska driva ut onda andar i Jesu namn. Ibland beror det på demoner och då får vi kasta ut dem i Jesu namn.

Ville blev så imponerad av Peter som verkligen är en evangelist. Sättet att så vilt gå fram som en virvelvind och människor älskar honom, fast han talar himmel och helvete. Roligt att Peter får vara i sitt esse och blir uppskattad. Han är ett sånt föredöme och en sån plog. Men jag uppmuntrade dem att vara sig själva och att våga följa Jesus ut på vattnet. Ingen av dem behöver bli en ny Peter, men tecken följer varje Jesu lärjunge.

Jag förstår varför vissa tror att t ex Peter är en helbrägdagörare, för det är så lätt att se upp till någon annan. Sanna fick be för flera som blev botade på studs och det kändes om att hon hade någon speciell gåva och smörjelse. Sen bad Ville, Peter och jag och samma tecken följde oss, men jag förstod plötsligt en del kristnas reaktion när de ser Peter bota sjuka. Det är lätt att ställa sig utanför och tänka det är inget för mig. Jag är bara en vanlig troende.

Jag har dock goda nyheter, Jesus är densamme igår och idag och i evighet och Hans ord ändras inte. I Markus kapitel 16 står det att dessa tecken ska följa dem som tror detta. Helande är alltså ett tecken för dem som ännu inte tror. När miraklet sker ser de något de inte kan förklara. Det blir en ingång för de goda nyheterna.

När frimodigheten var intagen att bota sjuka, delade vi upp oss och Sanna och jag gick ihop. Jag frågade henne om det är lätt för henne att gå fram till folk? Inte så lätt, svarade hon. Så för att detta ska fortsätta även efter vi skiljts åt sade jag till henne, precis som till Taru förra helgen. Din tur. Dessutom fick jag filma med min mobil, vilket var ett nytt steg för mig. Efter hon, förutom att hon botat människor i Jesu namn, även vågat ta första steget att prata med människor, sken hon som en sol som inte ville sluta skina.

I början kom vi i kontakt med ett gäng ungdomar som blev botade från träningsvärk, ont i knä, ont i fot (tror jag men vi får kika på videon Peter håller på att producera på YouTube TLR SWE), ont i axel. De blev helt exalterade och frågade hur detta gick till. Sanna svarade flera gånger “jag bad i Jesu namn.” Det var så svårt att ta in. De ville inte höra om Jesus. Däremot träffade vi dem igen och då hämtade de oss och det var då en tjej blev botad i foten. Då fick Peter dela de goda nyheterna en lång stund. De ville dock begrunda innan de tog emot evigt liv. De fick våra kontaktuppgifter. En kompis till en tjej som också blev botad i foten, frågade med vilken kraft eller energi vi gör detta. Då var det så roligt att svara “det är Gud”.

Dessutom blev två tonåringar frälsta och på husmötet Peter och jag var på kvällen, blev en nyfrälst döpt i Anden och började tala tungor. Jag fick ett profetiskt budskap, som var mitt i prick. Halleluja vilken dag!

We discipled Sanna Ville and to heal the sick and share the gospel with people on the pedestrian street in Västerås yesterday. It was a true pleasure. They were both so hungry to get started, after amongst other things  seen our videos on YouTube.

Peter took command and began swirling around town after a few words of introduction. Type not to be religious, it is our Christian traditions that takes the power out of the gospel. The fact that the Bible says that we are to heal the sick and preach the kingdom of God is here. That we are just ordinary believers who follow Jesus out on the streets and make people disciples. That these signs shall follow us, believing that we should lay hands on the sick and they shall recover. That we cast out demons in Jesus’ name. Sometimes it is because the demons and then we throw them in the name of Jesus.

Ville was so impressed by Peter that really is an evangelist. The way that he goes forward like a whirlwind and people love him, though he speaks of heaven and hell. Funny that Peter may be in his element and becomes appreciated. He is a role model like that and such a plow. But I encouraged them to be themselves, and to dare follow Jesus out on the water. None of them need to be a new Peter, but signs follow each disciple of Jesus.

I understand why some believe that, for example, Peter is a healer, because it’s so easy to look up to someone else. Sanna prayed for many as Jesus  healed on the bounce and I felt that she had a special gift and anointing. Then prayed Ville, Peter and I, and the same signs followed us, but I suddenly understood some Christians reaction when they see Peter heal. It’s easy to stand outside and think it’s not for me. I’m just an ordinary believer.

However, I have good news Jesus is the same yesterday and today and forever and His word does not change. In Mark chapter 16, it says that these signs will follow those who believe this. Healing is thus a sign for those who do not yet believe. When the miracle happens, they see something they can not explain. It becomes an input for the good news.

When boldness was admitted to heal the sick, we split and Sanna and I went together. I asked her if it’s easy for her to walk up to people? Not so easy she replied. So for this to continue even after we parted ways, I told her, just as to Taru last weekend. Your turn. Besides, I shoot with my cell phone, which was a new step for me. After her, except that she healed people in the name of Jesus, even dared to take the first step is to talk to people, she shined like a sun that would not stop shining.

In the beginning we came in contact with a bunch of young people who were cured of sore muscles, sore knees, sore feet (I think but we’ll look at the video Peter is producing on YouTube TLR SWE), pain in the shoulder. They became quite excited and asked how this came about. Sanna said several times “I prayed in Jesus’ name.” It was so hard to get for them. They did not want to hear about Jesus. However, we met them again and then they picked us and that was when a girl was healed in the foot. When did Peter share the good news for a long time. They did however ponder before they received eternal life. They got our contact information. A friend of a girl who also was healed in the foothills asked by what power or energy we do this. Then it was so fun to say “it’s God”.

In addition, two teens saved and the House meeting Peter and I were in the evening, became a new believer baptized in the Spirit and began to speak with tongues. I received a prophetic message that was right on target. Hallelujah, what a day!